View More View Less
 • 1 ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B
 • | 2 Magyar Nemzeti Múzeum H-1088 Budapest Múzeum körút 14–16.
Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

 • Anders, A.–Nagy, E. Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Bácskay, E.–T. Biró, K. 2002 Part IV: Preliminary results from the investigation of the Lithic material from the flat settlement. In: Raczky et al. 2002, 849–852.

 • T. Biró K. 1981 A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata. ArchÉrt 108, 196–205.

 • T. Biró K. 1998 Lithic implements and the circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest.

 • T. Biró, K.–T. Dobosi, V. 1991 Lithotheca. Comparative Raw Material Collection of the Hungarian National Museum. Budapest.

 • Bognár-Kutzián, I. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, Budapest.

 • Bognár-Kutzián, I. 1966 Das Neolithikum in Ungarn. ArchA 40, 249–280.

 • Bóna, I. 1978 Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof im südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros (Árpád-kori templom és temető Dunaújváros déli határában). ARegia 16, 99–157.

 • Csánki D. 1890 Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Budapest.

 • Ecsedy, I. 1979 The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. FontesArchHung, Budapest.

 • Fehér G.–Éry K.–Kralovánszky A. 1962 A Közép-Duna-medence honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. RégTan II, Budapest.

 • Földes L. 1983 „Telek” és költözködő falvak a honfoglaló és Árpád-kori magyarság gazdálkodásában. In: Tőkei F. (szerk.): Nomád társadalmak és államalakulatok. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18. Budapest, 327–348.

 • Györffy Gy. 1961 A tatárjárás pusztításának nyomai helyneveinkben. In: Györffy L. (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának 10. évfordulójára. Túrkeve, 35–38.

 • Holló Zs.–Lengyel Gy.–Mester Zs. 2002 Egy pattintott kőeszköz elkészítése: rendszer és technika. Magyar kifejezések a technológiai vizsgálatokhoz 2. Ősrégészeti Levelek 4, 98–104.

 • Holló Zs.–Lengyel Gy.–Mester Zs.–Szolyák P. 2004 Egy pattintott kőeszköz vizsgálata. Magyar kifejezések a technológiai vizsgálatokhoz 3. Ősrégészeti Levelek 6, 62–80.

 • Kaczanowska, M. 1985 Rohstoffe, Technik und Typologie der neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau. Warszawa.

 • Kaczanowska, M.–Kozłowski, J. K. 1997 Neolithic vs Eneolithic lithic raw material procurement, technology and exchange in Eastern Europe. In: M. Lazić (ed.): ANTIΔΩPON. Dragoslavo Srejović completis LXV annis ab amicis collegis discipulis oblatum. Belgrade, 221–233.

 • Kalicz, N. 1965 Siedlungsgeschichtliche Probleme der Körös- und der Theiß-Kultur. AASzeg 8, 27–40.

 • Kalicz, N. 1986 Über das spätneolithische Siedlungswesen in Ungarn. BÁMÉ 13, 127–138.

 • Kalicz, N. 1989 Chronologische und terminologische Probleme im Spätneolithikum des Theißgebietes. In: S. Bökönyi (ed.): Neolithic of Southeastern Europe and its Near Eastern Connections. VAH 2, Budapest, 103–122.

 • Kalicz, N. 1995 Siedlungsstruktur der neolithischen Herpály-Kultur in Ostungarn. In: A. Aspes (ed.): Symposium “Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd millennium B.C.”, Verona–Lazice 1992. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona II/4. Verona, 67–75.

 • Kalicz, N. 1998 Figürliche Darstellung und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua, Series minor. Budapest.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1984 Preliminary Report on the 1977–82 excavations at the Neolithic and Bronze Age Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung 36, 85–136.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1987 The Late Neolithic of the Tisza Region: A survey of recent archaeological research. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 11–30.

 • Kiss L. 1978 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest.

 • Kozłowski, J. K.–Kaczanowska, M. 2009 Polgár-Bosnyákdomb – lithic assemblages (Polgár-Bosnyákdomb település kőeszköz-anyaga). ArchÉrt 134, 23–30.

 • Makkay J. 1957 A bihari Berettyóvölgy őskori leletei (Prehistoric finds of the Berettyó valley in Bihar). DMÉ 1948–1956, 21–46.

 • Makkay J. 1991 Entstehung, Blüte und Ende der Theiß-Kultur. In: J. Lichardus (Hrsg.): Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55. Bonn, 319–328.

 • Makkay J. 2001 Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum. Budapest.

 • Mesterházy K. 1973 Hajdúböszörmény földjének története a népvándorlás és honfoglalás korában. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 14–28.

 • Mesterházy K. 1975 Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye területének IX–XIII. századi településtörténetéhez II. (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten II). DMÉ 1974, 211–266.

 • Meyer, M.–Raetzel-Fabian, D. 2006 Neolithische Erdwerke im Überblick. www.jungsteinsite.de, Artikel vom 15. 12. 2006.

 • Mező A.–Németh P. 1972 Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza.

 • Módy Gy. 1973 Hajdúböszörmény és környéke a XIII. századtól a hajdúk letelepedéséig. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 29–61.

 • Módy Gy. 1998 Nyugat-Bihar és Dél-Szabolcs települései a XIII. század végéig (Die Siedlungen in West-Bihar und Süd-Szabolcs bis zum Ende des 13. Jahrhunderts). DMÉ 1995–1996, 165–190.

 • Németh P. 1990 A szabolcsi főesperesség a középkorban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Múzeumi Füzetek 7. Nyíregyháza.

 • M. Nepper I. 1973a Hajdúböszörmény határának népei és kultúrája az őskortól az i. u. III. század végéig. In: Szendrey I. (szerk.): Hajdúböszörmény története. Debrecen, 9–13.

 • M. Nepper I. 1973b Hajdúböszörmény határának régészeti lelőhelyei (Archäologische Funde in der Gegend von Hajdúböszörmény). HMÉ 1, 9–20.

 • M. Nepper I.–Sőregi J.–Zoltai L. 1980 Hajdú-Bihar megye halomkatasztere II. (Das Hügelkataster des Komitates Hajdú-Bihar II). HMÉ 4, 91–129.

 • Nyakas M. 2000 Hajdúböszörmény a múló időben. Hajdúböszörmény.

 • Parkinson, W. A.–Duffy, P. R. 2007 Fortifications and Enclosures in European Prehistory: A Cross-Cultural Perspective. Journal of Archaeological Research 15, 97–141.

 • Pásztor, E.–P. Barna, J.–Roslund, C. 2008 The orientation of rondels of the Neolithic Lengyel culture in Central Europe. Antiquity 82, 910–924.

 • Podborský, V.–Kovárník, J. 2006 Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their central European context. In: A. Harding–S. Sievers–N. Venclová (eds): Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Sheffield, 44–68.

 • Porcsalmy Gy. 1963 Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 3. Debrecen.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey–A. Whittle–D. Hofmann (eds): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford, 35–53.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009a Settlement history of the Middle Neolithic in the Polgár micro-region (The development of the Alföld Linearband Pottery in the Upper Tisza Region, Hungary). In: J. K. Kozłowski (ed.): Interactions between different models of neolithisation north of the Central European agro-ecological barrier. Papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE. Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU 5, Kraków, 31–50.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009b Régészeti kutatások egy késő neolitikus településen – Polgár-Bosnyákdomb. Előzetes jelentés (Archaeological research at a Late Neolithic settlement – Polgár-Bosnyákdomb. Preliminary report). ArchÉrt 134, 5–21.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009c Tér- és időszemlélet az újkőkorban. Polgár-Csőszhalom ásatási megfigyelései. In: Anders A.–Szabó M.–Raczky P. (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. A 2008. évi Magyar Tudomány ünnepe keretében elhangzott előadások. Budapest, 75–92.

 • Raczky, P.–Domboróczki, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Anders, A.–Hajdú, Zs.–Nagy, E.–Kurucz, K.–Domboróczki, L.–Sebők, K.–Sümegi, P.–Magyari, E.–Szántó, Zs.–Gulyás, S.–Dobó, K.–Bácskay, E.–T. Biró, K.–Schwartz, Ch. 2002 Polgár-Csőszhalom (1989–2000): Summary of the Hungarian-German Excavations on a Neolithic Settlement in Eastern Hungary. In: R. Aslan–S. Blum–G. Kastl–F. Schweizer–D. Thumm (Hrsg.): Mauerschau: Festschrift für Manfred Korfmann. Band 2. Remshalden-Grunbach, 833–860.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Kurucz, K.–Hajdú, Zs.–Szikora, Á. 1994 Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections. Preliminary report (Polgár-Csőszhalom. Egy késő neolitikus lelőhely kutatása a Felső-Tisza-vidéken és annak kulturális összefüggései). JAMÉ 36, 231–240.

 • Sebők, K. 2007 Ceramic forms of Polgár-Csőszhalom – a case study. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 97–116.

 • Sőregi J. 1934 A Hortobágy-görbeházi középkori templom és temető. DMÉ 1934, 103–147.

 • Sümegi, P.–Csökmei, B.–Persaits, G. 2005 The evolution of Polgár Island, a loess-covered lag surface and its influences on the subsistence of settling human cultural groups. In: S. Hum–S. Gulyás–P. Sümegi (eds): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Szeged, 141–164.

 • Szabó I. 1976 Jobbágyok – parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest.

 • Szakály F. 1981 Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest.

 • Szakmány Gy.–Starniní E.–Horváth F.–Bradák B. 2008 Gorzsa késő neolit tell településről előkerült kőeszközök archeometriai vizsgálatának előzetes eredményei (Tisza-kultúra, DK-Magyarország). Archeometriai Műhely 2008/3, 13–25.

 • Trnka, G. 2005 Kreise und Kulturen – Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. In: F. Daim–W. Neubauer (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 10–18.

 • Vízdal, J. 1977 Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach. Východoslovenské Vydavateľstvo. Košice.

 • Zoltai L. 1926a Jelentés… Debrecen múzeumának… 1925. évi működéséről. Debrecen.

 • Zoltai L. 1926b Eltűnt falvak és elfelejtett régi helynevek Hajdúvármegye mai területén. In: Képes Kalendárium az 1926-ik közönséges esztendőre 23. évf. Debrecen, 104–113.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 14 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0