View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár H-1370 Budapest Pf. 364.
Restricted access

The study analyses the topography and the burial customs of the 11th–13th century graves excavated at Cluj-Mănăştur (Kolozsmonostor), together with their relationship to the settlement- and stone building remains of the site. It concludes how and how long could coexist from the 11th century onwards a county seat and a monastery surrounded by the same ramparts.

 • M. Aradi Cs. 1998 A Főnyed-gólyásfai Árpád-kori temető és település eddigi ásatásának összegzése (Summary of the excavations at the Arpad-aged settlement of Főnyed-Gólyásfa). SMK 13, 112–154.

 • Bakay, K. 1967–1968 Gräberfelder aus dem 10.–11. Jahrhundert in der Umgebung von Székesfehérvár und die Frage der fürstlichen Residenz II. ARegia 8–9, 57–84.

 • Bakay, K. 2011 Somogyvár, Szent Egyed-monostor. A somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása. (Somogyvár. Historical Recapitulation.) Budapest.

 • Bárdos E. 1987 Középkori templom és temető Kaposvár határában II. (Medieval church and cemetery in the vicinity of Kaposvár Part II). SMK 8, 187–233.

 • Benkő E. 2000 Kolozsmonostor. In: Wieczorek, A.–Hans-Martin, H. (szerk.): Európa közepe 1000 körül. Stuttgart, 372–373.

 • Benkő E. 2004 Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. Erdélyi Múzeum Egyesület. Erdélyi Tudományos Füzetek 248. Kolozsvár.

 • Bóna, I. 1978 Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof im südlichen Stadtgebiet von Dunaújváros. ARegia 16, 99–150.

 • Bóna, I. 1986 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkay L.–Mócsy A. (szerk.): Erdély története I. Budapest.

 • Bóna, I. 1998 Az Árpádok korai várai. Debrecen.

 • Fitz J. 1961–1962 A fonyódi vár feltárása (Die Ausgrabung der Burg von Fonyód). ARegia 2–3, 104–114.

 • Fodor I. 2005 Árpád-kori templom körüli temetők Hajdúdorog határában (Churchyards from the 11th–13th centuries at Hajdúdorog). OpHung 6, 197–212.

 • Fusek, G. 1998 Gräber mit Arpadenmünzen aus dem Gräberfeld von Šindolka in Nitra. SlA 46, 75–114.

 • Gáll E. 2011 Doboka-IV. Vártérség templom körüli temetője (The Churchyard cemetery in Dăbâca/Doboka, Castle Area 4. Archaeological Data on the Development of a North Transylvanian County centre in the 11th–13th centuries). Kolozsvár.

 • Gáll E.–Gergely B. 2009 Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10–13. századi történetéhez. Kolozsvár.

 • Gáll, E.–Gergely, B.–Gál, Sz. 2010 La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII. Cluj-Napoca.

 • Gyöngyössy M. 2011 Pénzhasználat 12. századi falvainkban. In: Kolozsi B.–Szikágyi K. A. (szerk.): Sötét idők falvai. Tempora obscura. Debrecen.

 • H. Gyürky K. 1996 A Buda melletti kánai apátság feltárása (Die Freilegung der Kánaer Abtei bei Ofen). Budapest.

 • Hatházi G. 2004 A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon (Die archäologischen Funde und Befunde der Kumanen im Osten Transdanubiens). OpHung 5.

 • Hatházi G. 2005 A kun szállástemetők kutatásának néhány tanulsága (A few conclusions of the investigation of the Cumanian cemeteries of the Anjou period). OpHung 6, 103–108.

 • Havasi K. 2011 Sárvármonostor XI. századi kőfaragványainak katalógusa elé. In: Kollár T. (szerk.): Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Nyíregyháza, 27–59.

 • Hegedűs K. 1981 A derekegyház-ibolyásdombi feltárások. MKCsM 3–8.

 • Iambor, P. 2005 Aşezări fortificate din Transilvania (sec. IX–XIII). Cluj-Napoca.

 • Iambor, P.–Matei, S. 1979 Incinta fortificate de la Cluj-Mănăştur (sec. IX–XIV) (Der Burgwall von Cluj-Mănăştur). ActaMN 16, 599–620.

 • Iambor, P.–Matei, S. 1983 Consideraţii privind cronologie dintre aşezarea şi cimitrul de la Cluj-Mănăştur. ActaMN 20, 129–150.

 • Iambor, P.–Matei, S.–Halasu, A. 1981 Noi cercetări arheologice de la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăştur (Betrachtungen zum chronologischen Verhältnis zwischen Siedlung und Friedhof von Cluj-Mănăştur). ActaMN 18, 131–146.

 • Jelovina, D. 1982 Starohorvatska groblje na Mastirinama u selu Kasicu kod Zadra SHP III. 12, 35–65.

 • Juhász I. 2000 A Csolt nemzetség monostora Vésztőn. In: Kollár T. (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Dél-alföldi évszázadok 13. Szeged, 281–303.

 • Kiss G. 2000 Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei (Archäologische und historische Angaben zur Geschichte des Komitates Vas im 10.–12. Jahrhundert). Szombathely.

 • KMTL 1994 Korai magyar történeti lexikon. Főszerk.: Kristó Gy. Budapest.

 • Kovács A. 2001 Kolozsmonostor. In: Paradisum 2001, 396–399.

 • Kovács, L. 1994 Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. VAH 6.

 • Kovács, L. 1997 A kora Árpád-kori pénzverésről (Über die Münzprägung in der frühen Arpadenzeit). VAH 7.

 • M. Kozák É. 1993 A vértesszentkereszti apátság. Budapest.

 • Krumphanzlová, Z. 1978 Chronologie pohřebniho inventaře vesnickych hrbitovů 9. až 11 věku v Čechach. PA 65, 31–110.

 • Krupica, O. 1978 Stredoveké Krasno. Zapadné Slovensko 5, 169–333.

 • Kulcsár M. 1996 Néhány megjegyzés az Árpád-kori karikaékszerek viseletének kérdéséhez. Az ún. köpűs záródású karikák (Beiträge zur Frage der Arpadenzeitlichen Ringtracht. Die sog. Ringe mit Tüllenverschluß). Savaria 22/3, 249–275.

 • Lovag, Zs. 1999 Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseums. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaeologica III. Budapest.

 • Lovag, Zs. 2001 Esztergom-Sziget. In: Paradisum 2001, 346–349.

 • Lovag, Zs. 2005 Az esztergom-szigeti apácakolostor temetőjének kutatása (Investigation of the cemetery of the Esztergom-Sziget convent). OpHung 6, 127–130.

 • Lupescu R. 2005 Kolozsvár korai történetének buktatói. EMúz 3–4, 25–77.

 • Magyar K. 2005 Árpád-kori nemzetségközpontok egyházainak temetőiről (On the churchyards of the clan centers of the Arpadian Era). OpHung 6, 163–172.

 • Méri I. [1986] Méri István: Ásatás a kolozsvári Fő téren, 1943. Méri István hagyatékából közzéteszi Kovalovszki Júlia. A Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának Közleményei 1. Szerk.: Czeglédy I. Budapest.

 • Molnár E. 2005 Esztergom-Zsidód templom körüli temetője (The Esztergom-Zsidód churchyard). OpHung 6, 109–114.

 • MRT 2 1969 Éry I.–Kelemen M.–Németh P.–Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája. Veszprém megye régészeti topográfiája 2. A veszprémi járás. Szerk.: Éry I. Budapest.

 • Parádi N. 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A Nyáregyháza-pusztapótharaszti kincslelet (Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert. Der Schatzfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). FolArch 26, 119–161.

 • Paradisum 2001 Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. Catalogue. Szerk.: Takács I. Pannonhalmi Bencés Főapátság. Pannonhalma.

 • Rainer P.–Pintér L. 2009 Veszprém megye egyházi élete a középkorban. Kiállítási katalógus (Ecclesiastical Life in Veszprém County in the Middle Ages. Exhibition Catalogue). Veszprém.

 • Ritoók Á. 2004 Szempontok a magyarországi templom körüli temetők elemzéséhez. In: F. Romhányi B. et al. (szerk.): Es tu scholaris. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestinensia XIII. Budapest, 115–123.

 • Ritoók Á. 2010 A templom körüli temetők régészeti kutatása (The archaeological research of churchyards). In: Benkő E.–Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 473–494.

 • Cs. Sós, Á. 1963 Die Ausgrabungen Géza Fehér’s in Zalavár. Budapest.

 • Cs. Sós, Á. 1984 Zalavár-Kövecses. Ausgrabungen 1976–78. RégFüz Ser. II. No. 24. Budapest.

 • Stanojev, N. 2005 Les sepultures dans les nécropoles autour des églises (en Voivodine). OpHung 6, 59–70.

 • Szabó J. Gy. 1972 Gótikus pártaövek a kisnánai vár temetőjéből (Spätmittelalterliche Prunkgürtel aus dem Burg-Friedhof von Kisnána). EMÉ 57–88.

 • Szatmári I. 1995 Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében (Die Pektorales byzantinischen Typs als Reliquienschreine im Komitat Békés und Csongrád). MFMÉ–StudArch I, 219–264.

 • Szőke B. 1962 A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti tanulmányok I. Budapest.

 • Szőke, B. M. 1977 Eine Bemerkung zur Technik der Riffelung von S-Ringe. ActaArchHung 29, 287–289.

 • Szuromi Sz. A. 2002 A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII–XIII. században. Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Univ. Catholicae de Petro Pazmany nominatae III/4. Budapest.

 • Takács I. 2001 Kat. V.51. Lábazat részlete. In: Paradisum 2001, 443.

 • Tóth S. 2001 Sárvármonostor. In: Paradisum 2001, 368–370.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 18 0 1
May 2021 1 0 1
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 8 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0