View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár H-1370 Budapest Pf. 364.
Restricted access

The study analyses the topography and the burial customs of the 11th–13th century graves excavated at Cluj-Mănăştur (Kolozsmonostor), together with their relationship to the settlement- and stone building remains of the site. It concludes how and how long could coexist from the 11th century onwards a county seat and a monastery surrounded by the same ramparts.

 • M. Aradi Cs. 1998 A Főnyed-gólyásfai Árpád-kori temető és település eddigi ásatásának összegzése (Summary of the excavations at the Arpad-aged settlement of Főnyed-Gólyásfa). SMK 13, 112–154.

 • Bakay, K. 1967–1968 Gräberfelder aus dem 10.–11. Jahrhundert in der Umgebung von Székesfehérvár und die Frage der fürstlichen Residenz II. ARegia 8–9, 57–84.

 • Bakay, K. 2011 Somogyvár, Szent Egyed-monostor. A somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása. (Somogyvár. Historical Recapitulation.) Budapest.

 • Bárdos E. 1987 Középkori templom és temető Kaposvár határában II. (Medieval church and cemetery in the vicinity of Kaposvár Part II). SMK 8, 187–233.

 • Benkő E. 2000 Kolozsmonostor. In: Wieczorek, A.–Hans-Martin, H. (szerk.): Európa közepe 1000 körül. Stuttgart, 372–373.

 • Benkő E. 2004 Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. Erdélyi Múzeum Egyesület. Erdélyi Tudományos Füzetek 248. Kolozsvár.

 • Bóna, I. 1978 Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof im südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros. ARegia 16, 99–150.

 • Bóna, I. 1986 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkay L.–Mócsy A. (szerk.): Erdély története I. Budapest.

 • Bóna, I. 1998 Az Árpádok korai várai. Debrecen.

 • Fitz J. 1961–1962 A fonyódi vár feltárása (Die Ausgrabung der Burg von Fonyód). ARegia 2–3, 104–114.

 • Fodor I. 2005 Árpád-kori templom körüli temetők Hajdúdorog határában (Churchyards from the 11th–13th centuries at Hajdúdorog). OpHung 6, 197–212.

 • Fusek, G. 1998 Gräber mit Arpadenmünzen aus dem Gräberfeld von Šindolka in Nitra. SlA 46, 75–114.

 • Gáll E. 2011 Doboka-IV. Vártérség templom körüli temetője (The Churchyard cemetery in Dăbâca/Doboka, Castle Area 4. Archaeological Data on the Development of a North Transylvanian County centre in the 11th–13th centuries). Kolozsvár.

 • Gáll E.–Gergely B. 2009 Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10–13. századi történetéhez. Kolozsvár.

 • Gáll, E.–Gergely, B.–Gál, Sz. 2010 La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII. Cluj-Napoca.

 • Gyöngyössy M. 2011 Pénzhasználat 12. századi falvainkban. In: Kolozsi B.–Szikágyi K. A. (szerk.): Sötét idők falvai. Tempora obscura. Debrecen.

 • H. Gyürky K. 1996 A Buda melletti kánai apátság feltárása (Die Freilegung der Kánaer Abtei bei Ofen). Budapest.

 • Hatházi G. 2004 A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon (Die archäologischen Funde und Befunde der Kumanen im Osten Transdanubiens). OpHung 5.

 • Hatházi G. 2005 A kun szállástemetők kutatásának néhány tanulsága (A few conclusions of the investigation of the Cumanian cemeteries of the Anjou period). OpHung 6, 103–108.

 • Havasi K. 2011 Sárvármonostor XI. századi kőfaragványainak katalógusa elé. In: Kollár T. (szerk.): Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Nyíregyháza, 27–59.

 • Hegedűs K. 1981 A derekegyház-ibolyásdombi feltárások. MKCsM 3–8.

 • Iambor, P. 2005 Aşezări fortificate din Transilvania (sec. IX–XIII). Cluj-Napoca.

 • Iambor, P.–Matei, S. 1979 Incinta fortificate de la Cluj-Mănăştur (sec. IX–XIV) (Der Burgwall von Cluj-Mănăştur). ActaMN 16, 599–620.

 • Iambor, P.–Matei, S. 1983 Consideraţii privind cronologie dintre aşezarea şi cimitrul de la Cluj-Mănăştur. ActaMN 20, 129–150.

 • Iambor, P.–Matei, S.–Halasu, A. 1981 Noi cercetări arheologice de la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăştur (Betrachtungen zum chronologischen Verhältnis zwischen Siedlung und Friedhof von Cluj-Mănăştur). ActaMN 18, 131–146.

 • Jelovina, D. 1982 Starohorvatska groblje na Mastirinama u selu Kasicu kod Zadra SHP III. 12, 35–65.

 • Juhász I. 2000 A Csolt nemzetség monostora Vésztőn. In: Kollár T. (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Dél-alföldi évszázadok 13. Szeged, 281–303.

 • Kiss G. 2000 Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei (Archäologische und historische Angaben zur Geschichte des Komitates Vas im 10.–12. Jahrhundert). Szombathely.

 • KMTL 1994 Korai magyar történeti lexikon. Főszerk.: Kristó Gy. Budapest.

 • Kovács A. 2001 Kolozsmonostor. In: Paradisum 2001, 396–399.

 • Kovács, L. 1994 Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. VAH 6.

 • Kovács, L. 1997 A kora Árpád-kori pénzverésről (Über die Münzprägung in der frühen Arpadenzeit). VAH 7.

 • M. Kozák É. 1993 A vértesszentkereszti apátság. Budapest.

 • Krumphanzlová, Z. 1978 Chronologie pohřebniho inventaře vesnickych hrbitovů 9. až 11 věku v Čechach. PA 65, 31–110.

 • Krupica, O. 1978 Stredoveké Krasno. Zapadné Slovensko 5, 169–333.

 • Kulcsár M. 1996 Néhány megjegyzés az Árpád-kori karikaékszerek viseletének kérdéséhez. Az ún. köpűs záródású karikák (Beiträge zur Frage der Arpadenzeitlichen Ringtracht. Die sog. Ringe mit Tüllenverschluß). Savaria 22/3, 249–275.

 • Lovag, Zs. 1999 Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseums. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaeologica III. Budapest.

 • Lovag, Zs. 2001 Esztergom-Sziget. In: Paradisum 2001, 346–349.

 • Lovag, Zs. 2005 Az esztergom-szigeti apácakolostor temetőjének kutatása (Investigation of the cemetery of the Esztergom-Sziget convent). OpHung 6, 127–130.

 • Lupescu R. 2005 Kolozsvár korai történetének buktatói. EMúz 3–4, 25–77.

 • Magyar K. 2005 Árpád-kori nemzetségközpontok egyházainak temetőiről (On the churchyards of the clan centers of the Arpadian Era). OpHung 6, 163–172.

 • Méri I. [1986] Méri István: Ásatás a kolozsvári Fő téren, 1943. Méri István hagyatékából közzéteszi Kovalovszki Júlia. A Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának Közleményei 1. Szerk.: Czeglédy I. Budapest.

 • Molnár E. 2005 Esztergom-Zsidód templom körüli temetője (The Esztergom-Zsidód churchyard). OpHung 6, 109–114.

 • MRT 2 1969 Éry I.–Kelemen M.–Németh P.–Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája. Veszprém megye régészeti topográfiája 2. A veszprémi járás. Szerk.: Éry I. Budapest.

 • Parádi N. 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A Nyáregyháza-pusztapótharaszti kincslelet (Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert. Der Schatzfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). FolArch 26, 119–161.

 • Paradisum 2001 Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. Catalogue. Szerk.: Takács I. Pannonhalmi Bencés Főapátság. Pannonhalma.

 • Rainer P.–Pintér L. 2009 Veszprém megye egyházi élete a középkorban. Kiállítási katalógus (Ecclesiastical Life in Veszprém County in the Middle Ages. Exhibition Catalogue). Veszprém.

 • Ritoók Á. 2004 Szempontok a magyarországi templom körüli temetők elemzéséhez. In: F. Romhányi B. et al. (szerk.): Es tu scholaris. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestinensia XIII. Budapest, 115–123.

 • Ritoók Á. 2010 A templom körüli temetők régészeti kutatása (The archaeological research of churchyards). In: Benkő E.–Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 473–494.

 • Cs. Sós, Á. 1963 Die Ausgrabungen Géza Fehér’s in Zalavár. Budapest.

 • Cs. Sós, Á. 1984 Zalavár-Kövecses. Ausgrabungen 1976–78. RégFüz Ser. II. No. 24. Budapest.

 • Stanojev, N. 2005 Les sepultures dans les nécropoles autour des églises (en Voivodine). OpHung 6, 59–70.

 • Szabó J. Gy. 1972 Gótikus pártaövek a kisnánai vár temetőjéből (Spätmittelalterliche Prunkgürtel aus dem Burg-Friedhof von Kisnána). EMÉ 57–88.

 • Szatmári I. 1995 Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében (Die Pektorales byzantinischen Typs als Reliquienschreine im Komitat Békés und Csongrád). MFMÉ–StudArch I, 219–264.

 • Szőke B. 1962 A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti tanulmányok I. Budapest.

 • Szőke, B. M. 1977 Eine Bemerkung zur Technik der Riffelung von S-Ringe. ActaArchHung 29, 287–289.

 • Szuromi Sz. A. 2002 A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII–XIII. században. Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Univ. Catholicae de Petro Pazmany nominatae III/4. Budapest.

 • Takács I. 2001 Kat. V.51. Lábazat részlete. In: Paradisum 2001, 443.

 • Tóth S. 2001 Sárvármonostor. In: Paradisum 2001, 368–370.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 16 0 0
Feb 2021 9 1 2
Mar 2021 14 0 0
Apr 2021 18 0 1
May 2021 1 0 1
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0