View More View Less
 • 1 ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B
 • | 2 Magyar Nemzeti Múzeum H-1088 Budapest Múzeum körút 14–16.
Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

 • Anders, A.–Nagy, E. Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Bácskay, E.–T. Biró, K. 2002 Part IV: Preliminary results from the investigation of the Lithic material from the flat settlement. In: Raczky et al. 2002, 849–852.

 • T. Biró K. 1981 A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata. ArchÉrt 108, 196–205.

 • T. Biró K. 1998 Lithic implements and the circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest.

 • T. Biró, K.–T. Dobosi, V. 1991 Lithotheca. Comparative Raw Material Collection of the Hungarian National Museum. Budapest.

 • Bognár-Kutzián, I. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, Budapest.

 • Bognár-Kutzián, I. 1966 Das Neolithikum in Ungarn. ArchA 40, 249–280.

 • Bóna, I. 1978 Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof im südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros (Árpád-kori templom és temető Dunaújváros déli határában). ARegia 16, 99–157.

 • Csánki D. 1890 Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Budapest.

 • Ecsedy, I. 1979 The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. FontesArchHung, Budapest.

 • Fehér G.–Éry K.–Kralovánszky A. 1962 A Közép-Duna-medence honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. RégTan II, Budapest.

 • Földes L. 1983 „Telek” és költözködő falvak a honfoglaló és Árpád-kori magyarság gazdálkodásában. In: Tőkei F. (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18. Budapest, 327–348.

 • Györffy Gy. 1961 A tatárjárás pusztításának nyomai helyneveinkben. In: Györffy L. (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 10. évfordulójára. Túrkeve, 35–38.

 • Holló Zs.–Lengyel Gy.–Mester Zs. 2002 Egy pattintott kőeszköz elkészítése: rendszer és technika. Magyar kifejezések a technológiai vizsgálatokhoz 2. Ősrégészeti Levelek 4, 98–104.

 • Holló Zs.–Lengyel Gy.–Mester Zs.–Szolyák P. 2004 Egy pattintott kőeszköz vizsgálata. Magyar kifejezések a technológiai vizsgálatokhoz 3. Ősrégészeti Levelek 6, 62–80.

 • Kaczanowska, M. 1985 Rohstoffe, Technik und Typologie der neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau. Warszawa.

 • Kaczanowska, M.–Kozłowski, J. K. 1997 Neolithic vs Eneolithic lithic raw material procurement, technology and exchange in Eastern Europe. In: M. Lazić (ed.): ANTIΔΩPON. Dragoslavo Srejović completis LXV annis ab amicis collegis discipulis oblatum. Belgrade, 221–233.

 • Kalicz, N. 1965 Siedlungsgeschichtliche Probleme der Körös- und der Theiß-Kultur. AASzeg 8, 27–40.

 • Kalicz, N. 1986 Über das spätneolithische Siedlungswesen in Ungarn. BÁMÉ 13, 127–138.

 • Kalicz, N. 1989 Chronologische und terminologische Probleme im Spätneolithikum des Theißgebietes. In: S. Bökönyi (ed.): Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern Connections. VAH 2, Budapest, 103–122.

 • Kalicz, N. 1995 Siedlungsstruktur der neolithischen Herpály-Kultur in Ostungarn. In: A. Aspes (ed.): Symposium “Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd millennium B.C.”, Verona–Lazice 1992. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona II/4. Verona, 67–75.

 • Kalicz, N. 1998 Figürliche Darstellung und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua, Series minor. Budapest.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1984 Preliminary Report on the 1977–82 excavations at the Neolithic and Bronze Age Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung 36, 85–136.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1987 The Late Neolithic of the Tisza Region: A survey of recent archaeological research. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 11–30.

 • Kiss L. 1978 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest.

 • Kozłowski, J. K.–Kaczanowska, M. 2009 Polgár-Bosnyákdomb – lithic assemblages (Polgár-Bosnyákdomb település kőeszköz-anyaga). ArchÉrt 134, 23–30.

 • Makkay J. 1957 A bihari Berettyóvölgy őskori leletei (Prehistoric finds of the Berettyó valley in Bihar). DMÉ 1948–1956, 21–46.

 • Makkay J. 1991 Entstehung, Blüte und Ende der Theiß-Kultur. In: J. Lichardus (Hrsg.): Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55. Bonn, 319–328.

 • Makkay J. 2001 Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum. Budapest.

 • Mesterházy K. 1973 Hajdúböszörmény földjének története a népvándorlás és honfoglalás korában. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 14–28.

 • Mesterházy K. 1975 Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye területének IX–XIII. századi településtörténetéhez II. (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten II). DMÉ 1974, 211–266.

 • Meyer, M.–Raetzel-Fabian, D. 2006 Neolithische Erdwerke im Überblick. www.jungsteinsite.de, Artikel vom 15. 12. 2006.

 • Mező A.–Németh P. 1972 Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza.

 • Módy Gy. 1973 Hajdúböszörmény és környéke a XIII. századtól a hajdúk letelepedéséig. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 29–61.

 • Módy Gy. 1998 Nyugat-Bihar és Dél-Szabolcs települései a XIII. század végéig (Die Siedlungen in West-Bihar und Süd-Szabolcs bis zum Ende des 13. Jahrhunderts). DMÉ 1995–1996, 165–190.

 • Németh P. 1990 A szabolcsi főesperesség a középkorban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Múzeumi Füzetek 7. Nyíregyháza.

 • M. Nepper I. 1973a Hajdúböszörmény határának népei és kultúrája az őskortól az i. u. III. század végéig. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 9–13.

 • M. Nepper I. 1973b Hajdúböszörmény határának régészeti lelőhelyei (Archäologische Funde in der Gegend von Hajdúböszörmény). HMÉ 1, 9–20.

 • M. Nepper I.–Sőregi J.–Zoltai L. 1980 Hajdú-Bihar megye halomkatasztere II. (Das Hügelkataster des Komitates Hajdú-Bihar II). HMÉ 4, 91–129.

 • Nyakas M. 2000 Hajdúböszörmény a múló időben. Hajdúböszörmény.

 • Parkinson, W. A.–Duffy, P. R. 2007 Fortifications and Enclosures in European Prehistory: A Cross-Cultural Perspective. Journal of Archaeological Research 15, 97–141.

 • Pásztor, E.–P. Barna, J.–Roslund, C. 2008 The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe. Antiquity 82, 910–924.

 • Podborský, V.–Kovárník, J. 2006 Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their central European context. In: A. Harding–S. Sievers–N. Venclová (eds): Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Sheffield, 44–68.

 • Porcsalmy Gy. 1963 Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 3. Debrecen.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey–A. Whittle–D. Hofmann (eds): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford, 35–53.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009a Settlement history of the Middle Neolithic in the Polgár micro-region (The development of the Alföld Linearband Pottery in the Upper Tisza Region, Hungary). In: J. K. Kozłowski (ed.): Interactions between different models of neolithisation north of the Central European agro-ecological barrier. Papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 5, Kraków, 31–50.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009b Régészeti kutatások egy késő neolitikus településen – Polgár-Bosnyákdomb. Előzetes jelentés (Archaeological research at a Late Neolithic settlement – Polgár-Bosnyákdomb. Preliminary report). ArchÉrt 134, 5–21.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009c Tér- és időszemlélet az újkőkorban. Polgár-Csőszhalom ásatási megfigyelései. In: Anders A.–Szabó M.–Raczky P. (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. A 2008. évi Magyar Tudomány ünnepe keretében elhangzott előadások. Budapest, 75–92.

 • Raczky, P.–Domboróczki, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Anders, A.–Hajdú, Zs.–Nagy, E.–Kurucz, K.–Domboróczki, L.–Sebők, K.–Sümegi, P.–Magyari, E.–Szántó, Zs.–Gulyás, S.–Dobó, K.–Bácskay, E.–T. Biró, K.–Schwartz, Ch. 2002 Polgár-Csőszhalom (1989–2000): Summary of the Hungarian-German Excavations on a Neolithic Settlement in Eastern Hungary. In: R. Aslan–S. Blum–G. Kastl–F. Schweizer–D. Thumm (Hrsg.): Mauerschau: Festschrift für Manfred Korfmann. Band 2. Remshalden-Grunbach, 833–860.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Kurucz, K.–Hajdú, Zs.–Szikora, Á. 1994 Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections. Preliminary report (Polgár-Csőszhalom. Egy késő neolitikus lelőhely kutatása a Felső-Tisza-vidéken és annak kulturális összefüggései). JAMÉ 36, 231–240.

 • Sebők, K. 2007 Ceramic forms of Polgár-Csőszhalom – a case study. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 97–116.

 • Sőregi J. 1934 A Hortobágy-görbeházi középkori templom és temető. DMÉ 1934, 103–147.

 • Sümegi, P.–Csökmei, B.–Persaits, G. 2005 The evolution of Polgár Island, a loess-covered lag surface and its influences on the subsistence of settling human cultural groups. In: S. Hum–S. Gulyás–P. Sümegi (eds): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Szeged, 141–164.

 • Szabó I. 1976 Jobbágyok – parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest.

 • Szakály F. 1981 Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest.

 • Szakmány Gy.–Starniní E.–Horváth F.–Bradák B. 2008 Gorzsa késő neolit tell településről előkerült kőeszközök archeometriai vizsgálatának előzetes eredményei (Tisza-kultúra, DK-Magyarország). Archeometriai Műhely 2008/3, 13–25.

 • Trnka, G. 2005 Kreise und Kulturen – Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. In: F. Daim–W. Neubauer (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 10–18.

 • Vízdal, J. 1977 Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach. Východoslovenské Vydavateľstvo. Košice.

 • Zoltai L. 1926a Jelentés… Debrecen múzeumának… 1925. évi működéséről. Debrecen.

 • Zoltai L. 1926b Eltűnt falvak és elfelejtett régi helynevek Hajdúvármegye mai területén. In: Képes Kalendárium az 1926-ik közönséges esztendőre 23. évf. Debrecen, 104–113.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 14 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 10 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0