Authors:
Ubul Fügedi

Search for other papers by Ubul Fügedi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Barbara Kerék

Search for other papers by Barbara Kerék in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Kuti

Search for other papers by László Kuti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Gábor Halupka

Search for other papers by Gábor Halupka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Következtetések és összefoglalás

A majd’ 50 km2-es Bugaci-mintaterületen négy sekélyfúrásos vizsgálati programot végeztünk el. A vizsgálati eredmények közül az 1998–99-es mintázás nyomelem-adatainak eleddig hiányzó értelmezését adjuk közre.

A buckákon futóhomok, a laposokon agyagos–finomkőzetlisztes üledék található; ez utóbbi jelentős része karbonátiszap. Bár a laposok gyakorlatilag lefolyástalanok, a buckák–laposok helyzete nem állandó, így a rájuk jellemző üledékek is keverednek. A laposok alatti talajvízben és a laposok felszínén az időszakos tavakban a bepárlódás miatt megnő az oldott ion (só-) tartalom. A szedimentológiai és nyomelem-vizsgálatok alapján két sajátos környezetet érdemes kiemelni: a mai/archív felszíneket, amelyeken több a durvaszemcsés homok, valamint a semlyékek karbonátos, finomszemcsés üledékeit.

A felszínhez közel — a mészakkumuláció komponensei, azaz a Ca, Mg, Sr, Ba, CO32−, SO42−, PO43− (FÜGEDI et al., 2006) kivételével — az eolikus és a tavi üledékekben is minden vizsgált elemből jóval kevesebb van a Magyarországon általában szokásosnál. Ebben az értelemben a Bugaci-mintaterület jól reprezentálja Magyarország középső geokémiai nagytáját. Az ezen a nagytájon másutt megfigyelt törvényszerűségekkel teljes összhangban a karbonátok felhalmozódása közben az üledékekből valamennyi egyéb ion kimosódik: minél jobban oldódik, annál intenzívebben.

A Scheibler-módszerű, illetve áztatásos karbonáttartalmak csak nagyon lazán korrelálnak a Ca és Mg savoldható koncentrációival, mivel a kioldásos elemzéseket erősen befolyásolják egyéb tényezők (más sóásványok, az üledék diagenizáltsága). Az együtt előforduló, kiugróan nagy Cr- és Mo-tartalmakat automatikusan szennyezésnek kell tekinteni.

A tavi mésziszapokban a Ca/Sr arányt biogén folyamatok határozzák meg; ugyanezen iszapok kiugró S-tartalma bepárlódás eredménye. A mészakkumuláció elemcsoportja (Ca, Mg, Sr, Ba, CO32−, SO42−, PO43−) kivételével minden vizsgált elemből a Magyarország legnagyobb részén szokásosnál jóval kevesebb fordul elő. A tavi mésziszapok a Sr-tartalmak alapján megbízhatóan elkülöníthetők a mélyebb helyzetben kialakult mészakkumulációs szintektől.

A mintaterület talajai (főleg a homoktalajok) közepesen rézhiányosak és erősen cinkhiányosak.

 • Bartha A. , Fügedi U., Kuti L., 1991. Determination of mobile nutrient microelements in younger loose sedimentary rocks. XXVII. Colloquium Spectroscopicum Internationale (poster session), Bergen, Norway.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Szurkos G., Vermes J., 2005. Éghajlatváltozások geokémiai hatásai Magyarország középső és keleti részén. MÁFI Évi Jel. 2004-ről. 6571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Pocsai T., Kuti L., Horváth I., 2006. A talajok meszesedésének földtani okai Közép-Magyarországon. „Újabb eredmények a szikesedés földtani körülményeiről” előadóülés, MTA TAKI, 2006. nov. 8. http://www.taki.iif.hu/7fuub.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Pocsai T., Kuti L., Horváth I., Vatai J., 2008a. A mészfelhalmozódás földtani okai Közép-Magyarország talajaiban. Agrokémia és Talajtan 57. (2) 239260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Szurkos G., Vermes J., Kuti L., 2008b. Geochemical fingerprints of climatic changes in Central and Eastern Hungary. Analele Çtiimifice ale Universitåtii “Al. I. Cuza” Iaçi. Geologie LI. 4556. http://geochemistry.uaic.ro/auig/art%20arch/pag.%2045-56%20 (lucrarea%2004_2005).pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi U. , Tolmács D., Barczikainé Szeiler R., 2015. Toxikus és esszenciális mikroelemek háttér értéktartományai. In Csicsek G., Kiss I. (szerk): XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia tanulmánykötete, Pécs, 2015. május 6., 2745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerék B. , Kuti L., Vatai J., 2002. Az Északkelet-Alföld felszíni felszínközeli képződményeinek és a bennük mozgó talajvíznek az agrogeológiai környezetföldtani jellemzése. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, Tom. XXXV. 103116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerék B. , 2003. A talaj-alapkőzet-talajvíz rendszer agrogeológiai vizsgálata a Bugaci-mintaterületen. Doktori (PhD) értekezés. Kézirat, Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani tanszék. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/78276/1/tz_eredeti2151.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuti L. , Tullner T., 1994. Distribution of nutrient elements in the soil of the Szarvas area, Hungary. ITC Journal, 1994. (1) 4043

 • Kuti L. , Zentay T., Kerék B., 2002. A Bugaci- és Fülöpi-mintaterületek felszínközeli üledékeinek kalcium-karbonát tartalma. MÁFI Évi Jelentés 1997-1998-ról. 107117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuti L. (szerk.), 2009. Agrogeológia. Dura Stúdió, Budapest. Molnár B., 1980. Hiperszalin tavi dolomitképződés a Duna-Tisza közén. Földtani Közlöny. 110. 4564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár B. , Botz R., 1996. Geochemistry and stable isotope radio of modern carbonates in natron lakes of the Danube-Tisza interfluve, Hungary. Acta Geol. Hung. 39. (2) 153174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár B. , Schneider-Lüpkes, U., 2001. Az időszakos Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) keletkezése és üledékképződése. Földtani Közlöny. 131. 475497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár B. , Szónoky M. & Kovács S., 1981. Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus és litifikációs folyamatai a Duna-Tisza közén. Földtani Közlöny. 111. 119144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steiner F. , 1990. A geostatisztika alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 9631828190.

 • Szabó S. A. , Regiusné Mőcsényi Á., Győri D., Szentmihályi S., 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban. I. Esszenciális mikroelemek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth T. , Szendrei G., 2006. A sókivirágzások elterjedésének és képződésének összefüggése a környezeti, ezen belül talajtani tényezőkkel. In: A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai. (Szerk.: Szendrei G. & Tóth T.) 79-89. Topographia Mineralogica Hungariae. IX. Hermann Ottó Múzeum. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ujházy K. , Gábris G., Frechen, M., 2003. Ages of periods of sand movement in Hungary determined through luminescence measurements - Quaternary International 111. 91100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay G. , 1967. A dunavölgyi talajok sófelhalmozódási folyamatai. Agrokémia és Talajtan. 16. 327356.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 70 13 2
Jan 2024 79 32 0
Feb 2024 203 7 0
Mar 2024 24 0 0
Apr 2024 90 0 0
May 2024 78 0 0
Jun 2024 0 0 0