View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet Pécs
 • | 2 MTA Pszichológia Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A csoporttörténetek a csoportidentitás hordozói és közvetítői egyszerre. Ezek az elbeszélések, a történések tényszerű leírásán túlmenően, az eseményeket sajátos narratív perspektívában ábrázolják. Az elbeszélésben megjelenő szereplők tudattartalmainak megjelenítése a csoportidentitás közvetítésének finom narratív eszközei. Kutatásunkban a narratív perspektíva identitáskonstrukciós és identitásközvetítő szerepét vizsgáltuk középiskolai történelemtankönyvekben. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a belső perspektíva nyelvi markerei (kognitív és érzelmi igék) milyen arányú eloszlást mutatnak az egyes nemzeti csoportok és alcsoportok között – különböző történelmi események esetében. Két történelmi esemény (Önkényuralom és kiegyezés, Trianon) elemzését végeztük el 1900 és 2006 között publikált középiskolai történelemkönyvek idevonatkozó részein. A belső perspektíva ábrázolását az Önkényuralom és kiegyezés tekintetében a történelemtudományban ismert történeti kánonok, Trianon esetében az eseményről keringő mítoszok szempontjából is megvizsgáltuk.

 • Ablonczy B. (2002) Trianon-legendák. In Romsics I. (szerk.) Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. 132–161. Osiris Kiadó, Budapest

 • Angvik, M., Von Borries, B. (1997) A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Korber-Stiftung, Hamburg

 • Bachelor, A. (1988) How clients perceive therapist empathy: A content analysis of “received” empathy. Psychotherapy, 25, 227–240.

 • Barnett, M. A. (1987) Empathy and related responses to children. In Eisenberg, N., Strayer, J. (eds) Empathy and its development. 146–162. Cambridge University Press, New York

 • Batson, C. D., Coke, J. S. (1981) Empathy: A source of altruistic motivation for helping? In Rushton, J. P., Sorrentino, R. M. (eds) Altruism and helping behavior: Social personality, and developmental perspectives. 167–211. Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Batson, C. D., Early, S., Salvarini, G. (1997) Perspective taking: Imagining how another feels versus imagining how you would feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 7, 751–758.

 • Bibó I. (1986) A Kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In Válogatott tanulmányok. 185–266. Magvető Kiadó, Budapest

 • Brewer, M. B., Miller, N. (1984) Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on segregation. In Miller, N., Brewer, M. B. (eds.) Groups in contact: The psychology of desegregation. 281–302. Academic Press, Orlando

 • Bruner, J. (2005) Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Kiadó, Budapest

 • Cialdini, R., Brown, S., Lewis, B., Luce, C., Neuberg, S. (1997) Reinterpreting the empathy-altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 481–494.

 • Carretero, M., López-Manjón, M., Jacott, L. (1997) Explaining historical events. International Journal of Educational Research, 27, 3, 245–253.

 • Carr, D. (1999) A történelem realitása. In N. Kovács T., Thomka B. (szerk.) A kultúra narratívái. Narratívák 3. 69–84. Kijárat, Budapest

 • Cohn, M. A., Mehl, M. R., Pennebaker, J. W. (2004) Linguistic markers of psychological change surrounding September 11, 2001. Psychological Science, 15, 687–693.

 • Davis, M. H. (1996) Empathy a social psychological approach. Westview, Boulder

 • Davis, M. H., Conklin, L., Smith, A., Luce, C. (1996) Effect of perspective taking on the cognitive representation of persons: A merging of self and other. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 713–726.

 • Ehmann B. (2004) A szubjektív időélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 4, 405–427.

 • Eisenberg, N. (1989) Empathy and related emotional responses. Jossey-Bass, San Francisco

 • Ensari, N., Miller, N. (2002) The outgroup must not be so bad after all: the effect of disclosure, typicality and salience on intergroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 313–329.

 • Ember I. (1931) A magyar nemzet története. A gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák VIII. osztálya számára. Athenaeum, Budapest

 • Finlay, K. A., Stephan, W. G. (2000) Reducing prejudice: The effects of empathy on intergroup attitudes. Journal of Applied Social Psychology, 30, 8, 1720–1737.

 • Fülöp É., László J. (2006) Az elbeszélések érzelmi aspektusának vizsgálata tartalomelemző programmal. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged

 • Galinsky, A. D., Ku, G. (2004) The Effects of Perspective-Taking on Prejudice: The Moderating Role of Self-Evaluation. Personality and Social Psychology, 30, 5, 594–604.

 • Genette, G. (1980) Narrative Discourse. Blackwell, Oxford

 • Gergen, K., J. (1973) Social psychology as history. Journal of Personality and Social psychology, 26, 309–320.

 • Gerrig, R. J. (1993) Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities of Reading. Yale University Press, London

 • Gyáni G. (2000) Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág, Budapest

 • Gyáni G. (2007) Relatív történelem. Typotex, Budapest

 • Harber, K. D., Pennebaker, J. W. (1992) Overcoming traumatic memories. In Christianson, S. A. (eds) The handbook of emotion and memory. 359–387. Erlbaum, Hillsdale

 • Hargitai R. (2008) Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében. Új Mandátum, Budapest

 • Hewstone, M., Brown, R. (1986) Contact is not enough: An intergroup perspective on the ‘contact hypothesis’. In Hewstone, M., Brown, R. (eds) Contact and conflict in intergroup encounters. 1–44. Basil Blackwell, Oxford

 • Hilton, J. D., Erb, H-P., Dermot, M., Molian, J. D. (1996) Social representations of history and attitudes to European Unification in Britain, France and Germany. In Breakwell, G. M., Speri, E. L. (eds) Changing European Identities: Social Psychological Analyses of Social Change. 275–297. Butterworth/Heinemann, Oxford

 • Hull, D. C. (1975) Central subjects and historical narratives. History and Theory, 14, 253–274.

 • Hunyady Gy., Kiss P. (2001) “Europeans” – in Interlacing National and Social Categories: Social Psychology and Historical Changes in Eastern Central Europe. Lélek és Tudomány, 4, 19–30.

 • Hoffman,M. L. (1984) Interaction of affect and cognition in empathy. In Izard, C. E., Kagan, J., Zajonc, R. B. (eds) Emotion, cognition, and behavior. 103–131. Cambridge University Press, Cambridge

 • Ickes, W. (1997) Empathic accuracy. Guilford, New York

 • Jones E. E., Nisbett, R. E. (1971) The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. In Jones, E. E. (ed.) Attribution: Perceiving the Causes of Behavior. 79–94. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Keen, S. (2007) Empathy and the Novel. Oxford University Press, Oxford

 • László J. (2003) Szociális emlékezet: A történelem szociálpszichológiája. Bevezető. Magyar Tudomány, 1, 2–4.

 • László J. (2005) A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Új Mandátum, Budapest

 • László J., Fülöp, É. (2008) Emotional consequences of historical events in contemporary Hungarians. 15th EAESP General Meeting, Opatija, June 10−14.

 • Liu J. H., Wilson M. W., Mclure J., Higgins, T. R. (1999) Social identity and the perception of history: Cultural representations of Aotearoa/New Zealand. European Journal of Social Psychology, 29, 1021–1047.

 • Liu J. H., Hilton, D. J. (2005) How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in identity politics. British Journal of Social Psychology, 44, 1–21.

 • Liu J. H., László, J. (2007) A narrative theory of history and identity: Social identity, social representations, society and the individual. In Moloney, G., Walker, I. (eds) Social representations and identity: Content, process, and power. 85–107. Palgrave Macmillan, London

 • Mcdams, P. D. (2001) A történet jelentése az irodalomban és az életben. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív Pszichológia. Narratívák 5. 157–175. Kijárat, Budapest

 • Miall, D. S. (1988) Affect and Narrative: a Model of Responses to Stories. Poetics, 17, 259–272.

 • Morawski, J., G. (1984) Historiography as a metatheoretical text for social psychology. In Gergen, K., J., Gergen, M. (eds) Historical Social Psychology. 37–60. Erlbaum, Hillsdale

 • Nagy I., Kempelen I., Bellér B. (1950) A magyar nép története. III. rész. 1849–1919: ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Ormos M. (1983) Padovától Trianonig, 1918–1920. Kossuth Kiadó, Budapest

 • Péley B. (2002) Rítus és történet. Beavatás és kábítószeres létezésmód. Új Mandátum, Budapest

 • Pennebaker, J., Harber, K. (1993) A social stage model of collective coping: The Loma Prieta Earthquake and the Persian Gulf War. Journal of Social Issues, 49, 4, 125–145.

 • Pennebaker, J. W., Francis, M. E., Booth, R. J. (2001) Linguistic Inquiry and Word Count: LIWC 2001. Erlbaum, Mahwah

 • Pléh Cs. (2001) Az evolúciós szemlélet felmerülése, eltűnése s újra felmerülése a pszichológiában. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. 13–59. Osiris, Budapest

 • Pólya T. (2007) Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Új Mandátum, Budapest

 • Pólya, T., Ferenczhalmy R., Fülöp É., Vincze O. (2007) A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi szövegekben V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged

 • Price, G. (1982) Narratology: The nature and function of narratives. Mouton, The Hague

 • Regan, D. T., Totten, J. (1975) Empathy and attribution: Turning observers into actors. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 5, 850–856.

 • Romsics I., szerk. (1998) Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920−1953. Osiris, Budapest

 • Sarbin, T. R. (2001) Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája. In László J., Thomka B. (szerk.) Narratív Pszichológia. Narratívák 5. 59–76. Kijárat, Budapest

 • Schissler, H., Soysal, Y. N. (2005) The Nation, Europe, and the World. Berghahn, Oxford

 • Schuman, H., Rieger, C. (1992) Historical analogies, generational effects, and attitudes toward war. American Sociological Review, 57, 315–326.

 • Silberstein, M. (2005) Nooj manual. Université de Franche-Comté, Paris

 • Stephan, W. G., Finlay, K. (1999) The role of empathy in improving intergroup relations. Journal of Social Issues, 55, 4, 729–743.

 • Stephenson, G. M., László, J., Ehmann, B., Lefever, R. M. H., Lefever, R. (1997) Diaries of Significan Events: Socio-Linguistic Correlates of Therapeutic Outcomes in Patients with Addiction Problems. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7, 4, 389–411.

 • Stotland, E. (1969) Exploratory investigation of empathy. In Berkowitz, L. (ed.) Advances in experimental social psychology. 271–314. Academic Press, New York

 • Szalai K., László J. (2008) Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében. A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Nagygyűlése 2008. május 22–24.

 • Szűcs J. (1973) Vázlat Európa három történelmi régiójáról. Magvető, Budapest

 • Tóth J., Vincze O., László J. (2007) Történelmi elbeszélés és nemzeti identitás. Az Osztrák–Magyar Monarchia reprezentációja osztrák és magyar történelemkönyvekben. Educatio, 15, 1, 174–182.

 • Uszpenszkij, B. (1984) A kompozíció poétikája. Európa Kiadó, Budapest

 • van Peer, W., Maat, H. P. (1996) Perspectivation and Sympathy. Effects of Narrative Point of View. In Kruez, R. J., MacNeally, M. S. (eds) Empirical Approaches to Literature and Aesthetics. 143–156. Ablex, New York

 • van Peer, W., Maat, H. P. (2001) Narrative perspective and the interpretation of characters’ motives. Language and Literature, 10, 3, 229–241.

 • Wispe, L. (1986) The distinction between sympathy and empathy: To call forth a concept a word is needed. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 314–321.

 • White, H. (1997) A történelem terhe. Osiris Kiadó, Budapest

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 6 1 2
Mar 2021 8 0 0
Apr 2021 7 0 0
May 2021 4 1 2
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0