View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2103 Gödöllő Páter K. u. 1.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Gödöllői barna erdőtalajon adszorpciós kísérletben vizsgáltuk a talaj, illetve 2,5, 5 és 10% komposzt bekeverésével létrehozott keverék maximális Cu- és Zn-megkötő képességét. Vizsgálatunk szerint a bekevert komposzt mennyiségének növekedésével jelentősen megnőtt a talaj Cu-, illetve Zn-megkötése. Angolperje csíranövény teszt segítségével meghatároztuk a fenti talaj–komposzt keverékekben a növények hajtásával 10 nap talaj–gyökér kontaktus esetén felvett Cu- és Zn-mennyiségeket. Az ökotoxikológiai teszt azt mutatta, hogy a környezetvédelmi határérték kétszerese sem a Cu-, sem a Zn-terhelés esetén nem mutatott szignifikáns negatív hatást az angolperje hajtásának száraz tömegére. Ugyanakkor a növekvő komposztmennyiség a réz felvehetőségét kis mértékben, a cink felvehetőségét valamivel nagyobb mértékben lecsökkentette. Ezzel szemben a forróvíz-oldható Cu-mennyiség csak kis mértékben, a Zn-mennyiség viszont jelentősen megnövekedett a növekvő komposztmennyiség hatására, jelezve, a forróvíz-oldható szerves anyag nehézfém-mobilizáló hatását.

 • Bridge, M. B., 1995. Toxic metal accumulation from agricultural use of sludge: are USEPA regulations protective? J. Environ. Qual. 24. 5–18.

 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Csathó P., 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. Akaprint. Budapest.

 • Farrell, M. & Jones, D. L., 2010. Use of composts in the remediation of heavy metal contamined soil. J. Haz. Mat. 175. 575–582.

 • Füleky, Gy. & Benedek, Sz., 2010. Composting as recycling of biowaste. A review. In: Sustainable Agriculture Reviews (Ed.: Lichtfouse, E.) Vol. 3. Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science. 319–346. Springer. Dordrecht–Heidelberg–London–New York.

 • Füleky, Gy. & Czinkota, I., 1993. Hot water percolation (HWP): A new rapid soil extraction method. Plant and Soil. 157. 131–135.

 • Kádár I., 2008. A mikroelemkutatások eredményeiről, különös tekintettel a Cu és Zn elemekre. Acta Agr. Óvár. 50. 9–13.

 • Kádár I., 2010. Mikroelem-terhelés hatása a sárgarépára (Daucus carota L.) karbonátos homoktalajon. Növénytermelés. 59. 27–46.

 • Li, Y., Yue, Q. & Yao, B., 2010. Adsorption kinetics and desorption of Cu(II) and Zn(II) from aqueous solution onto humic acid. J. Haz. Mat. 178. 455–461.

 • Murányi A. & Füleky Gy., 1997. Ammóniumfelvétel hatása a gyökérkörnyezet savanyodására és az angolperje csíranövény ólomfelvételére. Agrokémia és Talajtan. 46. 185–196.

 • Murányi A., Füleky Gy. & Józefaciuk, G., 1997. Ammóniumfelvétel hatása a gyökérkörnyezet savanyodására és az angolperje csíranövény kadmiumfelvételére. Agrokémia és Talajtan. 46. 197–205.

 • Nooman, H. J. & Füleky Gy., 1989. Gyors bioteszt a talaj tápelem-szolgáltató képességének meghatározására. Agrokémia és Talajtan. 38. 121–142.

 • Nooman, H. J. & Füleky, Gy., 1991/1992. Biotesting of soil fertility and fertilizer response. Bulletin Univ. Agric. Gödöllő. 1991/1992. 17–30.

 • Stanford, G. & De Ment, T. D., 1957. A method for measuring short-term nutrient absorption by plants: 1. Nitrogen. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 21. 612–617.

 • Tapia, Y. et al., 2010. Chemical characterization and evaluation of composts as organic amendments for immobilizing cadmium. Biores. Technol. 101. 5437–5443.

 • Zubillaga, M. S. & Lavado, R. S., 2006. Phytotoxicity of biosolids compost at different degrees of maturity compared to biosolids and animal manures. Compost Sci. Ut. 14. 267–270.

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről. Magyar Közlöny. 53. 3156–3167.