View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 1113 Budapest Daróczi u. 1–3.

Tanulmányában szerző a Törökszentmiklós külterületén 1983-ban feltárt 10–11. századi temetőt mutatja be, ismertetve a temető területén megfigyelt tárgytípusokat és temetkezési szokásokat. Áttekinti a temető helyzetét a Közép-Tisza vidékének honfoglalás és kora Árpád-kori temetkezései között, rámutatva a temető regionális és kelet-európai kapcsolatrendszerére.

 • Bálint Cs. 1969 Honfoglalás kori lovastemetkezések néhány kérdése (Über die Pferdebestattungen der Landnahmezeit). MFMÉ 1969/1, 107–114.

 • Bálint Cs. 1971 X. századi temető a szabadkígyósi-pálligeti táblában (Tenth century cemetery in the Pálliget plot of Szabadkígyós). BMMK 1, 49–84.

 • Bende L.–Lőrinczy G. 1997 A szegvár-oromdűlői 10–11. századi temető (Das Gräberfeld von Szegvár-Oromdűlő aus dem 10. bis 11. Jahrhundert). MFMÉ–StudArch 3, 201–285.

 • Bende L.–Lőrinczy G.–Türk A. 2002 Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról (Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel). MFMÉ–StudArch 8, 351–402.

 • Dókus Gy. 1900 Árpádkori sírleletek Zemplén vármegyében. ArchÉrt 20, 39–61.

 • Fettich N. 1937 A honfoglaló magyarság fémművessége (Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn). ArchHung XXI. Budapest.

 • Fodor I. 1980 Honfoglalás kori korongjaink származásáról. A verseci és tiszasülyi korong (Zum Ursprung der ungarischen Metallscheiben der Landnahmezeit. Die Scheiben von Versec und Tiszasüly). FolArch 31, 189–219.

 • Fodor I. 1985 Honfoglalás kori temető Sándorfalván. Előzetes közlemény (Landnahmezeitliches Gräberfeld zu Sándorfalva. Vorbericht). AASzeg Suppl. 5, 17–33.

 • Fodor I. 1996a Nógrádsáp. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 400.

 • Fodor I. 1996b Hajdúdorog. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 226–228.

 • Fodor I. 1996c Szolnok-Strázsahalom. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 282–285.

 • Fodor I.–Madaras L. 1996 Túrkeve-Ecsegpuszta. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 294–296.

 • Gáll E. 2008 S-végű hajkarikák megjelenésének ideje az Erdélyi-medencében. (About the Beginning of Spread of the S-Shaped Lock Ring in Transylvanian Basin). Acta Siculica, 239–251.

 • Gening, V. F. 1958 Arheologičeskie pamjatniki Udmurtii. Iževsk.

 • Gening, V. F. 1962 Drevn’eudmurtszkij mogil’nik Midlan’-Saj. VAU 3. Szverdlovszk.

 • Hampel, J. 1905 Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I–III. Braunschweig.

 • Heindel, I. 1992 Äxte des 8. bis 14. Jahrhunderts im westslawischen Siedlungsgebiet zwischen Elbe/Saale und Oder/Neisse. ZfA 26, 17–56.

 • Istvánovits E. 2003 A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Nyíregyháza.

 • Khoroshev, A. S.–Sorokin, A. N. 1992 Buildings and properties from the Lyudin end of Novgorod. The archaeology of Novgorod, Russia. Lincoln.

 • Kirpičnikov, A. N. 1966 Drevneruzskoe oružie II. Moskva–Leningrad. ArhSSSR, SAI E1–2.

 • Kiss G. 2000 Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei (Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.–12. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 2. Szombathely.

 • Kovács, L. 1979 Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez (Archäologische Bemerkung zur Herkunft unserer Beilnamen). NyK 81, 389–392.

 • Kovács, L. 1981 Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop’ja (Die Waffen der landnehmenden Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). Dissertacija na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk. Habilitationsschrift. Moskva, 1–142; Taf. 1–71. Kézirat, MTA Kézirattára, lt. sz.: D/9070 (Handschrift, Handschriftenarchiv der UAW, Inv.-Nr. D/9070).

 • Kovács, L. 1982 Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop’ja (Die Waffen der landnehmenden Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). MittArchInst 10–11 (1980–81) 243–255; Taf. 1–6.

 • Kovács, L. 1986a Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. II: A homokbányai temetőrészlet. Adatok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa. II: Gräberfeldabschnitt in der Sandgrube. Beiträge zur Wertung der Äxte mit Schaftlochlappen sowie der trapezförmigen Steigbügel). ComArchHung, 93–121.

 • Kovács, L. 1986b Viselet, fegyverek (Tracht, Waffen). In: Kristó Gy. (szerk.): Az Árpád-kor háborúi (Kriege der Arpadenzeit). Budapest, 216–281, 306–313, 317–326.

 • Kovács, L. 1986c Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit. ActaArchHung 38, 195–225.

 • Kovács, L. 1989 A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar temetőrészlet (Ungarischer Friedhofsteil von Nagyhalász-Zomborhegy aus dem 10. Jahrhundert). ComArchHung 165–176.

 • Kovács, L. 1994 Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel). VAH 6, 1–227.

 • Kovács, L. 2003 Viselet, fegyverek (Tracht, Waffen). In: Kristó Gy. (szerk.): Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Budapest, 284–393.

 • Költő L.–Bajzik A. 2008 Kora Árpád-kori temetőrészlet egy kaposvári lakóparkban. Előzetes jelentés az Ezüsthárs lakópark közműberuházások által érintett területének régészeti feltárásáról (Early Árpád-era cemetery section in a housing park in Kaposvár. Preliminary report on the archaeological survey of areas affected by public utilities instalment in the Ezüsthárs housing block). SMK 18, 171–224.

 • Langó P. 2001 Megjegyzések a honfoglalás kori huzal- és sodrott karperecek tipológiájával kapcsolatban (Beiträge zur Tracht und Benutzungszeit der Draht- und gedrehten Armringe im Karpatenbecken des 10.–11. Jh.). JAMÉ 42, 33–57.

 • Langó P.–Türk A. 2003 Móra nyomában – Előzetes beszámoló a Kiszombor határában 2003-ban végzett honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő feltárásairól. MKCsM, 203–214.

 • Lőrinczy, G. 1992 Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrhundert in Szegvár-Oromdűlő (Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der frühen Awarenzeit). ComArchHung, 81−124.

 • Lőrinczy G.–Straub P. 2006 Az avar kori padmalyos temetkezésekről. Szempontok a Kárpát-medencei padmalyos temetkezések értékeléséhez (Über die awarenzeitlichen Nischengräber. Angaben zur Bewertung der Nischengräber des Karpatenbeckens). Arrabona 44/1, 277–314.

 • Madaras L. 1996 Szolnok, Lenin TSz (Ugar) 10. századi temetője. Jász-Nagykun-Szolnok megye 10. századi leletei és azok történeti tanúságai (Der Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme in der Zentrale der Szolnoker „Lenin“ LPG). In: Wolf M.–Révész L. (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc, 65–116.

 • Madaras L. 1997 Törzsek és nemzetségek az Alföldön. In: Kohály J. (szerk.): Honfoglalás és Árpád-kor. „Verecke híres útján.” Ungvár, 104–124.

 • Madaras L. 2006 Honfoglalás kori temető Szolnok határában. Újabb adatok a X. századi női viselet rekonstrukciójához (Gräberfeld Szolnok-Szanda, Beke Pál halma aus dem 10. Jahrhundert. Neue Angaben zur Rekonstruktion der landnahmezeitlichen Frauentracht). ComArchHung, 213−251.

 • Madaras L. 2009 Honfoglalás kori leletek Tiszasüly-Éhhalmon (Archaeological findings from the age of the Hungarian conquest at Tiszasüly-Éhhalom). Tisicum XVIII, 52–62.

 • Madaras L.–Selmeczi L. 1996a Kétpó. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 236–239.

 • Madaras L.–Selmeczi L. 1996b Tiszasüly. In: Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 292–294.

 • Mesterházy K. 1965 Az S-végű karikák elterjedése a Kárpát-medencében (Die Verbreitung des Haarrings mit S-Ende im Karpatenbecken). DMÉ XLVII (1962–1964) 95–113.

 • Mesterházy K. 2002 Dunántúl a 10. században. Századok 136, 327–340.

 • M. Nepper I. 2002 Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei I–II. (Beschreibung und Auswertung der Grabfunde von 17 Fundorten des 10.–11. Jahrhunderts im Komitat Hajdú-Bihar). Budapest–Debrecen.

 • Révész L. 1992 Honfoglalás és államalapítás kori temetők Miskolcon. In: Rémiás T. (szerk.): Régészeti tanulmányok Miskolc korai történetéhez. Miskolc, 91–120.

 • Révész L. 1996 A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des Oberen Theißgebiets im 10. Jahrhundert). Miskolc.

 • Révész L. 2008 Heves megye 10–11. századi temetői. (Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10–11. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 5. Szerk.: Kovács L.–Révész L. Budapest.

 • Cs. Sebestyén K. 1932 „A sagittis Hungarorum…” A magyarok íja és nyila. Dolg VIII, 167–255.

 • Sedov, V. V. 1982 Vostočne slavâne v VI–XIII vv. SAI, 248–284.

 • Selmeczi, L. 1980 Der landnahmezeitliche Fund von Kétpó. ActaArchHung 32, 251–269.

 • Soós V. 1982 Nógrádsáp-Tatárka. RégFüz Ser. II. No. 35, 80–81.

 • Szabó J. Gy. 1980a Árpád-kori telep és temetője Sarud határában IV. (Arpadenzeitliche Siedlung und ihr Friedhof in der Gemarkung von Sarud IV. Absolute und relative Chronologie des Friedhofes. Charakter des Friedhofes). EMÉ XVI–XVII, 45–125.

 • Szabó J. Gy. 1980b Das silberne Taschenblech von Túrkeve-Ecsegpuszta. ActaArchHung 32, 271–293.

 • Széll M. 1941 XI. századi temetők Szentes környékén (Les cimetières du XIème siècle aux environs de Szentes). FolArch 3–4, 231–265.

 • Szőke B. 1962 A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Budapest.

 • Szőke B. M.−Vándor L. 1987 Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője (Arpadenzeitliches Gräberfeld von Pusztaszentlászló). FontesArchHung. Budapest.

 • Tárnoki J. 1982 Régészeti kutatások Nógrád megyében (1979−1981) (Archäologische Ausgrabungen im Komitat Nógrád, 1979−1981). NMMÉ 8, 381−386.

 • Tettamanti S. 1971 Zalavár-Község I. számú XI. századi temető (Das Gräberfeld Nr. I von Zalavár-Község, 11. Jh.). ArchÉrt 98, 216−244.

 • Tettamanti S. 1975 Temetkezési szokások a X–XI. században a Kárpát-medencében (Begräbnissitten im 10.–11. Jh. im Karpatenbecken). StCom 3, 79–123.

 • H. Tóth E. 1974 Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán (Ein landnahmezeitliches Grab in Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 90, 112–126.

 • Török, Gy. 1962 Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. ArchHung XXXIX. Budapest.

 • Türk A. 2009 Adatok és szempontok a Kárpát-medence 10–11. századi hagyatékában megfigyelt sírformák és temetkezési szokások klasszifikációjához. In: Vincze F. (szerk.): Avarok, bolgárok, magyarok. Konferenciakötet. Budapest, 87−128.

 • Varga S. 2007 10–11. századi padmalyos temetkezések a Kárpát-medencében. Kézirat.