View More View Less
 • 1 PTE BTK Pszichológiai Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az utóbbi évtizedekben a pszichoanalízis és a pszichoterápia területén szemtanúi lehetünk Ferenczi Sándor újrafelfedezésének, sot Ferenczi-reneszánszról is beszélhetünk. Ferenczi Sándor egyik utolsó írása, a Nyelvzavar a felnottek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve (1933) címu tanulmánya az utóbbi évek egyik leggyakrabban idézett pszichoanalitikus szövege. Ez a tanulmány nemcsak a szexuális bántalmazás drámáját írja le, hanem a korai kapcsolati traumatizációt is, tágabb keretbe helyezve: a szülo és a gyermek közti félreértés és meg nem értés folyamatát is elemzi. Eszerint a konkrét bántalmazást a szülo tagadása, értelmezo hatalmával való visszaélése követi, ami a valóság átírását hozza magával. Írásomban Ferenczi korabeli gondolatait igyekszem összekapcsolni a kortárs selffejlodés elméleteivel, és a nyelvzavar-koncepciót az érzelmi hangolódás, érzelmi tükrözés, osztozás és jelentésszervezodés koncepcióinak segítségével értelmezem. Azt elemzem, hogy a szülo és gyer­mek közti kapcsolati zavar, a nyelvzavar hogyan válik belsové, intraperszonálissá a selfszervezodési folyamatokon keresztül, és ezzel párhuzamosan a kapcsolati magány hogyan válik belso izolációvá. Ezt a folyamatot a hermeneutikai modell és a fordítás bizonyos filozófiai kérdéseinek segítségével kísérlem meg értelmezni.

 • Ferenczi S. (1931/1982) Felnöttek gyermekanalízise". In Linczényi A. (szerk.) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. 410-433. Magvetö, Budapest

  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében , () 410 -433.

 • Ferenczi S. (1934/1982) A trauma a pszichoanalízisben. In Linczényi A. (szerk.) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. 439-452. Magvetö, Budapest

  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében , () 439 -452.

 • Ferenczi S. (1932/1996) Klinikai napló 1932. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Klinikai napló , ().

 • Ferenczi S. (1933/1997) Nyelvzavar a felnöttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve. In Technikai írások (1921-1933). 102-112. Animula, Budapest

  Technikai írások (1921-1933) , () 102 -112.

 • Ferenczi S. (1928/2000) A család alkalmazkodása a gyermekhez. In Erös F. (szerk.) Ferenczi Sándor. 117-121. Új Mandátum, Budapest

  Ferenczi Sándor , () 117 -121.

 • Ajkay, K. (1999) Nincs bocsánat". Korai szégyen élmények hatása a személyiségfejlödesre. In Lust I. (szerk.) Pszichoanalízis és kultúra. 118-124. MPE, Animula, Budapest

  Pszichoanalízis és kultúra , () 118 -124.

 • B. Gáspár, J. (1991) Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. Thalassa, (2) 2, 19-30.

  'Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. ' () 2 Thalassa, (2) : 19 -30.

  • Search Google Scholar
 • B. Gáspár, J. (2001) Kell-e nekünk metapszichológia? Thalassa, (12) 2-3, 83-99.

  'Kell-e nekünk metapszichológia? ' () 2-3 Thalassa : 2 -3.

 • Bacsó B. (1989) A megértés müvészete és a müvészet megértése. Hermeneutika és esztétika. JAK-füzetek. Magvetö, Budapest

  A megértés müvészete és a müvészet megértése. Hermeneutika és esztétika , ().

  • Search Google Scholar
 • Bahtyin, M. M. (1986) A szöveg problémája a nyelvészetben, a filológiaban és más humán tudományokban. In Könczöl Cs. (szerk.) A beszéd es a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások. Gondolat, Budapest

  A beszéd es a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások , ().

 • Bánfalvi A. (1998) A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Pszichoanalitiho-filozófiai esszék. Osiris, Budapest

  A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Pszichoanalitiho-filozófiai esszék , ().

  • Search Google Scholar
 • Beebe, B., Lachmann F. M. (1994) Representation and Internalization in Infancy: Three Principles of Salience. Psychoanalytic Psychology 11, 127-165.

  'Representation and Internalization in Infancy: Three Principles of Salience. ' () 11 Psychoanalytic Psychology : 127 -165.

  • Search Google Scholar
 • Benjamin, J. (1988) The Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination. Pantheon Books, New York

  The Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination , ().

 • Bollas, C. (1987) The Shadow of the Object. Columbia University Press, New York

  The Shadow of the Object , ().

 • Borstad, M. (1998) Interszubjektivitás a dialektikus kapcsolatelmélet tükrében. Pszichoterápia, VII. 5.

 • Bruner, J. (1986) Actual Minds, Possible Words. Harvard University Press, Cambridge

  Actual Minds, Possible Words , ().

 • Derrida J. (1991) Grammatológia. Életünk-Magyar Mühely, Szombathely

  Grammatológia , ().

 • Eagleton T. (2000) A fenomenológiától a pszichoanalízisig. Helikon Kiado, Budapest

  A fenomenológiától a pszichoanalízisig , ().

 • Emde, R. N. (1981) The prerepresentational self and it"s affective core. Psychoanalytic Study of the Child 36, 165-192.

  'The prerepresentational self and it"s affective core. ' () 36 Psychoanalytic Study of the Child : 165 -192.

  • Search Google Scholar
 • Eros F. (2001) Az identitás labirintusai. Janus-Osiris, Budapest

  Az identitás labirintusai , ().

 • Ferenczi S. (1930/1982) A relaxáció elve és a neokatarzis. In Linczényi A. (szerk.) Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. 385-409. Magvetö, Budapest

  Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében , () 385 -409.

 • Fonagy P. (1997) A Reconsideration of Winnicott"s Concept of the False Self. Presented at Winnicott Today - Conference of the British Psychoanalytic Society, 8th Ferbruary, 1997.

 • Fonagy, P., Target, M. (1998) A kötödés és a reflektív funkció szerepe a selffejlödésben. Thalassa, (9) 1, 5-43.

  'A kötödés és a reflektív funkció szerepe a selffejlödésben. ' () 1 Thalassa, (9) : 5 -43.

  • Search Google Scholar
 • Fonagy, P., Target, M., Gergely Gy. (2001) A kötödés és a borderline személyiségzavar. Thalassa, (12) 1, 21-51.

  'A kötödés és a borderline személyiségzavar. ' () 1 Thalassa, (12) : 21 -51.

 • Gadamer, H. G. (1984) Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest

  Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata , ().

 • Gadamer, H. G. (1991) A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. Athenaeum, (1) 1, 3-15.

  'A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. ' () 1 Athenaeum, (1) : 3 -15.

 • Galosi, A. (2002) A fonák színei. Filozófia és fordítás. Doktori értekezés (Kézirat, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

 • Gergely Gy. (1994) Hoppa" Avagy az eszmélkedés lélektana: A szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában. Pszichológia, (16) 4, 361-383.

  'Hoppa" Avagy az eszmélkedés lélektana: A szociális tükrözés szerepe az öntudat és az önkontroll kialakulásában. ' () 4 Pszichológia, (16) : 361 -383.

  • Search Google Scholar
 • Gergely Gy. (1995) Az affektív tükrözés szerepe a projektív identifikáció és a hamis self kialakulásában. In Lukács D. (szerk.) Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben. 222-228. Animula, Budapest

 • Gergely Gy. (1996) Szimbiotikus folyamatok a korai lelki fejlödésben: Mahler szimbiózis fogalmának újraértékelése. In Lukács D. (szerk.) Korai személyiségfejlödés és terápiás folyamat. 19-28. Animula, Budapest

  Korai személyiségfejlödés és terápiás folyamat , () 19 -28.

 • Gergely Gy., Watson, J. S. (1998) A szülöi érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje. Thalassa, (9) 1, 5-43.

  'A szülöi érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje. ' () 1 Thalassa, (9) : 5 -43.

  • Search Google Scholar
 • Hars Gy. P. (2000) A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: a kései Ferenczi. Doktori értekezés

  A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: a kései Ferenczi , ().

 • Jauss, H. R. (1999) Recepcióelmélet-esztétikai tapasztalat-irodalmi hermeneutika. Osiris, Budapest

  Recepcióelmélet-esztétikai tapasztalat-irodalmi hermeneutika , ().

 • Karmiloff-Smith, A. (1996) Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlödéselméleti megközelítese. In Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. 257-283. Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest

  Kognitív tudomány , () 257 -283.

 • Kulcsár Szabó E. (1998) A megértés alakzatai. Csokonai Kiadó, Debrecen

  A megértés alakzatai , ().

 • Lénárd K., Tényi T. (2001) A kései Ferenczi írások és az interszubjektivitás-elméletek néhány vonatkozása. Thalassa 2-3, 155-169.

  'A kései Ferenczi írások és az interszubjektivitás-elméletek néhány vonatkozása. ' () 2-3 Thalassa : 2 -3.

  • Search Google Scholar
 • Stolorow, R. D. (1997) The Intersubjective Context of Intrapsychic Experience. In Stolorow, R., Atwood, G., Brandchaft, B. (eds) The Intersubjective Perspective. 3-15. Jason Aronson INC. Northvale-New Jersey-London

  The Intersubjective Perspective , () 3 -15.

 • Szummer, Cs. (1993) Freud nyelvjátéka. A pszichoanalízis mint hermeneutika és narráció. Cserépfalvi-MTA Pszichológiai Intézete, Budapest

  Freud nyelvjátéka. A pszichoanalízis mint hermeneutika és narráció , ().

 • Szummer, Cs. (1995) A csábítás elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a pszichoanalízisben. Replika 19-20, 43-55.

  'A csábítás elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a pszichoanalízisben. ' () 19-20 Replika : 19 -20.

  • Search Google Scholar
 • Target, M. (1998) A kötödés reprezentációja súlyos személyiségzavarban szenvedö betegeknél. Thalassa, (9) 1, 44-55.

  'A kötödés reprezentációja súlyos személyiségzavarban szenvedö betegeknél. ' () 1 Thalassa, (9) : 44 -55.

  • Search Google Scholar
 • Tomasello, M. (2002) Gondolkodás és kultúra. Osiris, Budapest

  Gondolkodás és kultúra , ().

 • Vida, J. (1996) The wise baby" grows up: the contemporary relevance of Sándor Ferenczi. In Rudnytsky, P. L., Bokay, A., Giampieri-Deutsch, P. (eds) Ferenczi"s turn in Psychoanalysis. 266-287. New York University Press, New York-London

  Ferenczi"s turn in Psychoanalysis , () 266 -287.

 • Winnicott, D. W. (1999) Játszás és valóság. Animula, Budapest

  Játszás és valóság , ().

 • Lust I. (1999) A szubjektum kiszolgáltatottsága. Gondolatok a pszichoanalitikus kultúrakritika feladatairól. In Lust I. (szerk.) Pszichoanalízis és kultúra. 72-87. MPE, Animula, Budapest

  Pszichoanalízis és kultúra , () 72 -87.

 • Lyons-Ruth, K. (1991) Reapprochment or Approchment: Mahler"s Theory Reconsidered from the Vantage Point of Recent Research on Early Attachment Relationships. Psychoanalytic Psychology, (8) 1, 1-23.

  'Reapprochment or Approchment: Mahler"s Theory Reconsidered from the Vantage Point of Recent Research on Early Attachment Relationships. ' () 1 Psychoanalytic Psychology, (8) : 1 -23.

  • Search Google Scholar
 • Palmer, R. E. (1998) A hermeneutika hat modern meghatározása. Bibliai egzegézis, filológia, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer. In Fabiny T. (szerk.) Ikonológia és müértelmezés 3. A hermeneutika elmélete. 77-89. JATEPress, Szeged

  Ikonológia és müértelmezés 3. A hermeneutika elmélete , () 77 -89.

 • Péley B. (2000) Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlödés modelljeiben. Pszichológia, (20) 3, 271-305.

  'Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlödés modelljeiben. ' () 3 Pszichológia, (20) : 271 -305.

  • Search Google Scholar
 • Schore, A. N. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of Emotional Development. Erlbaum, Hillsdale

  Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of Emotional Development , ().

  • Search Google Scholar
 • Sroufe, L. A. (1990) An organizational perspective on the self. In Cicchetti, M., Beeghly (eds) The self in transition: Infancy to childhood. 281-307. University of Chichago Press, Chichago

  The self in transition: Infancy to childhood , () 281 -307.

 • Stern, D. (1985) The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. Basic Books, New York

  The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology , ().

  • Search Google Scholar
 • Stern, D. (1995) The Motherhood Constellation. Basic Books, New York

  The Motherhood Constellation , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 7 0 0
Nov 2020 5 2 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 0 0 0