View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Légszáraz állapotban tárolt talajminták és mintavételi helyeinek 25–27 év elteltével végzett ismételt mintavételezése után vizsgáltuk a Marcal-medencében és a Nyugat-magyarországi-peremvidéken a KCl–EDTA-oldható nehézfémtartalom változását üzemi viszonyok között. A jellemzett időtartam magába foglalja azt az időszakot, amikor viszonylag nagyobb műtrágyaadagokat alkalmaztak az üzemek. A vizsgálat a természetes és a humán eredetű környezeti tényezők együttes, hosszú távú hatása törvényszerűségeinek tanulmányozására irányult.

A vizsgált, döntően barna erdőtalajok által borított régióban a talajok kémhatása az expozíciós idő alatt általában 1 pH-értékkel csökkent, a szervesanyagtartalom viszont nem változott.

Az oldható Cd- és Cr-tartalom a homok mechanikai összetételű területen szignifikánsan csökkent a megfigyelés 26–28 éve alatt, a kötöttebb talajokon nem történt igazolható változás. A homoktalajokon megfigyelt változást a savanyodás hatására fokozódó kilúgozódásnak tulajdonítjuk.

Közlekedési eredetű szennyezést nem tudtunk kimutatni. A szilárd burkolatú közlekedési utak 200 m-es környezetében és az attól nagyobb távolságra mért oldható nehézfémtartalom nem különbözött szignifikánsan.

Nem volt kimutatható összefüggés a talajok oldható nehézfémtartalmának változása és a műtrágyázás hatására változó oldható P- és K-tartalom között.

A vizsgált régióban a talajok oldható Co- és Pb-tartalma szignifikánsan növekedett a megfigyelési idő alatt. A növekedés 70–80 %-ban magyarázható az oldódási és redoxi folyamatok során keletkező könnyen oldható Mn-, Fe- és Altartalommal. Az összefüggésben a meghatározó szerepet a mangán játszotta.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált területen a talajok könnyen oldható nehézfémtartalmának változásait nem külső szennyezés, hanem a talajhasználat által befolyásolt mállási folyamatok és a talajkomponensek közötti átrendeződés okozza.

 • Adriano, D. C., 1992. Biogeochemistry of Trace Metals. Lewis Publishers. Boca Raton–Ann Arbor–London–Tokyo.

 • Ainsworth, C. C. et al., 1994. Cobalt, cadmium, and lead sorption to hydrous iron oxide residence time effect. Soil Sci. Soc. Am. J. 58. 16151623.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Backes, C. A. et al., 1995. Kinetics of cadmium and cobalt desorption from iron and manganese oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 59. 778785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baghdady, N. H. & Sippola, J., 1984. Extractability of polluting elements Cd, Cr, Ni and Pb of soil with three methods. Acta Agriculturae Scandinavica. 34. 345348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibak, A., 1994. Cobalt, copper, and manganese adsorption by aluminium and iron oxides and humic acid. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 32293239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibak, A., Gerth, J. & Borggaard, O. K., 1995a. Retention of cobalt by an Oxisol in relation to the content of iron and manganese oxides. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26. 785798.

 • Bibak, A., Moberg, J. P. & Borggaard, O. K., 1995b. Cobalt retention by Danish Spodosol samples in relation to contents of organic matter and aluminium, iron and manganese oxides. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B. Soil and Plant Science. 45. 153158.

 • Borggaard, O. K., 1988. Adsorption of cobalt by soil iron oxides at low solution concentration. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 19. 447459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coughlin, B. R. & Stone, A. T., 1995. Nonreversible adsorption of divalent metal ions (MnII, CoII, NiII, CuII, and PbII) onto goethite: effects of acidification, FeII addition, and picolinic acid addition. Environmental Science and Technology. 29. 24452455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó P. , 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. MTA TAKI. Budapest.

 • Davies, B. E., Paveley, C. F. & Wixson, B. G., 1993. Use of limestone wastes from metal mining as agricultural lime: potential heavy metal limitations. Soil Use and Management. 9. 4752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni, B. & Debreczeni B-NÉ 1994. Trágyázási kutatások, 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Debreczeni, K. et al., 2000. Effect of increasing fertilizer doses on the soluble P, Cd, Pb, and Cr content of soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31. 18251835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eick, M. J. et al., 1999. Kinetics of lead adsorption/desorption on goethite: residence time effect. Soil Sci. 164. 2839.

 • Elkhatib, E. A., Elshebiny, G. M. & Mohamed, A. A., 1993. Extractability and availability of lead from calcareous Egyptian soils. Arid Soil Research and Rehabilitation. 7. 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elless, M. P. & Blaylock, M. J., 2000. Amendment optimization to enhance lead extractability from contaminated soils for phytoremediation. International Journal of Phytoremediation. 2. 7589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ford, R. G., Bertsch, P. M. & Farley, K. J., 1997. Changes in transition and heavy metal partitioning during hydrous iron oxide aging. Environmental Science and Technology. 31. 20282033.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garcia-Miragaya, J., 1984. Levels, chemical fractionation, and solubility of lead in roadside soils of Caracas, Venezuela. Soil Sci. 138. 147152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyori, Z. et al., 1994. Soil Analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. Agrokémia és Talajtan. 43. 319327.

 • Hooda, P. S., Alloway, B. J. & Naidu, R., 1998. Cadmium and lead sorption behaviour of selected English and Indian soils. Geoderma. 84. 121134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jokova, M., 1998. Relationship between distribution of manganese and cobalt or lead along depth of some Bulgarian soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 4. 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 1992. Trace Elements in Soils and Plants. 2nd ed. CRC Press. Boca Raton–Ann Arbor–London.

 • Kádár I. , 1991. A talajok és növények nehézfém-tartalmának vizsgálata. Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. KTM–MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , 1995. A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon. MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korte, N. E. et al., 1976. Trace element movement in soil: Influence of soil physical and chemical properties. Soil Sci. 122. 350359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mckenzie, R. M., 1980. The adsorption of lead and other heavy metals on oxides of manganese and iron. Aust. J. Soil Res. 18. 6173.

 • Mclaren, R. G., Lawson, D. M. & Swift, R. S., 1986. Sorption and desorption of cobalt by soils and soil components. J. Soil Sci. 37. 413426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moalla, S. N. & Pulford, I. D., 1995. Mobility of metals in Egyptian desert soils subject to inundation by Lake Nasser. Soil Use and Management. 11. 9498.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnáros I. , 2000. Vas megyei talajok felveheto mikroelem-készletének tanulmányozása. PhD értekezés. Keszthely.

 • Mota, A. M., Rato, A. B. & Simoes-Goncalves, M. L., 1996. Competition of Al3+ in complexation of humic matter with Pb2+: a comparative study with other ions. Environmental Science and Technology. 30. 19701974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips, I. R., 1999. Copper, lead, cadmium, and zinc sorption by waterlogged and airdry soil. Journal of Soil Contamination. 8. 343364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinszkij, D. L., 1995. Koéfficientü szelektivnoszti i velicsinü makszimal'noj adszorbcii Cd2+ i Pb2+ pocsvami. Pocsvovedenie. 4) 420428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singhal, J. P. & Singh, R. P., 1976. A kicserélodési reakciók termodinamikájának tanulmányozása agyagokon. Kobalt kicserélodés Al-montmorilloniton. Agrokémia és Talajtan. 25. 221230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sváb, J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Szucs M. & Szucs M.-NÉ, 2001. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem- tartalmának hosszú ido alatt bekövetkezett változása. Agrokémia és Talajtan. 50. 285296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács M. , 1983. Az ólomtartalom változásának vizsgálata az Általér Környezetvédelmi Modellterület néhány talajtípusán. Agrokémia és Talajtan. 32. 510513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás J. , 1992. Potenciálisan toxikus nehézfémkészlet változása szennyvíziszapokkal kezelt talajokban. Kandidátusi értekezés. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toth, J., Tomas, J. & Lazor, P., 2000. Hodnotenie biopristupnosti kadmia, olova, medi, zinku a chromu v silne kontaminovanej fluvizemi. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 3. 2528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 5 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 0 0 0