Authors:
Ákos Pető Magyar Nemzeti Múzeum Restaurációs és Alkalmazott Természettudományi Laboratórium, Nemzeti Örökségvédelmi Központ 1113 Budapest Daróci út 3.

Search for other papers by Ákos Pető in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Árpád Kenéz Magyar Nemzeti Múzeum Restaurációs és Alkalmazott Természettudományi Laboratórium, Nemzeti Örökségvédelmi Központ 1113 Budapest Daróci út 3.

Search for other papers by Árpád Kenéz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szandra Baklanov Magyar Nemzeti Múzeum Restaurációs és Alkalmazott Természettudományi Laboratórium, Nemzeti Örökségvédelmi Központ 1113 Budapest Daróci út 3.

Search for other papers by Szandra Baklanov in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Ilon Magyar Nemzeti Múzeum II. sz. Regionális Iroda, Nemzeti Örökségvédelmi Központ Szombathely

Search for other papers by Gábor Ilon in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Füleky Szent István Egyetem MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék Gödöllő

Search for other papers by György Füleky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A történeti korokban élt emberek mindennapi élettevékenységét a háztartásrégészet egy adott emberi populáció hátrahagyott anyagi és építési kultúráján keresztül ítéli meg. A talajtanban alkalmazott talajkémiai és -fizikai paraméterek térhasználat elemzésben történő felhasználása ugyanezt a célt szolgálja, de természeténél fogva eltérő tevékenységek detektálására (is) alkalmas. A bemutatott vizsgálat két épületobjektum, talajtani alapokra helyezett, belső térhasználat elemzésének módszertani megfontolásait, illetve eredményeit foglalja össze. Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhelyen feltárt kelta (La Tène kultúra, Kr.e. III. század második fele), illetve római kori bennszülött (Kr.u. I. század vége) épületobjektum belső terében, a teljes régészeti jelenségre reprezentatív horizontális mintavételi módszert alkalmaztunk, amelynek keretében 50×50 cm-es rácshálóból gyűjtöttünk antropogén üledékmintákat a két objektum belső teréből. A vizsgálat tárgyát képező objektumok méretben és felépítményben azonosságokat mutatnak. Az egyenként két ágasfás, félig földbe mélyített épületekből összesen 68 db mintán végeztünk talajtani méréseket [összes szervesszén-tartalom (TOC%), összes foszfortartalom (Pösszes), pH (H2O, KCl), CaCO3%, Arany-féle kötöttség (KA)]. Annak érdekében, hogy a régészeti jelenségekben megmutatkozó emberi hatást elkülöníthessük a környezeti háttérértékektől, a lelőhely négy pontján vettünk fel kontroll talajszelvényt. A régészeti környezetből származó mérési adatok kiértékelése kettős. Mennyiségi szempontból a lelőhely környezeti viszonyaihoz, illetve a kimért háttérértékekhez kell kalibrálni az adatokat. Minőségi szempontból ugyanakkor egy-egy paraméter mintasorozatában mért szórás, értékintervallum, illetve horizontális heterogenitása árulkodik az épület belsejének eltérő használatáról. Az alkalmazott paraméterek közül az összes foszfortartalom és az összes szervesszéntartalom adatai bizonyultak a leginformatívabbnak annak eldöntésében, hogy a vizsgált belső terek mely pontját, milyen mértékben érhette emberi tevékenységből származó behatás. Eredményeink alapján az Arany-féle kötöttségi szám, illetve a szénsavas mésztartalom eloszlásmintázatait – Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhely esetében – csak részlegesen lehetett az egykori emberi tevékenységhez kötni. Ez a lelőhely szedimentológiai és talajtani viszonyaival magyarázható. A két objektum belső térhasználata, az antropogén üledékeken végzett talajtani mérések tanúsága szerint nem tekinthető azonosnak. A római kori bennszülött épület belső terében markáns különbséget lehet feltételezni a belső térhasználatban. Ezzel ellentétben a kelta épületobjektumnál egyenletes eloszlásmintázatról beszélhetünk, amely olyan emberi tevékenység egykori meglétére utal, amely nem szelektíven használta az épület belső terét.

 • Abrahams, P. W., Entwistle, J. A. & Dodgshon, R. A., 2010. The Ben Lawers Historic Landscape Project: Simultaneous multi-element analysis of former settlement and arable soils by X-ray fluorescence spectrometry. Journal of Archaeological Method and Theory. 17. 231–248.

 • Arrhenius, O., 1929. Die Phosphatfrage. Zeitschrift für Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde. 10. 185–194.

 • Barczi, A., 2004. The importance of pedological investigations in Holocene palaeoecological reconstructions. Antaeus. 27. 129–134.

 • Barczi, A. & Joó, K., 2009. The role of kurgans in the Palaeopedological and Palaeoecological reconstruction of the Hungarian Great Plain. Zeitschrift für Geomorphologie. 53. Suppl. 1. 131–137.

 • Barczi, A. et al., 2006. Evaluation of the paleosoils and the paleoenvironment of the Csípő-halom kurgan, Hungary. Quaternary International. 156–157. 49–59.

 • Bethell, P. & Máthé, I., 1989. The use of soil phosphate analysis in archaeology: a critique. In: Scientific Analysis in Archaeology. (Ed.: Henderson, J.) Oxford University Committee Monograph No. 19. 1–19. Oxford.

 • Collins, M. E. et al., 1996. Pedological perspective in archaeological research. Soil Science Society of America Special Publication. No. 157. Division S-4 SSSA. Madison, Wisconsin, USA.

 • Füleky Gy., 1973. Néhány hazai talajtípus összes foszfor-tartalmának összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 22. 311–318.

 • Füleky Gy., 1983. Fontosabb hazai talajtípusok foszforállapota. Agrokémia és Talajtan. 32. 7–30.

 • Goldberg, P. & Macphail, R. I., 2006. Practical and Theoretical Geoarchaeology. Blackwell Science. Malden–Oxford–Victoria.

 • Hammer, Ø., Harper, D. A. T. & Ryan, P. D., 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica. 4. (1). 9.

 • Holliday, V. T. & Gartner, W. G., 2007. Methods of soil P analysis in archaeology. Journal of Archaeological Science. 34. 301–333.

 • Holliday, V. T., Lawrence-Zuniga, D. & Buchli, V., 2010. Prologue to uses of chemical residues to make statements about human activity. Journal of Archaeological Method and Theory. 17. 175–182.

 • Hutson, S. R. et al., 2009. Phosphate fractionation and spatial patterning in ancient ruins: a case study from Yucatan. Catena. 78. (3) 260–269.

 • Ilon G., 2009. Győr–Ménfőcsanak, Széles-földek (KÖH 34305). In: Régészeti kutatások Magyarországon. (Szerk.: Kisfaludi, J.) 212., Budapest.

 • Juggins, S., 2007. C2 Version 1.5. User guide. Software for ecological and palaeoecological data analysis and visualisation. Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK.

 • Kent, S., 1984. Analyzing activity areas, an ethnoarchaeological study of the use of space. University of New Mexico Press. New York.

 • Kovács G., 2011. Régészeti talaj-mikromorfológia. Antropogén rétegek talajmikromorfológiai vizsgálata. Matrica Füzetek III. Százhalombatta.

 • López Varela, S. L. & Dore, Ch. D., 2010. Social spaces of daily life: A reflexive approach to the analysis of chemical residues by multivariate spatial analysis. Journal of Archaeological Method and Theory. 17. 249–278.

 • Marosi S. & Somogyi S. (szerk.), 1990. Magyarország kistájainak katasztere. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest.

 • MSz-08-0206/2-78., 1978. A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok (pH érték, szódában kifejezett fenoftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (y1 érték) és kicserélődési aciditás (y2 érték). Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

 • MSz-21470/51-83., 1983. Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj kötöttségének meghatározása. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest.

 • MSz-1398:1998., 1988. Talajszelvény kijelölése, feltárása és leírása talajtérkép készítéséhez. Magyar Szabványügyi Testület. Budapest.

 • Murphy, J. & Riley, J. P., 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta. 27. 31–36.

 • Oonk, S. et al., 2009. Effects of site lithology on geochemical signatures of human occupation in archaeological hoise plans in the Netherlands. Journal of Archaeological Science. 36. (6) 1215–1228.

 • Retallack, G. J., 2001. Soils of the Past. An Introduction to Paleopedology. Blackwell Science. Oxford, UK.

 • Roper, D. C., 1979. The method and theory of site catchment analysis: A review. Advances in Archaeological Method and Theory. 2. 119–140.

 • TIM Módszertan, 1995. Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer 1. kötet: Módszertan. Földművelésügyi Minisztérium, Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály. Budapest.

 • Várallyay Gy., 2002. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható mezőgazdaságában. In: A növénytermelés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában. Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, Martonvásár, 2002. XI. 19. 13–25.

 • Vyncke, K. et al., 2011. Identifying domestic functional areas. Chemical analysis of floor sediments at the Classical-Hellenistic settlement at Düzen Tepe (SW Turkey). Journal of Archaeological Science. 38. 2274–2292.

 • Wells, E. Ch., 2011. Sampling design and inferential bias in archaeological soil chemistry. Journal of Archaeological Method and Theory. 17. 209–230.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 89 5 1
Jan 2024 67 190 2
Feb 2024 13 37 0
Mar 2024 13 0 0
Apr 2024 68 0 0
May 2024 69 0 0
Jun 2024 0 0 0