View More View Less
 • 1 Közép-Európai Egyetem Kognitív Tudományi Tanszéke, Budapest, Hungary
 • | 2 Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszéke, Eger, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A pszichológia számos aspektusból vizsgálja az IKT- (információs és kommunikációtechnikai) eszközök hatását; például pozitív vagy negatív következményeit kapcsolati hálóinkra, motivációra és olyan kognitív folyamatokra gyakorolt befolyását, mint a figyelem vagy az emlékezet. Ez az áttekintő dolgozat e változások kereteit foglalja össze. A pszichológia az ember IKT-használatának jellemzőit próbálja feltárni, figyelembe véve az IKT által prezentált információ feldolgozásában az emberi észlelés korlátait is. A figyelemmel kapcsolatban fontos kiemelni a megosztott figyelem hatását, amely bizonyos körülmények között elősegíti, más esetben korlátozza az információ megfelelő feldolgozását, és a multitasking jelenséggel kapcsolatban is előtérbe kerül, csakúgy, mint a figyelem automatikusságának kérdése, amely az IKT-eszközök gyakori használatával kapcsolatban is releváns kérdés lehet. Az IKT-eszközök használata az emberi emlékezet számos összetevőjét (procedurális, prospekív, szemantikus stb.) befolyásolja, és hatására megjelenik a referenciális információelsajátítási mód, vagyis az információhoz való hozzáférés módjának eltárolása magának az információnak a tárolása helyett. Emellett az IKT-eszközök hozzáférést biztosítanak egyfajta kiterjesztett memóriához, az ebben való eligazodáshoz viszont az embernek ki kell fejlesztenie egy sajátos készséget, a keresést és az azzal kapcsolatos deklaratív tudást. Ezen eszközök használatának extrinzik és intrinzik motiváló erői meghatározhatók, amelyek jutalomként jelennek meg az IKT-használat következtében. Végül az IKT-eszközökkel kapcsolatosan nem megkerülhetőek a szociokognitív vonatkozások, hiszen ezen eszközök visszahatnak az emberi közösségre, további fejlődésre sarkallják az egyént, társadalmi változások indikátorai lehetnek.

 • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bourdieu, P. (1978). A társadalmi egyenlotlenségek újratermelodése. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Carr, N. (2014). Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora. Budapest: HVG Könyvek.

 • Csepeli Gy . és Prazsák G. (2010). Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg Muhely Kft.

 • Dale, E. (1946/1969). Audiovisiual methods in teaching. 3rd ed. New York: Holt, Reinhart & Winston.

 • Dávid M. , Dorner L., Hatvani A., Soltész P., Taskó T. és Soltész-Várhelyi K. (2016). Az IKT hatása a kognitív muködésekre iskoláskorban xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. , Taskó T., Héjja-Nagy K., Mester D., Dorner L. és Estefánné Varga M. (2016). Az önszabályozó tanulás fejlettségének összefüggései a tanulási eredményességgel és az IKT-használat gyakoriságával Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 225.

 • Deresiewitz, W. (2009). The End of Solitude. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 305317). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donald, M. (1997). The mind considered from a historical perspective: human cognitive phylogenesis and the possibility of continuing cognitive evolution. In D. Johnson, & C. Ermeling (Eds.), The Future of the Cognitive Revolution (pp. 478492). Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donald, M. (2001a). Az emberi gondolkodás eredete. Budapest: Osiris.

 • Donald, M. (2001b). A mind so rare. New York: Norton.

 • Dorner L. , Hatvani A., Taskó T.,–Soltész P., Estefánné Varga M. és Dávid M. (2016). IKThasználat 10–18 éveseknél –Egy IKT-eszközhasználati kérdoív bemutatása xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faragó B. , Soltész P. és Pléh Cs. (2016). Az IKT-használat jellegzetességeinek vizsgálata foiskolások körében xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 72.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957). Schedules of reinforcement. New York: Appleton-Century-Crofts.

 • Fontaine, G., & Cheen, G. (2008). Presence in Teleland. In K. E. Rudestam, & J. Schoenholtz-Read (Eds.), Handbook of online learning (pp. 3056). London: SAGE Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ganesan, N. (2007). A Survey of Hardware and Software Technologies for the Rapid Development of Multimedia Instructional Modules xx. Journal of Educational Technology Systems, 36, 6377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergely, G., & Csibra, G. (2005). The social construction of the cultural mind: Imitative learning as a mechanism of human pedagogy xx. Interaction Studies, 6, 463481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gitlin, T. (2011). Nomadicity. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 207214). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, P. (2009). Technology and informal education: What is taught, what is learned xx. Science, 323, 6871.

 • Greenfield, S. (2010). Identitás a XXI. században. Budapest: HVG Könyvek.

 • Hunt, E. (2012). What makes nations intelligent? xx Perspectives on Psychological Science, 7, 284306.

 • Jabr, F. (2013). Why the Brain Prefers Paper? xx Scientific American, 309, 3439.

 • Jackson, M. (2008). Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age. New York, USA: Prometheus Books.

 • Johnson, C. A. (2012). The Information Diet: A Case for Conscious Consumption. Sebastopol: O’Reilly.

 • Johnson, S. (2011). The Internet. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 2633). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kardos, L. (1958). A nyelv eredete és a munka xx. Filológiai Közlöny, 47, 539551.

 • Kardos, L. (1959). Tanulás és emberré válás xx. Pszichológiai Tanulmányok, I., 105113.

 • Kenyon, S., & Lyons, G. (2007). Introducing multitasking to the study of travel and ICT: Examining its extent and assessing its potential importance xx. Transportation Research Part A: Policy and Practice, (2), 175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács K. , Faragó B., Kövi Zs., Rózsa S. és Dávid M. (2016). A rövid távú emlékezet és a munkamemória online mérése: Corsi, szám-terjedelem és N-vissza xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 90.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács K. és Faragó B. (2016). A modern technológia hatása a kognitív képességekre: áttekintés Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 141.

 • Kovács K. és Temesvári E. (2016). Számítógépes, adaptív IQ-mérés: egy gyakorlati példa Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 163.

 • Kovács K. , Krajcsi A. és Pléh Cs. (2002). Mobilhasználat, idogazdálkodás és extraverzió. In Nyíri K. (szerk.), Mobilközösség –mobilmegismerés: Tanulmányok. A 21. század kommunikációja (pp. 179200). Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köhler, W. (1929). Gestalt Psychology. New York: Liveright.

 • Krajcsi A. , Kovács K. és Pléh Cs. (2001). Internethasználók kommunikációs szokásai. In Nyíri K. (szerk.), A 21. századi kommunikáció új útjai (pp. 93110). Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2012). Experimental evidence of massivescale emotional contagion through social networks xx. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), (24), 8790.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kvaszingerné Prantner Cs. , Soltész P., Faragó B., Pléh Cs. és Soltész-Várhelyi K. (2016). A multitasking jelenség hatása a feladatvégzésre és az idobeosztásra –Módszertani elotanulmány xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kvaszingerné Prantner Cs. , Soltész P. és Jakub Á. (2016). A papírról és képernyorol való olvasás és a talpas, illetve talpatlan betutípusok hatása az elsajátításra xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mason, R., & Rennie, F. (2008). Evolving Technologies. In K. E. Rudestam, & J. Schoenholtz-Read (Eds.), Handbook of online learning (pp. 91128). London: SAGE Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masters, K. (2013). Edgar Dale’s Pyramid of Learning in medical education: A literature review xx. Medical Teacher, 35, 584593.

 • Mercier, H., & Sperber, D. (2011). Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory xx. Behavioral and Brain Sciences, (2), 74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nasi, M., & Koivusilta, L. (2013). Internet and Everyday Life: The Perceived Implications of Internet Use on Memory and Ability to Concentrate xx. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, (2), 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Negroponte, N. (2002). Digitális létezés. Budapest: Typotex Kft.

 • Newell, A. (1989). Unified theories of cognition. Cambridge: Harvard University Press.

 • Nielsen, J. (2008). User Skills Improving but Only Slightly. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 5262). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyíri J. K. (1994). A hagyomány filozófiája. Budapest: T-Twins.

 • Nyíri J. K. (2002). A XXI. század kommunikációja. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézet.

 • Nyíri J. K. és Szécsi G. (1998). Szóbeliség és írásbeliség. Budapest: Áron.

 • Ophir, E, Nass, C., & Wagner, D. (2009). Cognitive control in media multitaskers xx. Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition (PNAS), 5, 1558315587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (1990). A számítógép és a pszichológia xx. Világosság, 31, 527541.

 • Pléh Cs. (2011). A WEBvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít az internet? xx Korunk, (8), 19. http://korunk.org/letoltlapok/Z_ZMKorunk2011augusztus.pdf, Letöltve: 2015.11.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2013a). A megismeréstudomány alapjai. Az embertol a gépig és vissza. Budapest: Typotex.

 • Pléh Cs. (2013b). A pedagógia és a pszichológia klasszikus és új kapcsolatai xx. Iskolakultúra, 23(5–6), 7881.

 • Pléh Cs. , Rácz A., Soltész P., Kardos P., Berán E. és Unoka Zs. (2014). A lélek a WEB világában: Kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (4), 705.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rothkopf, E. Z. (2008). Reflections on the field: Aspirations of learning science and the practical logic of instructional enterprises xx. Educational Psychology Review, 20, 351368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, B. (1976). Miszticizmus és logika és egyéb tanulmányok. Budapest: Európa.

 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being xx. American Psychologist, 55, 6878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shaughnessy, M. F. (2005). An Interview with Ernst Rothkopf: Reflections on Educational Psychology xx. North American Journal of Psychology, 7, 5158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips, Science, 333, 776778.

 • Sperber, D. (2001). A kultúra magyarázata. Budapest: Osiris.

 • Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München: Droemer Verlag.

 • Tomasello, M. (2014). A natural history of Human Thinking. Boston, MA: Harvard University Press.

 • Wegner, D. M., & Ward, A. F. (2013). The Internet Has Become the External Hard Drive for Our Memories xx. Scientific American, 309(6), 2223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yasnitsky, A., & Ferrari, M. (2008). From Vygotsky to Vygotskian psychology: Introduction to the history of the Kharkov School xx. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 44, 119145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 6 0 0
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 17 0 0
Nov 2021 12 2 0
Dec 2021 0 0 0