Authors:
Mária Dávid Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Mária Dávid in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tünde Taskó Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Tünde Taskó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Héjja-Nagy Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Katalin Héjja-Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dolli Mester Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Dolli Mester in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Dorner Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by László Dorner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Magdolna Estefánné Varga Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Magdolna Estefánné Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: Új típusú pedagógiai problémákat vet fel az infokommunikációs technológiák elterjedésével általánossá váló önálló információkeresés és feldolgozás. A tanuló oldaláról feltételezi az önálló tanulást, az információk hatékony feldolgozását, megértését. A tanár oldaláról pedig a tudásátadó szerep helyett a tanulásirányító szerep hangsúlyosabbá válását (Molnár, 2011). Az élethosszig tartó tanulás iránti társadalmi igény az önszabályozó tanulási készség fejlődése nélkül nem teljesülhet. Ugyanakkor a tanulók önreflektív és önszabályozó képessége a tanulás, tanítás folyamatában még kiaknázatlan (Molnár, 2002). A cikkben bemutatjuk egy keresztmetszeti összehasonlító kutatás eredményeit, melynek célja a tanulás eredményessége, az infokommunikációs eszközök használatának sajátosságai és az önszabályozó tanulás fejlettsége közötti összefüggések feltárása.

Módszer: 2015 novemberében lezárult keresztmetszeti kutatásunkban a 10–14–18 és 22 éves korosztályban összesen 1257 fős mintán vizsgáltuk az önszabályozó tanulás fejlődését. Vizsgálatunkban a kutatócsoport által kifejlesztett önszabályozó tanulás kérdőívet használtuk, mely 59 itemet tartalmaz, valamint összegyűjtöttük a tanulmányi eredményeket és a matematika és szövegértés kompetenciamérések adatait.

Eredmények: A korcsoportok között szignifikáns különbségek vannak az önszabályozó tanulás fejlettsége szempontjából. Az életkor előrehaladtával az eredmények javulnak, de a kérdőív faktoraiban szinte minden korosztályban alacsony átlagértékeket kaptunk. Az önszabályozó tanulás fejlettségi szintje mérsékelt, de szignifikáns pozitív korrelációt mutat mind a tanulmányi eredményekkel, mind a kompetenciamérés eredményeivel Az infokommunikációs eszközök átlagnál gyakoribb használata az önszabályozó tanulás alacsonyabb szintjével jár együtt.

Következtetések: Az adatok azt mutatják, hogy az önszabályozó tanulás fejlesztésére minden korosztályban szükség van. Törekedni kell arra, hogy az infokommunikációs eszközök használata a tanulóknál ne haladja meg az átlagos mértéket.

 • Artino, A. R., & Jones, K. D. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning xx. Internet and Higher Education, 15, 170175. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti idoszakra. URL: http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3 %A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf (letöltés dátuma: 2015. december 20.)

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bacsa É. (2012). Általános iskolások önszabályozott tanulását méro kérdoív adaptálása xx. Alkalmazott Pszichológia, (4), 80.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today xx. International Journal of Educational Research, (6), 457.

 • Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review xx. Internet and Higher Education, 27, 113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkos Cs. (2004). Metakogníció a tanításban és a tanulásban xx. Iskolakultúra, (2), 12.

 • Csizér K. és Kormos J. (2012). A nyelvtanulási autonómia, az önszabályozó stratégiák és a motiváció kapcsolatának vizsgálata xx. Magyar Pedagógia, (1), 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár É. (2014). Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentosége. In Benedek A. és Golnhofer E. (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány körébol, 2013. Tanulás és környezete (pp. 2954). Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. (2004). Tanulási hatékonyság fejlesztése a felsooktatásban csoportos tanácsadás módszerével. PhD-értekezés, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. (2010). Tanulási tanácsadás a felsooktatásban –egy empirikus kutatás eredményei. In Puskás-Vajda Zs. és Lisznyai S. (szerk.), Életszakaszok határán. Közösségi és egyéni tanulási feladatok (pp. 99120). FETA Könyvek 5. Budapest: Felsooktatási Tanácsadás Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. , Estefánné Varga M. és Héjja-Nagy K. (2008). Tanulásdiagnosztikai Kérdoív bemutatása. In Perjés I. és Ollé J. (szerk.), Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók (p. 247). Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. , Taskó T. A., Héjja-Nagy K., Mester D., Dorner L., Kovács K. és Faragó B. (2015). A tanulási eredményesség összefüggései az önszabályozó tanulás, és a munkamemória fejlettségével, az IKT-használat gyakorisága függvényében. Kutatási zárótanulmány. Eger: Eszterházy Károly Foiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faragó B. (2015). Tanuláselmélet, tanulásmódszertan. In Ollé J., Kocsis Á., Molnár E., Sablik H., Pápai A. és Faragó B. (szerk.), Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés (pp. 1526). Eger: Líceum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, R. (2000). Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni. Budapest: Muszaki Könyvkiadó.

 • Hunya, M. (2014). Reflektív pedagógus –reflektív gyakorlat. Budapest: Oktatáskutató és Fejleszto Intézet. URL: http://www.ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat (A letöltés dátuma: 2015. december 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Zs. (2013). Önszabályozó tanulás –értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében xx. Neveléstudomány, (1), 136. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_124- 136.pdf (A letöltés dátuma: 2015. december 15.) Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. European Commission, 2001, 5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDermott, J. M., & Fox, N. A. (2010). Exploring response monitoring: Individual differences and contributions to self-regulation. In R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of Personality and Self-regulation (pp. 91113). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár É. (2002). Az önszabályozó tanulás xx. Iskolakultúra, 9, 317.

 • Molnár É. (2009). Az önszabályozás értelmezései és elméleti megközelítései xx. Magyar Pedagógia, (4), 354.

 • Molnár Gy. (2011). Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra xx. Magyar Tudomány, 9, 10381047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oktatási adatok 2014/15, Központi Statisztikai Hivatal. Statisztikai Tükör, (31), 2015. április 29. URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1415.pdf

 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds), Handbook of self-regulation (pp. 452503). San Diego, CA: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Réthy E. (2003). Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Revákné Markóczi I. , Máth J., Huszti A. és Pollner K. (2013). A természettudományos problémamegoldás metakogníciójának mérése a felsooktatásban xx. Magyar Pedagógia, (4), 241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenbaum, M. (1988). Learned resourcefulness, stress and self-regulation. In S. Fisher, & J. Reason (Eds.), Handbook of life stress, cognition and health (pp. 483496). Oxford, UK: John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schraw, G. (2001). Promoting general metacognitive awareness. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction: Theory, research and practice (pp. 316). London: Kluwer. Semmelweis figyelo: Fiúk vagy lányok születnek többen? URL: http://semmelweisfigyelo.hu/hu/osszes_kiemelt_cikk/hir/3930_fiuk_vagy_lanyok_szuletn ek_tobben (letöltés dátuma: 2015. december 20.)

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shih, K.-P., Chen, H.-C., Chang, C.-Y., & Kao, T.-C. (2010). The Development and Implementation of Scaffolding-Based SelfRegulated Learning System for e/m-Learning xx. Educational Technology & Society, (1), 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snow, R. E. és Jackson, D. N. (1999). Az akarat egyéni különbségei: válogatott konstruktumok és méroeszközök. In H. F. O’Neill, & M. Drillings (szerk.), Motiváció. Elmélet és kutatás (pp. 83112). Budapest: Vince Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szivák J. (2010). A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest: Magyar Tehetségsegíto Szervezetek Szövetsége.

 • Taskó T. A. (2011). A tanulás tanításának elmélete és gyakorlata különös tekintettel a természettudományok oktatására. Eger: EKF Líceum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vermunt, J. D. (1998). The regulation of constructive learning processes xx. British Journal of Educational Psychology, (2), 171. http://bit.ly/1alMZrA (Hozzáférés ideje: 2013. június 23.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview xx. Theory into practice, (2), 70.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 25 4 4
Oct 2023 26 2 0
Nov 2023 33 7 4
Dec 2023 47 2 0
Jan 2024 70 1 1
Feb 2024 43 0 0
Mar 2024 0 0 0