View More View Less
 • * Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16

László Kovács has recently proposed a classification of the 10th–12th-century cemeteries of Hungary and he associated one group of burial grounds with the nomadic campsites of the ancient Hungarians. The present author challenges this view, pointing out that the greater part of the ancient Hungarian population did not pursue a nomadic life-style at the time of the Conquest (895) and that hydrological conditions in the Carpathian Basin made any eastern-type nomadism impossible. Thus, the still nomadic groups of the ancient Hungarian population too became sedentary during the 10th century, meaning that the name given to the cemeteries in question is erroneous.

 • Ali Khan Ibrahim 1930 Turkesztán állattenyésztése, különös tekintettel a földrajzi viszonyokra (Die Viehzucht Turkestan’s, mit besonderer Beachtung der geographischen Beziehungen). Földrajzi Közlemények (Budapest) 58, 9-22, 4244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balassa Iván–Ortutay Gyula 1979 Magyar néprajz. Budapest.

 • Bóna István 1997a A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának társadalomtörténeti tanulságai. Magyar Tudomány (Budapest) 12, 14511461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1997b Die Archäologie in Ungarn und die ungarische Landnahme. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49, 345362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brøndsted, Johannes 1983 A vikingek. Budapest. Csalog Zsolt 1967 A IX–XI. századi magyarság gazdálkodásának és életmódjának kérdéséhez (Некоторые вопросы хозяйства и быта венгров IX–XI веков). Agrártörténeti Szemle (Budapest) 9, 228240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brøndsted, Johannes 1969 Zum Nomadismus der landnehmenden Ungarn. In: Földes, L. (Hrsg.): Viehwirtschaft und Hirtenkultur. (Ethnographische Studien.) Budapest, 186198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cseh István 1976 A nagycsalád-rendszer emléke a szlavóniai magyaroknál (The Memories of the Large Family-System in a few Villages in Slavonia). Néprajz és Nyelvtudomány (Budapest) 1920, 5381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csernyecov, Valerij N. / Чернецов, Валерий Н. 1949 Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetéhez. Budapest. Dienes István 1974 [Hozzászólás Balassa Iván eloadásához.] Ethnographia (Budapest) 85, 587591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ecsedy Ildikó 1974 Törzs és törzsi társadalom a VI. századi türk birodalomban. Keletkutatás 1973. Budapest, 6583.

 • Fehér, Géza 1959 Zur Geschichte der Steppenvölker von Südrussland im 9.–10. Jh. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 5, 257326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fielsztrup, Fjodor A. / Фиельструп, Фёдор А. 1927 Скотоводство и кочевание в части степного Западного Казахстана. In: Руденко, С. И. (Ред.): Казаки. Антропологические очерки. Ленинград, 78107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 1973 Honfoglalás kori muvészetünk iráni kapcsolatainak kérdéséhez (On the Problem of the Influence of Iranian Art upon Hungarian Art in the Conquest Period, 10th Century). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100, 3241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 1975 A finnugor régészet fo kérdései. In: Hajdú P. (szerk.): Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Budapest, 4775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 1982 In Search of a New Homeland. The Prehistory of the Hungarian People and the Conquest. Budapest.

 • Fodor István 1992 A magyarság születése. Magyarország Krónikája. Budapest.

 • Fodor István 2001 László Gyula, a régész. In: Balassa I.László E. (szerk.): László Gyula (1910–1998) emlékkönyv. Budapest, 147270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2002 Changes in the Hungarian Economy during the Tenth Century. In: Papp, K.Barta, J. (eds): The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen, 1837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2006 A magyar gazdálkodás változásai a 10. században (Die Veränderungen der ungarischen Wirtschaft im 10. Jahrhundert). In: Fodor I.Szatmári I. (szerk.): A fénylo középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Budapest–Békéscsaba, 1333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2013 A kunok gazdálkodásáról. In: Mészáros M. (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Kiskunfélegyháza, 1115.

 • Fodor István 2014 A rejtélyes X. század (The Enigmatic 10th Century). Korunk (Kolozsvár) 3/8, 311, 125126.

 • Györffy György 1970 A honfoglaló magyarok települési rendjérol (Über das Siedlungssystem der landnehmenden Ungarn). Archaeologiai Értesíto 97, 191242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy István 1943 Magyar falu –magyar ház. Budapest. (Reprint: Budapest 1987.)

 • Hazanov, Anatolij M. / Хазанов, Анатолий М. 1975 Социальная история Скифов. Москва.

 • Hofmann, Kerstin P. 2013 Gräber und Totenrituale: Zu aktuellen Theorien und Forschungsansätzen. In: Eggert, M. K. H.Veit, U. (Hrsg.): Theorie in der Archäologie: Zur jüngsten Diskussion in Deutschland. Münster, 269298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl Imre 1979 Sarvaly középkori lakóházai (Die mittelalterlichen Wohnhäuser von Sarvaly). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 106, 3351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khazanov, Anatoly M. / Хазaнов, Анатoлий М. 1984 Nomads and the outside world. Cambridge.

 • Kós Károly 1972 A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon. In: Uo.: Népélet és néphagyomány. Bukarest. 1976 Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest. Kovács László 2013 A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetoi. Kitekintéssel az elozményekre. Vázlat (Die landnahmezeitlichen und frühárpádenzeitlichen Gräberfelder von Quartieren und Dörfern mit Hinblick auf die Forschungsgeschichte. Ein Abriss). In: Révész L.Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged, 511604.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krader, Lawrence 1963 The Social Organization of the Mongol-Turkic Nomads. The Hague.

 • László Gyula 1944 A honfoglaló magyar nép élete. Budapest.

 • László Gyula 1958 Bestattungsbräuche der landnehmenden Magyaren. Régészeti Dolgozatok –Dissertationes Archaeologicae (Budapest) 1, 8393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1998 Társadalmi struktúrák régészeti vizsgálata (Die archäologische Untersuchung der gesellschaftlichen Strukturen). In: Novák L. (szerk.): Az Alföld társadalma. Az Arany János Múzeum Közleményei 8. Nagykorös, 1945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MNyÉSz 1962 A magyar nyelv értelmezo szótára 6. Budapest.

 • Pálóczi Horváth András 2014 Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyok, kunok és jászok muvelodéstörténeti emlékei. Budapest. Penavin Olga 1973 Szlavóniai kisszótár. Utószó. In: Penavin O. (szerk.): Szlavóniai hétköznapok. Újvidék, 185265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MNyÉSz 1981 A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék.

 • Poljakov, Pavel Sz. / Поляков, Павел С. 1980 Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. Москва.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Potapov, Leonyid P. / Потапов, Леони́д П. 1966 Очерки этнографии тувинцев бассейна левобережья Хемчика. In: Потапов Л. П. (Ред.): Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции II. (1960–1966). Москва–Ленинград, 1355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész László 1991 Voltak-e nagycsaládi temetoi a honfoglaló magyaroknak? (Über die Existenz der großfamiliären Gräberfelder bei den landnehmenden Ungarn.) Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1984–1985/2, 615639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész László 2003 A bezdédi honfoglalás kori temeto. Egy régészeti fikció nyomában. In: Istvánovits E.: A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. Budapest, 432440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1992 Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról. Folklór és Etnográfia 64. Debrecen.

 • Selmeczi László 2011 Kötöny népe Magyarországon.

 • Karcag. Silov , Valentij P. / Шилов, Вalentий П. 1975 Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Ленинград.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó István 1966 A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század). Budapest.

 • Szabó János Gyozo 1976 Árpád-kori telep és temetoje Sarud határában, III. (Eine Siedlung und deren Friedhof aus der Árpádenzeit bei Sarud, III). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 14, 1789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó László 1980 A rokonsági rendszer Magyarországon. Studia Folkloristica et Ethnographica 4. Debrecen. TESz 1976 Benko L. (szerk).: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 3. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tocik, Anton 1968 Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. Archaeologia Slovaca –Catalogi III. Bratislava.

 • Vajnstejn, Szevjan I. / Вайнштейн, Севьян И. 1972 Историческая этнография тувинцев. Москва.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation