View More View Less
 • * Szántó Kovács János Területi Múzeum, 5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.; Pf. 73

Part of an Árpádian Age settlement was uncovered at Jászfényszaru–Szőlők alja in 2007. An earlier (11th century–turn of the 12th/13th centuries) and a later (turn of the 12th/13th centuries– 14th century) occupation layer could be distinguished. A plot boundary, several rows of houses and a street could be distinguished in the settlement.

 • Bagi Gábor 1993 Katonáskodás, katonai szolgálat a magyarországi jászoknál a XIII–XIX. században. Tisicum (Szolnok) 8, 247268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánkiné Molnár Erzsébet 2005 A jászkun autonómia. Dél-alföldi Évszázadok 22. Szeged.

 • H. Bathó Edit 2000 Adatok a Jászság XIII–XX. századi viseletéhez. In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru, 259287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky Pál 2001 A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus Szakkönyvek –Dialóg Campus Tankönyvek. Budapest–Pécs.

 • Bencze Zoltán 1999 Beszámoló a Rákospalota-Újmajor területén 1995–1997 között folytatott feltárások középkori eredményeirol (Bericht über die mittelalterlichen Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durchgeführt 1995–1997). In: Bencze Z.Gyulai F.Sabján T.Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Monumenta Historica Budapestinensia X. Budapest, 972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek Gyula Zádorné Zsoldos Mária 1998 Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 3. Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres Mária 1987 Adatok az Árpád-kori gabonatárolás kérdéséhez (Beiträge zur Getreidespeicherung in der Arpadenzeit). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1, 2535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2013a Árpád-kori teleprészlet Jászfényszaru–Szolok-alján (Part of a settlement from the Árpádian Age in Jászfényszaru–Szolok-alja). In: Pintér, Nagy K.Takács M. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum Sectio Archaeologica. Tomus I. Szeged, 144171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2013b Természettudományos vizsgálatok használata az Árpád-kori falukutatásban. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2014 Többrétegu Árpád-kori település Jászfényszaru–Szolok-alján (Multi-layered Árpád age settlement at Jászfényszaru–Szolok-alja). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 385397, 454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér 2015 Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru–Szolok alján. Észrevételek a fenékbélyeges edények kérdéséhez. In: Szollosy Cs.Pokrovenszki K. (szerk.): Fiatal középkoros régészek VI. konferenciájának tanulmánykötete. Megjelenés alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Gyöngyvér Fintor KrisztiánRaucsik BélaWolf MáriaTóth Mária 2013 Jászfényszaru–Szolok-alja lelohelyrol származó Árpád-kori kerámiák archeometriai vizsgálata. Archeometriai Muhely (Budapest) 2014/XI./1, 2738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1973 VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban (7th-century Avar settlements and a village of Arpadian-age Hungarians in Dunaújváros). Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor Ferenc 1942 A Jászság életrajza. Budapest.

 • Gallina Zsolt Gulyás GyöngyiMolnár István 2014 Késo Árpád-kori településrészlet Kiskunfélegyháza, Amler-bányából. In: Somogyvári Á.Szentpéteri J.Székely Gy. (szerk.): Településtörténeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza–Amler-bánya (Settlement Studies. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya). Archaeologia Cumanica (Kecskemét) 3, 275380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina Zsolt Molnár István 2004 Épületek és szerkezeti elemeik egy késo Árpád-kori településen (Kiskunfélegyháza–Amler-bánya, Déli összeköto híd) (Gebäude und ihre Konstruktionselemente in einer spätarpadenzeitlichen Siedlung (Kiskunfélegyháza–Amler-Grube, südliche Verbindungsbrücke). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve –Studia Archaeologica (Szeged) 10, 525552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2007 Egy elpusztult falu Cegléd határában (Pest m.). In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Budapest, 5253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2014 Egy elpusztult tatárjárás kori ház Cegléd határában. In: Rosta Sz.Székely Gy. (szerk.): „Carmen Miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 2956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyárfás István 1883 A Jász-kunok története. III. kötet. Kecskemét–Szolnok.

 • Györffy György 1990 A magyarság keleti elemei. Budapest.

 • Írásné Melis Katalin 1992 Árpád-kori falvak Szigetszentmiklós határában (Arpadenzeitliche Dörfer in der Gemarkung von Szigetszentmiklós). In: Havassy P.Selmeczi L. (szerk.): Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán 2. BTM Muhely 6. Budapest, 4170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kósa László Filep Antal 1983 A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest.

 • Kovalovszki Júlia 1980 Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Bronzkor, III–IV. és XI–XIII. század) (Siedlungsgrabungen in Tiszaeszlár-Bashalom). Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristó Gyula 2003 Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest.

 • Langó Péter 2000 A jászok etnogenezise és korai történetük. In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru,, 83109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001a A jászok korai történetének megítélése a 19–20. században. A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 151176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 151176.

 • Langó Péter 2001b Jászok a középkori Pilis megyében. Limes: tudományos szemle (Tatabánya) 1–2, 121134.

 • Langó Péter 2003 Ladány, Varsány, Oszlár. Keleti néptöredékek és a korai helynevek kapcsolata. Limes: tudományos szemle (Tatabánya) 3, 3954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2006 Régészeti és okleveles adatok a Jászság 10–15. századi településtörténetéhez (Archaeological and Charter Data for the Jazygian Settlemental History in the 10th–15th Centuries). Tisicum (Szolnok) 15, 7797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1982 Karámok Árpád-kori falvainkban (Pferche in unseren arpadenzeitlichen Dörfern). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 109, 281285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1991 Árpád-kori és késo középkori objektumok. In: Tálas L.Madaras L. (szerk.): Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32. Szolnok, 317384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács Nikoletta 2014 Kora középkori településrészlet Orosháza határában (Early Medieval Settlement Fragment at the Borders of Orosháza). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 99111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maksay Ferenc 1971 A magyar falu középkori településrendje. Budapest.

 • Méri István 1952 Beszámoló a Tiszalök–rázompusztai és Túrkeve–mórici ásatások eredményérol I. (Bericht über die Resultate der Ausgrabungen von Tiszalök-Rázompuszta und Túrkeve-Móric I). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 79, 4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri István 1962 Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban (Angaben zur Siedlungsform der arpadenzeitlichen ungarischen Dörfer). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 89, 211218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri István 1963 Árpád-kori szabadban lévo kemencék (Freistehende Backöfen aus der Regierungszeit des Hauses Árpád, 10.–13. Jh.). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 90, 273280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly Horváth Lajos 1983 Településtörténeti kutatások Veresegyház határában (Siedlungsgeschichtliche Forschungen in der Gemarkung von Veresegyház). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 110, 112125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michnai Attila 1981 Középkori népi építészetünk régészeti emlékei (Archäologische Denkmäler der mittelalterlichen volkstümlichen Baukunst Ungarns). Folia Archaeologica (Budapest) 32, 225240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014 Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyok, úzok, kunok és jászok muvelodéstörténeti emlékei. In: Major B.Türk A. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. Budapest–Piliscsaba.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2010 Árpád-kori települések szerkezetének sajátosságai Pest megyében. Kutatások az M0-s autópálya és a 4-es elkerülo foút nyomvonalán (Characteristics of the Structure of Árpádian-era Settlements. Investigations Along the Line Followed by the M0 Motorway and the Highway 4 Bypass). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 6979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2013 Társadalmi különbségek a Magyar Királyság központi területeinek 10–14. századi falusisas településein. In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (Kaposvár) 4152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2014 Árpád-kori lakóépítmények az M0-s autópálya nyomvonalán. Szempontok a veremházak rendszerezéséhez. (Arpad Age Dwelling Structures along the Track of the Highway M0; Viewpoints to the Classification of Pit Houses). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete (The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists). Szentendre, 145176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ringer István Szörényi Gábor András 2011 Árpád-kori település feltárása Pácin határában. In: Kolozsi B.Szilágy K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 2. kötete. Debrecen, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sabján Tibor 1999 A veremház rekonstrukciója. In: Bencze Z.Gyulai F.Sabján T.Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Die Rekonstruktion des Grubenhauses). Monumenta Historica Budapestinensia 10. Budapest, 131176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šalkovský, Peter 2001 Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, Tomus VI. Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šalkovský, Peter 2011 Das frühmittelalterliche Dorf im Karpatenbecken. In: Kolozsi B.Szilágy K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 2. kötete. Debrecen, 419450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1981 A négyszállási jász temeto. Elozetes közlés az 1980. évi feltárásról (Der Friedhof der Jassen von Négyszállás). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest), 95109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1992 Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról. Folklór és etnográfia 64. Debrecen, 2531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1996 A jászok betelepülése a régészeti leletek tükrében. In: Havassy P. (szerk.): Zúduló sasok. Gyulai katalógusok 2. Gyula, 6780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2001 Egy eltunt jász település nyomában (In the track of a disappeared Jazygian settlement). A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000, 127149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2005a A jászok eredete és középkori muveltsége. Jászsági Füzetek 37. Jászberény.

 • Selmeczi László 2005b A jászok betelepedése Magyarországra. In: Bánkiné Molnár E. (szerk.): Jogszabályok –jogszokások. Jászkunság kutatása 2005. Kiskunfélegyháza, 2760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2011 A Jászság betelepedése és kialakulása. Zounuk (Szolnok) 26, 9108.

 • Selmeczi László 2013 A jászok kutatásának néhány problémája. In: Mészáros M. (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére. Kiskunfélegyháza, 1628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonyi Erika 2003 Elozetes jelentés a Felsozsolca-Várdombi ásatásról (1992–2001) (Report of the excavations at Felsozsolca- Várdomb, 1992–2001). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 42, 109133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Géza 2012 Rejtélyes körárkok. Adatok az avar kori településszerkezethez. In: Liska A.Szatmári I. (szerk.): Sötét idok rejtélyei. 6–11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, 63–91. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, 63–91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó István 1969 A középkori magyar falu. Budapest.

 • Szabó László 1979 A jász etnikai csoport I. A jász etnikum és a jászsági muveltségi egység néprajza. Kandidátusi értekezés. Szolnok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende László 2000 „… most pogányokkal védelmeztetjük országunkat” (A kunok és jászok katonai szerepe IV. Béla osztrák politikájában). In: Langó P. (szerk.): Szállástól a mezovárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjából. Jászfényszaru, 111130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 1993 Falusi lakóházak és egyéb építmények a Kisalföldön a 10–16. században (Kutatási eredmények és további feladatok). In: Perger Gy.Cseri M. (szerk.): A Kisalföld népi építészete. Szentendre–Gyor, 753.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 1996 Honfoglalás és korai Árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán. In: Wolf M.Révész L. (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc, 197217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2002 Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. –Ein Zeitalter einheitlicher Grubenhäuser? / The houses of village-like settlements in Hungary of the 2nd–13th centuries A.D. –A period of uniform huts with sunken floors? / Les habitats ruraux en Hongrie dès le 2ème jusqu’au 13ème s. après J.-Ch. –Une période des maisons demi-creusées unifiées. Ruralia (Praha) 4, 272290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2010 Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990 és 2005 között (The Researching of Arpadian era [eleventh-thirteenth century] Village-like Settlements in Hungary between 1990 és 2005 . In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György 2010a Az Árpád-kori Kána falu feltárása. In: Tüskés A. (szerk.): Ars perennis. Fiatal Muvészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. Budapest, 249252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György 2010b Az Árpád-kori Kána falu. Kána (A village from the Árpádian Era, twelfth–thirteenth centuries). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. Budapest, 81111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth János Tóth Marianna 1988 A jászok ostörténete. In: Szombathy V.László Gy. (szerk.): Magyarrá lett keleti népek. Budapest, 164175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013 Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Kisebbségkutatás Könyvek. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 1986a Szer középkori településtörténete a régészeti leletek tükrében. In: Novák L.Selmeczi L. (szerk.): Falvak, mezovárosok az Alföldön. Arany János Múzeum Közleményei (Nagykorös) 4, 117129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 1986b Árpád-kori falusi építmények a szeri monostor területérol (Arpadenzeitliche Landbauten aus dem Gebiete des Klosters von Szer). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 111, 224236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 2003 Kortalan körök és négyzetek. Pásztorépítmények a Duna–Tisza közén. In: Szalontai Cs. (szerk.): Úton –útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged, 2945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vékony Gábor 1980 Honfoglaló oseink szállása. História (Budapest) II.3, 2829.

 • Wolf Mária 1999 Árpád-kori település Hejőkeresztúr határában. In: Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai. Veszprém, 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2001 10. századi település Edelény-Borsodon (Eine Siedlung aus dem 10. Jahrhundert in Edelény-Borsod). In: Cseri M.Tárnoki J. (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok, 127156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2002 10. századi kerámialeletek Borsodon (Keramikfunde aus dem 10. Jahrhundert in Borsod). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 41, 3960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Újabb adatok az Árpád-kori népi építészet kutatásához. Az Árpád-kori köznépi lakóépület kutatása. Ethnographia (Budapest) 125, 2047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsoldos Attila 1997 Az Árpádok és alattvalóik. Magyarország története 1301-ig. Debrecen.