View More View Less
 • 1 Erdőmérnöki Kar, Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék, Sopron
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az antropogén tevékenységek milyen hatást gyakorolnak a városi talajokra. Sopron és Szombathely város területén és környékén összesen 192 ponton gyűjtöttünk talajmintákat 0–10 cm és 10–20 cm- es mélységben. A kémiai és fizikai talajtulajdonságok laboratóriumi meghatározása után, az oldható toxikus elemek mennyiségének méréséhez (ICP-OES) Lakanen-Erviö-féle kivonatot (Lakenen & Erviö, 1971) készítettünk.

A terepi és a laboratóriumi mérési eredményeket térinformatikai módszerekkel dolgoztuk fel (DigiTerraMap), majd következtetéseket vontunk le a helyszíni adatok, a laboratóriumi értékek és a készített tematikus térképek alapján. A mérések során hat elemet (Co, Cd, Ni, Cu, Zn, Pb) emeltünk ki, melyek kiemelkedő fontosságúak a városi talajokban. A talajminták eredményeinek kiértékelését a Magyarországon hatályos rendeletek határértékei és a Kádár (1998) által javasolt határértékek alapján végeztük.

A szombathelyi talajok kémhatása semleges (pH = 6,9), és a toxikus elemek előfordulása magasabb koncentrációban csak néhány esetben volt jellemző. A minták fele nem tartalmazott kalcium-karbonátot. A városközpont felé haladva folyamatosan nőtt a karbonáttartalom, mely erős összefüggést mutatott a kémhatással (felső rétegben: R2 = 0,75; alsó rétegben: R2 = 0,78). A talajok fizikai félesége mindkét rétegben agyagos vályog volt.

A nehézfémtartalom alapján jelentős eltérés nincs az egy ponton mért egymás feletti rétegek között. A felső rétegben több pont mutat szennyezettségi határértéket meghaladó értéket. Az alsó rétegben, ugyan kevesebb mintavételi ponton, de magasabbak, sőt bizonyos helyen kiugróak a mért nehézfém értékek.

A természetes háttérkoncentrációt nem haladta meg Cd-, Co- és a Ni-tartalom. A Cu-tartalom több esetben nagyobb, mint a természetes háttérkoncentráció, de a szennyezettségi határértéket (40 mg Cu·kg−1) nem érte el.

A forgalmas — elsősorban belvárosi — utak mellől gyűjtött talajok a folyamatos terhelés miatt ólommal szennyezettek. Ez a terhelés a külváros felé haladva mérséklődhet, csökkenhet az Pb-tartalom, de a külvárosi savanyú kémhatású területek felé haladva a kisebb forgalomból származó ólomterhelés is veszélyes lehet, az ólom mozgékonyságának növekedésével. Cinkre nézve 14 db minta az első intézkedési határértéket, kettő pedig a 80 mg Zn·kg−1-ot is meghaladta; mely értékeket a Gyöngyös patak parti mintákban találtunk.

Összefoglalva úgy véljük, hogy a jövőben a patakparti minták további részletes vizsgálatára kell hangsúlyt fektetni. Ezen felül a városi növények elemzésére is sor kerülhet, mivel a patak mentén parkok, sétányok és pihenőövezetek vannak, tehát a talajszennyezés hatással lehet az emberi egészségre. Az összes elemre nézve a leg-magasabb összterhelést a belvárosi parkok talajának két rétegében mértük. A leve-gőből származó szennyeződések megkötődnek a város zöldfelületein, és bemosód-hatnak a parkosított patakpartok talajába.

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezé-sek méréséről .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÁDÁM L. , JUHÁSZ Á., MAROSI S., MEZŐSI G., SOMOGYI S. & SZILÁRD J., 2010. Domborzat. In: Magyarország kistájainak katasztere. (Ed.: DÖVÉNYI Z.) MTA Földrajztu-dományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BELLÉR P. , 1997. Talajvizsgálati módszerek. Egyetemi jegyzet. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Termőhelyismerettani Tanszék. Sopron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERGBÄCK, B., JOHANSSON, K. & MOHLANDER, U., 2001. Urban Metal Flows — A Case Study of Stockholm. Review and Conclusions. Water Air Soil Pollut. 1. (34) 324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIDLÓ, A., HORVÁTH, A., KÁMÁN, O., NÉMETH, E., PŐDÖR, A. & SZŰCS, P., 2012. Soil Investigation in cities of West Hungary. In: The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies on the Natural Environment. (Eds.: NEMÉNYI, M. & HEIL, B.) 147160. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BILLWITZ, K. & BREUSTE, J., 1980. Anthropogene Bodenveränderungen im Stadtgebiet von Halle/Saale. In Wiss. Zs. MLU, Math.-naturwiss. R. Halle. 14. (4) 2543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLUME, H. P., 1992. Handbuch des Bodenschutzes. Ecomed Verlag. Germany.

 • BLUME, H. P. & HELLRIEGEL, T., 1981. Bleiund Cadmium-Status Berliner Böden. Z. Pflanzenernähr. Bodenkde. 144. 181196.

 • BOCKHEIM, J. G., 1974. Nature and Properties of Highly Disturbed Urban Soils. Phila-delphia. Pennsylvania. Div. S-5, Soil Science Society of America. Chicago.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUDAI T. & KONRÁD GY., 2011. Magyarország földtana. Egyetemi jegyzet. Pécs.

 • BURGHARDT, W., 1994. Soils in urban and industrial environment. Plant Nutr. Soil Sci. 157. (3) 205214.

 • CARRE, F., RUSCO, E., TÓTH, G., JONES, A., GARDI, C. & STOLBOVOY, V., 2013. Soil sampling methodology. In: LUCAS Topsoil Survey methodology, data and results. (Eds.: TÓTH, G., JONES, A. & MONTANARELLA, L.) 38. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 Ispra, Italy.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CRAUL, P. J., 1992. Urban soils (Applications and practices). John Wiley & Sons Inc. New York.

 • CSATHÓ P. , 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. MTA-TAKI. Akaprint. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ENTWISTLE, J. A., ABRAHAMS, P. W. & DODGSHON, R. A., 1998 Multi-element analysis of soils from Scottish historical sites. Interpreting land-use history trough the physical and geochemical analysis of soil. J. Archaeol. Sci. 25. 5368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAO, 1990. Guidelines for soil description. 3rd Ed. Soil Resources, Management and Conservation Service, Land and Water Development Division. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIEDLER, H. J., 1990. Bodennutzung und Bodenschutz: Jena. VEB Gustav Fischer. Verlag. Stuttgart.

 • FILEP GY. , 1999. A talaj fizikai tulajdonságai. In: Talajtan (Eds.: STEFANOVITS P., FILEP GY. & FÜLEKY GY.) 131190. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜGEDI U. , HORVÁTH I. & ÓDOR L., 2007. Geokémiai háttérértékek Magyarország hegyvidéki területein. Földtani Közlöny. 137. (1) 6374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLEKY GY. , 1999. Növényi tápanyagok a talajban. In: Talajtan (Eds.: STEFANOVITS P., FILEP, GY. & FÜLEKY GY.) 191223. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLÖP J. , 1990. Magyarország geológiája — Paleozoikum I. Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest.

 • GYŐRI D. , 1958. Néhány talajtípus mikroelem készlete. Agrokémia és Talajtan 7. (2) 97110.

 • HILLER, D. A. & MEUSER, H., 1998. Urbane Böden (Urban soils). Springer. Berlin.

 • HORVÁTH A. , SZŰCS P., KÁMÁN O., NÉMETH E. & BIDLÓ A., 2013a. Sopron város és környéke feltalajának vizsgálata. Tájökológiai Lapok. 11. (1) 125134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORVÁTH A. , SZŰCS P., KÁMÁN O., NÉMETH E. & BIDLÓ A. 2013b. Talajtulajdonságok vizsgálata Szombathelyen. In: Talajvédelem 2013. Talajtani Vándorgyűlés Külön-szám. (Eds.: DOBOS E., BERTÓTI R. D. & SZABÓNÉ K. G.) 237248 Talajvédelmi Alapítvány. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORVÁTH, A., SZŰCS, P. & BIDLÓ, A., 2014. Soil condition and pollution in urban soils: evaluation of the soil quality in a Hungarian town. J. Soils Sediments. Springer. DOI 10.1007/s11368-014-0991-4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. First update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO. Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR I. , 1993. Adatok a közlekedés, település és az ipar által okozott talajszennyező-dés megítéléséhez. Növénytermelés. 42. 185190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I. 1995. A talaj — növény — állat — ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM-MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁDÁR, I. 1998. A szennyezett talajok vizsgálatáról. In: Kármentesítési Kézikönyv 2. (Szerk.: NÉMETH T.). Környezetvédelmi Minisztérium. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCS M. & NYÁRI I., 1984. Budapesti közterületek talajainak nehézfémtartalma. Agrokémia és Talajtan. 33. (34) 501510.

 • LAKANEN, E., ERVIÖ, R. (1971): A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soil. Acta Agr. Fenn. 123. 223232. pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEHMANN, A., 2007. Nature and significance of anthropogenic urbansoils. J. Soils Sediments 7. (4) 247260

 • LI, X. D., LEE, S. L., WONG, S. C., SHI, W. Z. & THORNTON, I., 2004. The study of metal contamination in urban soils of Hong Kong using a GIS-based approach. Environ. Pollut. 129. 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCELDOWNEY, S., HARDMAN, D. J. & WAITE, S., 1993. Treatment Technologies. In: Pollution Ecology and Biotreatment Technologies. (Eds.: MCELDOWNEY, S., HARDMAN, J. & WAITE, S.) Longman. Singapore Publishers. Singapore.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MEUSER, H., 2010. Contaminated Urban Soils. Springer Science-Business Media B.V.

 • NÉMETH, E., HORVÁTH, I. BIDLÓ, A. & HOFMANN, T., 2014. Evaluating soil, grape and wine composition in the Sopron Wine Region, Hungary. Agrokémia és Talajtan. 63. (1) 165174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NORRA, S. & STÜBEN, D., 2003. Urban soils. J. Soils Sediments. 3. (4) 229233.

 • NOVÁK T. J. , 2013. Talajtani praktikum. Meridián Alapítvány. Debrecen.

 • PUSKÁS I. & FARSANG A., 2007. A városi talajok osztályozása és antropogén bélyegei-nek meghatározása Szeged példáján. Tájökológiai Lapok 5. (2) 371379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PUSKÁS I. , PRAZSÁK I., FARSANG A. & MARÓY, P., 2008. Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajai-ban. Agrokémia és Talajtan. 57. (2) 261280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAJKAI K. & TÓTH G., 2010. Talajok. In: Magyarország Kistájainak Katasztere. (Ed.: DÖVÉNYI Z.). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUNGE, M., 1975. Westberliner Böden anthropogener Litho- oder Pedogenese. Dissertation an der Technischen Universität. Berlin.

 • SÁNDOR, G. & SZABÓ, GY., 2014. Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary. Soil Science Annual. 65. (1) 29.

 • SCHARENBROCH, B. C., LLOYD, J. E. & JOHNSON-MAYNARD, J. L., 2005. Distinguishing urban soils with physical, chemical, and biological properties. Pedobiologia. 49. 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON L. , VÁGVÖLGYI S. & GYŐRI Z., 1999. Kadmiumakkumuláció napraforgóban. Agrokémia és Talajtan 48. (12) 99110.

 • SIMON L. , PROKISCH J. & GYŐRI Z. 2000. Szennyvíziszap komposzt hatása a kukorica nehézfém-akkumulációjára. Agrokémia és Talajtan. 49. (12) 247256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEFANOVITS P. , 1992. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • SZABÓ GY. , 1996. Nehézfémek a talajban. Földrajzi Közlemények CXX. (XLIV.). 4. 253266.

 • SZABOLCS I. , 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Me-zőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGEDI S. , 1999a. Közlekedési eredetű nehézfémek Debrecen talajaiban és növényze-tében, ennek talajtani összefüggései és városökológiai hatásai. Doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZEGEDI S. , 1999b. Debrecen nehézfém-szennyezettsége. Magyar Tudomány CVI/XLVI. k. 10. 11921200.

 • SZOLNOKI, ZS., FARSANG, A. & PUSKÁS, I., 2013. Cumulative impacts of human activities on urban garden soils: Origin and accumulation of metals. Environ. Pollut. 177. 106115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • THORTON, I., 1991. Metal contamination of soils in urban areas. In: Soils in the Urban Environment. (Eds.: BULLOCK, P. & GREGORY, P. J.). Blackwell. Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH I. , 2011. Sopron város története. Kutatási összefoglaló. Soproni Múzeum. Sopron.

 • UREN, N. C., 2012. Cobalt and Manganese. In: Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. (Ed.: ALLOWAY, B. J.) Springer. Glasgow.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VARGA, G., KONKOLY-GYÚRÓ, É., KOVÁCS, G., SCHMIDT, G., RADÓ, D., BARANYI, K., CZIMBER, K., BOROS, G., HÉJJ, B., KRASSAY, L., RÁCZ, I., SZEMERÉDY, M. & VARGA, T., 1999. Information system describing the condition of urban trees and forests. Urban Greening and Landscape Architecture. Koppenhaga.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZÖTTL, H. W., 1987. Responses of forest decline to experimental fertilization. In: Effects of Atmospheric Pollutants on Forests, Wetlands and Agri-cultural Ecosystems. (EDS.: HUTCHINSON, T. C. & MEEMA, K. M.) Ecol. Sci. 16. 255265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 1 0 0
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0