View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • 2 Kognitív Tudományi Tanszék
 • 3 SZTE Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Napjainkban a kognitív és kísérleti pszichológián kívül (lásd például TURI és munkatársai, 2010; SWAAB és munkatársai, 2003) a kísérleti pragmatika is kutatási témái között tartja számon a nem szó szerinti jelentések megértésére irányuló kérdéseket (GIORA, 2002, 2007, 2008, 2012; GIBBS 2002). A különösen izgalmas témának tartott metaforák feldolgozási módjait az adatközlők életkorának és kognitív fejlettségének függvényében érdemes vizsgálni (LOUKUSA, LEINONEN és RYDER, 2007/08; SCHNELL, 2007). A serdülő, 15-18 éves korosztály nyelvhasználata és megértési folyamatai viszont jórészt kívül estek a szakirodalmi érdeklődés körén. Cikkünkben a konvencionális és az újszerű, kreatív metafora megértésének folyamatát vizsgáljuk kamasz és fiatal felnőtt korosztály esetében szó-nemszó lexikális döntési paradigma segítségével. A metaforák három típusú környezetben kerültek bemutatásra: 1. a gyakori jelentést előfeszítő szövegkörnyezetben, 2. a ritkább jelentést előfeszítő kontextusban és 3. „lebegtetett” (a gyakori és a ritka jelentést egyaránt előfeszítő) kontextusban. Célszóként a metafora konvencionális és nem konvencionális (metaforikus) jelentése, illetve álszavak mint kontroll célingerek szerepeltek. Az eredmények azt mutatják, hogy a kamaszok kitüntetett figyelemmel fordulnak az új és ritkán hallott alakzatok felé, azokat gyorsabban értelmezik metaforikus jelentésben, mint a konvencionális metaforákat. A konvencionális formák megértése fokozatos, azaz az életkor előrehaladtával nő a megértés.

 • BARON-COHEN, S., LESLIE, A. M., & FRITH, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21(1), 3746.

 • BARON-COHEN, S., TAGER-FLUSBERG, H., & COHEN, D. J. (1993). Understanding Other Minds: Perspectives from Autism. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARON-COHEN, S., TAGER-FLUSBERG, H., & COHEN, D. J. (2007). Understanding Other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience. 2 nd edition. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERNICOT, J., LAVAL, V., & CHAMINAUD, S. (2007). Nonliteral language forms in children: In what order are they acquired in pragmatics and metapragmatics? Journal of Pragmatics, 39, 21152132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLAKEMORE S.-J. (2012b). Imaging brain development: The adolescent brain. Neuroimage, 61, 397406.

 • BLAKEMORE, S. J., DEN OUDEN, H., CHOUDHURY, S., & FRITH, C. (2007). Adolescent development of the neural circuitry for thinking about intentions. Social Cognitive and AffectiveNeuroscience, 2(2), 130139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLAKEMORE, S.-J. (2012a). Development of the social brain in adolescence. Journal of the Royal Society of Medicine, 105, 111116.

 • BURNETT, S., THOMPSON, S. S., BIRD, G., & BLAKEMORE, S. J. (2011). Pubertal development of the understanding of social emotions: Implications for education. Journal of Learningand Individual Differences, 21, 681689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALL, J., & TOMASELLO, M. (2008). Do chimpanzees have a theory of mind: 30 years later. Trends in Cognitive Science, 12, 187192.

 • CARSTON, R. (2002). Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell.

 • CARSTON, R. (2010). Metaphor: ad hoc concepts, literal meaning and mental images. Proceedings of the Aristotelian Society, 110(3), 295321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSIBRA G. , GERGELY Gy. (2005). Teleologikus gondolkodás csecsemőkorban. Az egyévesek naiv racionális cselekvéselmélete. Magyar Tudomány, 11, 13471355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERIKSON, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton.

 • FORGÁCS, B., BOHRN, I., BAUDEWIG, J., HOFMANN, M. J., PLÉH, CS., & JACOBS, A. M. (2012). Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words. Neuroimage, 63(3), 14321442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2009). Verbális metakommunikáció — Mitől releváns egy metaforikus leképezés? Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 593605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., LUKÁCS, A., & PLÉH, CS. (2014). Lateralized processing of novel metaphors: Disentangling figurativeness and novelty neuropsychologia. Neuropsychologia, 56, 101109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS B. (2013). Agy és megismerés a figuratív nyelv megértésében. In PLÉH CS. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában (383411). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERŐCS M. és PINTÉR L. (2013). A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Konferenciaelőadás. Szeged: LingDok.

 • GIBBS, R. (2002). A new look at literal meaning in understanding what is said and implicated. Journal of Pragmatics, 34, 457486.

 • GIBBS, R., & COLSTON, H. L. (2012). Interpreting Figurative Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

 • GIORA, R. (1997). Understanding figurative and literal language: The graded salience hypothesis. Cognitive Linguistics, 8(3), 183206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIORA, R. (2002). Literal vs. figurative language: Different or equal? Journal of Pragmatics, 34, 487506.

 • GIORA, R. (2007). Is Metaphor Special? Brain and Language, 100, 111114.

 • GIORA, R. (2008). Is metaphor unique? In R. Gibbs (Ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought (143161). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIORA, R. (2012). The psychology of utterance processing: Context vs. salience. In K. I. JASZCZOLT, & K. ALLAN (Eds.), The Cambridge Handbook of Pragmatics (151167). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GLUCKSBERG, S. (2003). The psycholinguistics of metaphor. TRENDS in Cognitive Sciences, 7(2), 9296.

 • GRICE, H. P. (1997a). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I., TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv–kommunikáció–cselekvés (188197). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRICE, H. P. (1997b). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I., TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv–kommunikáció–cselekvés (213227). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI M. , GY. STEFANIK K., KANIZSAI N. I. és BALÁZS A. (2002). Naiv tudatelmélet és nyelvi pragmatika magasan funkcionáló autizmusban: reprezentációs zavar, performanciakorlát vagy kompenzáció? In RACSMÁNY M. és KÉRI SZ. (szerk.), Architektúra és patológia amegismerésben. Kognitív Szeminárium (1140). Budapest: Books in Print.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI, M. (2006). Autism and Cognitive Architecture. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • HAPPÉ, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Cognition, 48, 101119.

 • INHELDER, B., & PIAGET, J. (1958). The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence. New York, NY: Basic Books.

 • IVASKÓ L. (2004). A pragmatikai kompetencia: nyelvelméleti érvek és neurolingvisztikai realitás. In IVASKÓ L. (szerk.), A kommunikáció útjai (181196). Budapest: Gondolat/MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KEATING, D. (1980). Thinking processes in adolescence. In J. ADELSON (Ed.), Handbook of. adolescent psychology (211246). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LACZKÓ M. (2008). Hogyan minősítik tizenévesek beszédét a diákok, és hogyan a tanárok? Anyanyelv-Pedagógia, 1(34), 87.

 • LACZKÓ M. (2009). Tizenévesek beszédének fonetikai-stilisztikai elemzése. Anyanyelv-Pedagógia, 2(12), 151.

 • LACZKÓ M. (2011). Óvodások és kisiskolások spontán beszédalkotási folyamatai. Magyar nyelvőr, 135, 440459.

 • LAVAL, V., & BERNICOT, J. (2002). Tu es dans la lune: Understanding idioms in French speaking children and adults. Pragmatics, 12(4), 399413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LENGYEL, ZS. , BALÁZS, P., & IVASKÓ, L. (2011). Intended or not intended, literal or nonliteral meaning — some evidence from normally developing Hungarian children. 12th International Pragmatics Conference, Manchester, England, 2011. július 3–8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOUKUSA, S. , LEINONEN, E., & RYDER, N. (2007/08). Development of pragmatic language comprehension in Finnish-speaking children, First Language, 27(3), 279296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUKÁCS Á. , PLÉH CS. (2003). A nyelv idegrendszeri reprezentációja. In PLÉH CS., KOVÁCS GY. és GULYÁS B. (szerk.), Kognitív idegtudomány (528561). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NEMESI A. L. (2009). Az alakzatok kérdése a pragmatikában. Budapest: Loisir.

 • RACSMÁNY M. , LUKÁCS Á., NÉMETH D. és PLÉH, CS. (2005). A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(4), 479506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUBIO, F. P. (2007). Suppression in metaphor interpretation: Differences between meaning selection and meaning construction. Journal of Semantics (Special Issue on ProcessingMeaning), 24(4), 345371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUBIO, F. P. (2008). Concept narrowing: The role of context-independent information in concepts. Journal of Semantics, 25(4), 381409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL Zs. (2007). Tudatelmélet és pragmatika-idiomatikus nyelvelsajátítás. In MUND K. és KAMPIS GY. (szerk.), Tudat és elme (145168). Budapest: Typotex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL Zs. (2013). A gyermekhumor kognitív nyelvészeti vizsgálata. In VARGHA, K., LITOVKINA, A. és BARTA ZS. (szerk.), Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris konferencia előadásai (195212). Budapest: Tinta Kiadó/ELTE BTK Magyar Szemiotikai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL, Zs. , & VARGA, E. (2012). Humour, Irony and Social Cognition. In A. T. LITOVKINA, J. SZŐLLŐSY, P. MEDGYES, & W. CHŁOPICKI (Eds.), Hungarian Humour. Humorand Culture 3. Cracow: Tertium Society for the Promotion of Language Studies.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEARLE, J. R. (1979). Metaphor. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

 • SPERBER, D., & WILSON, D. (1995). Relevance: Communication and Cognition. 2 nd edition. Oxford: Blackwell.

 • SPERBER, D. és WILSON, D. (2013). A metafora leleplezése megértésében. In PLÉH CS. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában (313339). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SWAAB, T., BROWN, C. M., & HAGOORT, P. (2003). Understanding words in sentence contexts: The time course of ambiguity resolution. Brain and Language, 86(2), 326343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TOMASELLO, M. (2002). Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris.

 • TURI ZS. , JANACSEK K. és NÉMETH D. (2010). A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában. Pszichológia, 30(4), 295315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WERNER, H., & KAPLAN, B. (1952). The Acquisition of Word Meanings: A Developmental Study. Monographs of the Society for Research in Child Development, 15/1. Washington: Society forResearch in Child Development.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 3 2 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 0 1 2
Feb 2021 1 1 2
Mar 2021 4 1 2
Apr 2021 2 1 2
May 2021 0 0 0