Author:
István Fodor Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16

Search for other papers by István Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Juha Janhunen has recently presented his new theory on the formation and spread of the Uralian language family, according to which Proto-Uralic emerged in eastern Siberia in the vicinity of Proto-Altaic. The Uralic languages later spread from this region as far as Scandinavia and Central Europe. However, this theory is essentially no more than hypothetical linguistic speculation since it does not take into account the evidence of the history of various peoples, principally the fact that there is nothing in the archaeological record to indicate that there was a large-scale migration from eastern Siberia to eastern Europe during the Stone Age.

 • Balujeva, T. Sz./Балуева, Т. С. 1994 Антропологическая реконструкция пазырыкцев Бертекской долины. In: Poloszmak, 102106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkova, L. L.Gohman, I. I./Барковa, Л. Л.Гохман, И. И. 1994 Происхождение ранних кочевников Алтая в свете данных палеоантропологии и анализа их изображений. In: Алексеев, А. Ю. и др. (ред.): Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. Санкт-Петербург, 2434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Csanád Langó Péter 2008 Történeti-genetikai módszerrel elemzett, 10–11. századi embercsontok kiválasztásának szempontjai. Magyar Tudomány (Budapest) 169:10. 12171219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő Loránd 1990 Adalékok a székelyek korai történetéhez. Új Erdélyi Múzeum (Budapest) 1/1–2, 109122.

 • Chindina, Ludmila A. 1994 The sources of formation of the Selkups and their dialectal groups. Specimina Sibirica (Szombathely) 10, 1726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valerij N. /Чернецов Валерий, Н. 1970 On the Problem of Ancient Substratum in the Cultures of the Circumpolar Region. In: Симченко, Ю. В. (Ред.): Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук, том 10. Москва, 260267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valerij N. /Чернецов Валерий, Н. 1973 Этнокультурные ареалы в лесной и субарктических зонах Евразии в эпоху неолита. In: Смирнов, А. П. (Ред.): Проблемы археологии Урала и Сибири. Москва, 1017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cslenova, Natalija L./Членова, Нatalия Л. 1967 Происхождение и ранняя история тагарской культуры. Москва.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diószegi Vilmos 1970 A baraba törökök iszlám előtti samanizmusa és etnogenetikai tanulságai (Ethnogenetische Belege aus dem Schamanismus der Baraba-Türken vor der Zeit des Islams). Népi kultúra –népi társadalom (Budapest) 4, 161241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donner, Kai/Доннер, К. 1926 Bei den Samojeden in Sibirien. Stuttgart.

 • Donner, Kai/Доннер, К. 2008 У самоедов в Сибири. Томск.

 • Engel Pál 2000 A török dúlások hatása a népességre: Valkó megye példája (The Influence of Ottoman Invasions on the Population: the Example of Valkó County). Századok (Budapest) 134, 267321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 1977 Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről. (Régészeti áttekintés.) A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei (Budapest) 26, 279302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2001 Az uráli őstörténet és a régészet. Folia Uralica Debreceniensia (Debrecen) 8, 143162.

 • Fodor István 2007 Életföldrajz és nomád vándorlások. In: Ujváry Z. (szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Az Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös–Debrecen) 12, 713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2009 Őstörténet és honfoglalás. (Magyarország története I.) Budapest.

 • Fodor István 2009a A turbinói bronzkés ismeretlen fotója Pósta Béla fényképgyűjteményében (Das unbekannte Foto des Bronzemessers von Turbino in der Sammlung von Béla Posta.). Tisicum (Szolnok) 19, 119126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2010 Meghökkentő „őstörténet” és művelői. In: Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról. Budapest, 87124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2010a Ecology and Nomadic Migrations. Chronica 7–8. (2007–2008) Szeged, 7781.

 • Fodor István 2012 A finnugor népek ősi lakóhelyei. História (Budapest) 7, 39.

 • Fodor István 2013 Ősi halotti maszkok. –Ancient Burial Masks. Kiállítási katalógus. Exhibition Catalogue. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István Fodor István 2014 Ancient Death Masks and the Prehistory of Hungarians. (Lessons of a Museum Exhibition.) Hungarian Studies (Budapest) 28:1, 119138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2014a Néhány széljegyzet Juha Janhunen dolgozatához. Finnugor Világ (Budapest) 19:3, 1016.

 • Fodor István 2014b A tatár pusztítás mértéke. In: Rosta Sz.–V. Székely Gy. (szerk.): „Carmen miserabile.” A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 313317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2015 A magyar őstörténet és a honfoglalás kor kronológiája. Budapest.

 • Gyrevjanko, Anatolij P.Molodin, Vjacseszlav I. (eds)/Девянко, Анатолий П.–Молодин, Вячеслав И. (Ред.) Gyrevjanko, Anatolij P.Molodin, Vjacseszlav I. 2000 Феномен алтайских мумий. Новосибирск.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy, György 1960 Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 42. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy, György 1964 Magyarország népessége a kezdetektől a XIV. sz. közepéig. In: Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája. Budapest, 4562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajdú, Péter 1964 Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie. Acta Linguistica Hungarica (Budapest) 14, 4783.

 • Hajdú, Péter 1966 Bevezetés az uráli nyelvtudományba. (A magyar nyelv finnugor alapjai.) Budapest.

 • Hajdú, Péter 1977 Preuráli nyelvi kapcsolatok. In: Bartha A.Czeglédy K.Róna-Tas A. (szerk.): Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest. 157165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helimszkij, Eugen 1996 A szamojéd népek vázlatos története. Budapesti Finnugor Füzetek, 1. Budapest.

 • Janhunen, Juha 2014 A legkeletibb uráliak. Finnugor Világ, 19:2, 718.

 • Janhunen, Juha 2014a A legkeletibb uráliak (The easternmost Uralic peoples). Nyelvtudományi Közlemények 110, 730.

 • Jányin, Valentyin L./Янин, Валентин Л. (ed.) 2006 Археология. Москва.

 • Korhonen, Mikko 1980 Über die vorgeschichtlichen Bedingungen für die Annahme der „Paläo-Ursprachen.” In: Ortutay, Gy. (red.): Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus. Pars II. Budapest, 6465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koszarev, Mihail F./Косарев, Михаил Ф. 1974 Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. Москва.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László Gyula 1990 Őseinkről. Tanulmányok. Budapest.

 • Marót Miklós 2015 Az Avicenna Közel-Keleti Kutatások Intézete konferenciája a magyar őstörténetről. Az Avicenna Közel- Keleti Kutatások Intézete Évkönyve (Piliscsaba), 2013–2014, 1122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matjuscsenko, Vladimir I./Митющенко, Владимир И. 1999 Древняя история Сибири. Омск.

 • Mogilnyikov, Vladiszlav I./Могилников, Владислав И. 1965 Ананьевское городище и вопрос о времени тюркизации Среднего Прииртышья и Барабы. Советская археология (Москва) 275282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mogilnyikov, Vladiszlav I./Могилников, Владислав И. 1988 Особенности социально-экономического развития и демографические процессы в Западной Сибири в железном веке. In: Дэвлет, М. А. (Ред.). Некоторые проблемы сибирской археологии. Москва, 2947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Endre Fehér TiborPamjav Horloma 2015 Ugorok, finnugorok, markerek. Finnugor Világ (Budapest) 20:3 1123.

 • Németh Gyula 1928 Az uráli és török népek ősi kapcsolatai. Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) 47, 6284.

 • Nunez, Milton 1987 Model for the Early Settlement of Finland. Fennoscandia Archaeologica (Helsinki) 4, 318.

 • Okladnyikov, Alekszej P./Окладников, Алексей П. 2003 Неолит Сибири и Дальнего Востока. In: Uő.: Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. (СО РАН. Избранные труды.) Медведев, В. Е. (Ред. ) Новосибирск, 5485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Poloszmak, Natalja V./Полосмак, Наталья В. 1994 „Стерегущие золото грифы.” Новосибирск.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róna–Tas, András 1980 On the Earliest Samoyed–Turkish Contacts. In: Ikola, O. (red.): Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugrisrarum. Pars III. Turku, 377385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róna–Tas, András 1983 „Rokonságszerű ősi kapcsolatok.” Németh Gyula nézetei az uráli és török nyelvek viszonyáról. In: Bereczki G.Domokos P. (szerk.): Uralisztikai tanulmányok. (Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére.) Budapest, 331345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudenko, Szergej I./Руденко, Сергей И. 1960 Культура населения Центрального Алтая в скифское время. Москва–Ленинград.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salo, Unto 1996 Suomalais-ugrilainen kielinhistoria Suomen esihistorian mäkökulmasta, –Die finnisch-ugrische Sprachgeschichte und die Besiedlungsgeschichte Finnlands. In: Julku, K. (red.): Historia Fenno-Ugrica, I:2. Congressus Primus Historiae Fenno-Ugricae. Oulu, 335353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salo, Unto 2002 Finland’s Name and its History of Thousand of Years. In: Julku, K. (ed.): The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia 4. Oulu, 211259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó István 1941 A magyarság életrajza. Budapest. (Reprint: Budapest, 1990.)

 • Veres Péter 1991 A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján (The Problems of the Proto-homeland of the Finno-Ugric Peoples Based upon the Latest Data). Népi kultúra –népi társadalom (Budapest) 16, 105138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)