View More View Less
 • 1 SZIE MKK, Gödöllő
 • | 2 DE, Debrecen
 • | 3 SZF, Szolnok
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A kunhalmok az eurázsiai sztyeppe öv síkvidéki tájának emberalkotta formakincsei. A halmok építésekor az azt létrehozó ember eltemette és ezáltal konzerválta a korabeli táj egyik legfontosabb “olvasókönyvét”, a járószint talajtakaróját. Az egykori tudatos emberi cselekvés — azaz különböző céllal létesített halmok megépítésének — kiemelten fontos mellékterméke, hogy a halmok alatti terület korabeli talajtakarója izolálódott a környezeti hatásoktól és ezáltal megőrződött.

Tanulmányunkban a Szolnok-Túri-síkon található Bán-halmon végzett geomorfológiai, botanikai, talaj- és rétegtani eredményeket foglaljuk össze, illetve egészítjük ki az eltemetett paleotalaj mintáin végzett fitolitelemzés eredményeivel. A növényi opálszemcsék ellenálló képessége — egyéb mikro- és makroszkopikus, szervesanyagú növényi eredetű maradvánnyal szemben — lehetőséget ad a fitolitelemzés módszerének széleskörű paleoökológiai alkalmazására. A növényi szövetből történő feltáródásukat követően még hosszú ideig extrém körülmények között is fennmaradnak a befoglaló közegükben: megőrzik a képződési körülményeikre jellemző formájukat, anatómiai származásukra vonatkozó tulajdonságukat, textúrájukat. Ezzel megteremtik a lehetőségét, hogy a fitolitkutatás a paleoökológia és paleotalajtan tudományában, mint önálló kutatási irányzat szerepet kapjon. A növényi opálszemcsék a talajok fejlődéstörténetének hírmondói is egyben, így a megfelelő peremfeltételek teljesülése esetén egy-egy talajszelvény képződését is jellemezhetjük a módszer felhasználásával.

A Bán-halom rétegtani vizsgálatát a halmon végzett sekélyföldtani fúrás által szolgáltatott fúrómagok morfológiai, illetve alapvető laboratóriumi vizsgálatai alapján lehet felvázolni. Eszerint a halom palástját adó recens talajképződmény alatt legalább négy, morfológiailag jól elkülönülő kultúrréteg helyezkedik el, amely alatt 470 cm-es relatív mélységben található az építés előtti járószint, azaz az eltemetett paleotalaj felszíne.

Az eltemetett talaj Ap- és részben Bp-szintjéből, valamint a paleotalaj és — kronológiai értelemben — az első kultúrréteg (K1) határrétegéből 10 cm-es mintázási intervallummal gyűjtött talajminták fitolitelemzése szerint a Bán-halom építése előtti környezetet erős felszínbolygatás érthette. Ellentétben a temetkezési dombokon (kurgánokon) végzett — hasonló metodikájú — vizsgálatokkal, jelen esetben feltételezzük a halom alatti terület korábbi használatba vételét, a megtelepedést. Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka a gabonák egykori jelenlétére utaló fitolit morfotípusok megjelenése a mintákban. Mindemellett az eltemetett paleotalaj morfotípus spektruma azt támasztja alá, hogy a halom építési pontjának környezetében a természetes vegetációt a környező homokbuckák sztyeppei, félszáraz vegetációja uralta, amelyben fás szárú fajok egykori megjelenése, illetve dominanciája nem rekonstruálható.

 • Alexandrovskiy, A.L., Golyeva, A.A., Gunova, V.S., 1997. Reconstruction of paleolandscape conditions of early Scythian soils in Stavropol' refion. Eurasian Soil Science 30. 533542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baklanov, Sz. , 2011. A Bán-halom eltemetett talajának fitolitvizsgálati eredményei. Publikálatlan Szakdolgozat, Szent István Egyetem, Mezogazdaság és Környezettudományi Kar, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, Gödöllo. 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ball, T.B., Gardner, J.S., Brotherson, J.D., 1996. Identifying phytoliths produced by the inflorescence bracts of three species of wheat (Triticum monococcum L., T. dicoccon Schrank., and T. aestivum L.) using computerassisted image and statistical analyses. Journal of Archaeological Science 23. 619632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ball, T.B., Gardner, J.S., Anderson, N., 1999. Identifying inflorescence phytoliths from selected species of wheat (Triticum monococcum, T. dicoccon, T. dicoccoides, and T. aestivum) and barley (Hordeum vulgare and H. spontaneum) (Gramineae). American Journal of Botany 86 (11). 16151623.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi, A., Tóth, T.M., Csanádi, A., Sümegi, P., Czinkotai, I. 2006a. Reconstruction of the paleo-environment and soil evolution of the Csípohalom kurgan, Hungary. Quaternary International. 156–157. 4959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi, A , Joó, K., Peto, Á., Bucsi, T. 2006b. Survey of the buried palaeosol under Lyukas–mound. Eurasian Soil Science. 39 (1). 133140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi, A., Golyeva, A.A., Peto, Á. 2009a. Palaeoenvironmental reconstruction of Hungarian kurgans on the basis of the examination of palaeosoils and phytolith analysis. Quaternary International 193. 4960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi A. , Tóth Cs., Tóth A., Peto Á. 2009b. A Bán-halom komplex tájökológiai és paleotalajtani felmérése. Tájökológiai Lapok 7 (1). 191208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczi, A., Joó, K., 2009. The role of Kurgans in the palaeopedological and palaeoecological reconstruction of the Hungarian Great Plain. Zeitschrift für Geomorphologie. 53 (1). 131137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bede Á. , Csathó A.I., Czukor P., Sümegi P. 2014. A hortobágyi Ecse-halom geomorfológiai, tájtörténeti, botanikai, szedimentológiai és mikromorfológiai vizsgálatának elozetes eredményei. In: Környezetföldtani és környezettörténeti kutatások a dunai Alföldön (Szerk.: SÜMEGI, P.) GeoLitera, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged. 2941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bobrova, E. & Bobrov, A., 1997. Phytoliths in soils: Species composition, distribution along a soil profile, and value as environmental indicators. In: Monografías del Centro de Ciencias Medioambientales, CSCI (4). The Stateofthe-art of Phytholits in Soils and Plants. (Eds.: Pinilla, A., Juan-Tresseras, J. & Machado, M. J.) 513. Madrid.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy Z. , 1989. Az Alföld hordalékkúpjainak negyedidoszaki fejlodéstörténete. Földrajzi Értesíto 38. 211224.

 • Dövényi Z. (szerk.), 2010. Magyarország kistájainak katasztere. Budapest. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 876. p.

 • Golyeva, A. A., 1997. Content and distrubution of phytoliths in the main types of soils in Eastern Europe. In: Monografías del Centro de Ciencias Medioambientales, CSCI (4). The State-of-the-art of Phytholits in Soils and Plants. (Eds.: Pinilla, A., Juan-Tresseras, J. & Machado, M. J.) 1522. Madrid.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Golyeva, A. A., 2001. Biomorphic analysis as a part of soil morphological investigations. Catena. 43. 217230.

 • Golyeva, A. A., 2007. Various pytolith types as bearers of different kinds of ecological information. In: Madella, M., Zurro, D. (Eds.), Plants, People and Places, Recent Studies in Phytolith Analysis. Oxbow Books, Oakville, pp. 196201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Golyeva, A. A. & Khokhlova, O. S., 2003. Biomorphic indicators of humaninduced transformation of soils under early nomad burial mounds in southern Russia. Revistas Mexicana de Ciencias Geológics. 20. (3) 283288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füleky, Gy. , Kovács, G., Vicze, M., 2015. Investigation of a Bronze Age tell using soil analysis data. Agrokémia és Talajtan 64 (2). 421435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hart, D.M. & Humphreys, G.S. 1997: The mobility of phytoliths in soils; pedological considerations. In: Monografías del Centro de Ciencias Medioambientales, CSCI (4). The State-ofthe-art of Phytholits in Soils and Plants. (Eds.: Pinilla, A., Juan-Tresseras, J. & Machado, M.J.) 93100. Madrid.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király G. , Molnár Zs., Bölöni J. & Vojtkó A., 2008. Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács G. 2006. A talajban eloforduló régészeti anyagok mikromorfológiai vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 55 (2). 499514.

 • Madella, M., Alexandre, A., Ball, T., 2005. International code for phytolith nomenclature 1.0. Annals of Botany 96. 253260.

 • Marosi S. & Somogyi S. (szerk.), 1990. Magyarország kistájainak katasztere. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller Rosen, A., 1992. Preliminary identification of silica skeletons from near eastern archaeological sites: an anatomical approach. In: Rapp, G., Mulholland, S.C. (Eds.), Phytolith Systematics. Emerging Issues. New York, 129147

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pearsall, D. M., 2000. Paleoethnobotany. A Handbook of Procedures. Academic Press. London

 • Peto Á. , 2011. Hazai talajszelvények fitolit morfotípus-diverzitása. Agrokémia és Talajtan 60 (1). 4564.

 • Peto, Á. , 2013. Studying modern soil profiles of different landscape zones in Hungary: An attempt to establish a soil-phytolith identification key. Quaternary International 287. 149161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. & Barczi A., 2010a. A Magyarországon eloforduló meghatározó jelentoségu és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere I–II. Módszertani megfontolások, illetve a vizsgált váz-és kozethatású talajok eredményei. Tájökológiai Lapok 8 (1). 157206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. & Barczi A., 2010b. A Magyarországon eloforduló meghatározó jelentoségu és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere III. A vizsgált barna erdotalajok eredményei. Tájökológiai Lapok 8 (3). 457495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. & Barczi A., 2011. A Magyarországon eloforduló meghatározó jelentoségu és gyakori talajtípusok fitolit profiljának katasztere IV. A vizsgált csernozjom és szikes talajok eredményei. Tájökológiai Lapok 9 (1). 147190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. & Bucsi T, 2008. Kiegészíto adatok a Csípo-halom paleoökológiai elemzéséhez. Tájökológiai Lapok 6 (1–2). 197208.

 • Peto, Á. & Cummings L.S., 2011. Palaeovegetational reconstruction of the Hajdúnánás–Tedej–Lyukas-halom based on combined micropalaeobotanical analysis. In: Peto Á. & Barczi A. (Eds.) Kurgan Studies: An environmental and archaeological multiproxy study of burial mounds in the Eurasian steppe zone. BAR International Series 2238, pp. 315325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. , Kenéz Á. & Reményi L., 2013 Régészeti talajtani kutatások Perkáta, Forrásdulo bronzkori földváron. Agrokémia és Talajtan. 62 (1). 6180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Á. , Serlegi G., Krausz E., Jaeger, M., Kulcsár G. 2015. Régészeti talajtani megfigyelések "Kakucs–Turján mögött" bronzkori lelohelyen I. Agrokémia és Talajtan 64 (1). 219237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piperno, D. R., 2006. Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists. AltaMira Press, Lanham.

 • Retallack, G. J., 2001. Soils of the past. An introduction to paleopedology. Blackwell Science. Oxford, UK.

 • Sümegi P. , Gulyás S., Persaits G., Szelepcsényi Z. et al. 2012. Az erdossztyepp hosszú távú fejlodése az Alföld-ön paleoökológiai adatok alapján. Sokarcú klímaváltozás (Szerk.: Rakonczai, J.; Ladányi, Zs. & Pál-Molnár, E.). GeoLiterra, Szeged, 724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi S. 1967. Osföldrajzi és morfológiai kérdések az Alföldrol. Földrajzi Értesíto 16: 319337.

 • Szendrei G. 2012. Talajásványtan, mikromorfológia. Agrokémia és Talajtan. 61 (Supp). 93120.

 • Tóth, Cs. A. , Pethe, M., Hatházi, Á., 2014. The application of earth science-based analyses on a twin-kurgan in Northern Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Science 9 (1). 1120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay, Gy. , 2002. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövo fenntartható mezogazdaságában. „A növénytermelés szerepe a jövo multifunkcionális mezogazdaságában. Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, 2002. XI. 19. Martonvásár, 1325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 2 1 2
Jul 2021 9 1 2
Aug 2021 15 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 0 0 0