Author:
Gergely Tóth Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont Környezet és Fenntarthatóság Intézet 21027 Ispra Via E. Fermi 2749 TP 280. Olaszország

Search for other papers by Gergely Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az 1990-es években újraindult, több egyetem és kutatóintézet részvételével folyó hazai földminősítési kutatások két évtizeden átívelő munkálatai révén kidolgozásra került az ún. D- e -Meter földminősítési rendszer. A földminőségre ható talajtani és klimatikus tényezők parametrizálását nagy mintaszámú, idősoros növénytermesztési és talajvizsgálati adatok alapján, valamint a klimatikus agrárpotenciált tükröző nagytájak és Magyarország agroökológiai fajspecifikus paramétereire (Szász , 1999, 2002) támaszkodva végeztük. A vizsgálati adatbázist az 1980-as években az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer keretei között begyűjtött adatok (mintegy 80.000 parcella öt évre szóló adatai), valamint részletes talajtérképeket is tartalmazó mintaterületi adatbázisok jelentették. A D- e -Meter projekt földminősítési kutatási eredményeit összegezve elmondható, hogy kialakításra került egy új, környezeti elemeket alapul vevő földminősítési rendszer, ami: – statisztikai vizsgálatokon nyugszik és kvantitatív módon határozza meg a termőhelyek produkciós potenciálját; – a művelésben álló, vagy művelésbe vonható hazai talajféleségekre, ill. valamennyi szántó termőhelyre érvényes; – a főbb gazdasági növények, illetve növénycsoportok szerinti értékelést is ad; – tartalmazza a klimatikus hatásokból eredő, talajtani és földtani tényezőkön keresztül érvényesülő termékenységcsökkenés és termelési kockázat (aszály, belvíz) kifejezésének lehetőségét; – a produkciós viszonyokat különböző művelési intenzitási szinteken is jellemzi; – a földminőségről mezőgazdasági parcella szinten is megbízható információt nyújt. A D- e -Meter földminősítési módszer kidolgozásával és annak informatikai rendszerbe integrálásával megteremtődtek az alapok a sokat bírált aranykoronás földértékelési rendszer kiváltásának, valamint a környezetgazdálkodás magasabb szintű tervezésének is.

 • A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1986. évi 27. sz. törvényerejű rendelete a földértékelésről szóló 1980. évi 16. sz. törvényerejű rend. módosításáról. Magyar Közlöny 54. 1462–1466.

 • Antal J. et al., 1987. Új műtrágyázási irányelvek. MÉM NAK. Budapest.

 • Baranyai F. (szerk.) 1988. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Agroinform. Budapest.

 • Gaál Z., Máté F. & Tóth G. (szerk.) 2003. Földminősítés és földhasználati információ. Keszthely, 2003. december 11–12. Országos konferencia kiadványa. Veszprémi Egyetem.

 • Győri D., 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Gyuricza .Cs & Birkás M., 2000. A szélsőséges csapadékellátottság hatása egyes növénytermesztési tényezőkre barna erdőtalajon kukoricánál. Növénytermelés. 49 . 691–706.

 • Makó A., Tóth B. & Rajkai K., 2007a. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak földminősítési célú becslése. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. Keszthely, 2007. november 22–23. Országos konferencia kiadványa. (Szerk.: Tóth T. et al.) 45–49. MTA TAKI. Budapest.

 • Makó A. et al., 2007b. A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. Keszthely, 2007. november 22–23. Országos konferencia kiadványa. (Szerk.: Tóth T. et al.) 39–44. MTA TAKI. Budapest.

 • Makó A., Várallyay Gy. & Tóth G., 2003. A földminőség évjáratos változásának talaj-vízgazdálkodási tényezői. In: Földminősítés és földhasználati információ. Keszthely, 2003. december 11-12. Országos konferencia kiadványa. (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.) 49–55. Veszprémi Egyetem.

 • Máté F., 1960. Megjegyzések a talajok termékenységük szerinti osztályozásához. Agrokémia és Talajtan. 9. 419–426.

 • Máté F. & Tóth G., 1996. Talajbonitáció, mint a földértékelés egyik tényezője. Agrárökonómiai Tudományos Napok, 1996. március 26–27. 2. kötet. 513–516. GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar. Gyöngyös.

 • MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium) 1982. Táblázatok a földértékelés végrehajtásához. Budapest.

 • Németh Á., Bella Sz. , Szalai S. 2003. Aszályérzékenység vizsgálata térinformatikai eszközökkel. XIII. Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok, 2003. szeptember 25–26. http://www.otk.hu/cd03/

 • OECD, 2008. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. OECD Publications. Paris, France.

 • Péter B., 2002. Domborzati és kitettség hatása a mezőgazdasági termelésben. Mszh 187993. Budapest. Kézirat.

 • Szabolcs I., 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI. Bp.

 • Szász G., 1999. Klimatikus agrárpotenciál térképek. In: Nemzeti Agrár-Környezet-védelmi Program. FVM. Budapest.

 • Szász G., 2002. Magyarország agroökológiai fajspecifikus paraméterei. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. Kézirat.

 • Tóth G., 2000a. A nemzetközi földminősítési kutatások eredményeinek és a földminősítés külföldi rendszereinek áttekintése. Agrokémia és Talajtan. 49. 573–585.

 • Tóth G. 2000b. A Balaton-felvidék talajainak bonitációja. Doktori (PhD) értekezés. Veszprémi Egyetem, Georgikon MK, Talajtani Tanszék, Keszthely.

 • Tóth , G., 2001. Soil productivity assessment method for integrated land evaluation of Hungarian croplands. Acta Agron. Hung. 49. (2) 151–160.

 • Tóth G., 2003. Fönntartható mezőgazdasági földhasználat: az integrált tervezés lehetőségei. Földrajzi Értesítő. 52. (3–4.) 215–227.

 • Tóth G. & Máté F., 1999. Jellegzetes dunántúli talajok főbb növényenkénti relatív termékenysége, Agrokémia és Talajtan. 48. 172–181.

 • Tóth G. & Máté F., 2006. Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez. Agrokémia és Talajtan. 55. 473–478.

 • Tóth , G., Máté , F. & Makó , A., 2005. Soil attribute parametrization for plant-specific evaluation of cropland productivity in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Analysis 36. 681–693.

 • Tóth , G. et al., 2003. Developing an internet-based decision support system for land management optimization of Hungarian croplands. In.: Reconsidering the Importance of Energy. 3rd Biennial International Workshop Advances in Energy Studies. Porto Venere, Italy, September 24–28 2002. (Ed.: Ulgiati , S.) 251–257.

 • Tóth , G. et al., 2007. Optimizing the nutrient management with an on-line land evaluation system. In.: Mineral versus Organic Fertilization Conflict or Synergizm? 16th Int. Symp. of CIEC. (Eds.: de Neve , S. et al.) 515–521. International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC). Ghent, Belgium

 • Tóth Z., Kismányoky T. & Hermann T., 2007. A vetésváltás jelentősége és figyelembe vétele a földminősítésben. In.: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. Keszthely, 2007. november 22–23. Országos konferencia kiadványa. (Szerk.: Tóth T. et al.) 9–14. MTA TAKI. Budapest.

 • Vass J. et al., 2003. A D-e-Meter internet bázisú földminősítési rendszer információs technológiája. In: Földminősítés és földhasználati információ. Keszthely, 2003. december 11–12. Országos konferencia kiadványa. (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.) 57–77. Veszprémi Egyetem.

 • Várallyay Gy. , 1982. A talaj fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságait, valamint vízháztartását ábrázoló nagyméretarányú térképezés módszertana. MTA TAKI. Budapest. Kézirat.

 • Várallyay Gy. et al., 1980. Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe II. Agrokémia és Talajtan. 29. 35–36.

 • Várallyay Gy. et al., 1982. Magyarország agroökolgiai potenciálját meghatározó talajtani tényezők térképe. Földrajzi Értesítő. 30. 235–250.

 • Várallyay Gy. et al., 1985. Soil factors determining the agroecological potential of Hungary. Agrokémia és Talajtan. 34. 90–94.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 51 3 1
Jan 2024 8 4 0
Feb 2024 18 3 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 13 0 0
May 2024 23 0 0
Jun 2024 0 0 0