View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Budapest
 • | 2 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Mint számos kutatás kimutatta, a tanulással kapcsolatba hozható motivációk kulturális konstruktumok. A tanulmány az euro-amerikai és a kelet-ázsiai kultúra között jellegzetes különbségeket mutatja be ezen a téren. A kelet-ázsiai tanulók kevésbé konzisztens és kevésbé pozitív énképet hordoznak, mint nyugati társaik, ám – szemben azzal, ahogy a nyugati tanulási motivációelméletek alapján azt várni lehetne – a teljesítményüket ez nem befolyásolja negatív irányban, ami arra mutat, hogy tanulási motivációjuk viszonylag független ezektől a tényezőktől. A teljesítménymagyarázó attribúció terén a kelet-ázsiai diákok nagy hangsúlyt helyeznek az erőfeszítésre, kevésbé a képességek szerepére; a képességeket változó entitásnak tekintik, a teljesítményt pedig erősebben a szociális környezetükhöz kapcsolva ragadják meg, mint nyugati társaik, kevésbé individuálisan azoknál. A kelet-ázsiai tanulók esetében kevésbé egyértelműen választható el egymástól a külső és a belső motiváció; tanulási motivációs rendszerük leginkább a többszörös célelmélet fogalmi keretében magyarázható meg, vagyis csak a hagyományos nyugati külső/ belső motivációelmélet dichotómiájának meghaladásával. Az előzőekkel összhangban, társas tanulási helyzetekben például a kelet-ázsiai tanulók kevésbé követik a társas lazsálás elvét, mint nyugati társaik. A fenti példák is azt mutatják, hogy a kelet-ázsiai tanulók tanulási motivációs rendszere nem kielégítően magyarázható meg a nyugati pedagógiai pszichológiai magyarázóelvekkel, illetve hogy ez utóbbiakon a maguk etnocentrizmusa miatt gyökeresen változtatni kell, különben nem tudják kellő megbízhatósággal megmagyarázni a motiváció jelenségét a globalizálódó világban.

 • AMES , C. (1992) Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

 • BARRON , K. E., HARACKIEWICZ , J. M. (2001) Achievement goals and optimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80 , 706–722.

 • BÁTHORY Z. (2002) Változó értékek, változó feladatok: A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája. Új Pedagógiai Szemle, 52 (10), 9–20.

 • BOEKARTS , M. (2003) How students from different cultures motivate themselves for academic learning. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Teaching, learning, and motivation in a multicultural context . 13–31. Information Age Publishing, Greenwich

 • BÖHNKE , K., SCOTT , W. A., SCOTT , R. (1996) Family climate as a determinant of academic performance: East-Asian and Euro-American cultures compared. In PANDEY , J., SINHA , D., BHAWUK , D. P. S. (eds) Asian contributions to cross-cultural psychology . 119–137. Sage Publications, New Delhi

 • BOND , M. H., CHEUNG , T. (1983) College students spontaneous self-concept. Journal of Cross-cultural Psychology, 14, 153–171.

 • BROWN , J. D., KOBAYASHI , C. (2002) Self-enhancement in Japan and in America. Asian Journal of Social Psychology, 5, 145–168.

 • BUTLER , R. (1989) Interest in the Task and Interest in Peer’s work in competitive and non-competitive conditions; A developmental study. Child Development, 60 (3), 562–570.

 • CHIU , C., HONG , Y, DWECK , C. S. (1997) Lay dispositionalism and implicit theories of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 19–30.

 • COLANGELO , N., ASSOULINE , S., STOYANOVA , F., PETERS , W., MA , H., MONKS , F., YE , G., SAHIN , A. (1995) Giftedness and self-concept. In KATZKO , M. W., MONKS , F. J. (eds) Nurturing talent: Individual needs and social talent . 66–100. Van Gorcum, Assen

 • DAMON , W. (1995) Greater expectations: Overcoming the culture of indulgence in America’s homes and schools . Free Press, New York

 • DECI , E. L., RYAN , R. M. (1985) Intrinsic motivation: Psychology, personality, philosophy. Plenum, New York

 • DOI , T. (1986) The anatomy of self. Kodansha International, Tokyo

 • DWECK , C. S. (1999) Self theories: Their role in motivation, personality, and development. Taylor & Francis, Philadelphia

 • DWECK , C. S., LEGGETT , E. L. (1988) A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256–273.

 • EARLEY , P. C. (1989) Social loafing and collectivism: A comparison of the United States and People’s Republic of China. Administrative Science Quarterly, 34, 565–581.

 • EARLEY , P. C. (1993) East meets West meets Mid-East: Further explorations of collectivistic versus individualistic work groups. Academy of Management Journal, 36, 319–348.

 • FEISCHMIDT M., NYÍRI P., szerk. (2006) Nem kívánt gyerekek: Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest

 • FESTINGER , L. (1957) A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press, Stanford

 • FISKE , P. A., KITAYAMA , S., MARKUS , H. R., NISBETT , R. E. (2003) A szociálpszichológia kulturális mátrixa. In LAN ANH , N. L., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 165–248. Osiris Kiadó, Budapest

 • FÜLÖP M. (2006) Versengés a japán iskolában. In GYŐRI J. (szerk.) Az oktatás világa Kelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr . 333–364. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

 • FÜLÖP M. (2008) Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28 (2), 113–140.

 • FÜLÖP , M., MARTON , F. (2003) Does Knowledge exist if nobody knows about it? Eastern and Western knowledge ontologies. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Teaching, learning and motivation in a multicultural context. 147–173 . Information Age Publishing, Greenwich

 • GABRENYA , W. K., WANG , B., LATANE , B. (1985) Social loafing on an optimizing task: Cross-cultural differences among Chinese and Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16 (2), 223–242.

 • GEERTZ , C. (1994) Az értelmezés hatalma . Századvég, Budapest

 • GORDON GYŐRI J. (1998) A képességekről és az erőfeszítésről vallott elképzelések szerepe a japán oktatásban. In BÁBOSIK I., SZÉCHY É. (szerk.) Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. 238–250. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Neveléstudományi Tanszék, Budapest

 • GORDON GYŐRI J. (2006) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában. Gondolat Kiadó, Budapest

 • GORDON GYŐRI , J., NGUYEN LUU , L. A. (2008) Acculturation adn school adaptation among Vietnamese students in Hungarian schools. Előadás a Crossing the borders: Cross-cultural psychology as an interdisciplinary multy-method endeavor konferencián 2008. július 27. Berlin, Németország

 • GRANT , H., DWECK , C. S. (2001) Cross-cultural response to failure: Considering outcome attributions with different goals. In SALILI , F., CHIU , C. Y., HONG , Y. Y. (eds) Student motivation: The culture and context of learning. 203–247. Kluwer Academic, New York

 • HAMAMURA , T., HEINE , S. J., TAKEMOTO , T. R. S. (2007) Why the better-than-average effect is a worse-than-average measure of self-enhancement: An investigation conflicting findings from studies of East Asian self-evaluations. Motivation and Emotion, 31 (4), 247–259.

 • HARACKIEWICZ , J. M., BARRON , K. E., PINTRICH , P. R., ELLIOTT , A. J., THRASH , T. M. (2002) Revision of achievement goal theory: Necessary and illuminating. Journal of Educational Psychology, 94 (3), 638–645.

 • HEIDER , F. (1958) The psychology of interpersonal relations. Wiley, New York

 • HEINE , S. J. (2007) Culture and motivation: What motivates people to act in the ways they do. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Cultural psychology. 714–733 . The Guilford Press, New York

 • HEINE , S. J., HAMAMURA , T. (2007) In search of East-Asian self-enhancement. Personality and Social Psychology Review, 11, 1–24.

 • HEINE , S. J., KITAYAMA , S., LEHMAN , D. R. (2001) Cultural differences in self-evaluation: Japanese readily accept negative self-relevant information. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, 434–443.

 • HEINE , S. J., KITAYAMA , S., LEHMAN , D. R., TAKATA , T., DIE , E., LEUNG , C. et al. (2001) Divergent consequences of success and failure in Japan and North America: An investigation of self-improving motivations and malleable selves. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 599–615.

 • HERZBERG , F. (1966) Work and the Nature of Man. World, Cleveland

 • HESS , R. D., CHANG , C. M., MC DEVITT , T. M. (1987) Cultural variations in family beliefs about children’s performance in mathematics: Comparisons among People’s Republic of China, Chinese American, and Caucasian-American families. Journal of Educational Psychology, 79 (2), 179–188.

 • HOFSTEDE , G. (1991) Culture and organizations. McGraw-Hill, London

 • HWANG , K. K., CHEN , S. W., WANG , H. H., FWU , B. J. (2008) Life goals, achievement motivation and value of efforts in Confucian society. Előadás a XXIX. International Congress of Psychology -n, 2008. július 20–25. Berlin, Németország

 • INDRIES K. (2009) A kapcsolati harmónia lélektana a kelet-ázsiai kollektivista társadalmakban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 179–202.

 • IYENGAR , S. S., LEPPER , M. R. (1999) Rethinking the role of choice: A cultural perspective on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 349–366.

 • JÓZSA K. (2007) Az elsajátítási motiváció . Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 • KÁDÁRNÉ FÜLÖP J. (1990) Hogyan írnak a tizenévesek: Az IEA-fogalmazásvizsgálat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • KANAGAWA , C., CROSS , S. E., MARKUS , H. R. (2001) Who am I: The cultural psychology of conceptual self. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 90–103.

 • KARAU , S. J., WILLIAMS , K. D. (1993) Social loafing: A meta-analytic review of social integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681–706.

 • KASHIMA , Y., SIEGEL , M., TANAKA , K., KASHIMA , E. S. (1992) Do people believe behaviours are consistent with attitudes: Towards a cultural psychology of attribution processes. British Journal of Social Psychology, 31 , 111–124.

 • KITAYAMA , S., DUFFY , S., UCHIDA , Y. (2007) Self as cultural mode of being. In KITAYAMA , S., COHEN , D. (eds) Handbook of Cultural Psychology . 136–174. Guilford Press, New York

 • KITAYAMA , S., MARKUS , H. R., MATSUMOTO , H., NORASAKKUNIT , V. (1997) Individual and collective processes in the construction of the self: Self enhancement in the United States and self-criticism in Japan. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1245–1267.

 • KUHN , R., MC PARTLAND , T. S. (1954) Twenty Statements Test, Who am I: An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review, 19, 68–76.

 • KUMAR , R., MAEHR , M. L. (2007) Cultural interpretations of achievement motivation: A situated perspective. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Culture, motivation and learning: A multicultural perspective. 43–66. Information Age Publishing, Charlotte

 • KURTZ -COSTES , B. E., SCHNEIDER , W. (1994) Self-concept, attributional beliefs, and school achievement a longitudinal analysis. Contemporary Educational Psychology, 19 (2), 199–216.

 • LACHMAN , M. E., WEAVER , S. L. (1998) The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (3), 763–773.

 • LATANÉ , B., WILIIAMS , K., HARKINS , S. (1979) Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822–832.

 • LEPPER , M. R., CORPUS , J. H., IYENGAR , S. S. (2005) Intrinsic and extrinsic motivational orientations int he classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97 (2), 184–196.

 • LE VINE , R. A. (2001) Preface: Japan as front line in the cultural psychology wars. In SHIMIZU , H., LEVINE , R. A. (eds) Japanese frames of mind: Cultural perspectives on human development. XI–XXII. Cambridge University Press, New York

 • LEWIS , C. C. (1995) Educating hearts and minds. Cambridge University Press, New York

 • MALINOV , M. (2007) What makes us different and similar: A new interpretation of the World Values Survey and other cross-cultural data. Klasika i Stil Publishing House, Sofia

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self: implications for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98 (2), 224–253.

 • MASLOW , A. H. (1954) Motivation and personality. Harper, New York

 • MATSUMOTO , D. R. (1999) Culture and self: An empirical assessment of Marcus and Kitayama’s theory of independent and interdependent self-construals. Asian Journal of Social Psychology, 2, 289–310.

 • MATSUMOTO , D. R. (2002) The new Japan: Debunking seven cultural stereotypes . Intercultural Press, Yarmouth

 • MC CLELLAND , D. C. (1971) Assessing human motivation. General Learning Press, New York

 • MC CLELLAND , D. C. (1988) Human Motivation . Cambridge University Press, Cambridge

 • MIDGLEY , C., KAPLAN , A., MIDDLETON , M. (2001) Performance approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances and at what cost? Journal of Educational Psychology, 93, 77–86.

 • MILLER , J. G. (1987) Cultural influences on the development of conceptual differentiation in person description. British Journal of Developmental Psychology, 5, 309–319.

 • MILLER , P. J., WANG , S., SANDEL , T., CHO , G. E. (2002) Self-esteem as folk theory: A comparison of European American and Taiwanese mothers’ beliefs. Parenting: Science and Practice, 2, 209–239.

 • MILLER , P. J., WILEY , A. R., FUNG , H., LIANG , C. (1997) Personal storytelling as a medium of socialization in Chinese and American families. Child Development, 68, 557–568.

 • MORRIS , M. W., PENG , K. (1994) Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events. Journal of Personality and Social Psychology, 67 , 949–971.

 • MULLIS , I. V. S., MARTIN , M. O., BEATON , A. E., GONZALEZ , E. J., KELLY , D. L., SMITH , T. E. (1997) Mathematics achievement in the primary schools years: IEA’s Third International Mathematics and Science Studies (TIMSS) . TIMSS International Mathematics and Science Center, Chesnut Hill

 • NATIONAL CENTER FOR STATISTICS (2009) Fast facts.http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=98 . Letöltve: 2009. február 05

 • NICHOLLS , J. G. (1984) Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, 84, 231–259.

 • PEARLIN , L. I., SCHOOLER , C. (1978) The structure of coping. Journal of Health and Social Behavior, 19, 2–21.

 • PINTRICH , P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 , 544–555.

 • RÉTHY , E. (2003) Motiváció, tanulás, tanítás: Miért tanulunk jól vagy rosszul . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • RÓHEIM G. (1932) A csurunga népe. Leblang Könyvkiadó-vállalat, Budapest

 • RYAN , R. M., DECI , E. L. (2000) Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 , 54–67.

 • SALILI , F., HOOSAIN , R. (2007) Culture, motivation, and learning: A multicultural perspective. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Culture, motivation, and learning: A multicultural perspective. 3–16. Information Age Publishing, Charlotte

 • SALLAY H., MÜNNICH Á. (1999) Családi nevelési attitűdök percepciója és a self-fejlődéssel való összefüggései. Magyar Pedagógia, 99 (2), 157–164.

 • SMITH , P. B. (2001) Cross-cultural studies of social influence. In MATSUMOTO , D. (ed.) The handbook of culture and psychology. 361–374. Oxford University Press, Oxford

 • STEVENSON , H. W., LEE , S. (1989) The polished stones: Mathematics achievement among Chinese and Japanese elementary school students. (Videokazetta.) University of Michigan, Ann Arbor

 • STEVENSON , H. W., STIGLER , J. (1992) The learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education. Summit, New York

 • SZABÓ M. (2004) Motiváció. In KOLLÁR K., SZABÓ É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. 169–191. Osiris Kiadó, Budapest

 • TŐKEI F. (1962) Kínai filozófia: Ókor I. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • TRIANDIS , H. C., GELFAND , M. J. (1998) Converging measurements of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 74 , 118–128.

 • TSAI , Y. M. (2003) Cultural significances of achievement motivation: The effort beliefs of adolescents in Taiwan. Master Thesis. National Taiwan University, Taiwan

 • VÁRI P., AUXNÉ BÁNFI I., FELVÉGI E., KROLOPP J., RÓZSA CS ., SZALAY B. (2003) PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 • WATKINS , D. (2007) Multiple goals: An investigation of developmental trends and learning outcomes in a Hong Kong educational context . Előadás az EARLI 12. kétévenkénti konferenciáján.

 • WEINER , B. (1984) Principles for a theory of student motivation and theri application within an attributional framework. In AMES , R., AMES , C. (eds) Research on motivation in education, Vol. 1: Student motivation . 15–38. Academic Press, New York

 • YU , S. H. (1980) Chinese collective orientation and need for achievement. The International Journal of Social Psychiatry, 26 (3), 184–189.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 7 1 2
Mar 2021 16 1 2
Apr 2021 30 0 0
May 2021 9 0 0
Jun 2021 6 1 1
Jul 2021 9 1 2
Aug 2021 0 0 0