View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Elméleti pszichoanalízis doktori iskola Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Interdiszciplináris jellegű tanulmányomban a kultúraközi dialógus kiszélesítésére törekszem a keletázsiai alapvetően kollektivista szerkezetű társadalmak lokális lélektani diskurzusai, illetve a döntően individualistának tekintett nyugati kultúra pszichológiatudománya között. Az etnikus validitással rendelkező távol-keleti kultúrspecifikus lélektani magyarázóelvek és fogalmak a lokális naiv pszichológia részét képezik, ugyanakkor fokozatosan beszűrődtek a helyi tudományos lélektan, illetve társadalomtudományok diskurzusaiba, valamint empirikus kutatások is születtek egyes fogalmak vizsgálatára. Válaszként a kelet-ázsiai lokális pszichológiai diskurzusokra nyugati étikus elemzések, diskurzusanalitikus reflexiók is születtek, és a helyileg tárgyalt lelki és társas jelenségek közül egyesek bekerültek a kultúrközi pszichológia empirikus kutatásainak a fókuszába. A kelet-ázsiai kultúrák népi pszichológiájában gyökerező lokális lélektani diskurzusok autentikus fogalomrendszerének az alkalmazásával koherens és plauzibilis módon lehet magyarázni ezen kollektivista-interdependens szerveződésű társadalmak személyközi viszonyait, valamint az intrapszichikus történéseket, ami a kulturális relativizmus jegyében új értékes kulturális nézőpontokkal egészítheti ki a nyugati pszichológia szakmai főáramának etnocentrikus, leginkább az európai és az egyesült államokbeli lélektani iskolák kutatásaira épülő ismereteit.

 • ALLINSON , C. W., HAYES , J. (2000) Cross-national differences in cognitive style: implications for management. The International Journal of Human Resource Management, 11 (1), 161–170.

 • ASADA , A. (1989) Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernism: A Fairy Tale. In MIYOSHI M., HAROOTUNIAN , H. D. (eds) Postmodernism and Japan . 273–278. Duke University Press, Durham, NC

 • AZUMA , H. (2001) Superflat Japanese modernity . Letöltve: 2008. 08. 01-én a következő webhelyről: http://www.hirokiazuma.com/en/texts/superflat_en1.html

 • BACHNICK , J. (1992) Kejime, defining a shifting self. In ROSENBERGER , N. (ed.) Japanese sense of self . 152–172. Cambridge University Press, Cambridge

 • BARNLUND , D. (1975) Public and Private Self in Japan and the United States; Communication Styles of Two Cultures . Simul Press, Tokyo

 • BARTHES , R. (2005) L’Empire des Signes . Points Essais, Seuil

 • BEFU , H. (2001) Hegemony of Homogenity An Anthropological Analysis of Nihonjinron. Trans Pacific Press, Melbourne, Australia

 • BENEDICT , R. (2006) Krizantém és kard. In BENEDICT , R., SZADAHIKO M.: Krizantém és kard – a japán kultúra újrafelfedezése . 21–233. Nyitott Könyvműhely, Budapest

 • BUDA B. (2003) A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei . Animula kiadó, Budapest

 • CHEN , G. M., CHUNG , J. (1994) The impact of Confucianism on organizational communication. Communication Quarterly, 42, 93–105.

 • CHEN , X. (2000) Growing up in a collectivistic culture: Socialization and socio-emotional development in Chinese children. In COMUNIAN , A. L., GIELEN , U.P. (eds) International Perspectives on Human Development . 331–353. Pabst Science Publishers, Lengerich, Germany. Idézi: SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE XIAOFEI (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27, 4, 281–310.

 • CHU , R. L. (1983) Empirical research on the psychology of the face. (Kínai nyelven írt, publikálatlan doktori értekezés – National Taiwan University) Idézi: TSAI , A., YU , H., MAYNARD , A. (1999) Mother-child conflict resolution styles among Chinese college students. In LONNER W. J., DINNEL , D. L. et al. (eds) Merging past, present, and future in cross-cultural psychology. Selected papers from the fourteenth international congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology . 461–472. Swets & Zeitlingher, Lisse, The Netherlands

 • COLE , M (2005) Kulturálispszichológia . (Fordította Ragó Anett) Gondolat Kiadó, Budapest

 • CROCKER , J., LUHTANEN , R. (1990) Collective self-esteem and ingroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 60–67.

 • DOI , T. (1973) The anatomy of dependence . Kodansha International, Tokyo–New York

 • DOI , T. (1986) The anatomy of self . Kodansha International, Tokyo–New York

 • ENGELBERTON , D., FULLMER , D. (1970) Cross-cultural differences in territoriality; Interaction differences of native Japanese, Hawaii Japanese, and American Caucasians. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1 (3), 261–269.

 • ERŐS F. (1995) Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról. I. rész. Replika, 19–20, 81–90. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/1920/06eros.htm

 • FAURE , B. (1995) The Kyoto School and Reverse Orientalism. In FAURE , B., FU CHARLES WIE -HSUN , HEINE , S. (eds) Japan in Traditional and Postmodern Perspectives . 245–281. SUNY Press, Albany

 • FUKUYAMA , F. (2008) They Can Only Go So Far. The world’s bullies are throwing their weight around. But history isn’t on their side. Washington Post, August 24, 2008. Idézi: Népszabadság, 2008. szeptember 5., A történelem csak Nyugaton ért véget . http://nol.hu/archivum/arhiv-505769

 • FÜLÖP M. (1998) A csoport és a közösség szerepe Japánban . Pszichológia, 3, 469–498.

 • FÜLÖP M. (1999) A pszichoanalízis alkalmazhatósága különböző kultúrákban. In LUST I. (szerk.) Pszichoanalízis és Kultúra . 37–51. Animula, Budapest

 • FÜLÖP M. (2004) A pszichoanalízis története és alkalmazhatósága a japán és kínai kultúrában, Thalassa, 15 (2), 3–25.

 • FÜLÖP M. (2008) Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében. Lélekelemzés, 3 (1), 84–109.

 • GOFFMAN , E. (1990) A homlokzatról: A rituális elemek analízise a társas interakcióban. In SÍKLAKI I. (szerk.) A szóbeli befolyásolás alapjai. II . 3–30. Tankönyvkiadó, Budapest

 • GUDYKUNST , W. B., NISHIDA , T. (1993) Communication in interpersonal and intergroup relationships in Japan and the United States. In GUDYKUNST , W. B. (ed.) Communication in Japan and the United States . 149–214. State University of New York Press, Albany

 • GUDYKUNST , W. B., YOON , Y., NISHIDA , T. (1987) The influence of individualism-collectivism on perceptions of communication in ingroup and outgroup relationships. Communication Monographs, 54 (3), 295–306.

 • HALL , E. T. (1976) Beyond Culture . Doubleday, New York

 • HAMAGUCHI , E. (1982) Kanjinshugi no shakai-Nihon . (Japán, a „kontextus-társadalom”.) Touyou Keizai Shinpousha, Tokyo

 • HE , A. W. (2001) The language of ambiguity: practices in Chinese heritage language classes. Discourse Studies, 3 (1), 75–96.

 • HEIDEGGER , M. (1991) Útban a nyelvhez. Egy japán és egy kérdező párbeszédéből . (Fordította Tillmann, J. A.) Helikon kiadó, Budapest

 • HEINE , S. (1995) Ie-ism (Sacred Familism) and the Discourse of Postmodernism in Relation to Nativism/Nationalism/Nihonism, In WEI -HSUN FU , CH ., HEINE , S. (eds) Japan in Traditional and Postmodern Perspectives . 25–53. SUNY Press, Albany

 • HO , D. Y. F. (1998) Indigenous perspectives. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29 (1), 88–103.

 • HOFSTEDE , G. (1991) Cultures and organizations: Software of the mind . Harper Collins Publishers, London

 • HOFSTEDE , G. H. (1980) Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values . Sage Publications, Beverly Hills, CA

 • HWANG , K. K. (1987) Face and Favor: The Chinese Power Game. American Journal of Sociology 92 (4), 944–974.

 • HWANG , K. K. (1998) Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society. Intercultural Communication Studies VII: 1.

 • HYMES , D. (1975) A beszélés néprajza. In PAP M., SZÉPE GY . (szerk.) Társadalom és nyelv. 91–146. Gondolat Kiadó, Budapest

 • HYMES , D. (1983) Essays in the History of Linguistic Anthropology . John Benjamins Publishing Co., Amsterdam

 • ISHIDA , T. (1984) Conflict and Its Accommodation: Omote-ura and Uchi-soto Relations. In KRAUSS , E. S., ROHLEN , T. P., STEINHOFF , P. G. (eds) Conflict in Japan . 17–39. University of Hawaii Press, Honolulu

 • ISHII , K., REYES , J. A. (2003) Spontaneous attention to word content versus emotional tone: differences among three cultures. Psychological Science, 14 (1), 39–46.

 • ISHII , S. (1984) Enryo-sasshi communication: A key to understanding Japanese Interpersonal Relations. Cross Currents, 11 (1), 49–58.

 • KARATANI , K. (1995) Architecture as Metaphor; Language, Number, Money . (Translated by Sabu Kohso) MIT Press, Cambridge

 • KAWAI , H. (1996) Buddhism and the Art of Psychotherapy . Texas A&M University Press, Texas

 • KENRICK , D. M. (1988) Where Communism Works: The Success of Competitive-Communism in Japan . MacMillan Press, Houndmills–Basingstoke–Hampshire

 • KIM , U. (2001) Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis. In MATSUMOTO , D. (ed.) Handbook of culture and psychology . 51–76. Oxford University Press, Oxford

 • KIM , U., BERRY , J. W. (1993) Indigenous Psychologies: Research and Experience in Cultural Context. Sage Publications, Thousand Oaks, CA

 • KIM , U., PARK , Y. S. (2004) Indigenous psychologies. In SPEIELBERGER , C. (ed.) Encyclopedia of applied psychology . 263–269. Elsevier Academic Press, Oxford

 • KITAYAMA , O. (1987) Metaphorization-Making Terms. International Journal of Psycho-Analysis, 68, 499–509.

 • KOESTLER , A. (1999) A lótusz és a robot . Terebess Kiadó, Budapest

 • KWAN , V. S. Y., BOND , M. H., SINGELIS , T. M. (1997) Pancultural explanation for lifesatisfaction: Adding relationship harmony to self esteem. Journal of Personality and Social psychology, 73, 1081–1051.

 • LEE , M. L. (1997) The Chinese concept of Ren (forberance) Theory and empirical analysis (kínai nyelven). Publikálatlan magiszteri dolgozat, National Taiwan University. Idézi: HWANG , K. K.: Guanxi and Mientze: Conflict Resolution in Chinese Society. Intercultural Communication Studies VII: 1 1997–98

 • LI , C., KWAN , S. Y., BOND , M. H. (1999) Nomological Network of Relationship Harmony for Chinese. In LONNER , W. L., DINNEL , D. L., FORGAYS , D. K., HAYES , S. A. (eds) Measuring past, present, and future in cross-cultural psychology . 396–405. Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands

 • LUST I. (1999) Vágy és hatalom. Thalassa, 10 (2–3), 7–44.

 • MARKUS , H., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253. http://www.rcgd.isr.umich.edu/cpl/articles/pre2000/markus_kitayama_1991.pdf

 • MATSUMOTO , D. R. (2002) The new Japan: debunking seven cultural stereotypes . Intercultural Press, London

 • MAYNARD , S. K. (1997) Japanese Communication: Language and Thought in Context . University of Hawaii Press, Honolulu, HI

 • MICHIHIRO , M., DE MENTE , B. L. (2005) Japanese Nuance in Plain English, Nihonrashisa wo Eigo ni Dekimasuka? Bilingual books, Kodansha Publisher, Tokyo, Japan

 • MIIKE , Y. (2003) Japanese enryo-sasshi communication and the psychology of amae: reconsideration and reconceptualization. Keio Communication Review, 25, 93–115.

 • MIYAHARA , A. (2000) Toward Theorizing Japanese Interpersonal Communication Competence from a Non-Western Perspective. American Communication Journal, 3 (3), 279–394.

 • MIZUTANI , O., MIZUTANI , N. (1987) How to be polite in Japanese? Japan Times, Tokio

 • MORITA , A., ISHIHARA , S. (1990) The Japan That Can Say No. Principle problem of the Japon-US relations , (in collaboration with Shouichi Watanabe and Kazuhisa Ogawa), http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/japanno.txt

 • MUSHAKOJI , K. (1972) The Cultural Premises of Japanese Diplomacy. Japan Interpreter, 3–4, 282–292.

 • NGUYEN LUU L. A. (2003) Lehet-e összehasonlító a pszichológia, ha kulturális? In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia . 15–53. Osiris, Budapest

 • NISHIDA , K. (1997) Last Writings. Nothingness and the Religious Worldview . University of Hawaii Press, Honolulu

 • NISHIDA , T. (1977) An Analysis of a Cultural Concept Affecting Japanese Interpersonal Communication. Communication, 6, 69–80.

 • OE , K. (1995) Japan, the Ambiguous and Myself. Kodansha International, Tokyo

 • OKABE , K. (1987) Indirect speech acts of the Japanese. In KINCAID , D. L. (ed.) Communication theory: Eastern and Western perspectives . 27–136. Academic Press, San Diego, CA

 • OKABE , R. (1983) Cultural assumptions of east and west: Japan and the U.S, In GUDYKUNST , W. (ed.) Intercultural communication theory . 21–44. Sage, Beverly Hills, CA

 • REYNOS , D. K. (1983) Naikan Psychotherapy: Meditation for Self-development . University of Chicago Press, Chicago

 • ROSALDO , M. Z. (1984) Toward an anthropology of self and feeling. In SHWEDER , R. A., LE  VINE , R. A. (eds) Culture Theory: essays on mind, self, and emotion . 137–157. Cambridge University Press, Cambridge

 • SAID , E. W. (2000) Orientalizmus . Európa kiadó, Budapest

 • SAPIR , E. (1983) Selected Writings of Edward Sapir. In MANDELBAUM , D. G. (ed.) Language, Culture, and Personality . Selected Essays. 1–44. University of California Press, Berkeley

 • SHIBATANI , M. (1990) The languages of Japan . Cambridge University Press, Cambridge

 • SUGIMOTO , Y. (2002) An Introduction to Japanese Society . Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge

 • SUZUKI , D. T. (2006) Előadások a zen-buddhizmusról. In FROMM , E., SUZUKI , D. T. (eds) Zen buddhizmus és pszichoanalízis . 3–88. Helikon Kiadó, Budapest

 • SZADAHIKO , M. (2006) A krizantém és kard újrafelfedezése. In BENEDICT , R., SZADAHIKO , M.: Krizantém és kard – a japán kultúra újrafelfedezése . 237–345. Nyitott Könyvműhely, Budapest

 • SZILÁGYI GY . (2008) Japán mentalitás – Japán pszichoterápiák és tanácsadás (előadás). Elhangzott: Útkeresés: kelepcék és megoldások a terápiában, tanácsadásban, képzésben a Pszichoterápia folyóirat negyedik konferenciáján.

 • SZILÁGYI GY . (2009) A kultúra és a pszichiátria kapcsolata: kulturális pszichiátria. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 111–137.

 • TAJFEL , H. (1981) Human groups and social categories: Studies in social psychology . Cambridge University Press, Cambridge

 • TAKAHASHI , T (1991) A Comparative Study of Japanese and American Group Dynamics. Psychoanalytic Review, 78, 49–62.

 • TRIANDIS , H. C. (1994) Theoretical and methodological approaches to the study of collectivism and individualism. In KIM , U., TRIANDIS , H. C., KAGITCIBASI , C., CHOIS , C., YOON , G. (eds) Individualism and collectivism . 41–51. Thousand Oaks, Sage, CA

 • TSUJIMURA , A. (1987) Some Characteristics of the Japanese Way of Communication. In KINCAID , D. L. (ed.) Communication Theory: Eastern and Western Perspectives . 115–126. Academic Press, San Diego, CA

 • TYLER , F. B. (1999) Cross-cultural psychology: Is it time to revise the model? In LONNER , W. L., DINEEL , D. L., FORGAYS , D. K., HAYES , S. A. (eds) Measuring past, present, and future in cross-cultural psychology . 116–123. Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands

 • TYLER , F. B. (2001) Cultures, communities, competence, and change . Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

 • TYLER , F. B., BROME , D. R., WILLIAMS , J. E. (1992) Ethnic validity, ecology, and psychotherapy, Plenum, New York

 • TYLER , F. B., DHAWAN , N., SINHA , Y. (1988) Adaptation patterns of Indian and American adolescents. Journal of Social Psychology, 128, 633–645.

 • WHORF , B. (1956) Language, Thought, and Reality . Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press, Cambridge

 • ZANGZANG , Z., XIAOBO , Z., QIANG , S., ZHENGU , T., BIAN , Q., QUINGHENG , G. (1996) The China That Can Say No: Political and Emotional Choices in the post Co-War era (egyelőre csak kézirata létezik az angol nyelvű fordításnak). További részletek: http://en.wikipedia.org/wiki/China_Can_Say_No

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 10 0 0
May 2021 5 2 3
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 13 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 0 0 0