View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
 • | 2 MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az elmúlt évtizedekben számos külföldi kutatás mutatott rá a fonológiai tudatosság olvasásban betöltött kiemelt szerepére. A vizsgálatok többsége az olvasási teljesítményt a szóolvasással, dekódolással jellemezte, kevesebb figyelem irányult e metanyelvi készség szövegértésben betöltött szerepére. Azon kevés angol nyelvterületen végzett empirikus vizsgálat, amely a fonológiai tudatosság szövegértésben betöltött szerepét tárta fel, hosszabb időn keresztül fennálló együttjárást mutatott a két változó között. Jól ismert tény, hogy a magyar diákok szövegértési teljesítményének egyik befolyásoló tényezője a család szocioökonómiai státusza (SES). A legtöbb nemzetközi vizsgálati eredmény szerint a SES meghatározó szerepet tölt be a fonológiai tudatosság alakulásában is, de hazai kontextusban még nem vizsgálták e kapcsolatrendszert. Jelen tanulmány célja a fonológiai tudatosság fejlődésének és szövegértéssel való kapcsolatának vizsgálata a SES tükrében az általános iskola első négy évfolyamán.

A vizsgálatban egy általános iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt (N=205). A tanulók egy online fonológiai tudatosságot, egy szövegértést mérő tesztet és egy papír-ceruza alapú háttérkérdőívet töltöttek ki.

A fonológiai tudatosság fejlettségi szintjében szignifikáns változás második és harmadik évfolyam között történt. A teljesítmény a negyedik évfolyamon sem érte el a maximumot. Adataink szerint a SES mind a fonológiai tudatossággal, mind a szövegértéssel szignifikáns kapcsolatot mutatott. A három változó közötti kapcsolatrendszert feltáró modell szerint a SES meghatározza a fonológiai tudatosság és a szövegértés alakulását egyaránt, és e két kognitív változó között kölcsönös kapcsolat áll fenn.

Tanulmányunk felhívja a figyelmet a fonológiai tudatosság fejlesztésének fontosságára az olvasástanulás időszakában, valamint az otthoni környezetből fakadó hátrányok időben történő kompenzálására, megteremtve ezzel a tanulók szövegértési teljesítménye javulásának és sikeresebb iskolai pályafutásának lehetőségét.

 • ACARA (2012). Data standards manual: Student background characteristics. Sydney: ACARA.

 • ADAMIKNÉ JÁSZÓ A. (2003). Csak az ember olvas: az olvasás tanítása és lélektana. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • ANTHONY, J. L., & FRANCIS, D. J. (2005). Development of phonological awareness. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLOMERT, L. és CSÉPE V. (2012). Az olvasástanulás és -mérés pszichológiai alapjai. In CSAPÓ B. és CSÉPE V. (szerk.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (1785). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CARROLL, J. M, SNOWLING, M. J., HULME, C., & STEVENSON, J. (2003). The development of phonological awareness in preschool children. Developmental Psychology, 39(5), 913923.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSÉPE V. (2006). Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • DUNCAN, L. G. (2010). Phonological development from a cross-linguistic perspective. In N. BRUNSWICK, S. MCDOUGALL, & D. P. DE MORNAY (Eds.), Reading and dyslexia in different orthographies (4368). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHRI, L. C., NUNES, S. R., WILLOWS, D. M., SCHUSTER, B. V., YAGHOUB-ZADEH, Z., & SHANAHAN, T. (2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: evidence from the National Reading Panel’s meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36(3), 250287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FURNES, B., & SAMUELSSON, S. (2011). Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a crosslinguistic longitudinal study. Learning and Individual differences, 21(1), 8595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOSWAMI, U., & BRYANT, P. (1990). Phonological Skills and Learning to Read. London: Lawrence Erlbaum Associates.

 • HECHT, S. A., BURGESS, S. R., TORGESEN, J. K., WAGNES, R. K., & RASHOTTE, C. A. (2000). Explaining social class differences in growth of reading skills from beginning kindergarten through fourth-grade: The role of phonological awareness, rate of access and print knowledge. Reading and writing, 12(1–2), 99127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOFFMANN I. , NÉMETH D., IRINYI T., PÁKÁSKI M. és KÁLMÁN J. (2009). Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet muködése Alzheimer-kórban. Nyelvtudományi Közlemények, 106, 242257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JORDANIDISZ Á. (2009). A fonológiai tudatosság fejlodés az olvasástanulás idoszakában. Anyanyelv–pedagógia, 2(4). http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=222

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JENKINS, S. P., MICKLEWRIGHT, J., & SCHNEPF, S. V. (2008). Social segregation in secondary schools: How does England compare with other countries? Oxford Review of Education, 34(1), 2138.

 • JÓZSA K. és STEKLÁCS J. (2009). Az olvasástanulás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógiai, 109(4), 365397.

 • KASSAI I. (1999). Szótagtudat és olvasástanulás. In KASSAI I. (szerk.), Szótagfogalom–szótagrealizációk (153165). Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KERTESI G. és KÉZDI G. (2012). A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekrol és e különbségek okairól. Közgazdasági Szemle, 59(7–8), 798853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KISS R. és PATAI J. (2015). A korai olvasási képességek mérése 4–8 éves gyermekek körében. In KLIPPEL R., SULYOK H. és TÓTH E. (szerk.), Nyelvek, kódok, hallgatók: Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok 2. (4044.) Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsooktatási Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KILPATRICK, D. A. (2012). Phonological segmentation assessment is not enough: A comparison of three phonological awareness tests with first and second graders. Canadian Journal of School Psychology, 27(2), 150165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KJELDSEN, A. C., KÄRNÄ, A., NIEMI, P., OLOFSSON, Å., & WITTING, K. (2014). Gains From Training in Phonological Awareness in Kindergarten Predict Reading Comprehension in Grade 9. Scientific Studies of Reading, 18(6), 452467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUNDBERG, I., LARSMAN, P., & STRID, A. (2012). Development of phonological awareness during the preschool year: the influence of gender and socio-economic status. Reading and writing, 25(2), 305320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCDOWELL, K. D., LONIGAN, C. J., & GOLDSTEIN, H. (2007). Relations among socioeconomic status, age, and predictors of phonological awareness. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50(4), 10791092.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY J. (2006). Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In JÓZSA K. (szerk.), Az olvasási képesség fejlodése és fejlesztése (1742). Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NATION, K., & SNOWLING, M. J. (2004). Beyond phonological skills: broader language skills contribute to the development of reading. Journal of Research in Reading, 27(4), 342356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOBLE, K. G., FARAH, M. J., & MCCANDLISS, B. D. (2006). Socioeconomic background moduletes cognition-achievement relationship in reading. Cognitive Development, 21(3), 349368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOBLE, K. G., WOLMETZ, M. E., OCHS, L. G., FARAH, M. J., & MCCANDLISS, B. D. (2006). Brain–behavior relationships in reading acquisition are modulated by socioeconomic factors. Developmental science, 9(6), 642654.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD (2010). PISA 2009 Results (Volume II): Overcoming social background –Equity in learning opportunities and outcomes. Paris: OECD.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OULETTE, G. P., & HALEY, A. (2013). One complicated extended family: the influence of alphabetic knowledge and vocabulary on phonemic awareness. Journal of Research in Reading, 36(1), 2941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PHILLIPS, B. M., & TORGESEN, J. K. (2006). Phonemic awareness and reading: Beyond the growth of initial reading accuracy. Handbook of early literacy research, 2, 101112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÉNÉCHAL, M. (2011). A model of the concurrent and longitudinal relations between home literacy and child outcomes. Handbook of early literacy research, 3, 175188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÉNÉCHAL, M., OUELLETTE, G., & YOUNG, L. (2004). Testing the concurrent and predictive relations among articulation accuracy, speech perception, and phoneme awareness. Journal of Experimental Child Psychology, 89(3), 242269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHANAHAN, T. (2012). Early literacy development: Sequence of acquisition (Rev., ed.). Encyclopedia of language and literacy development (17). London, ON: Western University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Letöltve: http://www.literacyencyclopedia.ca/pdfs/topic.php?topId=225

 • SKIBBE, L. E., GRIMM, K. J., BOWLES, R. P., & MORRISON, F. J. (2012). Literacy growth in the academic year versus summer from preschool through second grade: differential effects of schooling across four skills. Scientific Studies of Reading, 16(2), 141165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH D. (2012). Mit, miért, hogyan? Mérés és értelmezés a kognitív olvasásfejlodési vizsgálatokban. Doktori Értekezés. Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH D. és CSÉPE V. (2008). Az olvasás fejlodése kognitív pszichológiai nézopontból. Pszichológia, 28(1), 3552.

 • VAESSEN, A., BERTRAND, D., TÓTH, D., CSÉPE, V., FAISCA, L., REIS, A., & BLOMERT, L. (2010). Cognitive development of fluent word reading does not qualitatively differ between transparent and opaque orthographies. Journal of Educational Psychology, 102(4), 827842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VLOEDGRAVEN, J. (2008). Development of phonological awareness in relation to literacy. An item response theory perspective. Kézirat. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit Nijmegen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WOOD, C. (2002). Parent–child pre-school activities can affect the development of literacy skills. Journal of Research in Reading, 25(3), 241258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, J. C., & GOSWAMI, U. (2005). Reading acquistion, developmental dyslexia, and skilled reading arcoss languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, J. C., BERTRAND, D., TÓTH, D., CSÉPE, V., REIS, A., FAÍSCA, L., SAINE, N., LYYTINEN, H., VAESSEN, A., & BLOMERT, L. (2010). Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading: A cross-language investigation. Psychological Science, 21(4), 551559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 5 3 6
Mar 2021 18 2 3
Apr 2021 16 2 3
May 2021 9 3 3
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0