Authors:
Tibor Tóth MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Tibor Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Molnár MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Sándor Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kitti Balog MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Kitti Balog in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsófia Bakacsi MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by Zsófia Bakacsi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Duna–Tisza közi hátságban az elmúlt évtizedekben jelentős változások zajlottak le a terület hidrológiai viszonyaiban történt változások miatt. A hátság egyik legérzékenyebb természeti képződményei a szikes tavak. Ezek állandóságához nem csupán megfelelő vízellátottság, de megfelelő mennyiségű és minőségű oldható só is szükséges. A hátságban zajló regionális és lokális vízforgalom tér- és időbeli koncepcionális modellje alapján, a Szappanostó példáján számszerűen jellemeztük az elmúlt 31 év folyamán a talajok sótartalom-változását. Ehhez négy, 1983-ban már vizsgált mintapontban a talajvíz szintjét, összetételét és a talajt is elemeztük — lehetőség szerint ugyanolyan módszerrel.

A területen a talajvízszint süllyedt és a felszíni vízborítás jelentősen csökkent, valamint csökkent a talajvíz sótartalma, lúgossága és nátriumtartalma. A talaj felszínközeli rétegeiben csökkent a sótartalom, a pH és a nátriumtartalom.

A CaCO3-tartalom mélységi lefutási görbéi átrendeződtek, ebben a kilúgzás mellett a tómederben és a partján működő ráhordás/lehordás is jelentős szerepet játszhatott.

A tómedret teljesen benőtték a növények, az 1983-ban jellemző sókedvelő, nagy sótartalmat is tűrő növényekhez képest 2014-re a kis talajsótartalmat kedvelő növé-nyek terjedtek el, teljesen beborítva a felszínt. Megnövekedett a talaj humusztartal-ma és kiterjedt a füvek kaszálása.

 • BAKACSI ZS. , 2001. Kiskunsági alluviális síkság talajtani-domborzati sajátságainak térinformatikai alapú vizsgálata, különös tekintettel a feltételezett talajvízszint-változásokra. Agrokémia és Talajtan. 50. (34) 371382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, M., RÉVÉSZ, A., MOLNÁR, Zs. & HORVÁTH, F., 2007. Regional habitat pattern of the Danube–Tisza interfluve in Hungary I. The landscape structure and habitat pattern; the fen and alkali vegetation, Acta Botanica Hungarica. 49. (34) 267303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ M. , 2011. Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén. Tájökológiai Lapok 9. 357374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, M., SZITÁR, K., HORVÁTH, F., BAGI, I. & MOLNÁR, Zs., 2013. Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology. 14. (2) 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOROS E. & BIRÓ Cs., 1999. A Duna–Tisza közi szikes tavak ökológiai állapotváltozá-sai a XVIII–XX. századokban. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 9. 81105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUZETZKY Gy. & ZSUFFA I., 1979. A nemzeti park vízrajzi leírása. In: Nemzeti Park a Kiskunságban (Szerk.: TÓTH K.). Natura Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSERNI I. & FÜLEKY Gy., 2008. A Duna–Tisza közi homokhátság talajainak vízgazdál-kodása. In: Talajvédelem Különszám. (Szerk.: SIMON L.) 5362. Talajvédelmi alapítvány. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DÖVÉNYI Z. (szerk.), 2010. Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudo-mányi Kutatóintézet. Budapest.

 • ERDÉLYI M. , 1979. A Magyar Medence hidrodinamikája. VITUKI Közlemények. 18.

 • FÉNYES, J. & KUTI, L., 1987. Geological history of the ponds in the Kiskunság National Park. In: Holocene Enviroment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Commitee to the XII-th INQUA Congress. (Eds.: PÉCSI, M., & KORDOS, L.) 101111. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FILEP Gy. & FERENCZ G., 1999. Javaslat a magyarországi talajok szemcseösszetétel szerinti osztályozásának pontosítására. Agrokémia és Talajtan. 48. (34) 419428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HARMATI I. , 2000. A vízrendezések hatása a Duna-völgy szikes talajaira. Agrokémia és Talajtan. 49. (34) 369382.

 • HOYK, E., GÁCSI, ZS. & BUZÁS, I., 2007. The connection betweeen afforestation and aridification on the sand ridges between river Danube and Tisza. Cereal Research Communications. 35. (2) 757760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOYK, E., BUZÁS, I. & HÜVELY, A., 2009. Manifestation of environmental stress demonstrated by some landscape forming factors. Cereal Research Communications. 37. (Suppl. 1) 473476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ILACO, B. V. (Ed.), 1981. Agricultural Compendium. Elsevier. Amsterdam.

 • IOST, S., LANDGRAF, D. & MAKESCHIN, F., 2007. Chemical soil properties of reclaimed marsh soil from Zhejiang Province PR China. Geoderma. 142. (3) 245250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KERÉK B. , 2003. A talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer agrogeológiai és környezetföldtani vizsgálata a Bugaci-mintaterületen. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOHÁN B. , 2014. GIS-alapú vizsgálat a Duna–Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében. Doktori (PhD) értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ter-mészettudományi Kar. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCS, D., TÓTH, T. & MARTH, P., 2006. Study of food chain element transport analogy: salinity/sodicity/alkalinity of Hungarian soils during a decade as shown by the national soil monitoring network. Cereal Research Communications. 34. (1) 231234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVDA, V. A., VAN DEN BERG, C. & HAGAN, R. M. (Eds.), 1973. Irrigation, drainage and salinity. In: International Source Book. Hutchinson/FAO/UNESCO

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUTI L. , KERÉK B., MÜLLER T. & VATAI J., 2002a. Az Alföld agrogeológiai-környezetföldtani térképei. Földtani Közlöny. 132. (különszám) 299309.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUTI L. , VATAI J., MÜLLER. T. & KERÉK B., 2002b. A talajvíztükör mélységeinek vál-tozása a Duna–Tisza közi hátságon. Földtani Közlöny. 132. (különszám) 317325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LADÁNYI ZS. , 2010. Tájváltozások értékelése a Duna–Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. PhD értekezés. Szegedi Tudo-mányegyetem, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LADÁNYI ZS. , RAKONCZAI J. & DEÁK J. Á., 2012. A belvízelvezető csatornák és a klí-maváltozás hatása egy dél-Magyarországi szikes élőhelyre In: Kockázat — Konflik-tus — Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonfe-rencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. (Szerk.: NYÁRI D.) 495508. SZTE TTK, Természetföldrajzi és Geonformatkai Tanszék. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÁDLNÉ SZŐNYI, J., SIMON, SZ., TÓTH, J. & POGÁCSÁS, GY., 2005. Connection between surface and groundwaters in the case of Kelemen-lake and Kolon-lake. Általános Földtani Szemle. 30. 93110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÁDLNÉ SZŐNYI, J., TÓTH, J. & POGÁCSÁS, GY., 2008. Soil and wetland salinization in the framework of the Danube–Tisza Interfluve hydrogeologic type section. Central European Geology. 51. (3) 203217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARGÓCZI K. , RAKONCZAI J., BARNA Gy. & MAJLÁTH I., 2009. Szikes növénytársu-lások összetételének vizsgálata és talajának hosszú távú vizsgálata a Szabadkígyósi pusztán. Crisicum 5. Körös–Maros Nemzeti Park, Szarvas. 7183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOLNÁR, B. , 1979. Kialakulása és földtani felépítése. In: Nemzeti Park a Kiskunságban. (Szerk.: TÓTH K.) 6473. Natura Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOLNÁR, B. , 1980. Hiperszalin tavi dolomitképződés a Duna–Tisza közén. Földtani Közlöny 110. (1) 4564.

 • MOLNÁR, B. , 1994. Víztározók létesítésének vízföldtani adottságai a Duna–Tisza közi hátságon Hidrológiai Közlöny. 74. (6) 341352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOLNÁR,, B. & KUTI, L., 1987. Geological Aspects of Nature Conservation in the Kis-kunság National Park. In: Holocene Enviroment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Commitee to the XII-th INQUA Congress, Budapest. (Eds.: PÉCSI, M. & KORDOS, L.) 8793. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁLFAI I. , 1995. A Duna–Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények. 76. (12) 144164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAJKAI K. , MOLNÁR, E. & RÉDLY L-né., 1983. Előtanulmányok a Kiskunsági Nemzeti Park védett területei környezetvédelmi kezelési tervének talajtani megalapozásá-hoz. Agrokémia és Talajtan. 32. (34) 449453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAKONCZAI, J., BOZSÓ, G., MARGÓCZI, K., BARNA, GY. & PÁL-MOLNÁR, E., 2008. Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós (Hungary). Cereal Research Communications. 36. (5) 20472050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZALAI J. , 2004. A hidrológiai közelmúlt sajátosságai a talajvízszintekben, Vízügyi Közlemények. 2004. (12) 155166.

 • SZALAI J. , 2012. Időjárási szélsőségek hatása a Duna–Tisza köze talajvízjárásának ala-kulására. In: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferen-cia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete, 2012. (Ed.: NYÁRI K.) Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZABOLCS I. & JASSÓ F. 1961. A szikes talajok genetikus típusai és elterjedésük tör-vényszerűségei a Duna–Tisza közén. Agrokémia és Talajtan. 10. (2) 173194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓTH, J. , 2009. Gravitational systems of groundwater flow: theory, evaluation, utilization. Cambridge University Press. Cambridge.

 • TÓTH, T., BALOG, K., SZABÓ, A., PÁSZTOR, L., JOBBAGY, E. G., NOSETTO, M. D. & GRIBOVSZKI, Z., 2014. Influence of lowland forests on subsurface salt accumulation in shallow groundwater areas. AoB Plants. 6. doi: 10.1093/aobpla/plu054.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VAN DEN BERG, G. A. & LOCH, J. P. G., 2000. Decalcification of soils subject to periodic waterlogging. European Journal of Soil Science. 51. (1) 2733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY, GY. , 1993. Soils in the region between the rivers Danube and Tisza (Hun-gary). In: The flora of the Kiskunság National Park In the Danube–Tisza Mid-Region of Hungary. (Eds.: SZUJKÓ-LACZA, J. & KOVÁTS, D.) 1. 2142. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRALLYAY GY. et al. 1983. A Kiskunsági Nemzeti Park Bócsa–Bugac buckavilága és a Homokpuszta területének termőhelyi viszonyai. Jelentés a KNP részére 1983-ban végzett munkálatokról. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet. Buda-pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 31 36 0
Feb 2024 75 3 4
Mar 2024 5 1 1
Apr 2024 19 1 2
May 2024 83 0 0
Jun 2024 79 0 0
Jul 2024 0 0 0