View More View Less
 • 1 Erdőmérnöki Kar, Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék, Sopron
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az antropogén tevékenységek milyen hatást gyakorolnak a városi talajokra. Sopron és Szombathely város területén és környékén összesen 192 ponton gyűjtöttünk talajmintákat 0–10 cm és 10–20 cm- es mélységben. A kémiai és fizikai talajtulajdonságok laboratóriumi meghatározása után, az oldható toxikus elemek mennyiségének méréséhez (ICP-OES) Lakanen-Erviö-féle kivonatot (Lakenen & Erviö, 1971) készítettünk.

A terepi és a laboratóriumi mérési eredményeket térinformatikai módszerekkel dolgoztuk fel (DigiTerraMap), majd következtetéseket vontunk le a helyszíni adatok, a laboratóriumi értékek és a készített tematikus térképek alapján. A mérések során hat elemet (Co, Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) emeltünk ki, melyek kiemelkedő fontosságúak a városi talajokban. A talajminták eredményeinek kiértékelését a Magyarországon hatályos rendeletek határértékei és a Kádár (1998) által javasolt határértékek alapján végeztük.

A szombathelyi talajok kémhatása semleges (pH = 6,9), és a toxikus elemek előfordulása magasabb koncentrációban csak néhány esetben volt jellemző. A minták fele nem tartalmazott kalcium-karbonátot. A városközpont felé haladva folyamatosan nőtt a karbonáttartalom, mely erős összefüggést mutatott a kémhatással (felső rétegben: R2 = 0,75; alsó rétegben: R2 = 0,78). A talajok fizikai félesége mindkét rétegben agyagos vályog volt.

A nehézfémtartalom alapján jelentős eltérés nincs az egy ponton mért egymás feletti rétegek között. A felső rétegben több pont mutat szennyezettségi határértéket meghaladó értéket. Az alsó rétegben, ugyan kevesebb mintavételi ponton, de magasabbak, sőt bizonyos helyen kiugróak a mért nehézfém értékek.

A természetes háttérkoncentrációt nem haladta meg Cd-, Co- és a Ni-tartalom. A Cu-tartalom több esetben nagyobb, mint a természetes háttérkoncentráció, de a szennyezettségi határértéket (40 mg Cu·kg−1) nem érte el.

A forgalmas — elsősorban belvárosi — utak mellől gyűjtött talajok a folyamatos terhelés miatt ólommal szennyezettek. Ez a terhelés a külváros felé haladva mérséklődhet, csökkenhet az Pb-tartalom, de a külvárosi savanyú kémhatású területek felé haladva a kisebb forgalomból származó ólomterhelés is veszélyes lehet, az ólom mozgékonyságának növekedésével. Cinkre nézve 14 db minta az első intézkedési határértéket, kettő pedig a 80 mg Zn·kg−1-ot is meghaladta; mely értékeket a Gyöngyös patak parti mintákban találtunk.

Összefoglalva úgy véljük, hogy a jövőben a patakparti minták további részletes vizsgálatára kell hangsúlyt fektetni. Ezen felül a városi növények elemzésére is sor kerülhet, mivel a patak mentén parkok, sétányok és pihenőövezetek vannak, tehát a talajszennyezés hatással lehet az emberi egészségre. Az összes elemre nézve a leg-magasabb összterhelést a belvárosi parkok talajának két rétegében mértük. A leve-gőből származó szennyeződések megkötődnek a város zöldfelületein, és bemosód-hatnak a parkosított patakpartok talajába.

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről .

  • Export Citation
 • 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezé-sek méréséről .

  • Export Citation
 • ÁDÁM L. , JUHÁSZ Á., MAROSI S., MEZŐSI G., SOMOGYI S. & SZILÁRD J., 2010. Domborzat. In: Magyarország kistájainak katasztere. (Ed.: DÖVÉNYI Z.) MTA Földrajztu-dományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BELLÉR P. , 1997. Talajvizsgálati módszerek. Egyetemi jegyzet. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Termőhelyismerettani Tanszék. Sopron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERGBÄCK, B., JOHANSSON, K. & MOHLANDER, U., 2001. Urban Metal Flows — A Case Study of Stockholm. Review and Conclusions. Water Air Soil Pollut. 1. (34) 324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIDLÓ, A., HORVÁTH, A., KÁMÁN, O., NÉMETH, E., PŐDÖR, A. & SZŰCS, P., 2012. Soil Investigation in cities of West Hungary. In: The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies on the Natural Environment. (Eds.: NEMÉNYI, M. & HEIL, B.) 147160. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BILLWITZ, K. & BREUSTE, J., 1980. Anthropogene Bodenveränderungen im Stadtgebiet von Halle/Saale. In Wiss. Zs. MLU, Math.-naturwiss. R. Halle. 14. (4) 2543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLUME, H. P., 1992. Handbuch des Bodenschutzes. Ecomed Verlag. Germany.

  • Export Citation
 • BLUME, H. P. & HELLRIEGEL, T., 1981. Bleiund Cadmium-Status Berliner Böden. Z. Pflanzenernähr. Bodenkde. 144. 181196.

 • BOCKHEIM, J. G., 1974. Nature and Properties of Highly Disturbed Urban Soils. Phila-delphia. Pennsylvania. Div. S-5, Soil Science Society of America. Chicago.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUDAI T. & KONRÁD GY., 2011. Magyarország földtana. Egyetemi jegyzet. Pécs.

 • BURGHARDT, W., 1994. Soils in urban and industrial environment. Plant Nutr. Soil Sci. 157. (3) 205214.

 • CARRE, F., RUSCO, E., TÓTH, G., JONES, A., GARDI, C. & STOLBOVOY, V., 2013. Soil sampling methodology. In: LUCAS Topsoil Survey methodology, data and results. (Eds.: TÓTH, G., JONES, A. & MONTANARELLA, L.) 38. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 Ispra, Italy.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CRAUL, P. J., 1992. Urban soils (Applications and practices). John Wiley & Sons Inc. New York.

  • Export Citation
 • CSATHÓ P. , 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. MTA-TAKI. Akaprint. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ENTWISTLE, J. A., ABRAHAMS, P. W. & DODGSHON, R. A., 1998 Multi-element analysis of soils from Scottish historical sites. Interpreting land-use history trough the physical and geochemical analysis of soil. J. Archaeol. Sci. 25. 5368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAO, 1990. Guidelines for soil description. 3rd Ed. Soil Resources, Management and Conservation Service, Land and Water Development Division. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIEDLER, H. J., 1990. Bodennutzung und Bodenschutz: Jena. VEB Gustav Fischer. Verlag. Stuttgart.

 • FILEP GY. , 1999. A talaj fizikai tulajdonságai. In: Talajtan (Eds.: STEFANOVITS P., FILEP GY. & FÜLEKY GY.) 131190. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜGEDI U. , HORVÁTH I. & ÓDOR L., 2007. Geokémiai háttérértékek Magyarország hegyvidéki területein. Földtani Közlöny. 137. (1) 6374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY GY. , 1999. Növényi tápanyagok a talajban. In: Talajtan (Eds.: STEFANOVITS P., FILEP, GY. & FÜLEKY GY.) 191223. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLÖP J. , 1990. Magyarország geológiája — Paleozoikum I. Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest.

  • Export Citation
 • GYŐRI D. , 1958. Néhány talajtípus mikroelem készlete. Agrokémia és Talajtan 7. (2) 97110.

 • HILLER, D. A. & MEUSER, H., 1998. Urbane Böden (Urban soils). Springer. Berlin.

  • Export Citation
 • HORVÁTH A. , SZŰCS P., KÁMÁN O., NÉMETH E. & BIDLÓ A., 2013a. Sopron város és környéke feltalajának vizsgálata. Tájökológiai Lapok. 11. (1) 125134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORVÁTH A. , SZŰCS P., KÁMÁN O., NÉMETH E. & BIDLÓ A. 2013b. Talajtulajdonságok vizsgálata Szombathelyen. In: Talajvédelem 2013. Talajtani Vándorgyűlés Külön-szám. (Eds.: DOBOS E., BERTÓTI R. D. & SZABÓNÉ K. G.) 237248 Talajvédelmi Alapítvány. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORVÁTH, A., SZŰCS, P. & BIDLÓ, A., 2014. Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. J. Soils Sediments. Springer. DOI 10.1007/s11368-014-0991-4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. First update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. , 1993. Adatok a közlekedés, település és az ipar által okozott talajszennyező-dés megítéléséhez. Növénytermelés. 42. 185190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I. 1995. A talaj — növény — állat — ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM-MTA TAKI. Budapest.

  • Export Citation
 • KÁDÁR, I. 1998. A szennyezett talajok vizsgálatáról. In: Kármentesítési Kézikönyv 2. (Szerk.: NÉMETH T.). Környezetvédelmi Minisztérium. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCS M. & NYÁRI I., 1984. Budapesti közterületek talajainak nehézfémtartalma. Agrokémia és Talajtan. 33. (34) 501510.

 • LAKANEN, E., ERVIÖ, R. (1971): A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agr. Fenn. 123. 223232. pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, A., 2007. Nature and significance of anthropogenic urbansoils. J. Soils Sediments 7. (4) 247260

 • LI, X. D., LEE, S. L., WONG, S. C., SHI, W. Z. & THORNTON, I., 2004. The study of metal contamination in urban soils of Hong Kong using a GIS-based approach. Environ. Pollut. 129. 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCELDOWNEY, S., HARDMAN, D. J. & WAITE, S., 1993. Treatment Technologies. In: Pollution Ecology and Biotreatment Technologies. (Eds.: MCELDOWNEY, S., HARDMAN, J. & WAITE, S.) Longman. Singapore Publishers. Singapore.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MEUSER, H., 2010. Contaminated Urban Soils. Springer Science-Business Media B.V.

 • NÉMETH, E., HORVÁTH, I. BIDLÓ, A. & HOFMANN, T., 2014. Evaluating soil, grape and wine composition in the Sopron Wine Region, Hungary. Agrokémia és Talajtan. 63. (1) 165174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NORRA, S. & STÜBEN, D., 2003. Urban soils. J. Soils Sediments. 3. (4) 229233.

 • NOVÁK T. J. , 2013. Talajtani praktikum. Meridián Alapítvány. Debrecen.

  • Export Citation
 • PUSKÁS I. & FARSANG A., 2007. A városi talajok osztályozása és antropogén bélyegei-nek meghatározása Szeged példáján. Tájökológiai Lapok 5. (2) 371379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS I. , PRAZSÁK I., FARSANG A. & MARÓY, P., 2008. Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajai-ban. Agrokémia és Talajtan. 57. (2) 261280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAJKAI K. & TÓTH G., 2010. Talajok. In: Magyarország Kistájainak Katasztere. (Ed.: DÖVÉNYI Z.). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUNGE, M., 1975. Westberliner Böden anthropogener Litho- oder Pedogenese. Dissertation an der Technischen Universität. Berlin.

  • Export Citation
 • SÁNDOR, G. & SZABÓ, GY., 2014. Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary. Soil Science Annual. 65. (1) 29.

 • SCHARENBROCH, B. C., LLOYD, J. E. & JOHNSON-MAYNARD, J. L., 2005. Distinguishing urban soils with physical, chemical, and biological properties. Pedobiologia. 49. 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON L. , VÁGVÖLGYI S. & GYŐRI Z., 1999. Kadmiumakkumuláció napraforgóban. Agrokémia és Talajtan 48. (12) 99110.

 • SIMON L. , PROKISCH J. & GYŐRI Z. 2000. Szennyvíziszap komposzt hatása a kukorica nehézfém-akkumulációjára. Agrokémia és Talajtan. 49. (12) 247256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS P. , 1992. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Export Citation
 • SZABÓ GY. , 1996. Nehézfémek a talajban. Földrajzi Közlemények CXX. (XLIV.). 4. 253266.

 • SZABOLCS I. , 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Me-zőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGEDI S. , 1999a. Közlekedési eredetű nehézfémek Debrecen talajaiban és növényze-tében, ennek talajtani összefüggései és városökológiai hatásai. Doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGEDI S. , 1999b. Debrecen nehézfém-szennyezettsége. Magyar Tudomány CVI/XLVI. k. 10. 11921200.

 • SZOLNOKI, ZS., FARSANG, A. & PUSKÁS, I., 2013. Cumulative impacts of human activities on urban garden soils: Origin and accumulation of metals. Environ. Pollut. 177. 106115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • THORTON, I., 1991. Metal contamination of soils in urban areas. In: Soils in the Urban Environment. (Eds.: BULLOCK, P. & GREGORY, P. J.). Blackwell. Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH I. , 2011. Sopron város története. Kutatási összefoglaló. Soproni Múzeum. Sopron.

 • UREN, N. C., 2012. Cobalt and Manganese. In: Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. (Ed.: ALLOWAY, B. J.) Springer. Glasgow.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VARGA, G., KONKOLY-GYÚRÓ, É., KOVÁCS, G., SCHMIDT, G., RADÓ, D., BARANYI, K., CZIMBER, K., BOROS, G., HÉJJ, B., KRASSAY, L., RÁCZ, I., SZEMERÉDY, M. & VARGA, T., 1999. Information system describing the condition of urban trees and forests. Urban Greening and Landscape Architecture. Koppenhaga.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZÖTTL, H. W., 1987. Responses of forest decline to experimental fertilization. In: Effects of Atmospheric Pollutants on Forests, Wetlands and Agri-cultural Ecosystems. (EDS.: HUTCHINSON, T. C. & MEEMA, K. M.) Ecol. Sci. 16. 255265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 7 5
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 1 1 2
Oct 2020 0 1 1
Nov 2020 1 4 1
Dec 2020 0 0 0