View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A mindennapi nyelvhasználatban számos olyan kifejezés használatos, amely az udvariatlanság valamilyen formájára vonatkozik. Ilyenek például a neveletlen, modortalan, arcátlan, goromba, tiszteletlen, illetlen szavaink, amelyekben – ha árnyalatnyi különbség van is köztük — az a közös, hogy mind valamilyen társas szempontból negatívnak minősített megnyilvánulást jelölnek. Az udvariatlan viselkedés azonban nemcsak a mondanivalónkban nyilvánulhat meg, hanem maga a közlésmód, a prozódia vagy a nem verbális kommunikáció is hordozhat olyan jelentéseket, amelyek a beszédpartnerben negatív hatást kelthetnek. Az elmúlt három évtized pragmatikai szakirodalmának jelentős hányada foglalkozik az udvarias nyelvi viselkedés mögött meghúzódó beszélői intenciók kérdéskörével (Brown és Levinson, 1978/1987; Lakoff, 1973; Leech, 1983, 2003; Matsumoto, 1988; Mills, 2011a, 2011b). Az eszményi társas helyzeteket központba helyező vizsgálatok azonban sokáig meglehetősen marginális szerepet osztottak az udvariatlanságnak, amelynek jelentősége korántsem másodlagos a társadalmi interakciók során (lásd pl. parlamenti felszólalások, bírósági tárgyalások, online fórumok, televíziós show-műsorok). A jelen tanulmány célja, hogy a kurrens szociopragmatikai szakirodalom alapján bemutassa a viszonylag új területnek számító udvariatlanságkutatás legfontosabb eredményeit. A dolgozat részletesen kitér az Erving Goffman (1955) által bevezetett — szociálpszichológiai megalapozottságú – arculat (face) fogalom pragmatikai relevanciájára, amely az udvariasság- és az udvariatlanságkutatásra egyaránt nagy hatást gyakorolt. Dolgozatomban ismertetem továbbá a Helen Spencer-Oatey (2002, 2005, 2007, 2008) által bevezetett kapcsolatkezelési modellt, amelyet a diskurzív szemléletmód hívei sikerrel használnak a komplex — tehát az udvariasságot és az udvariatlanságot egyaránt felölelő — interperszonális interakciók leírásához.

 • Austin, J. P. M. (1987). Politeness revisited –the dark side. In A. Bell, & J. Holmes (Eds), New Zealand Ways of Speaking English (pp. 277299). Clevedon and Philadelphia: Multilingual Matters.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beebe, L. M. (1995). Polite fictions: Instrumental rudeness as pragmatic competence. In J. E. Alatis, C. A. Straehle, B. Gallenberger, & M. Ronkin (Eds), Linguistics and the Education of Language Teachers: Ethnolinguistic, Psycholinguistics and Sociolinguistic Aspects. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics (pp. 154168). Georgetown: Georgetown University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bousfiled, D., & Locher, M. (2008). Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, P., & Levinson, S. (1978). Universals in language usage: politeness phenomena. In E. N. Goody (Ed.), Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction (pp. 56289). Cambridge: Cambridge University Press. (Magyarul: Univerzáliák a nyelvhasználatban: az udvariasság jelenségei. In Síklaki I. [szerk.], Szóbeli Befolyásolás II. Nyelv és szituáció [pp. 37–118]. Budapest: Typotex.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, P., & Levinson, S. (1987). Politeness: some universals un language usage. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Culpeper, J. (2005). Impoliteness and entertainment in the television quiz show: The Weakest Link. Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture,, 1(1), 3572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Culpeper, J. (2007). Reflections on impoliteness, relational work and power. In D. Bousfield, & M. Locher (Eds), Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and in Practice (pp. 1744). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Culpeper, J. (2011). Impoliteness: Using language to cause offence. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Culpeper, J. (2011). “It’s not what he said, it’s how he said it!”: Prosody and impoliteness. In Members of the Linguistic Politeness Research Group (Eds), Discursive Approaches to Politeness (pp. 5783). Berlin: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eckert, P. & McConell-Ginet, S. (1992). Think practically and look locally: Language and gender as community-based practice. Annual Review of Anthropology,, 21, 461490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elias, N. (1987). A civilizáció folyamata. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Goffman, E. (1981). A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Goffman, E. (1999). Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest: Thalassa Alapítvány –Pólya Kiadó.

 • Goffman, E. (1955). On face-work. Psychiatry, 18, 213231. Magyarul: A homlokzatról. In Síklaki I. (szerk.), Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és szituáció (pp. 11–36). Budapest: Typotex, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goffman, E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face-to-face Behavior. Garden City, NY: Anchor Books.

 • Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole, & Jerry L. Morgan (Eds), Syntax and semantics, vol. 3: Speech acts (pp. 4158). New York: Academic Press. [Magyarul: A társalgás logikája. In Pléh Csaba & Síklaki István & Terestyéni Tamás (szerk.), Nyelv, kommunikáció, cselekvés (pp. 213–227). Budapest: Osiris, 1997.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, E. T. (1977). Beyond Culture. New York: Anchor.

 • Hu, Hsien Chin (1944). The Chinese concepts of ’face’. American Antropologist,, 46, 4564.

 • Kassai, I. (1998). Fonetika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Kádár, D. Z. (2007). Terms of (im)politeness: a study of the communicational properties of traditional Chinese (im)polite terms of adress. Budapest: Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár D. Z. (2011). Postscript. In: Members of the Linguistic Politeness Research Group (Eds), Discursive Approaches to Politeness (pp. 245262). Berlin: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lachenicht, L. G. (1980). Aggravating language: A study of abusive and insulting language. International Journal of Human Communication, 13(4), 607688.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakoff, R. (1973). The logic of politeness: Or, minding your p’s and q’s. In C. Corum, & T. C. Smith-Stark, & A. Weiser (Eds), Proceedings of the ninth regional meeting of the Chicago Linguistic Society (pp. 292305). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (1976). Szerep és szerepelmélet: A szerepfogalom határai és a külso szerepkonfliktusok. Világosság,, 17(1) 1118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.

 • Leech, G. N. (2003). Towards an Anatomy of Politeness in Communication. International Journal of Pragmatics, 14, 101123.

 • Mao, LuMing R. (1994). Beyond Politeness Theory: ’face’ revisited and renewed. Journal of Pragmatics,, 21, 45186.

 • Matsumoto, Y. (1988). Reexamination of the universality of face: politeness phenomena in Japanese. Journal of Pragmatics,, 12, 403426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matsumoto, Y. (1989). Politeness and Conversational universals –observations from Japanese. Multiligua,, 8, 207221.

 • Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Mills, S. (2011). Az udvariasság, udvariatlanság és a genderidentitás újraértelmezése. In Juhász V., & Kegyesné Szekeres E. (szerk.), Társadalmi nem és nyelvhasználat: válogatott szemelvények az angol és német szakirodalomból (pp. 7488). Szeged: SZEK JGYF K1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mills, S. (2011). Discursive approaches to politeness and impoliteness. In Members of the Linguistic Politeness Research Group (Eds), Discursive Approaches to Politeness (pp. 1956). Berlin: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemesi A. L. (2010). Pragmatika. In Adamik T., & Adamikné. J. A. (szerk.), Retorikai lexikon (p. 958). Pozsony: Kalligram Kiadó.

 • Nemesi A. L. (2011). Az udvariasság elméletei. In Uo, Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció. Hét tanulmány (pp. 6786). Budapest: Loisir Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemesi A. L. (2011). Benyomáskeltési stratégiák, énmegjelenítési taktikák. In Uo, Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció. Hét tanulmány (pp. 6786). Budapest: Loisir Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemesi A. L. (2013). A pragmatika mint kommunikációtudomány. Magyar Nyelv, 109(2), 177184.

 • Németh T. E. (2006). Pragmatika. In Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 222261.

 • Pléh Cs. (2012). A társalgás pszichológiája. Budapest: Libri Kiadó.

 • Pléh Cs. (2014). A társalgás pszicholingvisztikája. In Pléh Cs., & Lukács Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1–2: Magyar pszichológiai kézikönyv (pp. 9871030). Budapest: Akadémiai kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruhi, S. (2008). Intentionality, communicative intentions and the implication of politeness. Intercultural Pragmatics,, 5(3), 287314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer-Oatey, H. (2002). Managing rapport in talk: Using rapport sensitive incidents to explore the motivational concerns underlying the management of relations. Journal of Pragmatics,, 34(5), 529545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer-Oatey, H. (2005). (Im)Politeness, face and perceptions of rapport: Unpackaging their bases and interrelationships. Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture,, 1(1), 95119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer-Oatey, H. (2007) Theories of identity and the analysis of face. Journal of Pragmatics, 39, 639656.

 • Spencer-Oatey, H. (2008). Culturally Speaking: Managing Rapport through Talk across Cultures. London and New York: Continuum.

 • Sperber, D. & Wilson, D. (1986/1995). Relevance: communication and cognition. Oxford: Blackwell.

 • Szili K. (2004). Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest: Tinta Kiadó.

 • Szili K. (2007). Az udvariasság pragmatikája. Magyar Nyelvor,, 131(1), 117.

 • Tátrai Sz. (2004) A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvor, 128(4), 479494.

 • Tátrai Sz. (2011) Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • Terkourafi, M. (2007) Towards a unified theory of politeness, impoliteness, and rudeness. In D. Bousfield, & M. Locher (Eds), Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and in Practice (pp. 4574). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ting-Toomey, S. (1999). Communicating Across Cultures. New York –London: The Guilford Press, 195230.

 • Tisljár-Szabó, E. (2014). Érzelmek és beszéd. In Pléh Cs., & Lukács Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1–2: Magyar pszichológiai kézikönyv (pp. 951981). Budapest: Akadémiai kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth L. (2013). Hogyan szórakoztat az udvariatlanság? Az offenzív viselkedés megjelenése a Magyar Televízió kvízmusoraiban. Médiakutató,, 14(1), 717.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth L. (2014). Prozódia és udvariatlanság az „X-faktor” interakcióiban. Médiakutató, Tél.

 • Watzlawick, P. , & Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967/2009). Az emberi érintkezés. Formák, zavarok, paradoxonok. Budapest: Animula Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 4 0
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 3 1 2
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 4 48 17
Dec 2020 0 0 0