Authors:
Lola Virág Kiss Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1, Hungary

Search for other papers by Lola Virág Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina Hrács Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1, Hungary

Search for other papers by Krisztina Hrács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter István Nagy Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1, Hungary

Search for other papers by Péter István Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Anikó Seres Állattani és Állatökológiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1, Hungary

Search for other papers by Anikó Seres in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ebben az összefoglaló cikkben bemutatjuk, hogy a ma már széleskörűen alkal-mazott nanoméretű fém-oxidok milyen hatással lehetnek a talajban élő mikroorga-nizmusokra. A nanoméretű fém-oxidok felhasználásuk során közvetlenül és közve-tetten is bekerülhetnek a talajba.

A leginkább alkalmazott és ezért környezeti kockázat szempontjából is leggyak-rabban vizsgált fém-oxidok a nZnO, a nTiO2, a nSiO2, az nAl2O3 és a nCuO. A nanoanyagokat alkalmazhatják a mezőgazdaságban is, elsősorban növényvédelmi célból. A félvezető fém-oxidokat a peszticidek lebontására is használhatják a fotokatailitikus tulajdonságuk miatt.

A talajbaktériumokra kifejtett hatásokat számos közlemény vizsgálja. Jelentősé-gük nagy, mivel alapját képezik a táplálékhálózatnak és az elsődleges szereplői a globális biogeokémiai körforgalmaknak. A táplálékláncban betöltött helyzetük mi-att szerepük lehet a fém-oxidok felhalmozódásában is, tehát mindenképp jól alkal-mazhatóak tesztszervezettként toxikológiai vagy ökotoxikológiai vizsgálatokban. A kísérletek nagyon különböző eredményeket hozhatnak függően a tesztfajtól, a használt módszertől, illetve az anyag kémiai összetételétől, mivel a nanoanyagok vizsgálatára még nem születtek egységes tesztszabványok.

A vizsgált fém-oxidok általában a baktériumok közösségének összetételére és diverzitására gyakorolnak hatást. A nZnO bakteriosztatikus hatást fejt ki vizsgált baktérium fajokra, a legtöbb kísérletben erősebb hatása volt, mint nagyszemcsés megfelelőjének ugyanabban a koncentráció tartományban.

A nTiO2 hatását egyes irodalmi adatok szerint az UV fény jelenléte befolyásolta, ennek hiányában csökken az anyag toxicitása. Ezen felül a nTiO2 hatása a talaj pH-jától és szerves anyag tartalmától is függ. A titán-dioxid is bakteriosztatikus hatást fejt ki a baktérium közösségekre. A két anyag közül azonos koncentrációban alkal-mazva a nZnO toxikusabb. A nCuO ugyanakkor mind a nZnO-nál, mind a nTiO2-nál toxikusabbnak bizonyult a kísérletek alapján.

A talajban élő mikroszkopikus gombafajoknál nem egyértelmű a nanoszemcsés anyagok hatása, a tesztfajok különböző érzékenysége és a módszertani eltérések miatt az eredmények különbözőek. A nZnO-ra a legérzékenyebb faj a Penicillium expansum, 61–91%-os növekedés gátlással. Az arbuszkuláris mikorrhiza fajoknál a nagyobb dózisban (3,2 mg·kg−1) adott nFeO szignifikáns kolonizáció csökkenést okoz.

Az eddigi kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a talaj mikroorga-nizmusait nagyrészt negatívan befolyásolják a nanoméretű fém-oxidok és egyértel-műen toxikusak is lehetnek a különböző baktérium- és gombafajokra. Mindenképp érdemes azonban vizsgálni a talaj mikro-, mezo- és makrofaunájára gyakorolt hatá-sokat is, hogy ezeken keresztül teljes képet kapjunk a nanoméretű fém-oxidoknak a talaj közösségekre kifejtett toxicitásáról.

A nanoanyagok talajba jutó mennyisége előreláthatólag növekszik majd a jövő-ben, tekintettel arra, hogy ezek előállítása és felhasználása egy dinamikusan fejlődő ágazat. Mivel a nanoanyagok nem kizárólag a szennyvizekből és hulladékból kerül-hetnek a környezetbe, hanem közvetlen mezőgazdasági felhasználás révén is, fontos tudnunk, hogy milyen káros hatásokkal kell számolnunk, végső soron ezek a folya-matok közvetett módon az ember jólétét, a környezet és az élelmiszerlánc biztonsá-gát is befolyásolhatják.

 • ABBOTT, L. K. & MURPHY, D.V., 2003. Soil Biological Fertility: A Key to Sustainable Land Use in Agriculture. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ADAMS, L. K., LYON, D. Y. & ALVAREZ P. J. J., 2006. Comparative eco-toxicity of nanoscale TiO2, SiO2, and ZnO water suspensions. Water Research. 40. 35273532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BAKONYI G. , 2014. Nanotechnológia a mezogazdaságban. Biokultúra. 6. 2327.

 • BAKONYI G. , SERES A., RÉPÁSI V., JURIKOVÁ T., SZEKERES L. & BALLA I., 2009. Új irányok a talajállatok ökotoxikológiájában. Állattani Közlemények. 94. 317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BANDYOPADHYAY, S., PLASCENCIA-VILLA, G., MUKHERJEE, A., RICO, C. M., JOSÉ-YACAMÁN, M., PERALTA-VIDEA, J. R. & GARDEA-TORRESDEY, J. L., 2015. Comparative phytotoxicity of ZnO NPs, bulk ZnO, and ionic zinc onto the alfalfa plants symbiotically associated with Sinorhizobium meliloti in soil. Science of the Total Environment. 515–516. 6069.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARUAH, S. & DUTTA, J., 2009. Nanotechnology applications in pollution sensing and degradation in agriculture: A review. Environmental Chemistry Letters. 7. 191204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIRÓ, B., POSTA, K., FÜZY, A., KÁDÁR, I. & NÉMETH, T., 2005. Mycorrhizal functioning as part of the survival mechanisms of barley at long-term heavy metal stress. Acta Biologica Szegediensis. 49. 6568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLOCK, S. S., SENG, V. P. & GOSWAMI, D. Y., 1997. Chemically enhancedsunlight for killing bacteria. Journal of Solar Energy Engineering. 119. 8591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOUR, A., MOUCHET, F., SILVESTRE, J., GAUTHIER, L. & PINELLI, E., 2015. Environmentally relevant approaches to assess nanoparticles ecotoxicity: A review. Journal of Hazardous Materials. 283. 764777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHANG, Y.-N., ZHANG, M., XIA, L., ZHANG, J. & XING, G., 2012. The Toxic Effects and Mechanisms of CuO and ZnO Nanoparticles. Materials. 5. 28502871.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHEN, H. & YADA, R., 2011. Nanotechnologies in agriculture: New tools for sustainable development. Trends in Food Science & Technology. 22. 585594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DARAGÓ, Á., SZABÓ, M., HRÁCS, K., TAKÁCS, A. & NAGY, P., 2013. In vitro investigations on the biological control of Xiphinema index with Trichoderma species. Helminthologia. 50. 132137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DHANALAKSHMI, R., PANDIKUMAR, A., SUJATHA, K. & GUNASEKARAN, P., 2013. Photocatalytic and antimicrobial activities of functionalized silicate sol–gel embedded ZnO–TiO2 nanocomposite materials. Materials Express. 3. (4) 291300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DIMKPA, C. O., CALDER, A., BRITT, D. W., MCLEAN, J. E. & ANDERSON, A. J., 2011. Responses of a soil bacterium, Pseudomonas chlororaphis O6 to commercial me-tal oxide nanoparticles compared with responses to metal ions. Environmental Pollution. 159. 17491756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUBCHAK, S., OGAR, A., MIETELSKI J. W. & TURNAU, K., 2010. Influence of silver and titanium nanoparticles on arbuscular mycorrhiza colonization and accumulation of radiocaesium in Helianthus annuus. Spanish Journal of Agricultural Research. 8. (S1) S103S108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELAD, Y., CHET, I. & KATAN, J., 1980. Trichoderma harzianum: A biocontrol agent effective against Sclerotium rolfsii and Rhizocionia solani. Phytopathology. 70. 119121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FAJARDO, C., SACCÀ, M. L., COSTA, G., NANDE, M. & MARTIN, M., 2014. Impact of Ag and Al2O3 nanoparticles on soil organisms: In vitro and soil experiments. Science of the Total Environment. 473–474. 254261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FANG, T., WATSON, J.-L., GOODMAN, J., DIMKPA, C. O., MARTINEAU, N., DAS, S., MCLEAN, J. E., BRITT, D.W. & ANDERSON, A. J., 2013. Does doping with aluminum alter the effects of ZnO nanoparticles on the metabolism of soil pseudomonads? Microbiological Research. 168. 9198.

 • FENG, Y., CUI, X., HE, S., DONG, G., CHEN, M., WANG, J. & LIN, X., 2013. The Role of Metal nanoparticles in influencing arbuscular mycorrhizal fungi effects on plant growth. Environmental Science & Technology. 47. 94969504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAJJAR, P., PETTEE, B., BRITT, D. W., HUANG, W., JOHNSON, W. P. & ANDERSON, A. J., 2009. Antimicrobial activities of commercial nanoparticles against an environmental soil microbe, Pseudomonas putida KT2440. Journal of Biological Engineering. 3. 11831189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GE, Y., SCHIMEL, Y. P. & HOLDEN, P. A., 2011. Evidence for negative effects of TiO2 and ZnO nanoparticles on soil bacterial communities. Environmental Science & Technology. 45. 16591664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GILÁNYI T. , 2005. Kolloidkémia: Nanorendszerek és határfelületek. Egyetemi jegyzet. Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Kolloidkémiai és KolloidtechnológiaiTanszék. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GODWIN, H. A., CHOPRA, K., BRADLEY, K. A. & COHEN, Y., 2009. The University of California Center for the environmental implications of nanotechnology. Environmental Science & Technolology. 43. 64536457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GONDIKAS, A. P., VON DER KAMMER, F., REED, R. B., WAGNER, S., RANVILLE J. F. & HOFMANN, T., 2014. Release of TiO2 nanoparticles from sunscreens into surface waters: a one-year survey at the old Danube recreational Lake.EnvironmentalScience & Technology. 48. 54155422.

 • GUNALAN, S., SIVARA, R. & RAJENDRAN, V., 2012. Green synthesized ZnO nanoparticles against bacterial and fungal pathogens. Natural Science: Materials International. 22. 693700.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HE, L., LIU, Y., MUSTAPHA, A. & LIN, M., 2011. Antifungal activity of zinc oxide nanoparticles against Botrytis cinerea and Penicillium expansum. Microbiological Research. 166. 207215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HERNÁDI I. , MAGURNO F., SASVÁRI Z. & POSTA K., 2012. Mikorrhiza oltóanyag hatása két fuszerpaprika termesztésére és a helyi arbuszkuláris mikorrhiza gombaközös-ségre. Tájökológiai Lapok. 10. (2) 305313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JAYASEELAN, C., ABDUL RAHUMAN, A., VISHNU KIRTHI, A., MARIMUTHU, S., SANTHOSHKUMAR, T., BAGAVAN, A., GAURAV, K., KARTHIK, L. & BHASKARA RAO, K. V., 2012. Novel microbial route to synthesize ZnO nanoparticles using Aeromonas hydrophila and their activity against pathogenic bacteria and fungi. Spectrochimica Acta Part A. 90. 7884.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JIANG, J., OBERDÖRSTER, G.; BISWAS, P., 2009a. Characterization of size, surface charge, and agglomeration state of nanoparticle dispersions for toxicological studies. Journal of Nanoparticle Research. 11. 7789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JIANG, W., MASHAYEKHI, H. & XING, B., 2009b. Bacterial toxicity comparison between nano- and micro-scaled oxide particles. Environmental Pollution. 157. 16191625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JIANG, X., HERRICKS, T. & XIA, Y., 2002. CuO nanowires can be synthesized by heating copper substrates in air. Nano Letters. 2. 13331338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KAHRU, A. & DUBOURGUIER, H.-C., 2009. From ecotoxicology to nano ecotoxicology. Toxicology. 269. 105119.

 • KAHRU, A., DUBOURGUIER, H.-C., BLINOVA, I., IVASK, A. & KASEMETS, K., 2008. Biotests and Biosensors for Ecotoxicology of Metal Oxide Nanoparticles: A Minireview. Sensors. 8. 51535170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KHOT, L. R., SANKARAN, S., MAJA, J. M., EHSANI, R. & SCHUSTER, E. W., 2012. Applications of nanomaterials in agricultural production and crop protection: A review. Crop Protection. 35. 6470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KISS, L. V., HRÁCS K., NAGY P. I. & SERES A., 2015. Különbözo szemcseméretu cink-oxid hatása talajlakó ugróvillás és fonálféreg tesztszervezetekre. Állattani Közle-mények. 100. (1–2) 7788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KLINGENFUSS, F. , 2014. Testing of TiO2 nanoparticles on wheat and microorganisms in a soil microcosm. University of Gothenburg, Department of biology and environmental sciences. Göteborg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUCHIBHATLA, S. V. N. T. , KARAKOTI, A. S., BERA, D. & SEAL, S., 2006. One dimensional nanostructured materials. Materials Science. 52. 699913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LAL, R. , 2007. Soil science and the carbon civilization. Soil Science Society of America Journal. 71. 14251437.

 • LAZARO, A., QUERCIA, G., BROUWERS, H. J. H. J. & GEUS, W., 2013. Synthesis of a Green Nano-Silica Material Using Beneficiated Waste Dunites and Its Application in Concrete. World Journal of Nano Science and Engineering. 3. 4151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEE, J., LIM, G. & CHUNG, H., 2007. Nanoparticles for Crossing Biological Membranes. In: Nanotechnologies for the life science. Volume 2: Biological and Pharmaceutical Nanomaterials. (Ed.: KUMAR, C. S. S. R.) Wiley-VCH. Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MA, H., WILLIAMS, P. L. & DIAMOND, S. A., 2013. Ecotoxicity of manufactured ZnO nanoparticles: A review. Environmental Pollution. 172. 7685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARKOWSKA-SZCZUPAK, A., ULFIG, K., GRZMIL, B. & MORAWSKI, A. W., 2010. A preliminary study on antifungal effect of TiO-based paints in natural indoor light. Polish Journal of Chemical Technology. 12. 5357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARTINEAU, N., MCLEAN, J. E., DIMKPA, C. O., BRITT, D. W. & ANDERSON, A. J., 2014. Components from wheat roots modify the bioactivity of ZnO and CuO nanoparticles in a soil bacterium. Environmental Pollution. 187. 6572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOHAPATRA, M. & ANAND, S., 2010. Synthesis and applications of nano-structured iron oxides/hydroxides –a review. International Journal of Engineering, Science and Technology. 2. (8) 127146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MONTE, E. & LLOBELL, A., 2003. Trichoderma in organic agriculture. World Avocado Congress. Málaga, Spain. 19–24 October. 725733.

 • NEL, A. E., MÄDLER, L., VELEGOL, D., XIA, T., HOEK, E. M., SOMASUNDARAN, P., KLAESSIG, F., CASTRANOVA, V. & THOMPSON, M., 2009. Understanding biophysicochemical interactions at the nano-bio interface. Nature Materials. 8. 543557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOGUEIRA, V., LOPES, I., ROCHA-SANTOS, T., SANTOS, A. L., RASTEIRO, G. M., ANTUNES, F., GONÇALVES, F., SOARES, A. M. V. M., CUNHA, A., ALMEIDA, A., GOMES, N. N. C. M. & PEREIRA, R., 2012. Impact of organic and inorganic nanomaterials in the soil microbial community structure. Science of the Total Environment. 424. 344350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OBERDÖRSTER, G., MAYNARD, A., DONALDSON, K., CASTRANOVA, V., FITZPATRICK, J., AUSMAN, K., CARTER, J., KARN, B., KREYLING, W., LAI, D., OLIN, S., MONTEIRO-RIVIERE, N., WARHEIT, D., YANG, H. & A REPORT FROM THE ILSI RESEARCH FOUNDATION/RISK SCIENCE INSTITUTE NANOMATERIAL TOXICITY SCREENING WORKING GROUP, 2005. Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy. Particle and Fibre Toxicology. 2. 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁNDICS T. , 2008. A nanorészecskék környezetegészségügyi hatásainak elemzése. Egészségtudomány. 52. (3) 520.

 • PAWLETT, M., RITZ, K., DOREY, R. A., ROCKS, S., RAMSDEN, J. & HARRIS, J. A., 2013. The impact of Zero-valent Iron Nanoparticles upon soil microbial communities is context dependent. Environmental Science and Pollution Research. 20. 10411049.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PETERSEN, E. J. , 2015. Control experiments to avoid artifacts and misinterpretations in nanoecotoxicology testing. Special Publication (NIST SP)–1200–11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHAUMANN, G. E., PHILIPPE, A., BUNDSCHUH, M., METREVELI, G., KLITZKE, S., RAKCHEEV, D., GRÜN, A., KUMAHOR, S. K., KÜHN, M., BAUMANN, T., LANG, F., MANZ, W., SCHULZ, R. & VOGEL, H.-J., 2015. Understanding the fate and biological effects of Ag- and TiO2-nanoparticles in the environment: The quest for advanced analyticsand interdisciplinary concepts. Science of the Total Environment. 535. 319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEBOK F. , DOBOLYI C., MAGYAR D., BOBVOS J., SZOBOSZLAY S. & KRISZT B., 2013. Komposztálótelepek levegojének termofil gomba tartalma. Egészségtudomány. 57. (4) 3754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SERES A. & BAKONYI G., 2002. A talajlakó állatok és az endomikorrhiza-gombák közöt-ti kapcsolatok szerepe a növények tápanyagellátásában. Agrokémia és Talajtan. 51. 535546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SERES A. , BAKONYI G. & POSTA K., 2003. Ugróvillások (Collembola) szerepe a Glomus mosseae (Zygomycetes) arbuszkuláris mikorrhiza gomba terjesztésében. Állattani Közlemények. 88. 6171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHARMA, D., RAJPUT, J., KAITH, B.S., KAUR, M. & SHARMA, S., 2010. Synthesis of ZnO nanoparticles and study of their antibacterial and antifungal properties. Thin Solid Films. 519. 12241229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMONIN, M., GUYONNET, J. P., MARTINS, J. M. F., GINOT, M. & RICHAUME A., 2015. Influence of soil properties on the toxicity of TiO2 nanoparticles on carbon mineralization and bacterial abundance. Journal of Hazardous Materials. 283. 529535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUN, P., ZHANG, K., FANG, J., LIN, D., WANG, M. & HAN, J., 2015. Transport of TiO2 nanoparticles in soil in the presence of surfactants. Science of the Total Environment. 527–528. 420428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZÉCSY O. , UZINGER N., VILLÁNYI I., SZILI-KOVÁCS T. & ANTON A., 2011. Összefüggé-sek a króm, az ólom és a cink különbözo kioldási frakciói, illetve egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között lignittel kezelt nyírségi homokta-lajon. Agrokémia és Talajtan. 60. (2) 383396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TAKÁCS, T. & VÖRÖS, I., 2003. Effect of metal non-adapted arbuscular mycorrhizal fungi on Cd, Ni and Zn uptake by ryegrass. Acta Agronomica Hungarica. 51. (3) 347354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÖRÖS, I., BIRÓ, B., TAKÁCS, T., KÖVES-PÉCHY, K. & BUJTÁS, K., 1998. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on heavy metal toxicity to Trifolium pratense in soils contaminated with Cd, Zn and Ni salts. Agrokémia és Talajtan. 47. (1–4) 277288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WANI, A. H. & SHAH, M. A., 2012. A unique and profound effect of MgO and ZnO nanoparticles on some plant pathogenic fungi. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2. (03) 4044.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • XIA, T., ROME, L. & NEL, A., 2008. Nanobiology: Particles slip cell security. Nature Materials. 7. 519520.

 • XU, C., PENG, C., SUN, L., ZHANG, S., HUANG, H., CHEN, Y. & SHI, J., 2015. Distinctive effects of TiO2 and CuO nanoparticles on soil microbes and their community structures in flooded paddy soil. Soil Biology & Biochemistry. 86. 2433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZHANG, P., CUI, H., ZHONG, X. & LI, L., 2007. Effects pf nano-TiO2 semiconductor sol on prevention from plant diseases. Nanoscience. 12. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZHENG, L.-Y., LAU, K.-T., ZHAO, L.-X., ZHANG, Y.-Q. & HUI, D., 2009. Mechanical and thermal properties of nano-Al2o3/Nylon 6 composites. Chemical Engineering Communications. 197. 343351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 143 11 1
Jan 2024 105 22 1
Feb 2024 68 4 0
Mar 2024 59 1 0
Apr 2024 110 0 0
May 2024 45 0 0
Jun 2024 0 0 0