View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Elméleti pszichoanalízis doktori iskola Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Interdiszciplináris jellegű tanulmányomban a kultúraközi dialógus kiszélesítésére törekszem a keletázsiai alapvetően kollektivista szerkezetű társadalmak lokális lélektani diskurzusai, illetve a döntően individualistának tekintett nyugati kultúra pszichológiatudománya között. Az etnikus validitással rendelkező távol-keleti kultúrspecifikus lélektani magyarázóelvek és fogalmak a lokális naiv pszichológia részét képezik, ugyanakkor fokozatosan beszűrődtek a helyi tudományos lélektan, illetve társadalomtudományok diskurzusaiba, valamint empirikus kutatások is születtek egyes fogalmak vizsgálatára. Válaszként a kelet-ázsiai lokális pszichológiai diskurzusokra nyugati étikus elemzések, diskurzusanalitikus reflexiók is születtek, és a helyileg tárgyalt lelki és társas jelenségek közül egyesek bekerültek a kultúrközi pszichológia empirikus kutatásainak a fókuszába. A kelet-ázsiai kultúrák népi pszichológiájában gyökerező lokális lélektani diskurzusok autentikus fogalomrendszerének az alkalmazásával koherens és plauzibilis módon lehet magyarázni ezen kollektivista-interdependens szerveződésű társadalmak személyközi viszonyait, valamint az intrapszichikus történéseket, ami a kulturális relativizmus jegyében új értékes kulturális nézőpontokkal egészítheti ki a nyugati pszichológia szakmai főáramának etnocentrikus, leginkább az európai és az egyesült államokbeli lélektani iskolák kutatásaira épülő ismereteit.

 • ALLINSON , C. W., HAYES , J. (2000) Cross-national differences in cognitive style: implications for management. The International Journal of Human Resource Management, 11 (1), 161–170.

 • ASADA , A. (1989) Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernism: A Fairy Tale. In MIYOSHI M., HAROOTUNIAN , H. D. (eds) Postmodernism and Japan . 273–278. Duke University Press, Durham, NC

 • AZUMA , H. (2001) Superflat Japanese modernity . Letöltve: 2008. 08. 01-én a következő webhelyről: http://www.hirokiazuma.com/en/texts/superflat_en1.html

 • BACHNICK , J. (1992) Kejime, defining a shifting self. In ROSENBERGER , N. (ed.) Japanese sense of self . 152–172. Cambridge University Press, Cambridge

 • BARNLUND , D. (1975) Public and Private Self in Japan and the United States; Communication Styles of Two Cultures . Simul Press, Tokyo

 • BARTHES , R. (2005) L’Empire des Signes . Points Essais, Seuil

 • BEFU , H. (2001) Hegemony of Homogenity An Anthropological Analysis of Nihonjinron. Trans Pacific Press, Melbourne, Australia

 • BENEDICT , R. (2006) Krizantém és kard. In BENEDICT , R., SZADAHIKO M.: Krizantém és kard – a japán kultúra újrafelfedezése . 21–233. Nyitott Könyvműhely, Budapest

 • BUDA B. (2003) A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei . Animula kiadó, Budapest

 • CHEN , G. M., CHUNG , J. (1994) The impact of Confucianism on organizational communication. Communication Quarterly, 42, 93–105.

 • CHEN , X. (2000) Growing up in a collectivistic culture: Socialization and socio-emotional development in Chinese children. In COMUNIAN , A. L., GIELEN , U.P. (eds) International Perspectives on Human Development . 331–353. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany. Idézi: SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE XIAOFEI (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27, 4, 281–310.

 • CHU , R. L. (1983) Empirical research on the psychology of the face. (Kínai nyelven írt, publikálatlan doktori értekezés – National Taiwan University) Idézi: TSAI , A., YU , H., MAYNARD , A. (1999) Mother-child conflict resolution styles among Chinese college students. In LONNER W. J., DINNEL , D. L. et al. (eds) Merging past, present, and future in cross-cultural psychology. Selected papers from the fourteenth international congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology . 461–472. Swets & Zeitlingher, Lisse, The Netherlands

 • COLE , M (2005) Kulturális pszichológia . (Fordította Ragó Anett) Gondolat Kiadó, Budapest

 • CROCKER , J., LUHTANEN , R. (1990) Collective self-esteem and ingroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 60–67.

 • DOI , T. (1973) The anatomy of dependence . Kodansha International, Tokyo–New York

 • DOI , T. (1986) T he anatomy of self . Kodansha International, Tokyo–New York

 • ENGELBERTON , D., FULLMER , D. (1970) Cross-cultural differences in territoriality; Interaction differences of native Japanese, Hawaii Japanese, and American Caucasians. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1 (3), 261–269.

 • ERŐS F. (1995) Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról. I. rész. Replika, 19–20, 81–90. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/1920/06eros.htm

 • FAURE , B. (1995) The Kyoto School and Reverse Orientalism. In FAURE , B., FU CHARLES WIE -HSUN , HEINE , S. (eds) Japan in Traditional and Postmodern Perspectives . 245–281. SUNY Press, Albany

 • FUKUYAMA , F. (2008) They Can Only Go So Far. The world’s bullies are throwing their weight around. But history isn’t on their side. Washington Post, August 24, 2008. Idézi: Népszabadság, 2008. szeptember 5., A történelem csak Nyugaton ért véget . http://nol.hu/archivum/arhiv-505769

 • FÜLÖP M. (1998) A csoport és a közösség szerepe Japánban . Pszichológia, 3, 469–498.

 • FÜLÖP M. (1999) A pszichoanalízis alkalmazhatósága különböző kultúrákban. In LUST I. (szerk.) Pszichoanalízis és Kultúra . 37–51. Animula, Budapest

 • FÜLÖP M. (2004) A pszichoanalízis története és alkalmazhatósága a japán és kínai kultúrában, Thalassa, 15 (2), 3–25.

 • FÜLÖP M. (2008) Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében. Lélekelemzés, 3 (1), 84–109.

 • GOFFMAN , E. (1990) A homlokzatról: A rituális elemek analízise a társas interakcióban. In SÍKLAKI I. (szerk.) A szóbeli befolyásolás alapjai. II . 3–30. Tankönyvkiadó, Budapest

 • GUDYKUNST , W. B., NISHIDA , T. (1993) Communication in interpersonal and intergroup relationships in Japan and the United States. In GUDYKUNST , W. B. (ed.) Communication in Japan and the United States . 149–214. State University of New York Press, Albany

 • GUDYKUNST , W. B., YOON , Y., NISHIDA , T. (1987) The influence of individualism-collectivism on perceptions of communication in ingroup and outgroup relationships. Communication Monographs, 54 (3), 295–306.

 • HALL , E. T. (1976) Beyond Culture . Doubleday, New York

 • HAMAGUCHI , E. (1982) Kanjinshugi no shakai-Nihon . (Japán, a „kontextus-társadalom”.) Touyou Keizai Shinpousha, Tokyo

 • HE , A. W. (2001) The language of ambiguity: practices in Chinese heritage language classes. Discourse Studies, 3 (1), 75–96.

 • HEIDEGGER , M. (1991) Útban a nyelvhez. Egy japán és egy kérdező párbeszédéből . (Fordította Tillmann, J. A.) Helikon kiadó, Budapest

 • HEINE , S. (1995) Ie-ism (Sacred Familism) and the Discourse of Postmodernism in Relation to Nativism/Nationalism/Nihonism, In WEI -HSUN FU , CH ., HEINE , S. (eds) Japan in Traditional and Postmodern Perspectives . 25–53. SUNY Press, Albany

 • HO , D. Y. F. (1998) Indigenous perspectives. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29 (1), 88–103.

 • HOFSTEDE , G. (1991) Cultures and organizations: Software of the mind . Harper Collins Publishers, London

 • HOFSTEDE , G. H. (1980) Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values . Sage Publications, Beverly Hills, CA

 • HWANG , K. K. (1987) Face and Favor: The Chinese Power Game. American Journal of Sociology 92 (4), 944–974.

 • HWANG , K. K. (1998) Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society. Intercultural Communication Studies VII: 1.

 • HYMES , D. (1975) A beszélés néprajza. In PAP M., SZÉPE GY . (szerk.) Társadalom és nyelv. 91–146. Gondolat Kiadó, Budapest

 • HYMES , D. (1983) Essays in the History of Linguistic Anthropology . John Benjamins Publishing Co., Amsterdam

 • ISHIDA , T. (1984) Conflict and Its Accommodation: Omote-ura and Uchi-soto Relations. In KRAUSS , E. S., ROHLEN , T. P., STEINHOFF , P. G. (eds) Conflict in Japan . 17–39. University of Hawaii Press, Honolulu

 • ISHII , K., REYES , J. A. (2003) Spontaneous attention to word content versus emotional tone: differences among three cultures. Psychological Science, 14 (1), 39–46.

 • ISHII , S. (1984) Enryo-sasshi communication: A key to understanding Japanese Interpersonal Relations. Cross Currents, 11 (1), 49–58.

 • KARATANI , K. (1995) Architecture as Metaphor; Language, Number, Money . (Translated by Sabu Kohso) MIT Press, Cambridge

 • KAWAI , H. (1996) Buddhism and the Art of Psychotherapy . Texas A&M University Press, Texas

 • KENRICK , D. M. (1988) Where Communism Works: The Success of Competitive-Communism in Japan . MacMillan Press, Houndmills–Basingstoke–Hampshire

 • KIM , U. (2001) Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis. In MATSUMOTO , D. (ed.) Handbook of culture and psychology . 51–76. Oxford University Press, Oxford

 • KIM , U., BERRY , J. W. (1993) Indigenous Psychologies: Research and Experience in Cultural Context. Sage Publications, Thousand Oaks, CA

 • KIM , U., PARK , Y. S. (2004) Indigenous psychologies. In SPEIELBERGER , C. (ed.) Encyclopedia of applied psychology . 263–269. Elsevier Academic Press, Oxford

 • KITAYAMA , O. (1987) Metaphorization-Making Terms. International Journal of Psycho-Analysis, 68, 499–509.

 • KOESTLER , A. (1999) A lótusz és a robot . Terebess Kiadó, Budapest

 • KWAN , V. S. Y., BOND , M. H., SINGELIS , T. M. (1997) Pancultural explanation for lifesatisfaction: Adding relationship harmony to self esteem. Journal of Personality and Social psychology, 73, 1081–1051.

 • LEE , M. L. (1997) The Chinese concept of Ren (forberance) Theory and empirical analysis (kínai nyelven). Publikálatlan magiszteri dolgozat, National Taiwan University. Idézi: HWANG , K. K.: Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society. Intercultural Communication Studies VII: 1 1997–98

 • LI , C., KWAN , S. Y., BOND , M. H. (1999) Nomological Network of Relationship Harmony for Chinese. In LONNER , W. L., DINNEL , D. L., FORGAYS , D. K., HAYES , S. A. (eds) Measuring past, present, and future in cross-cultural psychology . 396–405. Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands

 • LUST I. (1999) Vágy és hatalom. Thalassa, 10 (2–3), 7–44.

 • MARKUS , H., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253. http://www.rcgd.isr.umich.edu/cpl/articles/pre2000/markus_kitayama_1991.pdf

 • MATSUMOTO , D. R. (2002) The new Japan: debunking seven cultural stereotypes . Intercultural Press, London

 • MAYNARD , S. K. (1997) Japanese Communication: Language and Thought in Context . University of Hawaii Press, Honolulu, HI

 • MICHIHIRO , M., DE MENTE , B. L. (2005) Japanese Nuance in Plain English, Nihonrashisa wo Eigo ni Dekimasuka? Bilingual books, Kodansha Publisher, Tokyo, Japan

 • MIIKE , Y. (2003) Japanese enryo-sasshi communication and the psychology of amae: reconsideration and reconceptualization. Keio Communication Review, 25, 93–115.

 • MIYAHARA , A. (2000) Toward Theorizing Japanese Interpersonal Communication Competence from a Non-Western Perspective. American Communication Journal, 3 (3), 279–394.

 • MIZUTANI , O., MIZUTANI , N. (1987) How to be polite in Japanese? Japan Times, Tokio

 • MORITA , A., ISHIHARA , S. (1990) The Japan That Can Say No. Principle problem of the Japon-US relations , (in collaboration with Shouichi Watanabe and Kazuhisa Ogawa), http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/japanno.txt

 • MUSHAKOJI , K. (1972) The Cultural Premises of Japanese Diplomacy. Japan Interpreter, 3–4, 282–292.

 • NGUYEN LUU L. A. (2003) Lehet-e összehasonlító a pszichológia, ha kulturális? In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia . 15–53. Osiris, Budapest

 • NISHIDA , K. (1997) Last Writings. Nothingness and the Religious Worldview . University of Hawaii Press, Honolulu

 • NISHIDA , T. (1977) An Analysis of a Cultural Concept Affecting Japanese Interpersonal Communication. Communication, 6, 69–80.

 • OE , K. (1995) Japan, the Ambiguous and Myself. Kodansha International, Tokyo

 • OKABE , K. (1987) Indirect speech acts of the Japanese. In KINCAID , D. L. (ed.) Communication theory: Eastern and Western perspectives . 27–136. Academic Press, San Diego, CA

 • OKABE , R. (1983) Cultural assumptions of east and west: Japan and the U.S, In GUDYKUNST , W. (ed.) Intercultural communication theory . 21–44. Sage, Beverly Hills, CA

 • REYNOS , D. K. (1983) Naikan Psychotherapy: Meditation for Self-development . University of Chicago Press, Chicago

 • ROSALDO , M. Z. (1984) Toward an anthropology of self and feeling. In SHWEDER , R. A., LE  VINE , R. A. (eds) Culture Theory: essays on mind, self, and emotion . 137–157. Cambridge University Press, Cambridge

 • SAID , E. W. (2000) Orientalizmus . Európa kiadó, Budapest

 • SAPIR , E. (1983) Selected Writings of Edward Sapir. In MANDELBAUM , D. G. (ed.) Language, Culture, and Personality . Selected Essays. 1–44. University of California Press, Berkeley

 • SHIBATANI , M. (1990) The languages of Japan . Cambridge University Press, Cambridge

 • SUGIMOTO , Y. (2002) An Introduction to Japanese Society . Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge

 • SUZUKI , D. T. (2006) Előadások a zen-buddhizmusról. In FROMM , E., SUZUKI , D. T. (eds) Zen buddhizmus és pszichoanalízis . 3–88. Helikon Kiadó, Budapest

 • SZADAHIKO , M. (2006) A krizantém és kard újrafelfedezése. In BENEDICT , R., SZADAHIKO , M.: Krizantém és kard – a japán kultúra újrafelfedezése . 237–345. Nyitott Könyvműhely, Budapest

 • SZILÁGYI GY . (2008) Japán mentalitás – Japán pszichoterápiák és tanácsadás (előadás). Elhangzott: Útkeresés: kelepcék és megoldások a terápiában, tanácsadásban, képzésben a Pszichoterápia folyóirat negyedik konferenciáján.

 • SZILÁGYI GY . (2009) A kultúra és a pszichiátria kapcsolata: kulturális pszichiátria. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 111–137.

 • TAJFEL , H. (1981) Human groups and social categories: Studies in social psychology . Cambridge University Press, Cambridge

 • TAKAHASHI , T (1991) A Comparative Study of Japanese and American Group Dynamics. Psychoanalytic Review, 78, 49–62.

 • TRIANDIS , H. C. (1994) Theoretical and methodological approaches to the study of collectivism and individualism. In KIM , U., TRIANDIS , H. C., KAGITCIBASI , C., CHOIS , C., YOON , G. (eds) Individualism and collectivism . 41–51. Thousand Oaks, Sage, CA

 • TSUJIMURA , A. (1987) Some Characteristics of the Japanese Way of Communication. In KINCAID , D. L. (ed.) Communication Theory: Eastern and Western Perspectives . 115–126. Academic Press, San Diego, CA

 • TYLER , F. B. (1999) Cross-cultural psychology: Is it time to revise the model? In LONNER , W. L., DINEEL , D. L., FORGAYS , D. K., HAYES , S. A. (eds) Measuring past, present, and future in cross-cultural psychology . 116–123. Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands

 • TYLER , F. B. (2001) Cultures, communities, competence, and change . Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

 • TYLER , F. B., BROME , D. R., WILLIAMS , J. E. (1992) Ethnic validity, ecology, and psychotherapy, Plenum, New York

 • TYLER , F. B., DHAWAN , N., SINHA , Y. (1988) Adaptation patterns of Indian and American adolescents. Journal of Social Psychology, 128, 633–645.

 • WHORF , B. (1956) Language, Thought, and Reality . Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press, Cambridge

 • ZANGZANG , Z., XIAOBO , Z., QIANG , S., ZHENGU , T., BIAN , Q., QUINGHENG , G. (1996) The China That Can Say No: Political and Emotional Choices in the post Co-War era (egyelőre csak kézirata létezik az angol nyelvű fordításnak). További részletek: http://en.wikipedia.org/wiki/China_Can_Say_No

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 11 0 0
Dec 2020 10 1 2
Jan 2021 8 0 0
Feb 2021 5 1 2
Mar 2021 6 0 0
Apr 2021 10 0 0
May 2021 0 0 0