Authors:
Csilla Farkas

Search for other papers by Csilla Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hilda Hernádi Pannon Egyetem GMK Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely

Search for other papers by Hilda Hernádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Makó Pannon Egyetem GMK Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely

Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ferenc Máté Pannon Egyetem GMK Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék Keszthely

Search for other papers by Ferenc Máté in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Munkánk során különböző klímaváltozási forgatókönyvek lehetséges hatását értékeltük a hazai mészlepedékes csernozjom talajok vízmérlegére. Igazoltuk, hogy a vizsgált talajok vízforgalmát alapvetően meghatározzák az időjárási feltételek. Megállapítottuk, hogy a talaj víztartóképesség-függvényének jellemzésére használt arányossági együttható esetenként megfelelő indikátora lehet a talajvízforgalom klímaérzékenységének. A szélsőséges csapadékösszegű években nagyobb eltérést tapasztaltunk a különböző klímaforgatókönyvekre becsült talajvízmérleg elemek között, mint az átlagos csapadékmennyiséggel rendelkező években. Ezt az általános tendenciát azonban az A2 szcenárióra jellemző, nagy csapadékintenzitással bíró extrém időjárási helyzetek esetenként felülírták, elsősorban a mélybeszivárgás megnövekedése révén. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy bár modellezési eredményeinkből kimutathatóak általános összefüggések, a talajok klímaérzékenységének tanulmányozásához szükséges a csapadék éven belüli eloszlásának és a szélsőséges időjárási helyzetek hatásának vizsgálata is. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az azonos mechanikai összetételű, de eltérő szerkezetű talajok vízforgalma megváltozott klímafeltételek között is jelentősen eltér, tehát megfelelően megválasztott, talajszerkezet-megóvó és nedvességőrző talajművelési rendszerekkel elősegíthetjük a párolgási veszteségek csökkentését és a növényi vízfogyasztás növekedését. A kapott eredmények összevetése során kimutattuk, hogy statikus jellemzőkből, a talajvízforgalom folyamatának mérleg-elvekre épülő, dinamikus megközelítése nélkül csak óvatos következtetéseket vonhatunk le a talajok vízgazdálkodására és klímaérzékenységére vonatkozóan. Reményeink szerint a felvázolt összefüggések hozzájárulnak a megelőző, illetve a káros hatásokat csökkentő beavatkozási stratégiák kidolgozásához a szélsőséges vízforgalmi helyzetek negatív következményeinek enyhítése céljából.

 • Bartholy , J., Pongrácz , R. & Gelybó , Gy. , 2007a. Regional climate change expected in Hungary for 2071–2100. Applied Ecology and Environmental Research. 5. 1–16.

 • Bartholy J. et al., 2007b. A hőmérsékleti extrémumok várható alakulása a Kárpát-medence térségében a XXI. század végén. Klíma-21 Füzetek. 51. 3–17.

 • Bartholy J. et al., 2007c. A klímaváltozás regionális hatásai: a jelenlegi állapot és a várható tendenciák. Földrajzi Közlemények. CXXXI. (LV.) 4. 257–269.

 • Birkás M. & GyuriczaCs. , 2004a. A talajhasználat és a klimatikus hatások kapcsolata. In: Talajhasználat–Műveléshatás–Talajnedvesség. (Szerk.: Birkás M. & GyuriczaCs. ). 10–46. Szent István Egyetem. Gödöllő.

 • Birkás M. & GyuriczaCs. , 2004b. Agroökoszisztéma elemek kölcsönhatásainak vizsgálata művelési kísérletben. AGRO-21 Füzetek. 37. 97–110.

 • Birkás , M. et al., 2008. Soil condition and plant interrelations in dry years. Cereal Res. Comm. 36. S155–S158.

 • Csete L. & VárallyayGy. , 2004. Agroökológia. Az agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetőségei. AGRO-21 Füzetek. 37. 139-145.

 • FarkasCs. , 2002. A talajnedvesség-forgalom modellezése a talajfizikai tulajdonságok területi inhomogenitásának és szezonális dinamikájának tükrében. PhD dolgozat. ELTE TTK. Budapest.

 • FarkasCs. , 2004. A művelés és a talajállapot hatása a talaj nedvességforgalmára. In: Talajhasználat–Műveléshatás–Talajnedvesség. (Szerk.: Birkás M. & Gyuricza Cs.). 61–81. Szent István Egyetem. Gödöllő.

 • Farkas , Cs. & Majerčak , J., 2007. Soil water storage under conventional and soil conserving tillage practices. Abstract Volume, ISSPA Conference, Budapest, June 2007.

 • Farkas , Cs. & Rajkai , K., 2002. Moisture regime with respect to spatial variability of soil hydrophysical properties. Agrokémia és Talajtan. 51. 7–16.

 • Farkas , Cs. et al., 2008. A chernozem soil water regime response to predicted climate change scenarios. Soil and Water Research. 3. S58–S67.

 • FarkasCs. et al., 2009. Mészlepedékes csernozjom talajaink egyes változatainak klímaérzékenysége. Klíma-21 Füzetek. 57. 15–30.

 • HarnosZs. , 2005. A klímaváltozás és lehetséges hatásai a világ mezőgazdaságára. Magyar Tudomány. 50. (7) 826–832.

 • IPCC, 2007. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Eds.: Solomon , S. et al.). 847–940. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom–New York, NY, USA.

 • Koncsos , L., Flachner , Zs. & Fonyó , Gy. , 2004. Dynamic modelling for water retention based floodplain management at Bodrogköz. Hungary. Abstract Volume, 7th INTERCOL Wetland Conference, March 2004. University of Utrecht. The Netherlands.

 • Kovács G. J. & Dunkel Z., 1997. A klímaváltozás várható következményei Magyarország szántóföldjein a következő félszázadban. Meteorológiai Tudományos Napok Kiadványa, Nov. 20–21, 1997. 181–193. OMSz. Budapest.

 • Láng I., Csete L. & HarnosZs. , 1983. A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Makó A. & Tóth B., 2008. MARTHA: az első részletes talajfizikai adatbázis Magyarországon. Agrárnapló. XII . (76–77) 46–47.

 • Mika J., 1996. Regionális éghajlati forgatókönyvek. Változások a légkörben és az éghajlatban. Természet Világa. 1996/ I . Különszám (Szerk.: Mika J.) 69–74.

 • Miller , E. E. & Miller , R. D., 1956. Physical theory for capillary flow phenomena. J. Appl. Phys. 27. 324–332.

 • Mualem , Y., 1976. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Res. Res. 12. 513–522.

 • Nemes , A., 2003. Multi-scale hydraulic pedotransfer functions for Hungarian soils. PhD Thesis. Wageningen Agricultural University. Wageningen, The Netherlands.

 • Németh , T., 1996. Nitrogen balances in long-term field experiments. Fertilizer Research. 43. 13–19.

 • Palkovits G. & Koltai G., 2004. A talaj vízgazdálkodása és a növényi produkció kapcsolata különös tekintettel a talajvíz szerepére. Agro Napló Országos mezőgazdasági szakfolyóirat. VIII . (5) 11–13.

 • Rajkai , K. et al., 1996. Estimation of water retention from the bulk density and particle size distribution of Swedish soils. Soil Sci. 161. 832–844.

 • Rajkai , K. et al., 1997. Impacts of soil structure on crop growth. International Agrophysics. 11. 97–109.

 • Szász G., Cselőtei L., & Kovács G. J., 1994. Az időjárás és a növénytermesztés. In: Az agrárgazdaság jövőképe. (Szerk.: Láng I. et al.). AGRO-21 Füzetek. 1. 50–87.

 • Tuba Z., Nagy Z. & CzóbelSz. , 2004. Hazai gyeptársulások funkcionális ökológiai válaszai, C-körforgalma és üvegházhatású gázainak mérlege jövőbeni várható éghajlati viszonyok, illetve eltérő használati módok mellett. AGRO-21 Füzetek. 37. 123–138.

 • van Dam , J., 2000. Field-scale water flow and solute transport. PhD Thesis. Wageningen University. The Netherlands.

 • van Genuchten , M. Th. , 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892–898.

 • Varga–Haszonits Z. & Varga Z., 2004. Az éghajlati változékonyság és a természetes periódusok. AGRO-21 Füzetek. 37. 23–32.

 • VárallyayGy. , 1992. Globális klímaváltozások hatása a talajra. Magyar Tudomány. 9 . 1071–1076.

 • VárallyayGy. , 2004. Agroökológia és vízgazdálkodás. AGRO-21 Füzetek. 37. 33–49.

 • VárallyayGy. , 2005. Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54. 5–24.

 • VárallyayGy. , 2007a. A talaj, mint legnagyobb potenciális természetes víztározó. Hidrológiai Közlöny. 87. (5) 33–36.

 • VárallyayGy. , 2007b. Potential impacts of climate change on agro-ecosystems. Agriculturae Conspectus Scientificus. 72. (1) 1–8.

 • VárallyayGy. , 2008. A talaj szerepe a csapadék-szélsőségek kedvezőtlen hatásainak mérséklésében. Klíma-21 Füzetek. 52. 57–72.

 • VárallyayGy. & FarkasCs. , 2008. A klímaváltozás várható hatásai Magyarország talajaira. In: Klímaváltozás: környezet–kockázat–társadalom. 91–129. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

 • VárallyayGy. & Láng I., 2009. A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel a klímaváltozásra. In: Stratégiai kutatások 2008–2009. Kutatási jelentések. 281–302. Miniszterelnöki Hivatal–Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.

 • Wösten , J. H. M. et al., 1999. Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169–185.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (Agronomy and Crop Science)
SNIP 0.105
Scimago  
SJR index 0.151
SJR Q rank Q4

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 172 EUR / 198 USD (Online only)
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 11 3 0
Mar 2024 4 1 0
Apr 2024 49 0 0
May 2024 36 0 0
Jun 2024 71 0 0
Jul 2024 29 0 0
Aug 2024 0 0 0