View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
 • | 2 MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az elmúlt évtizedekben számos külföldi kutatás mutatott rá a fonológiai tudatosság olvasásban betöltött kiemelt szerepére. A vizsgálatok többsége az olvasási teljesítményt a szóolvasással, dekódolással jellemezte, kevesebb figyelem irányult e metanyelvi készség szövegértésben betöltött szerepére. Azon kevés angol nyelvterületen végzett empirikus vizsgálat, amely a fonológiai tudatosság szövegértésben betöltött szerepét tárta fel, hosszabb időn keresztül fennálló együttjárást mutatott a két változó között. Jól ismert tény, hogy a magyar diákok szövegértési teljesítményének egyik befolyásoló tényezője a család szocioökonómiai státusza (SES). A legtöbb nemzetközi vizsgálati eredmény szerint a SES meghatározó szerepet tölt be a fonológiai tudatosság alakulásában is, de hazai kontextusban még nem vizsgálták e kapcsolatrendszert. Jelen tanulmány célja a fonológiai tudatosság fejlődésének és szövegértéssel való kapcsolatának vizsgálata a SES tükrében az általános iskola első négy évfolyamán.

A vizsgálatban egy általános iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt (N=205). A tanulók egy online fonológiai tudatosságot, egy szövegértést mérő tesztet és egy papír-ceruza alapú háttérkérdőívet töltöttek ki.

A fonológiai tudatosság fejlettségi szintjében szignifikáns változás második és harmadik évfolyam között történt. A teljesítmény a negyedik évfolyamon sem érte el a maximumot. Adataink szerint a SES mind a fonológiai tudatossággal, mind a szövegértéssel szignifikáns kapcsolatot mutatott. A három változó közötti kapcsolatrendszert feltáró modell szerint a SES meghatározza a fonológiai tudatosság és a szövegértés alakulását egyaránt, és e két kognitív változó között kölcsönös kapcsolat áll fenn.

Tanulmányunk felhívja a figyelmet a fonológiai tudatosság fejlesztésének fontosságára az olvasástanulás időszakában, valamint az otthoni környezetből fakadó hátrányok időben történő kompenzálására, megteremtve ezzel a tanulók szövegértési teljesítménye javulásának és sikeresebb iskolai pályafutásának lehetőségét.

 • ACARA (2012). Data standards manual: Student background characteristics. Sydney: ACARA.

 • ADAMIKNÉ JÁSZÓ A. (2003). Csak az ember olvas: az olvasás tanítása és lélektana. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • ANTHONY, J. L., & FRANCIS, D. J. (2005). Development of phonological awareness. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLOMERT, L. és CSÉPE V. (2012). Az olvasástanulás és -mérés pszichológiai alapjai. In CSAPÓ B. és CSÉPE V. (szerk.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (1785). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CARROLL, J. M, SNOWLING, M. J., HULME, C., & STEVENSON, J. (2003). The development of phonological awareness in preschool children. Developmental Psychology, 39(5), 913923.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSÉPE V. (2006). Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • DUNCAN, L. G. (2010). Phonological development from a cross-linguistic perspective. In N. BRUNSWICK, S. MCDOUGALL, & D. P. DE MORNAY (Eds.), Reading and dyslexia in different orthographies (4368). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHRI, L. C., NUNES, S. R., WILLOWS, D. M., SCHUSTER, B. V., YAGHOUB-ZADEH, Z., & SHANAHAN, T. (2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: evidence from the National Reading Panel’s meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36(3), 250287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FURNES, B., & SAMUELSSON, S. (2011). Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a crosslinguistic longitudinal study. Learning and Individual differences, 21(1), 8595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOSWAMI, U., & BRYANT, P. (1990). Phonological Skills and Learning to Read. London: Lawrence Erlbaum Associates.

 • HECHT, S. A., BURGESS, S. R., TORGESEN, J. K., WAGNES, R. K., & RASHOTTE, C. A. (2000). Explaining social class differences in growth of reading skills from beginning kindergarten through fourth-grade: The role of phonological awareness, rate of access and print knowledge. Reading and writing, 12(1–2), 99127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOFFMANN I. , NÉMETH D., IRINYI T., PÁKÁSKI M. és KÁLMÁN J. (2009). Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet muködése Alzheimer-kórban. Nyelvtudományi Közlemények, 106, 242257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JORDANIDISZ Á. (2009). A fonológiai tudatosság fejlodés az olvasástanulás idoszakában. Anyanyelv–pedagógia, 2(4). http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=222

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JENKINS, S. P., MICKLEWRIGHT, J., & SCHNEPF, S. V. (2008). Social segregation in secondary schools: How does England compare with other countries? Oxford Review of Education, 34(1), 2138.

 • JÓZSA K. és STEKLÁCS J. (2009). Az olvasástanulás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógiai, 109(4), 365397.

 • KASSAI I. (1999). Szótagtudat és olvasástanulás. In KASSAI I. (szerk.), Szótagfogalom–szótagrealizációk (153165). Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KERTESI G. és KÉZDI G. (2012). A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekrol és e különbségek okairól. Közgazdasági Szemle, 59(7–8), 798853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KISS R. és PATAI J. (2015). A korai olvasási képességek mérése 4–8 éves gyermekek körében. In KLIPPEL R., SULYOK H. és TÓTH E. (szerk.), Nyelvek, kódok, hallgatók: Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok 2. (4044.) Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsooktatási Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KILPATRICK, D. A. (2012). Phonological segmentation assessment is not enough: A comparison of three phonological awareness tests with first and second graders. Canadian Journal of School Psychology, 27(2), 150165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KJELDSEN, A. C., KÄRNÄ, A., NIEMI, P., OLOFSSON, Å., & WITTING, K. (2014). Gains From Training in Phonological Awareness in Kindergarten Predict Reading Comprehension in Grade 9. Scientific Studies of Reading, 18(6), 452467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUNDBERG, I., LARSMAN, P., & STRID, A. (2012). Development of phonological awareness during the preschool year: the influence of gender and socio-economic status. Reading and writing, 25(2), 305320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCDOWELL, K. D., LONIGAN, C. J., & GOLDSTEIN, H. (2007). Relations among socioeconomic status, age, and predictors of phonological awareness. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50(4), 10791092.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY J. (2006). Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In JÓZSA K. (szerk.), Az olvasási képesség fejlodése és fejlesztése (1742). Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NATION, K., & SNOWLING, M. J. (2004). Beyond phonological skills: broader language skills contribute to the development of reading. Journal of Research in Reading, 27(4), 342356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOBLE, K. G., FARAH, M. J., & MCCANDLISS, B. D. (2006). Socioeconomic background moduletes cognition-achievement relationship in reading. Cognitive Development, 21(3), 349368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOBLE, K. G., WOLMETZ, M. E., OCHS, L. G., FARAH, M. J., & MCCANDLISS, B. D. (2006). Brain–behavior relationships in reading acquisition are modulated by socioeconomic factors. Developmental science, 9(6), 642654.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD (2010). PISA 2009 Results (Volume II): Overcoming social background –Equity in learning opportunities and outcomes. Paris: OECD.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OULETTE, G. P., & HALEY, A. (2013). One complicated extended family: the influence of alphabetic knowledge and vocabulary on phonemic awareness. Journal of Research in Reading, 36(1), 2941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PHILLIPS, B. M., & TORGESEN, J. K. (2006). Phonemic awareness and reading: Beyond the growth of initial reading accuracy. Handbook of early literacy research, 2, 101112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÉNÉCHAL, M. (2011). A model of the concurrent and longitudinal relations between home literacy and child outcomes. Handbook of early literacy research, 3, 175188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÉNÉCHAL, M., OUELLETTE, G., & YOUNG, L. (2004). Testing the concurrent and predictive relations among articulation accuracy, speech perception, and phoneme awareness. Journal of Experimental Child Psychology, 89(3), 242269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHANAHAN, T. (2012). Early literacy development: Sequence of acquisition (Rev., ed.). Encyclopedia of language and literacy development (17). London, ON: Western University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Letöltve: http://www.literacyencyclopedia.ca/pdfs/topic.php?topId=225

 • SKIBBE, L. E., GRIMM, K. J., BOWLES, R. P., & MORRISON, F. J. (2012). Literacy growth in the academic year versus summer from preschool through second grade: differential effects of schooling across four skills. Scientific Studies of Reading, 16(2), 141165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH D. (2012). Mit, miért, hogyan? Mérés és értelmezés a kognitív olvasásfejlodési vizsgálatokban. Doktori Értekezés. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH D. és CSÉPE V. (2008). Az olvasás fejlodése kognitív pszichológiai nézopontból. Pszichológia, 28(1), 3552.

 • VAESSEN, A., BERTRAND, D., TÓTH, D., CSÉPE, V., FAISCA, L., REIS, A., & BLOMERT, L. (2010). Cognitive development of fluent word reading does not qualitatively differ between transparent and opaque orthographies. Journal of Educational Psychology, 102(4), 827842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VLOEDGRAVEN, J. (2008). Development of phonological awareness in relation to literacy. An item response theory perspective. Kézirat. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit Nijmegen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WOOD, C. (2002). Parent–child pre-school activities can affect the development of literacy skills. Journal of Research in Reading, 25(3), 241258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, J. C., & GOSWAMI, U. (2005). Reading acquistion, developmental dyslexia, and skilled reading arcoss languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, J. C., BERTRAND, D., TÓTH, D., CSÉPE, V., REIS, A., FAÍSCA, L., SAINE, N., LYYTINEN, H., VAESSEN, A., & BLOMERT, L. (2010). Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading: A cross-language investigation. Psychological Science, 21(4), 551559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 5 3 6
Mar 2021 18 2 3
Apr 2021 16 2 3
May 2021 9 3 3
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 0 0 0