Authors:
Márta FuchsSzent István Egyetem, MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Márta Fuchs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Erika MichéliSzent István Egyetem, MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.

Search for other papers by Erika Michéli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

A rendelkezésre álló hazai irodalom, terepi jegyzőkönyvek és térképi adatbázisok alapján a nagy agyagtartalmú talajok elkülönítése, és az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák már a hazai talajtani tudomány korai szakaszában megjelentek. A nemzetközi talajkorrelációs rendszer (WRB) Vertisol kategóriájával korreláló duzzadó agyagos talajaink speciális morfológiai és művelhetőségi tulajdonságairól pontos leírásokat találhatunk Szabó József munkásságától a Kreybig térképek elkészültéig az összes jelentős hazai talajtani felvételezés dokumentációiban és publikációiban, kiemelve ezen talajok jelentősen eltérő jellemzőit és elsősorban az Alföldön jelentős területei elterjedését. A jelenlegi, genetikus szemléletű talajosztályozásunk kialakításánál is javaslat született az ún. „réti agyagok” önálló típusként történő elkülönítésére, de ez a megközelítés végül háttérbe szorult. Ennek eredményeképpen a nagy duzzadóagyag-tartalommal rendelkező talajaink – meghatározó tulajdonságaik hasonlósága ellenére – jelenleg különböző taxonómiai egységekbe tartoznak. Az utóbbi évtized megváltozott felhasználói igényei és környezetpolitikája szükségessé tették hazánk talajosztályozási rendszerének diagnosztikai szemléletű megújítását, melynek munkálatai során a hazai nagy duzzadóagyag-tartalommal rendelkező talajok újra dokumentálásra kerültek. Jelen dolgozat keretében egy, a nemzetközi osztályozási rendszerek “Vertisols” kategóriáját kielégítő talaj példáján keresztül mutatjuk be a hazai duzzadó agyagtalajokra jellemző morfológiai, fizikai és kémiai tulajdonságokat. A sziráki – jelenlegi osztályozási rendszerünkben – típusos réti talaj, a teljes szelvényben 40–60% közötti, a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján dominánsan szmektites összetételű agyagtartalommal rendelkezik, jellemzője hogy szárazon kemény, erősen repedező, míg nedvesen képlékeny, könnyen formázható, tapadós. A talaj mutatja a jól fejlett Vertisolokra jellemző ciklikus felszín alatti talajszintek rendszerét, és a szerves anyagban gazdag talajszintek „üst” formában történő megjelenését. A talaj morfológiai és laboratóriumi vizsgálatának eredményei is alátámasztják az üst forma kialakulásához szükséges egykori mikrodomborzat, a mikromélyedések (MM) és mikrokiemelkedések (MK) jelenlétét, bár a „gilgai” felszín a terület művelése miatt ma már nem megtalálható. A MM-ek, a nedves évszakban bennük összegyűlő nedvességtöbblet hatására mélyebb, nagyobb szervesanyag-tartalmú felszíni szinttel, intenzívebb kilúgzási és mállási folyamatokkal jellemezhetőek. A MK felszín közeli szintjeinek tulajdonságai, a mélyebb talajszintekből származó, redukált és másodlagos karbonátban gazdag talajanyagok jelenléte alátámasztja a mélyebben fekvő talajanyagok csúszási tükrök mentén a felszín irányába történő szállítódásának folyamatát. Eredményeink alapján megalapozottnak tartjuk a nagy duzzadóagyag-tartalommal rendelkező talajok önálló talajtípusként történő meghatározását, és továbbra is javasoljuk a „Duzzadó agyag” talajok elkülönítését az osztályozás legmagasabb szintjén.

 • A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése, 2008. OTKA T 046513 Projekt zárójelentése.

 • Ballenegger R., 1912. Felvételi jelentés az 1910. év nyarán Békés környékén végzett agrogeológiai részletes felvételről. Földtudományi Int. 1910. évi jelentése. Bpest.

 • Ballenegger R., 1921. A termőföld. Ethika Tudományterjesztő és Könyvkiadó K.t. Hungária könyvnyomda és kiadóüzlet, Budapest.

 • Ballenegger R. & Finály I., 1963. A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Baranyai F. (szerk.), 1989. Melioráció-öntözés és talajvédelem. Útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. ’88 melléklet, Agroinform.

 • Csiki J., 1936. Mezőgazdasági talajosztályozás ’Sigmond általános talajrendszere alapján. I., II. Mezőgazdasági kutatások. Vol. 9.

 • Eswaran H. et al., 1999. Vertisols: Their Properties, Classification, Distribution and Management. Guy D. Smith Memorial Slide Collection.USDA–NRCS, World Soil Resources. Washington, D. C.

 • FAO, 2006. Guidelines for Soil Description. FAO. Rome.

 • Fuchs M., 2010. Vertisols – a duzzadó–zsugorodó agyagtalajok. Agrokémia és Talajtan. 59. 369–378.

 • Fuchs M., Michéli E. & Waltner I., 2006. Javaslat új talajtípusra a magyar talajosztályozásban. III. Magyar Földrajzi Konferecia Budapest, 2006. szeptember 6–7. 78.

 • Fuchs, M., Szegi, T. & Micheli, E., 2005. Genesis and classification problems of Vertisols in Hungary. In: 2005 ASA–CSSA–SSSA International Annual Meetings, Salt Lake City, USA. 195.

 • Fuchs M., Waltner I. & Michéli E., 2007. A hazai hidromorf talajok osztályozásának és nemzetközi megfeleltetésének kérdései. In: Talajvédelem különszám. Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23–25. 184–192. Talajvédelmi Alapítvány. Budapest.

 • Fuchs M. et al., 2008. A Bodrogköz vízhatás alatt álló talajainak osztályozási problémái. In: Talajvédelem különszám. Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28–29. 595–601. Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza.

 • Inkey B., 1892. Jelentés a németországi agronom-geologiai felvételek szervezetéről. Földtudományi Intézet 1891. évi jelentése. Budapest.

 • IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources 2006. World Soil Resources Reports. No. 103. FAO. Rome.

 • Kálmán A., 1965. Általános módszer többkomponensű kristályos rendszerek kvantitatív röntgendiffrakciós elemzésére. Magyar Kémiai Folyóirat. 71. 257–260.

 • Kreybig L., 1944. Magyar tájak talajismereti és termeléstechnikai leírása. I. rész: A Tiszántúl. Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest.

 • Máté F., 1955. Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához. Agrokémia és Talajtan. 4. 133–143.

 • Máté F., 1960. Javaslat a hazai réti talajok osztályozására. Agrokémia és Talajtan. 9. 121–131.

 • Máté F., 1962. Talajtérképezési kérdések a Nagykunságban. I. A Nagykunság talajainak leírása. Genetikus talajtérképek. 1. sor., 3. szám. OMMI. Budapest.

 • Michéli E. et al., 2005. A nagy agyagtartalmú talajok osztályozási problémái. Talajvédelem különszám. 278–281. Talajvédelmi Alapítvány. Budapest.

 • Náray-Szabó, I. & Péterné, É., 1964. Eine Röntgenkartei zur quantitativen Bestimmung von kristallinen Phasen mit dem Diffraktometer. Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen. 10. 120–124.

 • Sigmond E., 1934. Általános talajtan. A szerző kiadása. Budapest.

 • Stefanovits P., 1963. Magyarország talajai. 2. bőv. kiadás. Akadémiai Kiadó. Bpest.

 • Stefanovits P., 1972. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Stefanovits P., 1999. A talajtan hazai fejlődése. In: Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy.: Talajtan. 445–456. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Sümeghy J., 1944. A Tiszántúl. Magyar Tájak 6. Földtudományi Intézet kiadványa. Budapest.

 • Szabó J., 1861. Békés- és Csanádmegye. Geológiai viszonyok és talajnemek ismertetése, egy színezett földtani térképpel. Magyar Gazdasági Egyesület. Pest.

 • Szabó J. & Molnár J., 1866. Tokaj-Hegyalja talajának leírása és osztályozása. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. IV.

 • Szabolcs I. (szerk.), 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. OMMI. Budapest.

 • Timkó I., 1912. Békés vármegye déli felének talajviszonyai. Földtudományi Intézet 1910. évi jelentése. Budapest.

 • Treitz P., 1893. Jelentés az 1893. évben végzett agronom-geológiai felvételről. Földtudományi Intézet 1893. évi jelentése. Budapest.

 • Treitz P., 1912. Aradhegyalja és Aradmegye síkvidékéről szóló előzetes jelentés. Földtudományi Intézet 1910. évi jelentése. Budapest.

 • Treitz P., 1924. Magyarázó az országos átnézetes klimazonális talajtérképhez. Földtudományi Intézet kiadv. térképpel. Budapest.

 • Van Reeuwijk, L. P., 1995. Procedures for Soil Analysis. 5th edition. ISRIC. Techn. Paper No. 9. Wageningen. The Netherlands.

 • Wilding, L. P. & Puentes, R. (Eds.), 1988. Vertisols: Their Distribution, Properties, Classification and Management. Tech. Mono. No. 18. Texas A & M Printing Center. College Station, TX.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 10 0 0
Jan 2023 14 0 1
Feb 2023 3 1 1
Mar 2023 10 0 0
Apr 2023 3 0 0
May 2023 1 0 0
Jun 2023 0 0 0