Authors:
Ferenc Horváth Móra Ferenc Múzeum H-6220 Szeged Roosevelt tér 1−3.

Search for other papers by Ferenc Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Ottó Fogas Móra Ferenc Múzeum H-6220 Szeged Roosevelt tér 1−3.

Search for other papers by Ottó Fogas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány összefoglalja a középkori – és török kori – szegedi vár és a hozzá tartozó gótikus vártemplom építéstörténetére vonatkozó legfontosabb történeti és régészeti adatokat, valamint ismerteti az 1999 és 2010 között végzett feltárások főbb eredményeit. A vár és a vártemplom korhatározásához új radiokarbon és habarcsmintából készült koradatokat ismertet.

 • Bálint G. 1870 A török hódoltságról. Kyromi Ibrahim krónikájának ismertetése. Századok.

 • Bálint S. 1960 Egy ismeretlen régi szegedi városkép. MFMÉ 1958–1959 (1960) 191–196.

 • Blazovich L.–Kristó Gy. 1993 A csongrádi régió 1100 éve. Szeged.

 • Búzás G. 2005 Árulkodó faragványok. Szeged. A város folyóirata. 17. évf. 2. sz., 25–26.

 • CD Mor. P. Ritter v. Chlumecky–J. Chytil: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII. Brünn 1854.

 • Dávid K. 1974 Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája. MűvF 7.

 • Dugonics A. 1794 Jeles történetek. Mellyeket a’ magyar játék-színre alkalmazott Dugonics András királyi oktató. I. Pest.

 • Entz G. é. n. (1965) Bálint A. (szerk.): Kőtár. Móra Ferenc Múzeum, Szeged.

 • Forgách F. 1982 Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. Budapest.

 • Gyarmathy J. 1884 Nagy-Mária-Zelli útitárs. Budapest.

 • Györffy Gy. 1952 A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. MTAK II.2, 344–361.

 • Hanz E. 2006 A szegedi vár kerámiaanyaga a török korban. Castrum 4, 131–146.

 • Hatházi G. 1991 A perkátai kun szállástemető. Előzetes beszámoló az 1986–88. évi feltárásokról (Das Gräberfeld eines kumanischen Weilers von Perkáta. Vorbericht über die Grabungen 1986–88). MFMÉ 1984–1985/2 (1991) 651–674.

 • Hatházi G. 2000 Halas kun székközpont és magyar mezőváros a középkorban. In: Ö. Kovács L.–Szakál A. (szerk.): Kiskunhalas története 1. Kiskunhalas, 169–302.

 • Hegyi K. 2007 A török hódoltság várai és várkatonasága I–III. História Könyvtár. Kronológiák, adattárak. Szerk.: Glatz F. Budapest.

 • Hladky M. 1938 A magyar gyűrű. Budapest.

 • Horváth F. 2000 Vár. Stefánia sétány. In: Tóth F. (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 497–512.

 • Horváth F. 2000a Szermonostor. In: Tóth F. (szerk.): Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 301–308.

 • Horváth F. 2006 A szegedi vár (The Castle of Szeged). In: Régészeti Értékeink – Treasures of Archaeology in Hungary 13. Budapest.

 • Horváth F. 2006a A szegedi vár története. Castrum 4, 5–30.

 • Horváth F. 2008 Vár, vártemplom, kőtár. In: A Móra Ferenc Múzeum 125 éve, 1883–2008. Szeged, 145–155.

 • Horváth F.−Zombori I. 1986 Kováts István leírása és rajzai a szegedi vár kőfaragványairól (1878) (Die Beschreibung und Zeichnungen von István Kováts über die verzierten Steine der Szegeder Burg, 1878). MFMÉ I, 169–225.

 • Istvánffy M. 1962 A magyarok történetéből. Budapest.

 • Karácson I. 1863 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664–1666. Fordította: Karácson Imre. In: Török–magyarkori történelmi emlékek. Második osztály: írók. V. kötet. Pest.

 • Kelemen É.–Rózsa P. 2007 Történeti habarcsok datálási lehetőségei a „hidraulikus tényező” alapján. Építőanyag 59, 4. szám, 111–113.

 • Kovács Gy.–Rózsás M. 2010 A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások (1999–2009) (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and Its Surroundings. New Research, 1999–2009). In: Benkő E.–Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary I. Budapest, 621–642.

 • Kovács, P. 2000 Römische Inschriften aus dem sarmatischen Barbaricum in Ungarn. In: Epigraphica I. Hungarian Polis Studies 6. Debrecen, 57–75.

 • Kovács, P. 2003 Die Römischen Inschriften Ungarns. Supplementum 1. AT 47, 319–322.

 • Kováts I. 1981 Egy szegény pórfiú önéletrajza. Tények és Tanúk. Budapest.

 • Kratochwill M. 2010 A szegedi vár és környéke a 18. századi erődítések és újjáépítések után 1775 körül (The castle of Szeged and its surroundings in 1775). MFMÉ SH 13, 45–58.

 • Kristó Gy. 1973 Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest.

 • Kulcsár I. 1983 Az egységes város. In: Szeged I., 424–444.

 • Lakatos P. 1965a Római leletek a szegedi vár területéről. AT, 91–102.

 • Lakatos P. 1965b Funde der Römerzeit vom Gebiet der Szegediner Festung. MFMÉ 1964–65, 65–81.

 • Lakatos P. 1972 A Dél-Alföldön keresztülhaladó római kori út kérdéséhez. AT 1972, 214–219.

 • Lovag Zs. 1980 Árpád-kori pecsétgyűrűk. FolArch 31, 221–238.

 • Marcsik A.–Hajnal K.–Ősz B. 2004 Egy fertőző megbetegedés csonttani manifesztációjának megjelenése egy középkori mintában. ArchKözl 45, 201–205.

 • Molnár J. 1959 A szegedi vár. MMűvéd 1, 22–31.

 • Molnár J. 1972 Sinan magyarországi munkáinak nyomában. MMűvéd 1, 25–28.

 • Nagy Z. 1983 A vár külső képe. In: Szeged I., 363–369.

 • Nagy Z. 1985 A vár és a város újjáépítése. További katonai és kamarai építkezések. In: Szeged II., 68–82.

 • Nagy Z. 1986 Franz von Querlonde jelentése a szegedi vár 1768. évi állapotáról és erődítési terveiről. MFMÉ 1986-1, 139–167.

 • Nagy Z.–Papp I. 1960 Városképek–Műemlékek Szeged. Budapest.

 • Nagy Z.–Szekfű L.–Horváth F. 1983 Szeged, a „vár” és a Boldogasszony templom. In: Szeged I, 278–295.

 • Ősz, B. 2006 Palaeopathological investigations of the skeletal material of Szeged-Vár, Hungary. ActaBiol 50 (3–4) 167.

 • Ősz, B. et al. 2009 Ősz, B.–Hajnal, K.–Marcsik, A.–Fogas, O.–Horváth, F.–Zádori, P.–Kelemen, K.–Vandulek, Cs.–Schultz, M.–Márk, L.–Molnár, E.–Pálfi, Gy.: Preliminary Report on the Palaeopathological Research of the Skeletal Material from the Szeged Medieval Castle Excavation. ActaBiol 53 (2), 125−138.

 • Özgüven, B. 2002 A Duna menti oszmán-török palánkvárak jellegzetességei. In: Gerelyes I.–Kovács Gy. (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. OpHung III, 145–150.

 • Pálóczi Horváth A. 1973 A magyarországi kunok régészeti kutatásának helyzete (The Present State of Archaeological Research Concerning the Cumans in Hungary). FolArch 25, 241–250.

 • Petrovics I. 1979 Oklevelek Szeged középkori történetéhez. AHSzeg 46.

 • Petrovics I. 1982 A szegedi vár korai történetéhez. Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből 6, 53–66.

 • Petrovics I. 1983 A vár az írott forrásokban. In: Szeged I., 357–363.

 • Petrovics I. 1992 Szeged történeti kronológiája 1183–1543 eleje. In: Kristó Gy. (szerk.): Szeged története. Kronológia a kezdetektől 1944-ig. Szeged.

 • Reizner J. 1899–1900 Szeged története I–IV. Szeged.

 • RMKT 1881 Régi magyar költők tára III. Tinódi Sebestyén összes művei, 1540–1555. XVI. századi költők művei. Közzéteszi: Szilády Á. Budapest.

 • Cs. Sebestyén K. 1926 A szegedi vár legrégibb története (Die älteste Geschichte der Szegeder Festung). DolgSzeg 2, 144–164.

 • Cs. Sebestyén K. 1928 Szeged középkori vára (Die mittelalterliche Burg in Szeged). DolgSzeg 4, 257–293.

 • Cs. Sebestyén K. 1929 Az algyői templom. DolgSzeg 5, 132–138.

 • Cs. Sebestyén K. 1938 Szeged középkori templomai (Kirchen des Mittelalters in Szeged). A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai 8. Szeged.

 • Selmeczi L. 1986 A kunok és jászok régészeti kutatásának néhány problémája. Folklór és Etnográfia 24. Szerk.: Németh P. Debrecen, 129–142.

 • Selmeczi L. 2009 A karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemető régészeti kutatásának néhány tanulsága. In: Rosta Sz. (szerk.): „Kun-kép” A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza, 17–32.

 • Szádeczky-Kardoss S. 1983 A Tisza folyónév vallomása. In: Szeged I, 104–106.

 • Szeged 1983 Kristó Gy. (szerk.): Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig. Szeged.

 • Szeged 1985 Farkas J. (szerk.): Szeged története II. 1686–1849. Szeged.

 • Takács E. 1943 Gróf Nádasdy László csanádi püspök. Szeged.

 • Thury J. 1893 Török történetírók I–II. Budapest.

 • Tinódi S. 1552 Históriás ének a szegedi veszedelemről. Kassa. Kiadása: RMKT III, 62–64.

 • Törőcsik I. 2004 Szeged–Roosevelt tér – leletek és tapasztalatok. MKCsM 2003 (2004) 183–191.

 • Vándor L. 1992 Zalai castellumok kutatásának eredményei (Die archäologische Untersuchung der castella im Komitat Zala). In: Cabello J. (szerk.): Várak a késő középkorban – Die Burgen im Spätmittelalter. Castrum 2/1990.

 • Varga F. 1877 Szeged város története. Szeged.

 • Veress D. Cs. 1986 A szegedi vár. Budapest.

 • Vörös G. 1982 A korai szarmata időszak tárgyi hagyatéka. In: Szeged I, 124–131.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)