View More View Less
 • * Szántó Kovács János Területi Múzeum, 5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.; Pf. 73
Restricted access

Part of an Árpádian Age settlement was uncovered at Jászfényszaru–Szőlők alja in 2007. An earlier (11th century–turn of the 12th/13th centuries) and a later (turn of the 12th/13th centuries– 14th century) occupation layer could be distinguished. A plot boundary, several rows of houses and a street could be distinguished in the settlement.

 • Bagi Gábor 1993 Katonáskodás, katonai szolgálat a magyarországi jászoknál a XIII–XIX. században. Tisicum (Szolnok) 8, 247268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánkiné Molnár Erzsébet 2005 A jászkun autonómia. Dél-alföldi Évszázadok 22. Szeged.

 • H. Bathó Edit 2000 Adatok a Jászság XIII–XX. századi viseletéhez. In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru, 259287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky Pál 2001 A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus Szakkönyvek –Dialóg Campus Tankönyvek. Budapest–Pécs.

 • Bencze Zoltán 1999 Beszámoló a Rákospalota-Újmajor területén 1995–1997 között folytatott feltárások középkori eredményeirol (Bericht über die mittelalterlichen Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durchgeführt 1995–1997). In: Bencze Z.Gyulai F.Sabján T.Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Monumenta Historica Budapestinensia X. Budapest, 972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek Gyula Zádorné Zsoldos Mária 1998 Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 3. Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres Mária 1987 Adatok az Árpád-kori gabonatárolás kérdéséhez (Beiträge zur Getreidespeicherung in der Arpadenzeit). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1, 2535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2013a Árpád-kori teleprészlet Jászfényszaru–Szolok-alján (Part of a settlement from the Árpádian Age in Jászfényszaru–Szolok-alja). In: Pintér, Nagy K.Takács M. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum Sectio Archaeologica. Tomus I. Szeged, 144171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2013b Természettudományos vizsgálatok használata az Árpád-kori falukutatásban. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2014 Többrétegu Árpád-kori település Jászfényszaru–Szolok-alján (Multi-layered Árpád age settlement at Jászfényszaru–Szolok-alja). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 385397, 454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2015 Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru–Szolok alján. Észrevételek a fenékbélyeges edények kérdéséhez. In: Szollosy Cs.Pokrovenszki K. (szerk.): Fiatal középkoros régészek VI. konferenciájának tanulmánykötete. Megjelenés alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér Fintor KrisztiánRaucsik BélaWolf MáriaTóth Mária 2013 Jászfényszaru–Szolok-alja lelohelyrol származó Árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata. Archeometriai Muhely (Budapest) 2014/XI./1, 2738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1973 VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban (7th-century Avar settlements and a village of Arpadian-age Hungarians in Dunaújváros). Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor Ferenc 1942 A Jászság életrajza. Budapest.

 • Gallina Zsolt Gulyás GyöngyiMolnár István 2014 Késo Árpád-kori településrészlet Kiskunfélegyháza, Amler-bányából. In: Somogyvári Á.Szentpéteri J.Székely Gy. (szerk.): Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza–Amler-bánya (Settlement Studies. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya). Archaeologia Cumanica (Kecskemét) 3, 275380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina Zsolt Molnár István 2004 Épületek és szerkezeti elemeik egy késo Árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza–Amler-bánya, Déli összeköto híd) (Gebäude und ihre Konstruktionselemente in einer spätarpadenzeitlichen Siedlung (Kiskunfélegyháza–Amler-Grube, südliche Verbindungsbrücke). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve –Studia Archaeologica (Szeged) 10, 525552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2007 Egy elpusztult falu Cegléd határában (Pest m.). In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Budapest, 5253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2014 Egy elpusztult tatárjárás kori ház Cegléd határában. In: Rosta Sz.Székely Gy. (szerk.): „Carmen Miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 2956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyárfás István 1883 A Jász-kunok története. III. kötet. Kecskemét–Szolnok.

 • Györffy György 1990 A magyarság keleti elemei. Budapest.

 • Írásné Melis Katalin 1992 Árpád-kori falvak Szigetszentmiklós határában (Arpadenzeitliche Dörfer in der Gemarkung von Szigetszentmiklós). In: Havassy P.Selmeczi L. (szerk.): Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán 2. BTM Muhely 6. Budapest, 4170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kósa László Filep Antal 1983 A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest.

 • Kovalovszki Júlia 1980 Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Bronzkor, III–IV. és XI–XIII. század) (Siedlungsgrabungen in Tiszaeszlár-Bashalom). Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristó Gyula 2003 Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest.

 • Langó Péter 2000 A jászok etnogenezise és korai történetük. In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru,, 83109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001a A jászok korai történetének megítélése a 19–20. században. A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 151176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 151176.

 • Langó Péter 2001b Jászok a középkori Pilis megyében. Limes: tudományos szemle (Tatabánya) 1–2, 121134.

 • Langó Péter 2003 Ladány, Varsány, Oszlár. Keleti néptöredékek és a korai helynevek kapcsolata. Limes: tudományos szemle (Tatabánya) 3, 3954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2006 Régészeti és okleveles adatok a Jászság 10–15. századi településtörténetéhez (Archaeological and Charter Data for the Jazygian Settlemental History in the 10th–15th Centuries). Tisicum (Szolnok) 15, 7797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1982 Karámok Árpád-kori falvainkban (Pferche in unseren arpadenzeitlichen Dörfern). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 109, 281285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1991 Árpád-kori és késo középkori objektumok. In: Tálas L.Madaras L. (szerk.): Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok, 317384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács Nikoletta 2014 Kora középkori településrészlet Orosháza határában (Early Medieval Settlement Fragment at the Borders of Orosháza). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 99111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maksay Ferenc 1971 A magyar falu középkori településrendje. Budapest.

 • Méri István 1952 Beszámoló a Tiszalök–rázompusztai és Túrkeve–mórici ásatások eredményérol I. (Bericht über die Resultate der Ausgrabungen von Tiszalök-Rázompuszta und Túrkeve-Móric I). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 79, 4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri István 1962 Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban (Angaben zur Siedlungsform der arpadenzeitlichen ungarischen Dörfer). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 89, 211218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri István 1963 Árpád-kori szabadban lévo kemencék (Freistehende Backöfen aus der Regierungszeit des Hauses Árpád, 10.–13. Jh.). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 90, 273280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly Horváth Lajos 1983 Településtörténeti kutatások Veresegyház határában (Siedlungsgeschichtliche Forschungen in der Gemarkung von Veresegyház). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 110, 112125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michnai Attila 1981 Középkori népi építészetünk régészeti emlékei (Archäologische Denkmäler der mittelalterlichen volkstümlichen Baukunst Ungarns). Folia Archaeologica (Budapest) 32, 225240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014 Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyok, úzok, kunok és jászok muvelodéstörténeti emlékei. In: Major B.Türk A. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. Budapest–Piliscsaba.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2010 Árpád-kori települések szerkezetének sajátosságai Pest megyében. Kutatások az M0-s autópálya és a 4-es elkerülo foút nyomvonalán (Characteristics of the Structure of Árpádian-era Settlements. Investigations Along the Line Followed by the M0 Motorway and the Highway 4 Bypass). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 6979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2013 Társadalmi különbségek a Magyar Királyság központi területeinek 10–14. századi falusisas településein. In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (Kaposvár) 4152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2014 Árpád-kori lakóépítmények az M0-s autópálya nyomvonalán. Szempontok a veremházak rendszerezéséhez. (Arpad Age Dwelling Structures along the Track of the Highway M0; Viewpoints to the Classification of Pit Houses). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 145176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ringer István Szörényi Gábor András 2011 Árpád-kori település feltárása Pácin határában. In: Kolozsi B.Szilágy K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 2. kötete. Debrecen, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sabján Tibor 1999 A veremház rekonstrukciója. In: Bencze Z.Gyulai F.Sabján T.Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Die Rekonstruktion des Grubenhauses). Monumenta Historica Budapestinensia 10. Budapest, 131176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šalkovský, Peter 2001 Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, Tomus VI. Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šalkovský, Peter 2011 Das frühmittelalterliche Dorf im Karpatenbecken. In: Kolozsi B.Szilágy K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 2. kötete. Debrecen, 419450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1981 A négyszállási jász temeto. Elozetes közlés az 1980. évi feltárásról (Der Friedhof der Jassen von Négyszállás). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest), 95109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1992 Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról. Folklór és etnográfia 64. Debrecen, 2531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1996 A jászok betelepülése a régészeti leletek tükrében. In: Havassy P. (szerk.): Zúduló sasok. Gyulai katalógusok 2. Gyula, 6780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2001 Egy eltunt jász település nyomában (In the track of a disappeared Jazygian settlement). A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 127149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2005a A jászok eredete és középkori muveltsége. Jászsági Füzetek 37. Jászberény.

 • Selmeczi László 2005b A jászok betelepedése Magyarországra. In: Bánkiné Molnár E. (szerk.): Jogszabályok –jogszokások. Jászkunság kutatása 2005. Kiskunfélegyháza, 2760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2011 A Jászság betelepedése és kialakulása. Zounuk (Szolnok) 26, 9108.

 • Selmeczi László 2013 A jászok kutatásának néhány problémája. In: Mészáros M. (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza, 1628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonyi Erika 2003 Elozetes jelentés a Felsozsolca-Várdombi ásatásról (1992–2001) (Report of the excavations at Felsozsolca- Várdomb, 1992–2001). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 42, 109133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Géza 2012 Rejtélyes körárkok. Adatok az avar kori településszerkezethez. In: Liska A.Szatmári I. (szerk.): Sötét idok rejtélyei. 6–11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, 63–91. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, 63–91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó István 1969 A középkori magyar falu. Budapest.

 • Szabó László 1979 A jász etnikai csoport I. A jász etnikum és a jászsági muveltségi egység néprajza. Kandidátusi értekezés. Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende László 2000 „… most pogányokkal védelmeztetjük országunkat” (A kunok és jászok katonai szerepe IV. Béla osztrák politikájában). In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru, 111130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 1993 Falusi lakóházak és egyéb építmények a Kisalföldön a 10–16. században (Kutatási eredmények és további feladatok). In: Perger Gy.Cseri M. (szerk.): A Kisalföld népi építészete. Szentendre–Gyor, 753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 1996 Honfoglalás és korai Árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán. In: Wolf M.Révész L. (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc, 197217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2002 Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. –Ein Zeitalter einheitlicher Grubenhäuser? / The houses of village-like settlements in Hungary of the 2nd–13th centuries A.D. –A period of uniform huts with sunken floors? / Les habitats ruraux en Hongrie dès le 2ème jusqu’au 13ème s. après J.-Ch. –Une période des maisons demi-creusées unifiées. Ruralia (Praha) 4, 272290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2010 Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990 és 2005 között (The Researching of Arpadian era [eleventh-thirteenth century] Village-like Settlements in Hungary between 1990 és 2005 . In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György 2010a Az Árpád-kori Kána falu feltárása. In: Tüskés A. (szerk.): Ars perennis. Fiatal Muvészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. Budapest, 249252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György 2010b Az Árpád-kori Kána falu. Kána (A village from the Árpádian Era, twelfth–thirteenth centuries). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 81111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth János Tóth Marianna 1988 A jászok ostörténete. In: Szombathy V.László Gy. (szerk.): Magyarrá lett keleti népek. Budapest, 164175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013 Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Kisebbségkutatás Könyvek. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 1986a Szer középkori településtörténete a régészeti leletek tükrében. In: Novák L.Selmeczi L. (szerk.): Falvak, mezovárosok az Alföldön. Arany János Múzeum Közleményei (Nagykorös) 4, 117129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 1986b Árpád-kori falusi építmények a szeri monostor területérol (Arpadenzeitliche Landbauten aus dem Gebiete des Klosters von Szer). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 111, 224236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 2003 Kortalan körök és négyzetek. Pásztorépítmények a Duna–Tisza közén. In: Szalontai Cs. (szerk.): Úton –útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged, 2945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vékony Gábor 1980 Honfoglaló oseink szállása. História (Budapest) II.3, 2829.

 • Wolf Mária 1999 Árpád-kori település Hejőkeresztúr határában. In: Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai. Veszprém, 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2001 10. századi település Edelény-Borsodon (Eine Siedlung aus dem 10. Jahrhundert in Edelény-Borsod). In: Cseri M.Tárnoki J. (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok, 127156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2002 10. századi kerámialeletek Borsodon (Keramikfunde aus dem 10. Jahrhundert in Borsod). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 41, 3960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Újabb adatok az Árpád-kori népi építészet kutatásához. Az Árpád-kori köznépi lakóépület kutatása. Ethnographia (Budapest) 125, 2047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsoldos Attila 1997 Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. Debrecen.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 0 1 1
Jan 2022 5 2 1
Feb 2022 0 0 0
Mar 2022 3 0 0
Apr 2022 3 0 0
May 2022 6 0 0
Jun 2022 0 0 0