View More View Less
Restricted access

The study presents the findings of the archaeological investigation and architectural survey of the vaulted ashlar burial chamber and its burial in Eger Cathedral. The burial chamber is located in the cathedral’s longhouse, whose origins can be traced to the Árpádian Age. In addition to an overview of the relevant medieval and post-medieval historical sources and the archival architectural and archaeological reports, the context and the date of the burial chamber in the architectural history of the medieval cathedral are also discussed, as is its association with the other burials in the cathedral.

 • Autenrieth, Hans Peter 1988 Über das Feinrelief in der romanischen Architektur. In: Much, F. J. (Hrsg.): Baukunst des Mittelalters in Europa: Festschrift für Hans Erich Kubach zum 75. Geburtstag. Stuttgart, 2770.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azzola, Karl Friedrich 1986 Zur Ikonographie des Kreuzes auf Kleindenkmälern des Hoch- und Spätmittelalters im deutschen Sprachraum. In: Zimmermann, H. (Hrsg.): Deutsche Inschriften. Mainz, 1137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakay Kornél 1975 Második jelentés a somogyvári bencés apátság feltárásáról (1974–1975), (Zweiter Bericht über die Freilegung der Benediktinerabtei von Somogyvár in den Jahren 1974–1975.). Somogy Megyei Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 2, 191206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azzola, Karl Friedrich 2011 Somogyvár. Szent Egyed-monostor. A somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása (Historical recapitulation). 19722009. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bellus Ibolya Kristó Gyula (ford.) 2001 Thuróczy János: A magyarok krónikája. In: Thuróczy János: A magyarok krónikája. Rogerius mester: Siralmas ének. Millenniumi Magyar Történelem. Források. Budapest, 9397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő Elek 2014 Gertrúd királyné sírja a pilisi ciszterci monostorban. In: Majorossy J. (szerk.): Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 12132013. Szentendre, 173188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ifj. Barta János Barta Gábor 1993 III. Béla király jövedelmei. (Megjegyzések középkori uralkodóink bevételeiről.) Századok (Budapest) 127, 413449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berlász Jenő 1985 Jankovich Miklós pályaképe és könyvtári gyűjteményei. In: Belitska-Scholtz H. (szerk.): Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Budapest, 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertényi Iván (szerk.) 2000 Magyar történeti szöveggyűjtemény. 10001526. Budapest.

 • Biczó Piroska 1999 Érdy János leletmentésének tudományos jelentősége. In: Cserményi V. (szerk.): 150 éve történt. III. Béla és Antiochiai Anna sírjának fellelése. Székesfehérvár, 1623.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2001 Archäologische Beobactungen zur Baugeschichte der Stiftskirche Unserer Lieben Frau zu Székesfehérvár. Acta Historiae Artium (Budapest) 42, 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2002 A „lelet” mint gyűjteményi tárgy. Proveniencia-problémák. In: Jankovich 2002, 2429.

 • Biczó Piroska 2004a Az Anjou-temetkezések kutatástörténete. In: Deák Z. (szerk.): Magyar királyi és főrendi síremlékek. Budapest, 3235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2004b A prépostsági templom déli oldalán feltárt gótikus kápolna. In: Deák Z. (szerk.): Magyar királyi és főrendi síremlékek. Budapest, 4857.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2011a A székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom déli oldalának régészeti feltárása (The archaeological excavation of the southern side of the Virgin Mary Provost Church of Székesfehérvár). In: Kerny, T.Smohay, A. (szerk.): Károly Róbert és Székesfehérvár (King Charles Robert and Székesfehérvár). 2011, 139170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2011b Das königliche Marienstift zu Székesfehérvár im Lichte der neueren Grabungen. Acta Historiae Artium (Budapest) 52, 529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2015 Szent István sírja a székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomában (The burial place of King Stephen the Saint in the provostal church of the Virgin Mary, Székesfehérvár). In: Benkő E.Orosz, K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén” (Archaeological, art historical, and historical researches ’in the middle of the kingdom’). 299323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biczó Piroska 2016 Az Árpád-házi királysírok. Budapest.

 • Biczó, PiroskaTóth, Melinda 2000 Das Marienstift Stuhlweissenburg. In: Wieczorek, A.Hinz, H. M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. II. Stuttgart, 621–624. (A magyar nyelvű pótkötetben: 388390.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bitskey István 1997 Püspökök, írók, könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Studia Agriensia 16. Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodó Balázs 2010 A pécsváradi bencés monostor építéstörténete (The architectural history of the Benedictine Monastery at Pécsvárad as reflected in the latest research). In: Benkő E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. I. (Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary). Budapest, 349383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonfini, Antonio 1936 Rerum ungaricum decades. Fógel, I.Iványi, B.Juhász, L. (eds): Lipsiae, 81.

 • Borgolte, Michael 1985 Stiftergrab und Eigenkirche. Ein Begriffspaar der Mittelalterarchäologie in historischer Kritik. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 13, 2738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás Gergely 2014 A kalocsai érseksír azonosítása, Archaeologia, Altum Castrum Online 2014 http://pannonhalma70-74.gportal.hu/portal/pannonhalma70-74/upload/251068_1397808574_08875.pdf (Letöltés: 2017. 03. 22.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chevalier, PascaleMaquet, Alette 2004 La fouille des tombeaux des Saint Abbés de Cluny, Mayeul et Odilou et les pélerinages á Souvigny. Bulletin Monumental (Paris) 162:2, 87100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csemegi József 1935 Az egri várszékesegyház jelentősége a XII. században. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 48, 217223.

 • Dahm, Friedrich 1998 Tumba für Herzog Friedriech II. In: Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. Band I. Früh- und Hochmittelalter. München–New York, Kat. 140, 398399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dercsényi Dezső 1934 A somogyvári Szent Egyed-apátság maradványai. Budapest.

 • Dercsényi Dezső 1943 A székesfehérvári királyi bazilika. Budapest.

 • Détshy Mihály 1964 Az egri várszékesegyház építéstörténetének okleveles adatai, Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 13, 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DHA I. 1992 Györffy, Gy. (ed.): Diplomata Hungariae antiquissima accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia. I. 10001131. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dobszay László (ed.) 2000 Liber ordinarius Agriensis. Musicalia Danubiana Subsidia 1. Budapest.

 • Engel Pál 1987 Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában. Századok (Budapet) 121, 613637.

 • F. Vattai Erzsébet 1966/1967 A margitszigeti korona és gyűrű (Die Krone und der Ring von der Margareteninsel). Folia Archaeologica (Budapest) 18, 123136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor László 2001 Jelentés az egri vár területén feltárt román kori székesegyház déli kápolnájában lévő korai keresztelőegyház (rotunda) leletmentő régészeti kutatásáról. Műemlékvédelmi Szemle 11:1–2, 209210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foerk Ernő 1915 A kalocsai érseki székesegyház. Budapest.

 • Fügedi Erik 1986 Ispánok, bárók, kiskirályok. Budapest.

 • Fügedi Erik 1991 „Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio.” A nemzetségi monostor. Századok (Budapest) 125, 3567.

 • Gerevich Tibor 1938 Magyarország románkori emlékei. Magyarország művészeti emlékei. I. Budapest.

 • Giber Mihály 2008 Adatok az egri püspökvár középkori építéstörténetéhez (Observations on the architectural history of the medieval episcopal castle). Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve (Eger) 44, 3780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1970 Becket Tamás és Magyarország. Filológiai Közlöny (Budapest) 16, 153154.

 • Györffy György 1982 Megjegyzések Gyurkó János cikkéhez. Műemlékvédelem (Budapest) 26:1, 67.

 • Györffy György 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hagender, Othmar 1997 Die Register Innocenz’ III. Band 7. Wien.

 • Havasi Krisztina 2003 „1200 körüli” faragványcsoport töredékei a középkori egri székesegyházból (Early 13th century carved fragments from Eger’s medieval cathedral). Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve (Eger) 39, 113186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina 2004 A középkori egri székesegyház emlékei a XII–XIII. század fordulójáról. Kézirat. ELTE BTK Művészettörténeti Intézet. (Szakdolgozat. Témavezető: Tóth Sándor.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina 2006 Reneszánsz márványdombormű töredékei az egri várból (Fragments of a Renaissance marble relief from Eger Castle). Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 55, 95117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina 2009 Az egri Szent János Evangelista székesegyház: Imre király temetkezőhelye. Tóth Cs.Sarobe, R. (szerk.): Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Budapest, 270271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina 2011 A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon. I–II. PhD-disszertáció (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet), Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina 2015 A kácsi bencés apátság román kori kőfaragványai (Romanesque carved stone fragments of a Benedictine Abbey of Kács). Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 64, 543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Krisztina Marosi ErnőSzakács Béla Zsolt 2012 Havasi Krisztina „A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli Magyarországon” című PhD-értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 61, 157172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hechelhammer, Bodo 2008 Friedrich II. und seine Ehefrauen, In: Fansa, M.Ermete, K. (Hrsg.): Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums. Mainz am Rhein, 123131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henszlmann Imre 1884 A nagy-váradi kettős székesegyház. In: Bunyitai V. (szerk.): A váradi püspökség története alapításától a jelen korig. Harmadik kötet. Nagyvárad. Reprint, 168174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hervay F. Levente O. Cist. 2001 A bencések és apátságaik története a középkori Magyarországon. Történeti katalógus. In: Paradisum Plantavit 462547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hucker, Bernd Urlich 2001 Stauferzeitliche Zisterziensergründunen und Stiftergräber. In: Knefelkamp, U. (Hrsg.): Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser. (Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums für Ethik an der Europa–Universität Viadrina, Frankfurt am Oder) Berlin–Heidelberg–New York, 287292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Humann, Georg 1893 Zur Geschichte der Kreuzaltare, Zeitschrift für Christliche Kunst (Heidelberg) 6, 7382.

 • Inchofer, Melchior 1644 Annales ecclesiastici regni Hungariae. Romae.

 • Ipolyi Arnold 1865 Az egri megye Sz. János apostol és evangelistáról nevezett régi székesegyháza az egri várban. In: Emlékkönyv Kis-Apponyi Bartakovics Béla érsek Aranymiséjének ünnepére. Eger, 95171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich 2002 Mikó Á . (szerk.): Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Budapest.

 • K. Látkóczky Erzsébet 1997 Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Fordította, jegyzetekkel ellátta: K. Látkóczki E. Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona István 2001 A kalocsai érseki egyház története. I. Ford. Takács J. Kalocsa.

 • Kautzsch, Rudolf 1944 Der romanische Kirchenbau im Elsass. Freiburg in Breisgau.

 • Kárpáti János 2010 Az egri püspökvár. Eger.

 • Kerny Terézia 2006 Zsigmond király temetése és temetkezőhelye. In: Takács I. (szerk.): Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 13871437. Budapest, 475479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kempelen Béla 1911 Magyar nemesi családok. II. Budapest.

 • KMTL 1994 Kristó Gy. (főszerk.)–Engel P.–Makk F. (szerk.): Korai magyar történeti lexikon. Budapest.

 • Knauz Nándor 1865 Magyar érsek- és püspökségek jövedelmei. Magyar Sion III, 552557.

 • Komm, Sabine 1990 Heiligengrabmäler des 11. und 12. Jahrhunderts in Frankreich. Untersuchung zur Typologie und Grabverehrung. Worms.

 • Koszta László 1993 A ciszterci rend története Magyarországon kolostoraik alapítása idején 1142–1270. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Budapest) 118125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koszta László 2001 A váci püspökség alapítása. Századok (Budapest) 135, 363375.

 • Kovács Béla 1966 Elpusztult kolostorok Heves megyében (Covents médiévaux disparus dans le comitat Heves). Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve (Eger) 4, 7679.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Béla 1968 Adatok Feldebrő történetéhez. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 17, 124125.

 • Kovács Béla 1987 Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger.

 • Kovács Éva 1982 A gótikus ronde-bosse zománc a budai udvarban. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 31, 8994.

 • Kovalovszki Júlia 1981 A feldebrői templom régészeti kutatása. In: Képzőművészeti emlékek védelme. Az egri nyári egyetem előadásai. Eger, 3942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Béla 1987 Feldebrő-plébániatemplom. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 283. Budapest.

 • Kozák Károly 1973 A középkori egri székesegyház feltárása és építéstörténete. Az Egri Vár Híradója 9–10, 2934.

 • Kozák Károly 1981 Az egri vár története. Vezető a gótikus palota állandó kiállításához. Eger.

 • Kozák Károly 1989 Eger. Püspökvár. (Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 12.) Budapest.

 • Kozák Károly Dok. 1968 Eger, várásatás. 1968. Jelentés az egri várban végzett feltárásról 1968. Ásatási napló. Gépirat. Forster Központ Tervtár, ltsz. D25576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozák Károly Dok. 1969 Eger, várásatás. 1969. Jelentés az egri várban végzett feltárásról. 1969. Ásatási napló. Gépirat, 1969. Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Adattár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozák Károly Dok. 1974 Eger, várásatás. 1974. Jelentés az egri várban végzett feltárásról. 1974. Ásatási napló. Gépirat, 1974. Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Adattár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozák Károly Sedlmayr János 1987 Az egri vár középkori kőtára. Eger.

 • Kralovánszky Alán 1988 Szent István király székesfehérvári sírjának és kultuszhelyének kérdése. In: Glatz F.Kardos J. (szerk.): Szent István és kora. Budapest, 166172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kralovánszky Alán 1989 Szent István király székesfehérvári sírja és kultuszhelye (Grab des König Hl. Stephan und Ort seiner Verehrung in Székesfehérvár/Stuhlweißenburg). Folia Archaeologica (Budapest) 40, 155173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristó Gyula 1987 Imre és III. László. In: Székely Gy. (főszerk.): Magyarország története II. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Budapest, 12681272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kralovánszky Alán 2000 Utószó. In: Küküllei János: Lajos Király Krónikája. Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról. Millenniumi Magyar Történelem. Források. Budapest, 89117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubinyi András 1975 Királyi kancellária és udvari kápolna Magyarországon a XII. század közepén. Levéltári Közlemények (Budapest) 47:1, 59117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2014 Merániai Gertrúd sírja a pilisi apátságban. Uralkodói temetkezések ciszterci kolostorokban a Magyar Királyságban. In: Majorossy J. (szerk.): Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 12132013. Szentendre, 125148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lénárt Andor 1987 Az egri várbeli székesegyházak feltárásának ásatási naplója (1928–1938), Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve 23, 431471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál 2004 Az Anjou-síremlékek újonnan előkerült töredékeiről. In: Deák Z. (szerk.): Magyar királyi és főrendi síremlékek. 2004, 7285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál 2010 Renaissance in Red and White. The Use of Coloured Stone in Hungary at the Turn of the 16th Century. In: Varga, L.Beke, L.Jávor, A.Lővei, P.Takács, I. (eds): Bonum ut pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. 433442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál 2011 A székesfehérvári Anjou-síremlékek az újabb töredékek tükrében (On the Anjou shrines of Székesfehérvár considering the newly found fragments). In: Kerny, T.Smohay, A. (ed.): Károly Róbert és Székesfehérvár (King Charles Robert and Székesfehérvár). 2011, 171187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál Weisz Boglárka 2016 A gazdaság-és pénzügyigazgatás szereplőinek szórványos síremlékei a középkori Magyarországon. In: Weisz, B. (szerk.): Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések. 217263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makk Ferenc 2007 Lukács (†1181). Kőszeghy P. (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon 7, 126127.

 • Marosi Ernő 1984 Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12–13. Jahrhunderts. Budapest.

 • Marosi Ernő 1986 Megjegyzések a középkori magyarországi művészet liturgiai vonatkozásaihoz. In: Tüskés G. (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, 88116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 1998 Österreich und Gotikrezeption. Zwei Bücher über die Kunst der letzten Babenberger und die Edition eines Klassikers. Acta Historiae Artium (Budapest) 40, 117123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 2000a Das Grab des Heiligen Stephan in Stuhlweissenburg. In: Wieczorek, A.Hinz, H. M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. II. Stuttgart, 625627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 2000b Christliche Architektur in Ungarn. In: Wieczorek, A.Hinz, H. M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. II. Stuttgart, 615616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 2000c „Quam qui vidit, testimonium veritati verbum nostrorum perhibet”. Megjegyzések Szent István prépostsági templomának képéhez elbeszélő forrásainkban. In: Piti F. (szerk.): „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szeged, 349363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 2002 Historizmus az 1200 körüli művészetben Magyarországon. In: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Társadalomtudományok. Budapest 2005, 269298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő Wehli Tünde 1997 Az Árpád-kori művészet atlasza. Budapest.

 • Mátyásrec. 1900 Ismeretlen szerző [Pauler Gyula?]: Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Olvastatott az MTA II. osztályának 1900 jún. 11-én tartott ülésén. Mátyás Flórián r. tagtól. Értekezések a történeti tudományok köréből, XIX. kötet 1. szám. Századok (Budapest) 34, 738740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meier, Thomas 1998 Zwischen Stiftern und Heiligen – die Saliergräber im Speyerer Dom. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (Wien) 14, 3748.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meier, Thomas 2002 Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes im christlichen Europa. Mittelalter-Forschungen 8. Stuttgart.

 • Mezey László 1971 A Pray-kódex keletkezése. Magyar Könyvszemle 8:2–3, 109123.

 • Mező András 2003 Patrocíniumok a középkori Magyarországon. METEM Könyvek 40. Budapest.

 • MHH 1870 Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. XX. Verancsics Antal összes munkái. IX. Vegyes levelek. 15631569. Pest.

 • Mikó Árpád 2015 Egy humanista mecénás a 16. század közepén Magyarországon. Korunk (Budapest) 3:1, 1727.

 • Möbius, Friedrich 1984 Die Chorpatrie der westeuropaischen Klosterkirche zwischen 8. und 11. Jahrhundert. Kulturgeschictliche Voraussetzungen, liturgischer Gebrauch, soziale Funktion. In: Möbius, F.Schubert, E. (Hrsg.): Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Weimar, 941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Árpád 1968 A kalocsai XI. századi érseksír. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 17, 112123.

 • Nagy Árpád 1969 Jegyzetek az egri püspökség XI. századi történetéről. Az Egri Vár Híradója 8, 2530.

 • Nagy Emese 1978 Kőfaragástechnika a középkorban. In: Tóth M.Marosi E. (szerk.): Árpád-kori kőfaragványok. Kiállítási katalógus. Székesfehérvár, 5258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1985 Jankovich Miklós régészeti és műemléki tevékenysége. In: Belitska-Scholtz H. (szerk.): Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Budapest, 122153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Géza Balázs 2006 Gondolatok Imre király és az egri püspökök sírjairól. Az Egri Vár Híradója 38, 99109.

 • Nagy László 2015 Beszámoló az egri várban 2014-ben végzett régészeti munkákról. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele (Budapest) 18, 59103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ordinarius Ordinarius secundum veram notulam sive rubricam alme ecclesie Agriensis de observatione divinorum officiorum et horarum canonicarum. Közzétette: Kandra K. In: Adatok az Egri Egyházmegye történelméhez. III/3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oswald, Friedrich 1969 In medio Ecclesiae. Die Deutung der literarischen Zeugnisse im Lichte archäologische Funde, Frühmittelalterliche Studien (Münster) 3, 313326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pannonia Regia 1994 Mikó Á. Takács I. (szerk.): Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Budapest.

 • Papp Szilárd 2001a Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 15–16. század fordulóján. In: Paradisum Plantavit 289315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp Szilárd 2001b Somogyvár. A templom és a kolostor épületei. In: Paradisum Plantavit 350353.

 • Paradisum Plantavit 2001 Takács I. (szerk.): Paradisum Plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma.

 • Pataki János é.n. Eger város múltjára vonatkozó középkori oklevelek és oklevélmásolatok. Dobó István Vármúzeum, Régészeti Adattár, 7779.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pauler Gyula 1899 A magyar nemzet története az Árpád házi királyok alatt. I–II. Budapest.

 • Prohászka Péter 2011 Észrevételek a CIL 3349 (RIU 1504) székesfehérvári felirathoz egy levél tükrében. In: Kovács, P.Fehér, B.Szabó Á.: Studia Epigraphica Pannonica (Budapest) 3, 5663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, Karl 1984 Die Sorge der Salier um ihre Memoria. Zeugnisse, Erwägungen und Fragen. In: Schmidt, K.Wollasch, J. (Hrsg.): Memoria. Der geschichtliche Zeugnisvert des Liturgischen Gedenkens im Mittelalter. Münstersche Mittelalter-Schriften Bd. 48. München, 666726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitth, Nicolaus 1768 Episcopi Agrienses. I–III. Tyrnavie.

 • Schramm, Percy ErnstMütherich, Florentine 1962 Schramm, P. E.Mütherich, F. (Hrsg.): Denkmale der deutschen Könige und Kaiser. I. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Großen bis Friedrich II. 7681250. München.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarz, Mario 1998a Heiligenkreuz, Zisterzienserabtei. In: Fillitz, H. (Hrsg.): Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. Band I. Früh- und Hochmittelalter. München–New York, Kat. 47, 256257, 299301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarz, Mario 1998b Lilienfeld, Zisterzienserabtei. In: Fillitz, H. (Hg.): Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. Band I. Früh- und Hochmittelalter. München–New York, Kat. 69, 299301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seeger, Ulrike 1997 Zisterzienser und Gotikrezeption: Die Bautätigkeit des Babenbergers Leopold VI. in Lilienfeld und Klosterneuburg. (Kunstwissenschaftliche Studien 69.) München.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solymosi László 2012 Egy tévedés nyomában. Szent László király somogyvári temetésének legendája. In: Illés P. A.Juhász-Laczik A. (szerk.): Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák. 7. Budapest, 151171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SRH I–II. 1938 Szentpétery, E. (ed.): Scriptores rerum hungaricum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I–II. Budapest (1999 reprint).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sugár István 1984 Az egri püspökök története. Budapest.

 • Sweeny, James Ross 1993 III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita. A Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. Aetas (Budapest) 8:1, 147169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabados György 1999a Imre és András. Századok (Budapest) 133, 85111.

 • Szabados György 1999b Imre király életidejéről. Acta Historica (Szeged) 110, 1119.

 • Szabados György 2000 Egy elmaradt keresztes hadjáratról. Magyar-szentszéki kapcsolatok 1198–1204 között. In: Piti F. (szerk.): „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 473492.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabados György 2002 Imre király házassága, aranybullája. Századok (Budapest) 136, 341350.

 • Szabados György 2009 Tóth Cs. Sarobe, R. (szerk.): Aragóniai Konstancia magyar királyné. In: Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Budapest, 162175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács, Béla Zsolt 2002 Remarks on the Filigree of the Holy Crown of Hungary. Acta Historiae Artium (Budapest) 43, 5261.

 • Szakács, Béla Zsolt 2005 The Research on Romanesque Architecture in Hungary: a Critical Overview of the Last Twenty Years. Arte Medievale (Roma) IV:2, 3144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács, Béla Zsolt 2006 Cathedrals in the Early XIIIth Century in Hungary. In: Rusu, A. A. (ed.): Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Cluj-Napoca, 179191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakács, Béla Zsolt 2010 Dombó és a korai altemplomok Magyarországon. In: Kollár T. (szerk.): Építészet a középkori Dél- Magyarországon. Tanulmányok. Budapest, 671715.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szederkényi Nándor 1893 Heves Vármegye története. IV. 1687–1867-ig. Eger.

 • Szentpétery Imre 1923 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. Budapest 1923.

 • Szentpétery Imre 1934 A Zágrábi és a Váradi krónika egymáshoz való viszonya. Századok 68, 410425.

 • Székesfehérvár 1982 Marosi E. Tóth M.Wehli T. (szerk.): Művészet I. Lajos király korában 1342–1382. Kiállítási katalógus. Székesfehérvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szmrecsányi Miklós 1932 Az egri érseki líceum lapidáriumának tárgymutatója. Eger 1932.

 • Takács Imre 1994 Gertrudis királyné síremléke. Pannonia Regia 248251.

 • Takács Imre 1998 Fragmente des Grabmals der Königin Gertrudis. In: Vorwerk, U.Schurr, E. (Red.): Die Andechs-Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter. Mainz, 103109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Imre 2014 A Gertrúd-síremlék rekonstrukciójának kérdései. In: Majorossy J. (szerk.): Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 12132013. Szentendre, 189202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thoroczkay Gábor 2009 Szent István egyházmegyéi – Szent István püspökei. In: Thoroczkay G.: Írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai tanulmányok. Budapest, 3350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Endre 2006 III. Béla vagy Kálmán? (A székesfehérvári királysír azonosításáról). Folia Archaeologica (Budapest) 52, 141159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Melinda 1981 A feldebrői falképek. In: Képzőművészeti emlékek védelme. Az egri nyári egyetem előadásai. Eger, 3135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Melinda 1987 Die Umbauung des Heiligkreuz-Altars in der Kathedrale zu Pécs. In: Möbius, F.Schubert, E. (Hrsg.): Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Weimar, 81108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Melinda 1992 A somogyvári bencés apátság temploma az Árpád-korban. In: Magyar K. (szerk.): Szent László és Somogyvár. Kaposvár, 222226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Melinda 1994 A pécsi székesegyház kőszobrászati díszítése a román korban. In: Pannonia Regia 123130.

 • Tóth Sándor 1994 A székesfehérvári szarkofág és köre. In: Pannonia Regia 8286.

 • Tóth Sándor 2001 A 11–12. századi Magyarország Benedek-rendi templomainak maradványai. In: Paradisum Plantavit 229226.

 • Untermann, Matthias 2001 Forma Ordinis. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser. (Kunstwissenschaftlichen Studien). München–Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wehli Tünde 1998 Konstancia királyné a palermói dómban. Ars Hungarica (Budapest) 25:1, 1017.

 • Weinfurter, Stephan 2005 Speyer und die Könige in Salischer Zeit. In: Ehlers, C.Flackenecker, H. (Hg.): Geistliche Zentralorte zwischen Liturgie und Architektur, Gottes und Herrscherlob: Limburg und Speyer. Göttingen, 157173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsoldos Attila 2005 Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 36. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsoldos Attila 2011 Magyarország világi archontológiája. 10001301. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 1 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 0 0 0