Authors:
Kadosa Balogh

Search for other papers by Kadosa Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Imre Kádár MTA Atommagkutató Intézet Debrecen és MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Imre Kádár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ismeretes, hogy trágyázás hatására a talaj agyagásványai megváltoztatják szerkezetüket. Továbbá az is, hogy az Alföld fiatal üledékein mérhető formális K-Ar „korok” legtöbbször mezozoosak. Azaz lényegében megőrizték képződésük korát, mely a lepusztulás, elszállítódás és lerakódás folyamán csak nagyon keveset változhatott. Következésképpen a talajműveléssel járó ásványátalakulás megváltoztatja a formális K-Ar korokat is. Ennek a valószínűsíthető effektusnak a kimutatására tettünk kísérletet annak reményében, hogy a K-Ar módszer alkalmassá tehető azoknak az elváltozásoknak az integrális mérésére, melyeket az agyagásványok képződésük óta elszenvedtek. E munka során biztató eredményeket értünk el, és sikerült körvonalaznunk a további megoldandó feladatokat. Kimutattuk, hogy:

 1. A soha nem trágyázott erdő talaj agyagásványainak K-Ar „kora” idősebb a szomszédos, trágyázott nagyüzemi szántó agyagásványainak „koránál”. Az ismert mennyiségű NPK-val trágyázott talajok agyagásványai közül a nagyobb mennyiségű K-műtrágyát kapott talaj agyagásványain mutatható ki fiatalodás, mintha az effektusnak küszöbértéke lenne. A K-műtrágyát nem kapott talajok közül azok kora az „idősebb”, amelyek NP-trágyázásban részesültek. Ez a növényzet K-felvételével lenne magyarázható: ha a NP-trágyázás hatására a növényzet több káliumot vesz fel úgy, hogy a felvett kálium részben a rétegszilikátokból származik. Ebben az esetben a K-Ar kor akkor növekedhet, ha a kálium a 40Ar(rad)-nál nagyobb arányban távozik az agyagásványokból. Ez lehetséges, mivel a 40Ar(rad) keletkezésekor a bomlás visszalökődési energiájának segítségével a 40Ar(rad) átjuthat az oktaéderes rétegbe.
 2. A bemutatott 2. táblázat adatai szerint a K-Ar „kor” függ a szemcsemérettől, a kisebb szemcsék „fiatalabbak”. Ez a függés rendkívül hasonló a kisfokú metamorfitokon megfigyelthez. A fiatal üledékek nemcsak a kort, hanem annak a szemcsemérettől való függését is megőrizték a kisfokú metamorfózistól a talajképződésig eltelt idő alatt. A szemcseméret függés oka az illitesedés folyamatának elhúzódása az átalakuláshoz szükséges kálium lassú diffúziója miatt. Az üledékes kőzeten kialakult talaj szemcseméretét a szállítás és talajképződés során végbement aprózódás és mállás ugyanakkor tovább alakítják. Ha tehát a trágyázás hatására bekövetkezett változást kívánjuk vizsgálni, akkor alapvető követelmény, hogy a referenciának használt és a hozzá hasonlított talajból ugyanazt a szemcseméretet vizsgáljuk. Emiatt, a szemcsék összetapadását elkerülendő, kísérletet tettünk a szemcsék karbonátmentesítésére, továbbá a humuszsavak elroncsolására is.
 3. A 3. táblázatban együtt tanulmányozhatók a kezeletlen mintákból és a karbonát- és humuszmentesített mintákból elválasztott ásványokon mért K, 40Ar(rad) és koradatok. A karbonát- és humuszmentesítés hatására minden mintában dúsult a Kkoncentráció, a formális K-Ar kor szintén emelkedett, ami azt mutatja, hogy a minták illittartalma nőtt. Emellett azonban a kontrollhoz képest „fiatalodott kort” csak a 4. és 7. minta esetén észleltünk, e két minta közös vonása a K-tartalom nagyobb növekedése és a műtrágyaként hozzáadott kálium magas értéke; ez az eddigiek fényében nem meglepő. Érdekes viszont, hogy a káliumban leggazdagabb 10. minta kora nem csökkent érdemben. Ennek oka vélhetően az, hogy ez a talaj volt a legnagyobb mennyiségű NP-műtrágyával kezelve, ami megnövelhette a növényzet Kfelvételét is (vagy az NH4-ion K-iont szorított ki), így az agyagásványok átalakítására kevesebb kálium maradt.
 4. A módszer alkalmazása olyan referencia talaj használatát kívánja meg, ami eredetileg azonos volt a vizsgált talajjal, de trágyázásban nem részesült. Ezt a feltételt egy öreg erdő talaja teljesíti. Az öreg erdők ritkasága az Alföldön azonban korlátozza a módszer alkalmazhatóságát. Felvetődött a kérdés, hogy mivel a kálium nagyon gyorsan megkötődik, a mélyebb talajréteg nem használható-e referencia talajként? A formális K-Ar kor mélységfüggését a 4. táblázatban foglalt adatok egyértelműen mutatják, a mélységgel a formális kor nő. Ebben az esetben viszont nem különböztethető meg a K-műtrágya és az ősi növényzet feltalajban akkumulált K-hatása. A feltételezett effektus kimutatása után a mérési módszer kidolgozása további vizsgálatokat igényel, mindenekelőtt a mintaelőkészítés területén. A továbblépéshez nélkülözhetetlennek látszik az agyagásványminták XRD módszeres vizsgálata. Továbbá a szmektit, az I/S és az illit szétválasztásának, illetve dúsításának megkísérlése eltérő peptizálódásuk alapján, esetleg a kisebb méretű ásványok elválasztása centrifugálással.
 5. Az alkalmazási lehetőségek közül fontos lehet az ásványátalakulás mértékének tanulmányozása a talajtípus és a művelés történetének függvényben; a növényzet milyenségének hatása az ásványátalakulásra; továbbá az alföldi folyók gátjai között a folyószabályozás óta leülepedett, azonos fekün képződött talajon a kor mélységfüggésének tanulmányozása, ami ebben az esetben lehetővé tenné a növényzet által felszínre szállított kálium mennyiségének és ásványátalakító hatásának elkülönített tanulmányozását.

 • Árkai, P. & Balogh, K., 1989. The age of metamorphism of East Alpine type basement, Little Plain, W-Hungary: K-Ar dating of K-white micas from very lowand low-grade metamorphic rocks. Acta Geol. Hung. 32. (1–2) 131–147.

  Balogh K , 'The age of metamorphism of East Alpine type basement, Little Plain, W-Hungary: K-Ar dating of K-white micas from very lowand low-grade metamorphic rocks ' (1989 ) 32 Acta Geol. Hung. : 131 -147 .

  • Search Google Scholar
 • Árkai, P., Balogh, K. & Dunkl, I., 1995. Timing of low-temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, innermost Western Carpathians, Hungary. Geol. Rundsch. 84. 334–344.

  Dunkl I , 'Timing of low-temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, innermost Western Carpathians, Hungary ' (1995 ) 84 Geol. Rundsch. : 334 -344 .

  • Search Google Scholar
 • Balogh, K., 1985. K/Ar dating of Neogene volcanic activity in Hungary: Experimental technique, experiences and methods of chronologic studies. ATOMKI Rep. D/1. 277–288.

  Balogh K , '', in ATOMKI Rep. D/1 , (1985 ) -.

 • Balogh K. & Árva E.-Né, 1974. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött alvállalkozói kutatási szerzodés keretében 1974-ben végzett K-Ar kormeghatározásokról. Kézirat. MÁFI-ATOMKI.

  Árva E-N , '', in Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött alvállalkozói kutatási szerzodés keretében 1974-ben végzett K-Ar kormeghatározásokról , (1974 ) -.

 • Balogh, K. & Kádár, I., 2010. A K/Ar study of structural and chemical changes of <2 μm-sized minerals from fertilized soils Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged. 6. 642.

  Kádár I , 'A K/Ar study of structural and chemical changes of <2 μm-sized minerals from fertilized soils ' (2010 ) 6 Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged : 642 -.

  • Search Google Scholar
 • Balogh, K. & Kádár, I., 2012. Effect of fertilization and vegetation on the formal KAr age of < 2 μm-sized minerals of soil. Mineralogia — Special Papers (Mineralogical Society of Poland). 39. 97–98.

  Kádár I , 'Effect of fertilization and vegetation on the formal KAr age of < 2 μm-sized minerals of soil ' (2012 ) 39 Mineralogia — Special Papers (Mineralogical Society of Poland) : 97 -98 .

  • Search Google Scholar
 • Balogh K. & Pécskay Z., 2009. Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Fizikai Szemle. 59. (12) 422–426.

  Pécskay Z , 'Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége ' (2009 ) 59 Fizikai Szemle : 422 -426 .

  • Search Google Scholar
 • Barré, R. et al., 2007. Soil-plant potassium transfer: impact of plant activity on clay minerals as seen from X-ray diffraction. Plant Soil. 292. 137–146.

  Barré R , 'Soil-plant potassium transfer: impact of plant activity on clay minerals as seen from X-ray diffraction ' (2007 ) 292 Plant Soil. : 137 -146 .

  • Search Google Scholar
 • Barré, R. et al., 2008a. Clay minerals as soil potassium reservoir: observation and quantification through X-ray diffraction. Plant Soil. 302. 213–220.

  Barré R , 'Clay minerals as soil potassium reservoir: observation and quantification through X-ray diffraction ' (2008 ) 302 Plant Soil : 213 -220 .

  • Search Google Scholar
 • Barré, R. et al., 2008b. Which 2:1 clay minerals are involved in the soil potassium reservoir? Insights from potassium. Addition or removal experiments on three temperate grassland soil clay assemblages. Geoderma. 146. 216–223.

  Barré R , 'Which 2:1 clay minerals are involved in the soil potassium reservoir? Insights from potassium. Addition or removal experiments on three temperate grassland soil clay assemblages ' (2008 ) 146 Geoderma : 216 -223 .

  • Search Google Scholar
 • Bowen, R., 1988. Isotopes in the Earth Sciences. Elsevier Applied Science. London.

  Bowen R , '', in Isotopes in the Earth Sciences , (1988 ) -.

 • Clauer, N. & Kröner, A., 1979. Strontium and argon isotopic homogenization of pelitic sediments during low-grade regional metamorphism: the Pan-African Upper Damara Sequence of Northern Namibia (South West Africa). Earth Planet. Sci. Lett. 43. 117–131.

  Kröner A , 'Strontium and argon isotopic homogenization of pelitic sediments during low-grade regional metamorphism: the Pan-African Upper Damara Sequence of Northern Namibia (South West Africa) ' (1979 ) 43 Earth Planet. Sci. Lett. : 117 -131 .

  • Search Google Scholar
 • Dodson, M. H., 1973. Closure temperature in cooling geochronological and petrological systems. Contr. Miner. Petrol. 40. 259–274.

  Dodson M H , 'Closure temperature in cooling geochronological and petrological systems ' (1973 ) 40 Contr. Miner. Petrol. : 259 -274 .

  • Search Google Scholar
 • Faure, G., 1977. Principles of Isotope Geology. John Wiley & Sons. New York.

  Faure G , '', in Principles of Isotope Geology , (1977 ) -.

 • Heaman, L. & Ludden, J. N., 1991. Application of Radiogenic Isotope Systems to Problems in Geology. Short Course Handbook. Mineral Assoc. Canada. Toronto.

  Ludden J N , '', in Application of Radiogenic Isotope Systems to Problems in Geology. Short Course Handbook , (1991 ) -.

 • Kádár I., 1980. A kálium jelentosége földmuvelésünkben és a csernozjom talaj termékenységében. Agrokémia és Talajtan. 29. 577–594.

  Kádár I , 'A kálium jelentosége földmuvelésünkben és a csernozjom talaj termékenységében ' (1980 ) 29 Agrokémia és Talajtan : 577 -594 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Budapest.

  Kádár I , '', in A növénytáplálás alapelvei és módszerei , (1992 ) -.

 • Kádár I., 2010. Mutrágyahatások értékelése tartamkísérletben telepített gyepen. Agrokémia és Talajtan. 59. 295–314.

  Kádár I , 'Mutrágyahatások értékelése tartamkísérletben telepített gyepen ' (2010 ) 59 Agrokémia és Talajtan : 295 -314 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2012. A mezoföldi mutrágyázási tartamkísérlet elso évtizedének tanulságai. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I , '', in A mezoföldi mutrágyázási tartamkísérlet elso évtizedének tanulságai , (2012 ) -.

 • Kádár I., 2013a. A mezoföldi mutrágyázási tartamkísérlet tanulságai 1984–2000. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I , '', in A mezoföldi mutrágyázási tartamkísérlet tanulságai 1984–2000 , (2013 ) -.

 • Kádár I., 2013b. A gyepek mutrágyázásáról. MTA ATK TAKI. Akaprint. Budapest.

  Kádár I , '', in A gyepek mutrágyázásáról , (2013 ) -.

 • Mamy, J. & Gaultier, J. P., 1976. Les phénomenes de diffraction des rayonnements X et electroniques par les réseaux atomiques; application á l’étude de l’ordre cristallin dans les minéraux argileux. Ann. Agron. 27. 1–16.

  Gaultier J P , 'Les phénomenes de diffraction des rayonnements X et electroniques par les réseaux atomiques; application á l’étude de l’ordre cristallin dans les minéraux argileux ' (1976 ) 27 Ann. Agron. : 1 -16 .

  • Search Google Scholar
 • McDougall, J. & Harrison, T. M., 1999. Geochronology and Thermochronology by the 40Ar/39Ar Method. Oxford Univ. Press. New York-Oxford.

  Harrison T M , '', in Geochronology and Thermochronology by the 40Ar/39Ar Method , (1999 ) -.

 • Meunier, A. & Velde, B., 2004. Illite. Origins, Evolution and Metamorphism. Springer. Berlin-Heidelberg.

  Velde B , '', in Illite. Origins, Evolution and Metamorphism , (2004 ) -.

 • Nemecz E., 1973. Agyagásványok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Nemecz E , '', in Agyagásványok , (1973 ) -.

 • Nemecz, E., 1981. Clay Minerals. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Nemecz E , '', in Clay Minerals , (1981 ) -.

 • Nemecz E., 2006. Ásványok átalakulási folyamatai talajokban. Akadémiai Kiadó. Bp.

  Nemecz E , '', in Ásványok átalakulási folyamatai talajokban , (2006 ) -.

 • Niederbudde, E. A., 1976. Umwandlungen von Dreischichtsilikaten unter K-Abgabe und K-Aufnahme, Z. Pfl.-ernährg. Düng. u. Bodenk. 139. 57–71.

  Niederbudde E A , 'Umwandlungen von Dreischichtsilikaten unter K-Abgabe und K-Aufnahme ' (1976 ) 139 Z. Pfl.-ernährg. Düng. u. Bodenk. : 57 -71 .

  • Search Google Scholar
 • Pollastro, R. M., 1993. Considerations and applications of the illite/smectite geothermometer in hydrocarbon bearing rocks of Miocene to Mississippian age. Clays Clay Min. 41. (2) 119–133.

  Pollastro R M , 'Considerations and applications of the illite/smectite geothermometer in hydrocarbon bearing rocks of Miocene to Mississippian age ' (1993 ) 41 Clays Clay Min. : 119 -133 .

  • Search Google Scholar
 • Ristori, G. G., 1979. Clay minerals and nutrient availability. In: Proc. of the 14th Coll. of the Internat. Potash Inst. 151–163. Bern. Switzerland.

  Ristori G G , '', in Proc. of the 14th Coll. of the Internat. Potash Inst. , (1979 ) -.

 • Rich, C. I. & Lutz, J. A., 1965. Mineralogical changes associated with ammonium and potassium fixation in soil clays. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 29. 167–170.

  Lutz J A , 'Mineralogical changes associated with ammonium and potassium fixation in soil clays ' (1965 ) 29 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 167 -170 .

  • Search Google Scholar
 • Roberson, H. E. & Lahann, R. W., 1981. Smectite to illite conversion rates: Effects of solutions chemistry. Clays Clay Minerals. 29. 129–135.

  Lahann R W , 'Smectite to illite conversion rates: Effects of solutions chemistry ' (1981 ) 29 Clays Clay Minerals : 129 -135 .

  • Search Google Scholar
 • Rózsavölgyi J., Kádár I. & Sarkadi J., 1986. Tartós műtrágyázás hatása a talajok agyagásványaira. Növénytermelés. 35. 325–331.

  Sarkadi J , 'Tartós műtrágyázás hatása a talajok agyagásványaira ' (1986 ) 35 Növénytermelés : 325 -331 .

  • Search Google Scholar
 • Schaeffer, O. A. & Zähringer, J. (Eds.), 1966. Potassium Argon Dating. Springer. Berlin-Heidelberg.

  '', in Potassium Argon Dating , (1966 ) -.

 • Stefanovits P., 1992. Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Stefanovits P , '', in Talajtan , (1992 ) -.

 • Stefanovits P., 2009. Az agyagásvány összetétele ismeretének talajtani és agrokémiai alkalmazási lehetőségei az OMTK-talajokban. In: Az OMTK kutatási eredményei 1967–2001. (Szerk.: Debreczeni B.-Né & Németh T.) 97–112. Akad. Kiadó. Bp.

  Stefanovits P , '', in Az OMTK kutatási eredményei 1967–2001 , (2009 ) -.

 • Stefanovits P. & Dombovári L.-Né, 1985. A talajok agyagasvány-társulásainak térképe. Agrokémia és Talajtan. 34. 317–330.

  Dombovári L-N , 'A talajok agyagasvány-társulásainak térképe ' (1985 ) 34 Agrokémia és Talajtan : 317 -330 .

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits P. & Dombovári L.-Né, 1994. Az agyagásvány összetétele ismeretének talajtani és agrokémiai alkalmazási lehetőségei. In: Trágyázási Kutatások 1960–1990. (Szerk.: Debreczeni B. & Debreczeni B.-Né). 825–1005. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Dombovári L-N , '', in Trágyázási Kutatások 1960–1990 , (1994 ) -.

 • Szalay, S. & Szilágyi, M., 1961. Investigations concerning the retention of fission products on humic acids. Acta Phys. Acad. Sci. Hung. 13. 421–426.

  Szilágyi M , 'Investigations concerning the retention of fission products on humic acids ' (1961 ) 13 Acta Phys. Acad. Sci. Hung. : 421 -426 .

  • Search Google Scholar
 • Thorez, J., 1975. Phyllosilicates and Clay Minerals. G. Lelotte. Dijon.

  Thorez J , '', in Phyllosilicates and Clay Minerals , (1975 ) -.

 • Varju, M. & Stefanovits, P. 1979. Clay mineral composition status of some typical Hungarian soils. In: Intern. Clay Conference. (Eds.: Morland, M. M. & Farmer, V. C.) 349–358. Elsevier. Amsterdam.

  Stefanovits P , '', in Intern. Clay Conference , (1979 ) -.

 • Viczián I., 1994. A szmektit-illit átalakulás függése a hőmérséklettől. Földt. Közl. 124. (3) 367–379.

  Viczián I , 'A szmektit-illit átalakulás függése a hőmérséklettől ' (1994 ) 124 Földt. Közl. : 367 -379 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 65 11 1
Jan 2024 36 87 0
Feb 2024 20 9 0
Mar 2024 9 0 0
Apr 2024 121 0 0
May 2024 47 0 0
Jun 2024 0 0 0