View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Budapest
 • 2 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Mint számos kutatás kimutatta, a tanulással kapcsolatba hozható motivációk kulturális konstruktumok. A tanulmány az euro-amerikai és a kelet-ázsiai kultúra között jellegzetes különbségeket mutatja be ezen a téren. A kelet-ázsiai tanulók kevésbé konzisztens és kevésbé pozitív énképet hordoznak, mint nyugati társaik, ám – szemben azzal, ahogy a nyugati tanulási motivációelméletek alapján azt várni lehetne – a teljesítményüket ez nem befolyásolja negatív irányban, ami arra mutat, hogy tanulási motivációjuk viszonylag független ezektől a tényezőktől. A teljesítménymagyarázó attribúció terén a kelet-ázsiai diákok nagy hangsúlyt helyeznek az erőfeszítésre, kevésbé a képességek szerepére; a képességeket változó entitásnak tekintik, a teljesítményt pedig erősebben a szociális környezetükhöz kapcsolva ragadják meg, mint nyugati társaik, kevésbé individuálisan azoknál. A kelet-ázsiai tanulók esetében kevésbé egyértelműen választható el egymástól a külső és a belső motiváció; tanulási motivációs rendszerük leginkább a többszörös célelmélet fogalmi keretében magyarázható meg, vagyis csak a hagyományos nyugati külső/ belső motivációelmélet dichotómiájának meghaladásával. Az előzőekkel összhangban, társas tanulási helyzetekben például a kelet-ázsiai tanulók kevésbé követik a társas lazsálás elvét, mint nyugati társaik. A fenti példák is azt mutatják, hogy a kelet-ázsiai tanulók tanulási motivációs rendszere nem kielégítően magyarázható meg a nyugati pedagógiai pszichológiai magyarázóelvekkel, illetve hogy ez utóbbiakon a maguk etnocentrizmusa miatt gyökeresen változtatni kell, különben nem tudják kellő megbízhatósággal megmagyarázni a motiváció jelenségét a globalizálódó világban.

 • AMES , C. (1992) Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

 • BARRON , K. E., HARACKIEWICZ , J. M. (2001) Achievement goals and optimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80 , 706–722.

 • BÁTHORY Z. (2002) Változó értékek, változó feladatok: A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája. Új Pedagógiai Szemle, 52 (10), 9–20.

 • BOEKARTS , M. (2003) How students from different cultures motivate themselves for academic learning. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Teaching, learning, and motivation in a multicultural context . 13–31. Information Age Publishing, Greenwich

 • BÖHNKE , K., SCOTT , W. A., SCOTT , R. (1996) Family climate as a determinant of academic performance: East-Asian and Euro-American cultures compared. In PANDEY , J., SINHA , D., BHAWUK , D. P. S. (eds) Asian contributions to cross-cultural psychology . 119–137. Sage Publications, New Delhi

 • BOND , M. H., CHEUNG , T. (1983) College students spontaneous self-concept. Journal of Cross-cultural Psychology, 14, 153–171.

 • BROWN , J. D., KOBAYASHI , C. (2002) Self-enhancement in Japan and in America. Asian Journal of Social Psychology, 5, 145–168.

 • BUTLER , R. (1989) Interest in the Task and Interest in Peer’s work in competitive and non-competitive conditions; A developmental study. Child Development, 60 (3), 562–570.

 • CHIU , C., HONG , Y, DWECK , C. S. (1997) Lay dispositionalism and implicit theories of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 19–30.

 • COLANGELO , N., ASSOULINE , S., STOYANOVA , F., PETERS , W., MA , H., MONKS , F., YE , G., SAHIN , A. (1995) Giftedness and self-concept. In KATZKO , M. W., MONKS , F. J. (eds) Nurturing talent: Individual needs and social talent . 66–100. Van Gorcum, Assen

 • DAMON , W. (1995) Greater expectations: Overcoming the culture of indulgence in America’s homes and schools . Free Press, New York

 • DECI , E. L., RYAN , R. M. (1985) Intrinsic motivation: Psychology, personality, philosophy. Plenum, New York

 • DOI , T. (1986) The anatomy of self. Kodansha International, Tokyo

 • DWECK , C. S. (1999) Self theories: Their role in motivation, personality, and development. Taylor & Francis, Philadelphia

 • DWECK , C. S., LEGGETT , E. L. (1988) A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256–273.

 • EARLEY , P. C. (1989) Social loafing and collectivism: A comparison of the United States and People’s Republic of China. Administrative Science Quarterly, 34, 565–581.

 • EARLEY , P. C. (1993) East meets West meets Mid-East: Further explorations of collectivistic versus individualistic work groups. Academy of Management Journal, 36, 319–348.

 • FEISCHMIDT M., NYÍRI P., szerk. (2006) Nem kívánt gyerekek: Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • FESTINGER , L. (1957) A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press, Stanford

 • FISKE , P. A., KITAYAMA , S., MARKUS , H. R., NISBETT , R. E. (2003) A szociálpszichológia kulturális mátrixa. In LAN ANH , N. L., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 165–248. Osiris Kiadó, Budapest

 • FÜLÖP M. (2006) Versengés a japán iskolában. In GYŐRI J. (szerk.) Az oktatás világa Kelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr . 333–364. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

 • FÜLÖP M. (2008) Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28 (2), 113–140.

 • FÜLÖP , M., MARTON , F. (2003) Does Knowledge exist if nobody knows about it? Eastern and Western knowledge ontologies. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Teaching, learning and motivation in a multicultural context. 147–173 . Information Age Publishing, Greenwich

 • GABRENYA , W. K., WANG , B., LATANE , B. (1985) Social loafing on an optimizing task: Cross-cultural differences among Chinese and Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16 (2), 223–242.

 • GEERTZ , C. (1994) Az értelmezés hatalma . Századvég, Budapest

 • GORDON GYŐRI J. (1998) A képességekről és az erőfeszítésről vallott elképzelések szerepe a japán oktatásban. In BÁBOSIK I., SZÉCHY É. (szerk.) Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. 238–250. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Neveléstudományi Tanszék, Budapest

 • GORDON GYŐRI J. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában. Gondolat Kiadó, Budapest

 • GORDON GYŐRI , J., NGUYEN LUU , L. A. (2008) Acculturation adn school adaptation among Vietnamese students in Hungarian schools. Előadás a Crossing the borders: Cross-cultural psychology as an interdisciplinary multy-method endeavor konferencián 2008. július 27. Berlin, Németország

 • GRANT , H., DWECK , C. S. (2001) Cross-cultural response to failure: Considering outcome attributions with different goals. In SALILI , F., CHIU , C. Y., HONG , Y. Y. (eds) Student motivation: The culture and context of learning. 203–247. Kluwer Academic, New York

 • HAMAMURA , T., HEINE , S. J., TAKEMOTO , T. R. S. (2007) Why the better-than-average effect is a worse-than-average measure of self-enhancement: An investigation conflicting findings from studies of East Asian self-evaluations. Motivation and Emotion, 31 (4), 247–259.

 • HARACKIEWICZ , J. M., BARRON , K. E., PINTRICH , P. R., ELLIOTT , A. J., THRASH , T. M. (2002) Revision of achievement goal theory: Necessary and illuminating. Journal of Educational Psychology, 94 (3), 638–645.

 • HEIDER , F. (1958) The psychology of interpersonal relations. Wiley, New York

 • HEINE , S. J. (2007) Culture and motivation: What motivates people to act in the ways they do. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Cultural psychology. 714–733 . The Guilford Press, New York

 • HEINE , S. J., HAMAMURA , T. (2007) In search of East-Asian self-enhancement. Personality and Social Psychology Review, 11, 1–24.

 • HEINE , S. J., KITAYAMA , S., LEHMAN , D. R. (2001) Cultural differences in self-evaluation: Japanese readily accept negative self-relevant information. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 434–443.

 • HEINE , S. J., KITAYAMA , S., LEHMAN , D. R., TAKATA , T., DIE , E., LEUNG , C. et al. (2001) Divergent consequences of success and failure in Japan and North America: An investigation of self-improving motivations and malleable selves. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 599–615.

 • HERZBERG , F. (1966) Work and the Nature of Man. World, Cleveland

 • HESS , R. D., CHANG , C. M., MC DEVITT , T. M. (1987) Cultural variations in family beliefs about children’s performance in mathematics: Comparisons among People’s Republic of China, Chinese American, and Caucasian-American families. Journal of Educational Psychology, 79 (2), 179–188.

 • HOFSTEDE , G. (1991) Culture and organizations. McGraw-Hill, London

 • HWANG , K. K., CHEN , S. W., WANG , H. H., FWU , B. J. (2008) Life goals, achievement motivation and value of efforts in Confucian society. Előadás a XXIX. International Congress of Psychology -n, 2008. július 20–25. Berlin, Németország

 • INDRIES K. (2009) A kapcsolati harmónia lélektana a kelet-ázsiai kollektivista társadalmakban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 179–202.

 • IYENGAR , S. S., LEPPER , M. R. (1999) Rethinking the role of choice: A cultural perspective on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 349–366.

 • JÓZSA K. (2007) Az elsajátítási motiváció . Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 • KÁDÁRNÉ FÜLÖP J. (1990) Hogyan írnak a tizenévesek: Az IEA-fogalmazásvizsgálat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • KANAGAWA , C., CROSS , S. E., MARKUS , H. R. (2001) Who am I: The cultural psychology of conceptual self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 90–103.

 • KARAU , S. J., WILLIAMS , K. D. (1993) Social loafing: A meta-analytic review of social integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681–706.

 • KASHIMA , Y., SIEGEL , M., TANAKA , K., KASHIMA , E. S. (1992) Do people believe behaviours are consistent with attitudes: Towards a cultural psychology of attribution processes. British Journal of Social Psychology, 31 , 111–124.

 • KITAYAMA , S., DUFFY , S., UCHIDA , Y. (2007) Self as cultural mode of being. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Handbook of Cultural Psychology . 136–174. Guilford Press, New York

 • KITAYAMA , S., MARKUS , H. R., MATSUMOTO , H., NORASAKKUNIT , V. (1997) Individual and collective processes in the construction of the self: Self enhancement in the United States and self-criticism in Japan. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1245–1267.

 • KUHN , R., MC PARTLAND , T. S. (1954) Twenty Statements Test, Who am I: An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review, 19, 68–76.

 • KUMAR , R., MAEHR , M. L. (2007) Cultural interpretations of achievement motivation: A situated perspective. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Culture, motivation and learning: A multicultural perspective. 43–66. Information Age Publishing, Charlotte

 • KURTZ -COSTES , B. E., SCHNEIDER , W. (1994) Self-concept, attributional beliefs, and school achievement a longitudinal analysis. Contemporary Educational Psychology, 19 (2), 199–216.

 • LACHMAN , M. E., WEAVER , S. L. (1998) The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (3), 763–773.

 • LATANÉ , B., WILIIAMS , K., HARKINS , S. (1979) Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822–832.

 • LEPPER , M. R., CORPUS , J. H., IYENGAR , S. S. (2005) Intrinsic and extrinsic motivational orientations int he classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97 (2), 184–196.

 • LE VINE , R. A. (2001) Preface: Japan as front line in the cultural psychology wars. In SHIMIZU , H., LEVINE , R. A. (eds) Japanese frames of mind: Cultural perspectives on human development. XI–XXII. Cambridge University Press, New York

 • LEWIS , C. C. (1995) Educating hearts and minds. Cambridge University Press, New York

 • MALINOV , M. (2007) What makes us different and similar: A new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data. Klasika i Stil Publishing House, Sofia

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self: implications for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98 (2), 224–253.

 • MASLOW , A. H. (1954) Motivation and personality. Harper, New York

 • MATSUMOTO , D. R. (1999) Culture and self: An empirical assessment of Marcus and Kitayama’s theory of independent and interdependent self-construals. Asian Journal of Social Psychology, 2, 289–310.

 • MATSUMOTO , D. R. (2002) The new Japan: Debunking seven cultural stereotypes . Intercultural Press, Yarmouth

 • MC CLELLAND , D. C. (1971) Assessing human motivation. General Learning Press, New York

 • MC CLELLAND , D. C. (1988) Human Motivation . Cambridge University Press, Cambridge

 • MIDGLEY , C., KAPLAN , A., MIDDLETON , M. (2001) Performance approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances and at what cost? Journal of Educational Psychology, 93, 77–86.

 • MILLER , J. G. (1987) Cultural influences on the development of conceptual differentiation in person description. British Journal of Developmental Psychology, 5, 309–319.

 • MILLER , P. J., WANG , S., SANDEL , T., CHO , G. E. (2002) Self-esteem as folk theory: A comparison of European American and Taiwanese mothers’ beliefs. Parenting: Science and Practice, 2, 209–239.

 • MILLER , P. J., WILEY , A. R., FUNG , H., LIANG , C. (1997) Personal storytelling as a medium of socialization in Chinese and American families. Child Development, 68, 557–568.

 • MORRIS , M. W., PENG , K. (1994) Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events. Journal of Personality and Social Psychology, 67 , 949–971.

 • MULLIS , I. V. S., MARTIN , M. O., BEATON , A. E., GONZALEZ , E. J., KELLY , D. L., SMITH , T. E. (1997) Mathematics achievement in the primary schools years: IEA’s Third International Mathematics and Science Studies (TIMSS) . TIMSS International Mathematics and Science Center, Chesnut Hill

 • NATIONAL CENTER FOR STATISTICS (2009) Fast facts. http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=98 . Letöltve: 2009. február 05

 • NICHOLLS , J. G. (1984) Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, 84, 231–259.

 • PEARLIN , L. I., SCHOOLER , C. (1978) The structure of coping. Journal of Health and Social Behavior, 19, 2–21.

 • PINTRICH , P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 , 544–555.

 • RÉTHY , E. (2003) Motiváció, tanulás, tanítás: Miért tanulunk jól vagy rosszul . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • RÓHEIM G. (1932) A csurunga népe. Leblang Könyvkiadó-vállalat, Budapest

 • RYAN , R. M., DECI , E. L. (2000) Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 , 54–67.

 • SALILI , F., HOOSAIN , R. (2007) Culture, motivation, and learning: A multicultural perspective. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Culture, motivation, and learning: A multicultural perspective. 3–16. Information Age Publishing, Charlotte

 • SALLAY H., MÜNNICH Á. (1999) Családi nevelési attitűdök percepciója és a self-fejlődéssel való összefüggései. Magyar Pedagógia, 99 (2), 157–164.

 • SMITH , P. B. (2001) Cross-cultural studies of social influence. In MATSUMOTO , D. (ed.) The handbook of culture and psychology. 361–374. Oxford University Press, Oxford

 • STEVENSON , H. W., LEE , S. (1989) The polished stones: Mathematics achievement among Chinese and Japanese elementary school students. (Videokazetta.) University of Michigan, Ann Arbor

 • STEVENSON , H. W., STIGLER , J. (1992) The learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education. Summit, New York

 • SZABÓ M. (2004) Motiváció. In KOLLÁR K., SZABÓ É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. 169–191. Osiris Kiadó, Budapest

 • TŐKEI F. (1962) Kínai filozófia: Ókor I. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • TRIANDIS , H. C., GELFAND , M. J. (1998) Converging measurements of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 74 , 118–128.

 • TSAI , Y. M. (2003) Cultural significances of achievement motivation: The effort beliefs of adolescents in Taiwan. Master Thesis. National Taiwan University, Taiwan

 • VÁRI P., AUXNÉ BÁNFI I., FELVÉGI E., KROLOPP J., RÓZSA CS ., SZALAY B. (2003) PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 • WATKINS , D. (2007) Multiple goals: An investigation of developmental trends and learning outcomes in a Hong Kong educational context . Előadás az EARLI 12. kétévenkénti konferenciáján.

 • WEINER , B. (1984) Principles for a theory of student motivation and theri application within an attributional framework. In AMES , R., AMES , C. (eds) Research on motivation in education, Vol. 1: Student motivation . 15–38. Academic Press, New York

 • YU , S. H. (1980) Chinese collective orientation and need for achievement. The International Journal of Social Psychiatry, 26 (3), 184–189.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 1 2
Sep 2020 9 0 0
Oct 2020 12 1 3
Nov 2020 7 4 1
Dec 2020 4 1 2
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 0 0 0