View More View Less
 • 1 Közép-európai Egyetem, Budapest
 • | 2 Université de Lyon
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Magyarország a címben említett fél évszázad során jelentős társadalmi és politikai változásokon ment át. Ezek a változások a pszichológia tekintetében először azt érintették, hogy a diktatórikus rendszer lazulásával megjelent a társadalom és humán tudományok és a segítő szakmák egyáltalán való lehetősége, majd a pszichológia sokrétűbbé vált, beleértve alkalmazásait is. Később a rendszerváltás nyomán a pszichológia központi szereplővé vált. Az előadás az intézményi fejleményekre összpontosított, két adattípusra alapozva. Egyrészt a nagygyűlési szimpózium előadásaira, másrészt a publikációk és miniszteriális, egyetemi és egyéb nyilvános dokumentumok elemzésére.

A szakmai közönség számára nyilvánvaló szakaszokból indulok ki:

 1. 1. A pszichológia újra megjelenése – 1960–1970
 2. 2. Terjedés és differenciáció – 1970–1980
 3. 3. A pszichológia társadalmi elfogadása együtt az ideológiai ellenőrzés gyengülésével – 1980–1990
 4. 4. Differenciáció a politikai demokratizáció idején – 1990–2010

Az első szakaszban kiemelem Kardos Lajos kulcsszerepét az akadémikus, és Mérei Ferencét az alkalmazott pszichológiában. A pszichológusképzésben az 1963-as újraindulást az ötéves programba beillesztett gyakorlati specializáció jellemezte. Ezt egy elméletközpontúbb átszervezés követte az 1970-es években, együtt az alkalmazott lélektanok posztgraduális képzési rendszereinek kialakításával. Ezt a korszakot intenzív másoddiplomás és esti tagozatos képzés kísérte. 1960 és 2010 között az évi néhány tucat diákot s egyetlen egyetemet 7 képzőhely váltotta fel a 3+2-es Bologna-rendszerben évi 800 alsó és 300 mesterszintű új diákkal. Ezt kísérte a PhD-rendszer kibontakozása. A változások a tanszékek s az oktatói kar kiterjedését eredményezték, intézetek és karok kialakításáig.

A kutatás terén az MTA kutatóintézet 1960–1970-es évekbeli átfogó intézetté alakulása mellett az egyetemi kutatások kiszélesedése fontos változás, mely személyi és szerkezeti tekintetben is máig tart. Jelentős alakító tényező volt az országos kutatási programok megjelenése a pszichológia horizontján is (ún. 6-os főirány és TBZ-kutatás) az 1970-80as években, majd a nemzeti kutatási támogatási rendszer, az OTKA kialakulása. A pszichológiának szakmailag sikeres, de adminisztratívan ingadozó helyzete volt és van e rendszerekben, hol a neveléssel, hol az idegtudománnyal házasodva.

A publikációs gyakorlatok először számbeli növekedést mutatnak, gyors nyugatosodással, módszertani finomodással, majd elmozdulással a nemzetközi publikálás felé.

Az alkalmazott pszichológiának sajátos intézményi hálózatai különösen érdekesek. Ilyenek a nevelési tanácsadók, az ideggondozók és az iskolapszichológusok. Három évtized alatt a pszichológia mint támogató hivatás általánosan terjed, újjászületik a magyar pszichoanalízis, és kialakulnak az alternatív terápiás rendszerek. A „pszichológiai társadalom” felé mozdulást számos társadalmi értékvita kíséri, van azonban intézményes aspektusa is. A mai magyar társadalompolitika jóval kisebb szerepet enged a szocializmus végnapjaiban kialakult „állami” támogató hálózatoknak és miközben szabályozni törekszik a kompetenciákat, azok működtetését már nem tartja központi társadalmi feladatnak. Differenciálódnak a posztgraduális képző rendszerek, s a köznapi humán szolgáltatásokban versengés alakult ki a pszichológiai, az orvosi és az üzleti-menedzsment terület között.

 • Bagdy Emoke (1985). A szabadság elso pontja: szeretni az életet. Beszélgetés a 75 éves Mérei Ferenccel. Magyar Pszichológiai Szemle, 41, 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy Emoke (2010). Quo vadis magyar klinikai pszichológia –avagy mit tudjon az, aki ma e hivatás szolgálatára vágyik? Alkalmazott Pszichológia, 12, 109124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy Emoke , Forgács Péter és Pál Mária (1989). Mérei emlékkönyv. Budapest: Animula.

 • Bauer, R. A. (1952). The New Man in Soviet Psychology. Cambrige, MA.: Harvard University Press.

 • Borgos Anna (2006). „Egy mutatvány forgatókönyve”. Motívumok Mérei Ferenc pályájából és személyiségébol, nyilatkozatai és tanítványai tükrében. In Borgos Anna, Eros Ferenc, Litván György (szerk.), Mérei Élet-Mu. Tanulmányok (pp. 1134). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgos Anna , Eros Ferenc és Litván György (2006). Mérei. Élet-Mu. Budapest: Új Mandátum.

 • Boross Ottilia (2016). A pszichológia a pedagógusképzésben. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czigler István (2016). Pszichológiai intézet, összes, röviden. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czigler István , Halász László, Marton L. Magda (2002). Az általánostól a különösig. Budapest : Gondolat.

 • Darvai Tibor (2016). A neveléslélektan a hatvanas években Magyarországon. Pécs, kézirat.

 • Demetrovics Zsolt (2016). A „kisdoktoritól” az MTA doktori címig –tudományos fokozatszerzés a pszichológiában. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dienes Erzsébet (2016). Hazai munkalélektan alakulása 1960–2015. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros Ferenc (1995): Mérei Ferenc életmuve és a magyar szociálpszichológia. In Kiss Gy. (szerk.), Pszichológia Magyarországon (pp. 123136). Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai László (1969). Személyiségdinamika és társadalmi lét. Budapest: Akadémiai.

 • Halász Gábor (1988). Oktatáspolitika és neveléstudomány a hetvenes években –a „hatos foirány” története. Internetes forrás, halaszg.ofi.hu, letöltve 2016. 10. 11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halász László , Hunyady György és Marton, L. Magda (1979). Az attitud pszichológiai kutatásának kérdései. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárdi István (1992). A lélek egészségvédelme. Budapest: Springer.

 • Harmat Pál (1986). Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. 1903–1983. Bern: Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem.

 • Harmatta János (2006). A Pszichoterápiás Hétvégek (1974–1986) története és hatása. Pszichoterápia, 15, 6–18, 8695.

 • Harmatta János (2016). A pszichoterápia története. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hebb, D. O. (1978). A pszichológia alapkérdései. Budapest: Gondolat.

 • Horányi Annabella (2016). A nevelési tanácsadók története a kezdetektol napjainkig. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hosszú Éva (2016). A pszichológia az ideggondozókban. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady György (1985). Kardos Lajos (1899–1985). Magyar Pszichológiai Szemle, 41, 373375.

 • Hunyady György (1996). A budapesti tudományegyetem és a pszichológia. Magyar Pszicholó giai Szemle, 52, 316.

 • Kampis György , Soós Sándor és Gulyás László (2011). A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái, 2001–2010, a Reuters-Thomson –isi Web of Science adatbázis alapján. Magyar Tudomány, 172, 955962

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Horváth Zsolt (2010). Kívül. Mérei Ferenc és Párizs, a “vad” tartomány. Korunk, 26(2), 7883.

 • Kardos Lajos (1957a). Az alaklélektan bírálata. Magyar Filozófiai Szemle, 1, 124–140, 272304.

 • Kardos Lajos (1957b). A lélektan alapproblémái és a pavlovi kutatások. Budapest: Akadémiai.

 • Kardos Lajos (1964). Általános lélektan. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Kardos Lajos (1988). Az állati emlékezet. Budapest: Akadémiai.

 • Kardos Lajos , Pléh Csaba és Barkóczi Ilona (1987). Studies on creativity. Budapest: Akadémiai.

 • Kardos Lajos , Pléh Csaba és Hunyady, György (1980). Attitudes, interaction, and personality. Budapest: Akadémiai.

 • Kardos Lajos , Pléh Csaba és Marton L. Magda (szerk.) (1978). Problems of Information Processing and Perceptual Organization. Budapest: Akadémiai.

 • Kardos Lajos , Pléh Csaba és Popper Péter (1987). Studies on clinical psychodiagnostics and psychotherapy. Budapest: Akadémiai.

 • Katona Nóra (2016). Iskola- és óvodapszichológia (1986-2016). Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Paszkál (2016). Hármasugrás és alternatív talajgyakorlatok. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kollár László Péter (2011). Negyedszázad a tudomány szolgálatában. OTKA 1986–2011. Budapest: OTKA.

 • Kovács Zoltán (1994). A debreceni pszichológusképzés húsz éve. Debrecen: KLTE Pszichológiai Intézet.

 • Kovai Melinda (2016). Lélektan és politika. Pszicho-tudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laine-Frigren, T. (2015) Searching for the Human Factor. Psychology, Power and Ideology in Hungary after 1956. Unpublished PhD dissertation University of Jyväskylä.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi Gusztáv (1999). Ki volt Mérei Ferenc? BUKSZ, 11, 5258.

 • Lányi Gusztáv (szerk.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia: Ranschburg Pál (1870–1945). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • Leontyev, A. N. (1979). Tevékenység, tudat, személyiség. Budapest: Kossuth.

 • Máriási Dóra (2016). Amikor a pszichológia a „kommunizmus általánosan kibontakozó építésénak nagyszeru programjához” csatlakozott. Újraintézményesülés kritikai perspektívában. Alkalmazott Pszichológia, 16, 6379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matuszka Balázs (2009). Csoportok a magyar pszichológiatörténet 1945–1970-ig terjedo idoszakában. OTDK dolgozat.

 • Maury, L. (1995). Wallon. Autoportrait d’une époque. Paris: Presses Universitaires de France.

 • Mérei Ferenc (1971/1996). Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Osiris.

 • Mérei Ferenc és Szakács, Ferenc (1969). Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek. Budapest: Medicina.

 • Mérei Ferenc és V. Binét, Ágnes (1970). Gyermeklélektan. Budapest: Gondolat.

 • Mérei Ferenc , Ajkai Klára, Dobos Emoke és Erdélyi Ildikó (1987). A pszichodráma önismereti és terápiás alkamazása. Budapest: Akadémiai.

 • Mészáros Judit (2016). A pszichoanalízis saga új fejezetei Magyarországon: a hatvanas évektol a 21. század elso évtizedéig. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Öszszeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N. Kollár, Katalin és Szabó, Éva (szerk.) (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris.

 • Oláh Attila (2016). Egy reziliens Társaság (MPT) átalakulásai. Eloadás az MPT Tudományos Nagygyulésének „Múlt és Jövo Összeér” szimpóziumán, 2016. július 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh Attila és Bugán Antal (2000). Fejezetek a pszichológia alapterületeibol. Budapest: Eötvös .

 • Pataki Ferenc (1977). A magyar pszichológia történeti útjának tanulságai. Magyar Pszichológiai Szemle, 34, 563586.

 • Pataki Ferenc (1984). Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Magyarországon. Budapest: Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság.

 • Pataki Ferenc (2002). Egy évszázad árnyékában. Adalékok a Pszichológiai Intézet történetéhez. In Czigler, István, Halász, László, Marton L. Magda (szerk.), Az általánostól a különösig. Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pataki Márta , Polyák Kamilla, Németh Dezso és Szokolszky Ágnes (2009). A lélektan történetének 80 éve a szegedi egyetemen. 1929–2009. Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 671676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba (1985a). Élmények, barátok, örömök. Interjú a 85 éves Kardos Lajossal. Magyar Pszichológiai Szemle, 41, 335351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba (1998). Hagyomány és újítás a pszichológiában. Budapest: Balassi.

 • Pléh Csaba (1985b). Társadalmi változások és a pszichológia négy évtizede. Világosság, 26, 25268.

 • Pléh Csaba (2001). Kardos Lajos emlékezete. Pszichológia, 21, 159181.

 • Pléh Csaba (2015). A naiv emberismeret és a pszichológia helye a közoktatásban. Iskolakultúra, 26(7–8), 7483.

 • Pléh, Csaba, Bodor, Péter és Lányi, Gusztáv (1998). Egy társadalomtudomány elnyomatása és újjászületése: A magyar pszichológia sorsa az egyéni sorsok tükrében, 1945–1970. In: Bodor, Péter, Pléh, Csaba és Lányi, Gusztáv (szerk.) Önarckép háttérrel: Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai (pp. 303310). Budapest: Pólya Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba. (2011). A magyar kísérleti pszichológia fejlodési íve 1950–2010 között. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(4), 669693.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba. (1997). Hungarian Contributions to Modern Psychology. Hungarian Studies, 12(1–2), 4771.

 • Pléh Csaba. 1999. The Symbolics of Psychology under a Totalitarian System: The case of Hungary in the 1960’s. In Hacker, W. and Rinck, M. (Eds), Schwerpunktthema “Zukunft gestalten”: Bericht über den 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Dresden 1998 (pp. 109122). Lengerich: Pabst Science Publishers. Reprinted in Pléh, Csaba. 2008. History and Theories of the Mind (pp. 183194). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba (2014). Pszichológusok és történészek: A pszichológiatörténet muvelésének két célcsoportja és két mufaja. Magyar Pszichológia Szemle, 69(3), 547565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Csaba (2015). A tudománypolitika és a menedzserek. Századvég, 77(3), 6177.

 • Putnoky Jeno (1970). A pszichológia huszonöt éve Magyarországon. 1945–1970. MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, 19, 7582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reisman, J. M. (1988). Professional Psychology in the Hungarian People’s Republic: An Impression. American Psychologist, 43, 482484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész György és Bernáth László (1998). A pszichológia alapjai. Budapest: Tercia.

 • Schubert András és Vasas Lívia (2010). Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson-Reuters) és a Scimago (Elsevier) adatbázisok alapján, 1996–2007. Magyar Tudomány, 171, 825830.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soós, S., Schubert, A., Pléh, Cs. (2009). Magyar Pszichológiai Szemle: Tendencies in the Core Journal of Hungarian Psychology (An Exploratory Study). Talk at 6th ESHHS Congress, Budapest, July 23d, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schubert, A., Glänzel, W. és Braun, T. (1989). Scientometric datafiles –a comprehensive set of indicators on 2649 journals and 96 countries in all major fields and subfields 1981–1985. Scientometrics, 16, 3478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács Ferenc (1989). Mérei Ferenc: a magyar klinikai pszichológia megteremtoje. In Bagdy, Forgács és Pál, 1989, 3638.

 • Személyes OTKA-történet (2016). Elektronikus anyag a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal honlapján, OTKA Magazin. Letöltés: 2016. október 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi Ákos (2002). Két globalizáció Magyarországon. 2000, 6, 1036.

 • Szokolszky Ágnes (2016). Hungarian psychology in context. Reclaiming the past. Hungarian Studies, 30, 1756.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 7 3 2
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 1 2 1
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0