View More View Less
 • 1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
 • | 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Sopron
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Magyarországon az erdőterületek jelentős növekedésére lehet számítani a jövőben. A 2009-es Nemzeti Erdőstratégia által erdősítésre ajánlott területek azok, melyeken az egyéb mezőgazdasági tevékenység nem jövedelmező, e területek pedig átfedést mutatnak azon területekkel, melyek alatt sekély, sós talajvizek találhatóak. Célunk az erdősí-tett területeken végbemenő, a talajvíz mélységére és a sófelhalmozódásra ható folyamatok és tényezők áttekintése, valamint egy hipotézis felvázolása a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva. Hipotézisünk szerint a növényzet egyértelműen képes befolyásolni az adott terület sóforgalmát, ugyanakkor az erdő hatása erősen függ az adott terület egyéb (klimatológiai, hidrogeológiai, pedológiai, biológiai) tényezőitől. A telepített erdők alatti talajban lezajló víz- és sómozgás folyamatait sokan, sokféle szempont figyelembevételével vizsgálták, ezek az eredmények alátámasztották az általunk felvázolt hipotézist. Ismert, hogy a fásított területeken jelentős mértékben megváltozik a talajok vízforgalma. Ennek a változásnak hosszútávú hatását azonban a klíma–növényzet–talaj rendszer minden fontosabb eleme együttesen befolyásolja. Bár a szakirodalom jól lefedi az egyes részfolyamatokat, és mélyrehatóan elemzi az egyes tényezők kapcsolatát, nincs olyan vizsgálat, mely az összes fontos tényezőt vizsgálva komplex módon tárgyalná a kérdést. Elmondható tehát, hogy a telepített erdők sófelhalmozódást és talajvízszint-csökkentést okozó szerepe világszerte további vizsgálatokat igényel. Hazánk esetében ez fokozottan igaz, hisz bár a témakörben megjelent publikációk rávilágítanak általánosan elfogadott összefüggésekre, a vizsgált faj(ok), illetve az eltérő klíma miatt, ezek nem szolgálnak közvetlenül hasznosítható eredményekkel számunkra. Tekintettel a bevezetőben leírt, a hazai földhasználatban megfigyelhető változásokra, mindenképpen szükséges, hogy a témakörben átfogó kutatások induljanak Magyarországon, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a közleményünkben bemutatott folyamatok kellő ismeretének hiányából fakadó esetleges természeti és gazdasági károk.

 • Akram, S. & Liaghat, H., 2010. Performance of biodrainage systems in arid and semiarid areas with salt accumulation in soils. 9th International Drainage Symposium 2010, Quebec City, QC; 13–16 June 2010. Code 84841.

 • Andrasevits, Z., Buzás, Gy. & Schiberna, E., 2005. Current afforestation practice and expected trends on family farms in West Hungary. Journal of Central European Agriculture. 5. 297–302.

 • Bazykina, G. S., 2000. Ecological assessment of meadow-chestnut soils of the solonetzic complex ameliorated by means of afforestation in nonirrigated conditions in the Northern Caspian Region. Pochvovedenie. (11) 1340–1348.

 • Bogino, S. M. & Jobbágy, E. G., 2011. Climate and groundwater effects on the establishment, growth and death of Prosopis caldenia trees in the Pampas (Argentina). Forest Ecology and Management. 262. 1766–1774.

 • Botvay K., 1954. Talajtan. Erdőmérnöki Főiskola jegyzetei. Sopron.

 • Calder, I. R., 1998. Water use by forests, limits and controls. Tree Physiol. 18. 625–631.

 • Carbon, B. A. et al., 1980. The distribution of root length, and the limits to flow of soil water to roots in a dry sclerophyll forest. Forest Sci. 4. 656–664.

 • Crow, P., 2005. The influence of soils and species on tree rooting depth. Forestry Commission Information Note. November 2005. 8.

 • Engel, V. et al., 2005. Hydrological consequences of Eucalyptus afforestation in the Argentine Pampas. Water Resour. Res. 41. W10409. doi:10.1029/2004WR003761.

 • Führer E., 1992. Intercepció meghatározása bükk, kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdőben. Vízügyi Közlemények. 74. (3) 281–294.

 • Führer E. & Járó Z., 2005. Az erdővagyon bővítése a mezőgazdaságilag gazdaságosan nem hasznosított földterületek beerdősítésével. In: Erdő-fa hasznosítás Magyarországon. (Szerk.: Molnár S.) 130–136. NyME FMK. Sopron.

 • Führer E. et al., 2011. Gyökérvizsgálatok bükkös, gyertyános-kocsányos tölgyes és cseres faállományban. Agrokémia és Talajtan. 60. 103–118.

 • FVM 88/2007. (VIII. 17.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól.

 • Gafni, A. & Zohar, Y., 2007. Hydrological and salinity impacts of a bio-drainage strategy application in the Yizre’el Valley, Israel. Hydrological Processes. 21. 2164–2173.

 • George, R. J. et al., 1999. Interactions between trees and groundwaters in recharge and discharge areas – A survey of Western Australian sites. Agricultural Water Management. 39. 91–113.

 • Gőbölös A., 2002. A „vízhiányos” erdőgazdálkodás kérdései a Duna–Tisza közi homokháton. Hidrológiai Közlöny. 82. (6) 324–326.

 • Helvey, J. D. & Patric, J. H., 1965. Canopy and litter interception of rainfall by hardwoods of eastern United States. Water Resources Research. 1. 193–206.

 • Heuperman, A., 1999. Hydraulic gradient reversal by trees in shallow water table areas and repercussions for the sustainability of tree-growing systems. Agricultural Water Management. 39. 153–167.

 • House, S. et al., 1998. Selecting trees for the rehabilitation of saline sites in south-east Queensland. Technical Paper 52. Department of Primary Industry Queensland. Gympie, Qld.

 • Ijjász E., 1938. Az erdő szerepe a természet vízháztartásában. Hidrológiai Közlöny. 18. 416–445.

 • Ijjász E., 1939. A fatenyészet és az altalajvíz, különös tekintettel a nagyalföldi viszonyokra. Erdészeti Kísérletek. 42. 1–107.

 • Jackson, R. B., 1999. The importance of root distributions for hydrology, biogeochemistry and ecosystem functioning, In: Integrating Hydrology, Ecosystem Dynamics and Biogeochemistry in Complex Landscapes. (Eds.: Tenhunen, J. D. & Kabat, P.) 219–240. John Wiley. Hoboken, N. J.

 • Jackson, R. B. et al., 2005, Trading water for carbon with biological carbon sequestration. Science. 310. 1944–1947.

 • Járó Z., 1953. A hullámtérfásítás talajadottságai. Az Erdő. 1. 80–84.

 • Járó Z., 1980. Intercepció a gödöllői kultúrerdei ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások. 73. 7–17.

 • Járó Z., 1981. A hazai erdők vízfogyasztása. Agrártudományi közlemények. 40. 353–356.

 • Jobbágy, E. G. & Jackson, R. B., 2004. Groundwater use and salinization with grassland afforestation. Global Change Biol. 10. 1299–1312.

 • Jobbágy, E. G. & Jackson, R. B., 2007. Groundwater and soil chemical changes under phreatophytic tree plantations. Journal of Geophysical Research. 112. G02013, doi:10.1029/2006JG000246

 • Kelliher, F. M., Leuning R. & Schulze, E. D., 1993. Evaporation and canopy characteristics of coniferous forests and grasslands. Oecologia. 95. 153–163.

 • Kovács F., 2002. A szárazodás folyamatának vizsgálati lehetőségei a Duna–Tisza közén. In: Földrajzos Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája. (Szerk.: Farkas Gy. & Zábrádi Zs.) 1–10. ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport. Budapest.

 • Körmöczi, L., 1983. Correlations between the zonation of sandy grasslands and the physico-chemical condition of their soil in Bugac. Acta Biologica Szegediensis. 29. 117–127.

 • Kucsara M., 1998. Az erdő csapadékviszonyainak vizsgálata. Vízügyi Közlemények. 80. (3) 456–475.

 • Magyar P., 1929. Az alföldfásítás elméleti és gyakorlati kérdéseiből. Rádiós gazdasági előadások. 2. évf. B sorozat. 6.

 • Magyar P., 1960. Alföldfásítás I. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Magyar P., 1961. Alföldfásítás II. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Mahmood, K. et al., 2001. Groundwater uptake and sustainability of farm plantations on saline sites in Punjab province, Pakistan. Agricultural Water Management. 48. 1–20.

 • Major G., Major P. & Vargay Z., 1991. A Duna–Tisza közi hátság lefolyási viszonyainak hatása a talajvízszint változására. Vízügyi Közlemények. 73. 142–152.

 • Major P., 2002. Síkvidéki erdők hatása a vízháztartásra. Hidrológiai Közlöny. 82. (6) 319–324.

 • Móricz N., Gálos B. & Gribovszki Z., 2009. Az erdők intercepciójának mérési és modellezési lehetőségei. Hidrológiai Közlöny. 89. (4) 35–45.

 • Nosetto, M. D., Esteban, E. G. & Paruelo, J. M., 2005. Land use change and water losses. The case of grassland afforestation across a soil textural gradient in central Argentina. Global Change Biol. 11. 1101–1117.

 • Nosetto, M D. et al., 2007. The effects of tree establishment on water and salt dynamics in naturally salt-affected grasslands. Oecologia. 152. 695–705.

 • Nosetto, M. D. et al., 2008. Regional patterns and controls of ecosystem salinization with grassland afforestation along a rainfall gradient. Global Biogeochemival Cycles. 22. doi:10.1029/2007GB003000

 • Pankotai G. & Rácz J., 1975. Erdészeti vízgazdálkodástan. Egyetemi jegyzet. Sopron.

 • Sapanov, M. K., 2000. Water uptake by trees on different soils in the northern Caspian region, Eurasian Soil Sci. 33. 1157–1165.

 • Schenk, H. J. & Jackson, R. B., 2002. The global biogeography of roots. Ecol. Monogr. 72. 311–328.

 • ’Sigmond E., 1923. Hazai szikesek és megjavítási módjaik. MTA. Budapest.

 • Silberstein, R. P. et al., 1999. Modelling the effects of soil moisture and solute conditions on long-term tree growth and water use. A case study from the Shepparton irrigation area, Australia. Agricultural Water Management. 39. 283–315.

 • Sivapalan, M., Ruprecht, J. & Viney, N., 1996. Water and salt balance modelling to predict the effects of land-use changes in forested catchments: 1. Small catchment water balance model. Hydrol. Process. 10. 391–411.

 • Spennemann, D. & Marcar, N. E., 1999. Urban and heritage landscapes. Under the saline threat. J. Aust. Assoc. Natl. Resour. Manag. 2. 14–17.

 • Stefanovits P., 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest

 • Szodfridt I., 1990. Hozzászólás Major Pál és Neppel Ferenc: „A Duna–Tisza közi talajvízszint süllyedése” című cikkéhez Vízügyi Közlemények. 72. (3) 287–291.

 • Szodfridt I. & Faragó S., 1968. Talajvíz és vegetáció kapcsolata a Duna–Tisza köze homokterületén. Bot. Közlem. 55. (1) 69–75.

 • Thorburn, P. J., 1997. Land management impacts on evaporation from shallow, saline water tables. In: Sub-surface Hydrological Responses to Land Cover and Land Use Changes. (Ed.: Taniguchi, M.) 21–34. Kluwer. Boston.

 • Tóth B. et al., 1972. Szikesek fásítása. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Tóth, T. et al., 2001. Use of digitalized hydrogeological maps for evaluation of salt-affected soils of large areas. Arid Land Research and Management. 15. 329–346.

 • Tury E., 1954. A szikes talajok erdészeti osztályozása. Erdészeti Kutatások. 4. 3–12.

 • UMES (University of Minnesota Extension Service). 2004. Protecting Trees & Shrubs Against Winter Damage. Advocate. Winter 2004

 • Várallyay, Gy., 1981. Extreme moisture regime as the main limiting factor of the fertility of salt affected soils. Agrokémia és Talajtan. 30. 73–96. Várallyay, Gy., 2002. Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin (Central Europe). Agrokémia és Talajtan. 51. 233–242.

 • Várallyay Gy., 2003. A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. Budapest–Gödöllő.

 • Vertessy, R. et al., 2000. Sustainable Hardwood Production in Shallow Water Table Areas. Publication No. 00-163. Rural Ind. Res. and Dev. Corporation. Barton, Australia.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 1 1 0
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0