View More View Less
 • 1 BME Kognitívtudományi Tanszéke Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a magyar kísérleti pszichológia hányatott sorsát mutatja be a 19. század végétől. A kiemelkedő alkotók egyben társadalmi sorsok megtestesítői is. Révész Géza, a kiváló halláspszichológus az első világháború utáni forradalmakban játszott felsőoktatási szerepéért kellett emigráljon, a modern összehasonlító szemléletet meghonosító Harkai Schiller Pál pedig jobboldali családi kapcsolatai miatt. Az 1950–1970-es nehéz években Kardos Lajos mentette át a kísérleti lélektan szemléletét, az állati emlékezettel és a lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásaival. A kísérletezők ugyanakkor tágabb társadalmi és pszichológiai hálózatok részei is voltak. A magyar pszichológiára sokáig jellemző volt a különböző szerephibridizációk együttélése és a nagyobb személyi és intellektuális áthallás a különböző hálózatok között.

 • Baran, B., Bitter, I., Fink, M., Gazdag, G., Shorter, E. (2008) Károly Schaffer and His School: The Birth of Biological Psychiatry in Hungary, 1890–1940. European Psychiatry, 23 (6), 449–456.

 • Békésy, G. von (1963) Hearing Theories And Complex Sounds. Journal of the Acoustical Society of America, 35, 588–601.

 • Ben-David, J., Collins, R. (1996) Social factors in the origins of a new science: The case of psychology. American Sociological Review, 31, 451–465.

 • Bitter I., Huszár I., Szirmai, I., szerk. (2008) A Pszichiátriai klinikák 100 éve . Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Bühler, K. (1927) Die Krise der Psychologie . Fischer, Jéna

 • Czigler I. (1988) A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 8, 279–296.

 • Czigler I. (2000) Ranschburg-effektus: Megújult érdeklődés. Magyar Pszichológiai Szemle, 55 (2–3), 297–304.

 • Csillagné Gál J. (2008) Zeneművekben történő tájékozódás pszichológiai vizsgálata. Flaccus, Budapest

 • Danziger, K. (1990) Constructing the subject. Cambridge University Press, New York

 • Dewsbury, D. A. (1996) Paul Harkai Schiller: The Influence of his Brief Carrer. In Kimble, G. A., Boneau, C. A., Wertheimer, M. (eds) Portraits of Pioneers in Psychology. 281–293. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • Donáth P. (2007) Adalékok Nagy László pályájához. Trezor, Budapest Elektronikusan: http://mek.oszk.hu/05100/05123/05123.pdf és http://www.oki.hu/lj.php?kod=2007-07-mt-Donath-Nagy-lj.html

 • Duijker, H. C. (1955) In memoriam Géza Révész. Acta Psychologica. 11 , 357–359.

 • Gábor É. (1991) Révész Géza (1978–1955). In Kiss Gy. (szerk.) Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. 24–36. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Gábor É. (2008) Emlékezés a 130 éve született Révész Gézára.http://www.mpt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=1 A Magyar Pszichológiai Társaság honlapján

 • GordosnéSzabó A. (2003) Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára – eddig ismeretlen adatok tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 31 , 220–230.

 • Greene, R. L. (1991) The Ranschburg effect: The role of guessing strategies. Memory & Cognition, 19, 313–317.

 • Harkai Schiller P. (1930) A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása. Pázmány Egyetem, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1934) Pszichológia és emberismeret. Bevezetés a pszichotechnikába. Minerva, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1940/2002) A lélektan feladata. Osiris, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1944) Bevezetés a lélektanba. A cselekvés elemzése. Franklin, Budapest

 • Hermann, I. (1940) Studien zur Denkpsychologie. Acta Psychologica, 5 , 22–102.

 • Hunyady Gy. (1967) Kornis Gyula pszichológiai-ideológiai munkássága. Egyetemi doktori értekezés, ELTE, Budapest

 • Kardos, L. (1934) Ding und Schatten. Zeitschrift für Psychologie, 23, 1–184.

 • Kardos L. (1959) Tanulás és emberré válás. Pszichológiai Tanulmányok, I. , 105–113.

 • Kardos L. (1965) Az állatlélektani kutatások jelentősége és néhány elvi kérdése. Pszichológiai Tanulmányok, VII., 105–113.

 • Kardos L. (1976) A neuropszichikus információ eredete. Gondolat, Budapest

 • Kardos L. (1984) Tárgy és árnyék . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kardos L. (1988) Az állati emlékezet . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kardos L., Barkóczi I. (1953) „Aequiterminális” viselkedésrészletek jelensége az állati tanulásban. MTA Biológiai Osztályának Közleményei, 2 , 95–114.

 • Kornis Gy. (1927) Posch Jenő . MTA Emlékbeszédek, Budapest

 • Kornis Gy. (1911) Elemi psychológiai kísérletek . Athenaum, Budapest

 • Kornis Gy. (1917) A lelki élet . I–III. MTA, Budapest

 • Laczó Z. (2000) Révész Géza: Bevezetés a zenelélektanba. Laczó Zoltán összefoglalója . http://art.pte.hu/muveszetterapia/download/laczo/revesz.doc

 • Marton L. M. (1971) A Ranschburg-effektussal kapcsolatos kutatások a közelmúltban. Ideggyógyászati Szemle, 24, 388–390.

 • Marton L. M. (1994) A nem tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról: Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai. Pszichológia, 14, 405–428.

 • Murányi G. (1985) „Amire talán a legbüszkébb vagyok”. Múlt- és jelenidézés Kardos Lajos professzorral. Magyar Nemzet , január 19.

 • Nagy E. (2003) Áramló tér és idő – gubancokkal. Palágyi Menyhért tér- és időelmélete tükörként, tükröződésként. Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenőn át Ottlik Gézáig és Milán Kunderáig . 2. kiadás. Bíbor Kiadó, Miskolc

 • Pikler Gy. (1909) A lélektan alapelvei: Az élmény megmaradása és ellentétessége . Grill, Budapest Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/A_lelektan_alapelvei.pdf

 • Pikler Gy. (1910) A lelki élet alaptörvényei . Politzer, Budapest. Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/A_lelki_elet_alaptorvenyei.pdf

 • Pikler, J. (= Gyula) (1908) Das beharren und die Gegensätzlichkeit des Erlebens . Francke, Stuttgart

 • Pléh Cs. (1979) A magyar pszichológia fejődésének néhány jellemzője a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében. 1958–1975. MTA II. Osztály Közleményei , 28, 209–231.

 • Pléh Cs. (1998) Hagyomány és újítás a pszichológiában. Balassi Kiadó, Budapest

 • Pléh Cs. (2000) A lélektan története. Osiris, Budapest

 • Pléh Cs. (2008) A lélek és a lélektan örömei. Gondolat, Budapest

 • Posch, J. (1914–1915): Lelki jelenségeink és természetük. Pfeiffer, Budapest. Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/posch_jeno_lelki_jelensegeink_2.pdf

 • Rammsayer, T., Altenmüller, E. (2006) Temporal Information Processing in Musicians and Nonmusicians. Music Perception, 24 , 37–48.

 • Ranschburg, P. (1902) Über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 30 , 39–86.

 • Ranschburg, P. (1912) Das kranke Gedächtnis . Barth, Leipzig

 • Ranschburg P. (1914/1988) A homogén gátlás. Pszichológia, 8, 280–296.

 • Ranschburg P. (1923) Az emberi elme. I–II . Pantheon, Budapest

 • Révész, G. (1913) Zur Grundlegung der Tonpsychologie. Veit, Leipzig

 • Révész, G. (1916) Erwin Nyiregyházi: psychologische Analyse eines musikalisch bervorragenden Kindes. Barth, Leipzig

 • Révész, G. (1938) Die Formenwelt des Tastsinnes. (2 kötet). Martinus Nijhoff, Oxford

 • Révész, G. (1943) Einführung in die Musikpsychologie . Francke, Bern

 • Révész, G. (1946) Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Francke, Bern

 • Révész, G. (1950) Psychology and art of the blind. Longmans, Green, Oxford

 • Révész, G., ed. (1954a) Thinking and speaking: A symposium. North Holland, Amsterdam

 • Révész, G. (1954b) Introduction to the psychology of music . University of Oklahoma Press, Norman

 • Révész, G. (1956a) The origins and prehistory of language . Philosophical Library, New York

 • Révész, G. (1956b) Bibliography of works and papers. Acta Psychologica, 12, 208–215.

 • Révész, G. (1958) The human hand: a psychological study. Routledge & Paul, London

 • Révész G. (1985) Tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta: Csillagné Gál Judit, Gondolat, Budapest

 • Ryle, G. (1999) A szellem fogalma. Osiris, Budapest

 • Schiller, P. H. (1951) Figural Preferences in the Drawings of a Chimpanzee. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 44, 101–111.

 • Schiller, P. H. (1952) Innate Constituents of Complex Responses in Primates. Psychological Review, 59, 177–191.

 • Schöpflin A. (1923) Posch Jenő. Nyugat, 16, No. 14. http://www.epa.hu/00000/00022/nyugat.htm

 • Torda Á. (1995) Egy tudományos műhely létrejötte a századfordulón. In Kiss Gy. (szerk.) Pszichológia Magyarországon. 31–55. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 67 67 3
Full Text Views 10 1 0
PDF Downloads 21 3 0