Authors:
Péter Skriba ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B

Search for other papers by Péter Skriba in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Éva Ágnes Nyerges H-9400 Sopron Móricz Zs. u. 4.

Search for other papers by Éva Ágnes Nyerges in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A cikk a Vas megyei Vát határában a 86-os út elkerülő szakaszának megelőző feltárásai során előkerült, 9. századi településrészletet ismerteti. A viszonylag nagy kiterjedésű, de laza szerkezetű település veremházából és kerek vagy téglalap alakú gödreiből előkerült, nagy változatosságot mutató kerámiaanyag, a fém- és csonttárgyak a lelőhelyet egy a 9. század elejére keltezhető, de az avar temetők anyagával is szoros kapcsolatot mutató leletkörhöz kapcsolják.

 • ADAM 2002 Szentpéteri, J. (Hrsg.): Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. VAH XIII. Budapest.

 • Bálint, Cs. 1991 Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes (Kom. Csongrád). VAH 4. Budapest.

 • Bóna I. 1973 VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. FontesArchHung. Budapest.

 • Bóna I. 1988 Vázlat a lakóház történetéről a Kárpát-medencében. Bírálat Barabás Jenő: Fordulatok és korszakok a magyar népi építészetben c. doktori értekezéséről. Ethnographia 99, 401–411.

 • Daim, F. 1994 Zur nachgedrehten Keramik aus dem awarischen Gräberfeld von Mödling–An der Goldenen Stiege. In: Čeněk, S. (Hrsg.): Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Kolloquium Mikulčice, 25.–27. Mai 1993. Brno, 29–52.

 • Donat, P. 1980 Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa. Archäologische Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung. Berlin.

 • Farkas Cs. 2005 Adatok Sárvár környékének kora középkorához (A Sárvár–Faképi-dűlő nevű lelőhely néhány IX. századi objektuma kapcsán) (Beiträge zur frühmittelalterlichen Umgebung von Sárvár). Savaria 29, 73–93.

 • Farkas Cs. 2009 Kemenespálfa, Zsombékos. In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2008 – Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest, 208.

 • Fekete M. 1984 Váratlan épületnyomok egy őskori lelőhelyen. Életünk 21, 75–78.

 • Garam É. 1981 VIII–IX. századi telepnyom Tiszafüred határában (Siedlungsspur aus dem 8.–9. Jh. in der Gemarkung von Tiszafüred). ComArchHung, 137–147.

 • Garam É. 1995 Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred. Cemeteries of the Avar Period (567–829) in Hungary. Vol. 3. Budapest.

 • Gömöri J. 2000 Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában (The archaeometallurgical sites in Pannonia from the Avar and Early Árpád period). Sopron.

 • Herold, H. 2002 Die Keramik der awarischen Siedlungsreste von Brunn am Gebirge, Flur Wolfholz, Bezirk Mödling, Niederösterreich. ArchA 86, 161–181.

 • Ilon G. 2009 Nemesbőd határa. In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2008 – Archaeological Investigations in Hungary 2008. Budapest, 237–238.

 • Ilon G.–Hamvas I.–Marosszéki B. 2000 Adatok Vas megye avar kori és IX. századi településtörténetéhez. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. I. rész: 2000/2, 18–26; II. rész: 2000/3, 14–38.

 • Károlyi M. 1975 Korai Árpád-kori falvak Sárvár környékén. VSz 29 (2), 228–235.

 • Kiss G.–Tóth E.–Zágorhidi Czigány B. 1998 Savaria – Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Szombathely.

 • Kolonits L. 2008 A séi késő avar kori telep. Szakdolgozat, NyME–SEK–BTK. Történeti Segédtudományok Tanszék. Szombathely.

 • Kraskovská, L.–Poulík, J. 1978 Veľkomoravské pohrebisko v Tvrdošovciach, okr. Nové Zámky. ZbSNM 72, 83–121.

 • Mesterházy K. 2002 Gödörház változatok térben és időben. In: Kissné Cseh J. (szerk.): Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon. Tudományos konferencia, Tatabánya, 2001. július 30–31. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 6, 85–93.

 • Müller, R. 1992 Die Siedlungsreste von Zalaszabar-Dezsősziget. Antaeus 21, 311–327, 335–336.

 • Müller, R. 1994 Keramikformen des 9.–10. Jahrhunderts in der Gegend Keszthely-Zalavár. In: Čeněk, S. (Hrsg.): Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Kolloquium Mikulčice, 25.–27. Mai 1993. Brno, 63–82.

 • Šalkovský, P. 2001 Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae VI. Nitra.

 • Stadler, P.–Herold, H. 2003 Drei awarenzeitliche Brunnen und sonstige Siedlungsgruben von Brunn am Gebirge (Flur Wolfholz, Bezirk Mödling, NÖ) und die Fundkeramik. Antaeus 26, 179–186.

 • Straub P. 2005 Karoling-kori település Nagyrécsén (Zala megye). In: Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 – Archaeological Investigations in Hungary 2004. Budapest, 5–24.

 • Szőke, B. M. 1992a Das Karolingerzeitliche Gräberfeld von Sárvár–Végh malom. ComArchHung, 125–158.

 • Szőke, B. M. 1992b 7. és 9. századi településmaradványok Nagykanizsán (Siedlungsreste aus dem 7. und 9. Jh. in Nagykanizsa, SW-Ungarn). ZM 4, 129–167.

 • Szőke, B. M. 1992c Karolingerzeitliche Gräberfeld I–II von Garabonc-Ófalu. Antaeus 21, 41–204.

 • Szőke, B. M. 1996 Das birituelle Gräberfeld aus der Karolingerzeit von Alsórajk–Határi tábla. Antaeus 23, 61–146.

 • Takács, M. 1996 Die awarenzeitlichen Siedlungen von Lébény. In: Daim, F. (Hrsg.): Reitervölker aus dem Osten, Hunnen + Awaren. Eisenstadt–Bad Vöslau, 378–382.

 • Takács, M. 2002a Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. – Ein Zeitalter einheitlicher Grubenhäuser? The houses of village-like settlements in Hungary of the 2nd–13th centries A.D. – A period of uniform huts with sunken floors? Les habitats ruraux en Hongrie dès le 2ème jusqu’ au 13ème s. après J.-Ch. – Une période des maisons demi-creusées unifiées? In: Friedrich, J. et al. (eds): The Rural House from the Migration Period to the Oldest still Standing Buildings. Ruralia IV. PA Suppl. 15, 272–290.

 • Takács, M. 2002b A Lébény–Kaszás-dombi 373-as objektum kerámiája (Die Keramik des Siedlungsobjektes Nr. 373 von Lébény–Kaszás-domb). In: Guštin, M. (uredil/Hrsg.): Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Ljubljana, 170–178.

 • Takács M.–Vaday A. 2004 Avar edényégető kemencék Kompolton (The Avar kilns at Kistéri-tanya, Kompolt. Awarenzeitliche Töpferöfen in Kompolt–Kistéri-tanya). Agria 40, 5–104.

 • Tomka P. 1988 Avar kori település Győr, Bokányi Dezső utcában (Siedlung aus der Awarenzeit in der Bokányi Dezső Straße von Győr). Arrabona 24–25, 35–61.

 • Tomka P. 1998 A sopronkőhidai 9. századi település. Arrabona 36, 45–84.

 • Tomka P. 2004 Kleine Öfen – große Wannen. Die Besonderheiten einer spätawarenzeitlichen Siedlung. In: Fusek, G. (red.): Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra, 419–426.

 • Vékony G. 1984 Az avaroktól a honfoglalásig. A IX. század régészeti kutatásának lehetőségei Vas megyében. Életünk 1984/1, 65–74.

 • Vida, T. 1991 Chronologie und Verbreitung einiger awarenzeitlicher Keramiktypen. Antaeus 19–20, 131–144, 343–347.

 • Vida, T. 1999 Awarenzeitliche Keramik I. VAH VIII. Budapest.

 • Vida, T. 2009 „…Kérték, hogy Pannoniában lakhassanak”. Az avarok letelepedése. In: Anders A.–Szabó M.–Raczky P. (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Budapest, 105–122.

 • Zábojník, J. 2009 Slovensko a avarský kaganát (Slovakia and the Avar Khaganate). Bratislava.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)