Authors:
Mihály Kocsis Pannon Egyetem, Keszthely

Search for other papers by Mihály Kocsis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Dunai Pannon Egyetem, Keszthely

Search for other papers by Attila Dunai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Makó MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest

Search for other papers by András Makó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Tanulmányunkban ismertetett talajtermékenységi vizsgálatok szervesen kapcsolódnak a Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékén nagy hagyományokkal rendelkező, már több évtizede folyó földminősítési alapkutatásokhoz. A földminősítési kutatások során született eredményekkel kapcsolatosan több olyan kérdés merült fel, amelyek tisztázása eddig még nem történt meg. Megoldandó feladatként jelentkezett többek közt, hogy az országos összesítésben nem jelentős területi arányt elfoglaló, de egy-egy tájra vagy termőhelyre jellemző talajváltozatokra a becsült átlagos termékenység értékek — mintaterületi adatbázisok növénytermesztési- és talajtani információinak felhasználásával — pontosításra kerüljenek.

A termékenységi vizsgálatainkat a Dél-Alföldön, a Tisza-Maros közén elhelyezkedő, zömében nagy agyagtartalmú csernozjom és réti talajváltozatokon végeztük. A termékenységi becslésekhez a mintaterületek rendelkezésre álló talajinformációit (1:10.000 léptékű üzemi és földminősítési genetikus talajtérkép, 1:25.000 Kreybig-féle átnézetes talajismereti térképek), illetve földművelési egység (tábla és résztábla) szintű, hosszú idősoros mért terméseredményeit használtuk fel. A számítások során az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR) adatbázis többéves (1985–1989) terméshozamaiból becsült átlagos talajváltozati termékenység értékeket korrigáltuk a mintaterületek talajféleségein (talajfoltjain) mért terméseredményekkel, a számításokhoz iterációs módszert használtunk.

A dél-alföldi mintaterületeken kidolgozott módszer lehetőséget nyújt arra, hogy a hazai földértékelés majdani megújításakor a begyűjtött különböző talajtérképi- és talajadatbázis információk, valamint a többéves termés adatsorok alapján egyes talajtaxonómiai egységekre pontosítsuk, illetve az eddig még hiányzó talajváltozatokra kiegészítsük a földminőséget kifejező mutatószámot.

A mintaterületekre kapott eredmények arról tanúskodnak, hogy a becslési eljárás pontosítható az iterációs számítás peremfeltételeinek megválasztásával („A“ típusú helyett „B“ típusú becslés), illetve különböző szempontok szerinti csoportképzésekkel. A vizsgálataink során kapott nagyon eltérő becslési megbízhatóság értékek arra hívják fel a figyelmet, hogy a földművelési egységek termékenységi viszonyait csak részben tudjuk modellezni és magyarázni az egyes talajváltozati foltok termékenységi viszonyaival.

 • Ballenegger R. , 1921. A termoföld. Ethika Tudományterjeszto és Könyvkiadó K. t., Hungária Könyvnyomda és Kiadóüzlet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ballenegger R ., 1942. A feketeföld. Természettudományos Közlemények. 74. 6570.

 • Beeck, K. J. , 1978. Land evaluation for agricultural development. ILRI Publication 23. Wageningen, ILRI.

 • Bouma, J. & Bregt, A. K., 1989. Land Qualities in Space and Time. Proceedings of a Symposium Organized by the International Society of Soil Science 3 (13). Wageningen, Pudoc, Netherlands.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserháti S. & Kosutány T., 1887. Trágyázás alapelvei. Országos Gazda Egyesület. Budapest.

 • Debreczeni B.-Né , Kuti L, Makó A., Máté F., Szabóné Kele G., Tóth G. & Várallyay Gy., 2003. D-e-Meter földminosítési viszonyszámok elméleti háttere és információ tartalma. In: Földminosítés és földhasználati információ (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.). Veszprémi Egyetem. Keszthely. 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunkel Z. , 19782009. Idojárási napi jelentés. Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Budapest.

 • Farkas Cs. , Hernádi H., Makó A., Marth P. & Tóth B., 2009. A Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis (MARTHA) bemutatása. Mezogazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs J.-Né , 1985. Fölértékelés –termohelyi értékelés problémái, javaslat a termohely korszeru értékelésére. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs J.-Né , Máté F. & Stefanovits P., 1971. Talajbonitáció –földértékelés. Agrártudományi Közlemények. 30. 359378.

 • Gaál Z. , Debreczeni Bné., Kuti L, Makó A., Máté F., Németh T., Nikl I., Speiser F., Szabó B., Szabóné Kele G., Szakadát I., Tóth G., Vass J., Várallyay Gy., 2003. D-e-Meter az intelligens környezeti fölminosíto rendszer. In: Földminosítés és földhasználati információ (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.). 321. Veszprémi Egyetem. Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Géczy G. , 1960. Újabb mezogazdasági talajhasznosítási rendszer. Agrokémia és Talajtan. 9. 405413.

 • Géczy G. , 1968. Magyarország mezogazdasági területe. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Grábner E. , 1958. Szántóföldi növénytermesztés. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Hack Ten Broeke, M. J. D., Van Lanen, H. A. J. & Bouma J., 1993. The leaching potential as a land quality of two Dutch soils under current and potential management conditions. Geoderma 60. 7388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann T. , Speiser F., Tóth G. & Makó A., 2007. A D-e-Meter földminosítés gyakorlati alkalmazhatósága. In: Földminosítés, földértékelés és földhasználati információ (Szerk.: Tóth T., Tóth G., Németh T. & Gaál Z.). MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet–Pannon Egyetem, Budapest–Keszthely. 3138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann T. , Kismányoky T. & Tóth G., 2014a. A foszfor-ellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termoképességére mezoségi és barna erdotalajú termohelyeken, különbözo évjáratokban. Növénytermelés 63. (1) 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann T. , Kismányoky T. & Tóth G., 2014b. A humuszellátottság hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére csernozjom és barna erdotalajú termohelyeken, különbözo évjáratokban. Növénytermelés 63. (2) 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kass G. V. , 1980. An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data. Applied Statistics 29 (2). 119127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király L. , 1993. Az aranykoronás földminosíto rendszer és annak hibája. Talajvédelem III. évfolyam. (3–4) 1016.

 • Kismányoky T. , 2005. A globális klímaváltozás hatásai és válaszai Közép-és Dél-Dunántúl szántóföldi növénytermelésében. „AGRO-21” Füzetek 41. 8194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis M. , Farsang A. & Makó A., 2008. Csongrád megyei mintaterület termohely minosítése a hazai földértékelési gyakorlat és az új D-e-Meter rendszer tükrében. In: Talajvédelem különszám, Nyíregyházi Talajtani Vándorgyulés (Szerk.: Simon L.). 601–609. Talajvédelmi Alapítvány –Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis M. , Tóth G., Berényi Üveges J. & Makó A., 2014a. Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan 63. (2) 371391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis M. , Tóth G. & Makó A., 2014. Mezogazdasági területek földminosítése Magyarországon. Agrokémia és Talajtan 63. (2) 223248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis M. , 2016. A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata. Doktori (PhD) disszertáció. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kreybig L. , 1937. Általános magyarázó a tiszaroffi, kunmadarasi talajismereti térképlapokhoz. Útmutatás a térképek hasznosításához. Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kreybig L. , 1938. Tiszántúl. Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest.

 • Jassó F. (Szerk.), Horváth B., Izsó I., Király L., Parászka L. & Szabóné Kele G., 1989. ’88 útmutató a nagyméretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához. Agroinform Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó A. , Várallyay Gy. & Tóth G., 2003. A földminoség évjáratos változásának talaj vízgazdálkodási tényezoi. In: Földminosítés és földhasználati információ (Szerk.: Gaál Z., Máté F. & Tóth G.). Veszprémi Egyetem. Keszthely. 4955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó A. & Tóth B., 2007. A talajok vízgazdálkodása és a termékenység. Agro Napló XI. (2) 4647.

 • Makó A , Tóth G., Máté F. & Hermann T., 2007. A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján. In: Földminosítés, földértékelés és földhasználati információ (Szerk.: Tóth T., Tóth G., Németh T. & Gaál Z.). MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet–Pannon Egyetem. Budapest–Keszthely. 3944.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó A. , Máté F., Szász G., Tóth G., Sisák I. & Hernádi H., 2009. A talajok klímaérzékenységének vizsgálata a kukorica termésreakciói alapján. “Klíma-21” Füzetek 56. 1835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makó A. , Tóth B., Hernádi H., Farkas Cs. & Marth P., 2010. Introduction of the Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions. Agrokémia és Talajtan 59. 2938.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máté F. , 1960. Megjegyzések a talajok termékenységük szerinti osztályozásához. Agrokémia és Talajtan. 9. 419426.

 • Máté, F. , 1961. Polozsenyije gyela bonitirovki pocsv v Vengrii. Roczniki Gleboznowcze. X. 241246.

 • Máté F. , 1999. A termoföld minosítése a fobb növények termesztésére való alkalmasság alapján. In: A talajminoségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetosége. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 100109. Agroinform Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máté F. & Tóth G., 2005. A földértékelés tendenciái. In: A talajok jelentosége a 21. században. (Szerk.: Stefanovits P. & Michéli E.) 331343. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mcrae S. G. & Burnham C. P., 1981. Land evaluation. Monographs on soil survey 7. Clarendon Press, Oxford.

 • Mém (Mezogazdasági És Élelmezésügyi Minisztérium), 1982. Táblázatok a földértékelés végrehajtásához. MÉM, Budapest.

 • Olson, G. W. , 1974. Land classifications. Searcher Agricultural 4. 134.

 • Pallós L. , 1981. A földértékelés múltja és jelene Magyarországon I. Pénzügyi Szemle. XXV. évfolyam. (12)

 • Pallós L. , 1982. A földértékelés múltja és jelene Magyarországon II. Pénzügyi Szemle. XXVI. évfolyam. (8–9)

 • Pásztor L. , Bakacsi Zs., Laborczi A. & Szabó J., 2013a. Kategória típusú talajtérképek térbeli felbontásának javítása kiegészíto talajtani adatok és adatbányászati módszerek segítségével. Agrokémia és Talajtan 62. 205218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor L. , Bakacsi Zs., Szabó J. & Laborczi A., 2013b. Célorientált digitális talajtérképezés. In: II. ATK Tudományos Nap 2013. november 8., Martonvásár (Szerk.: JANDA T.). 152–155. Martonvásár, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutató Központ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor L. & Takács K., 2014. Távérzékelés a talajtérképezésben. Agrokémia és Talajtan 63 (2). 353370.

 • Pogány S. , 1997. A földkérdés a rendszerváltozás tükrében. Magyar Hírlap, Melléklet 2., 1997. szeptember 26.

 • Primusz P. 2006. Tehergépkocsik tengelysúly növekedésének hatása az erdészeti utak pályaszerkezetére és a pályaszerkezet-gazdálkodására, Diplomamunka. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdomérnöki Kar, Sopron, Geomatikai és Mérnöki Létesítmények Intézet, Erdofeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék. 6039.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rajkai K. 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. Budapest, Hungary: Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ’Sigmond E. , 1931. A talajkataszter szüksége és jelentosége. Köztelek. 41. 101104.

 • ’Sigmond E. , 1935. A birtokpolitikai tervek és a talaj belso értékének meghatározása. Köztelek. 44. 10031007.

 • ’Sigmond E. , 1936. A tagosítás és a talajban rejlo természeti erok céltudatos értékesítése. Geodéziai Közlöny. XII. 14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ’Sigmond E. , 1937. A talajtípusok és gazdasági jelentoségük. Köztelek. 47.

 • Szabolcs I. (Szerk.), Darab K., Fórizs J.-Né, Földvári Gy., Jassó F. & Várallyay Gy., 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet (OMMI). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisák I. , Kocsis M., Beno A. & Várszegi G., 2015. Method development to extract spatial association structure from soil polygon maps. Hungarian Geographical Bulletin (HGB) 64 (1). 6578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schulteisz K. & Balassa L., 1941. Az állami egyenesadók jogszabály gyujteménye. Földadó. Magyar Királyi Állami Nyomda. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits P. , 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Stefanovits P. & Szucs L., 1961. Magyarország genetikus talajtérképe. Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet (OMMI) kiadványa. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szász G. , 1991. A nyári aszályhajlam területi eloszlása Magyarországon. Acta Geographica XXVIII-XXIX. 291308.

 • Tóth B. , 2010. Talajok víztartó képességét becslo módszerek. Agrokémia és Talajtan 59. 379398.

 • Tóth B. , 2011. Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth G. , 2000a. A Balaton-felvidék talajainak bonitációja. Doktori (PhD) értekezés. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar, Talajtani Tanszék. Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth G. , 2000b. A nemzetközi földminosítési kutatások eredményeinek és a földminosítés külföldi rendszereinek áttekintése. Agrokémia és Talajtan. 49. 151160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth G. , 2009. Hazai szántóink minosítése a D-e-Meter rendszerrel. Agrokémia és Talajtan. 58. 227242.

 • Tóth G. & Máté F., 2006. Megjegyzések egy országos, átnézetes, térbeli talajinformációs rendszer kiépítéséhez. Agrokémia és Talajtan 55. 473478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Z. , Dunai A., Jolánkai P. & Kismányoky T., 2013. Organic fertilizers and soil fertility –results of a long-term field experiment. Crop Production 62., Supplement. 269272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay Gy. , 1989b. Mapping of hydrophysical properties and moisture regime of soils. Agrokémia és Talajtan 38. 800817.

 • Villax Q. , 1948. Növénytermesztés. Pátria Nyomda. Budapest.

 • Wagenet, R. J. & Bouma, J., 1993. Operational Methods to Characterize Soil Behavior in Space and Time. Geoderma 60. 14.

 • Bartholy J. , Bihari Z., Horányi A., Krüzselyi I., Lakatos M., Pieczka I., Pongrácz R., Szabó P., Szépszó G. & Toma Cs., 2011. Hazai éghajlati tendenciák. In: Klímaváltozás –2011. Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére (Szerk.: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra L.). Magyar Tudományos Akadémia –Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest. 145169. http://nimbus.elte.hu/~klimakonyv/Klimavaltozas-2011.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bihari Z. , Gauzer B., Gnandt B., Gregoric G., Herceg Á., Kovács T., Kozák P., Lakatos M., Mattányi Zs., Nagy A., Németh Á., Pálfai I., Szalai S., Szentimrey T. & Vincze E., 2012. Délkelet-Európai Aszálykezelési Központ–DMCSEE projekt. Összefoglaló a projekt eredményeirol (Szerk.: Bihari Z.). Országos Meteorológia Szolgálat, Budapest. http://www.met.hu/doc/DMCSEE/DMCSEE_zaro_kiadvany.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay Gy. , 2012. Talajtérképezés, talajtani adatbázisok. Agrokémia és Talajtan 61. Online Supplementum. 249268. http://www.aton.hu/documents/10156/c4e78c6b-a2bf-4441-b367-39e2275d83ce

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beregszászi S. 2006. Mezohegyesi Sertéstenyészto és Értékesíto Kft. Hígtrágya elhelyezési szakvélemény és üzemi genetikus talajtérképek (1:10.000 méretarány). Mezotúr.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp M. , 1989. 1:10.000 méretarányú Szentes (37–231 EOTR térképlap) földminosítési genetikus talajtérképe. Csongrád megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás. Hódmezovásárhely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsárdi F. (Szerk.), 1979. Az Orosházai Dózsa MgTSz 3 840 ha földterületérol készült üzemi genetikus talajtérképek (1:10.000 méretarány) és szakvélemény. Csongrád Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás Talajtani Laboratórium, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sík K. , Schmidt E. 1935. Battonya 5466/3 számú 1:25.000 Átnézetes talajismereti térképe. Budapest, Hungary: Magyar Királyi Földtani Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sík K. , Schmidt E. 1938. Mezohegyes 5465/4 számú 1:25.000 Átnézetes talajismereti térképe. Budapest, Hungary: Magyar Királyi Földtani Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tánczos S. , 1989. 1:10.000 méretarányú Fábiánsebestyén (37–232 EOTR térképlap) földminosítési genetikus talajtérképe. Csongrád megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás. Hódmezovásárhely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toronykoy I. (Szerk.), 1976. Az Orosházai Új Élet MgTSz 1 216 ha földterületérol készült üzemi genetikus talajtérképek (1:10.000 méretarány) és szakvélemény. Csongrád Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás Talajtani Laboratórium, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajdulák M. 2007. Mezohegyesi Ménesbirtok Zrt. Öntözés ellenorzési talajtani szakvélemény és üzemi genetikus talajtérképek (1:10.000 méretarány). TerrAgro Kft., Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (Agronomy and Crop Science)
SNIP 0.105
Scimago  
SJR index 0.151
SJR Q rank Q4

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 172 EUR / 198 USD (Online only)
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 88 2 0
Mar 2024 2 0 0
Apr 2024 57 0 0
May 2024 66 0 0
Jun 2024 163 0 0
Jul 2024 29 0 0
Aug 2024 0 0 0