View More View Less
 • 1 SZTE BTK Régészeti Tanszék
Restricted access

A tatárjárás és a Sajó menti csata eseményeit eddig jórészt az írott források alapján rekonstruálták. A közelmúlt ásatásai lehetővé tették az időszak vizsgálatát a régészeti források tükrében. A tanulmány számba veszi és értékeli az ország pusztulására, a településszerkezet átalakulására, a várépítészetre, a kunok és jászok hagyatékára vonatkozó legújabb adatokat. Az ásatási eredmények a Sajó menti csata helyszínének lokalizálásához és a tatárjárás hazai forrásainak kritikai értelmezéséhez is segítséget nyújthatnak.

 • Anders Alexandra 2007 Megelozo régészeti kutatások az M3-as és M35-ös autópályák nyomvonalán (2003–2006). Magyar Múzeumok (Budapest) 1, 913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Antalóczi Ildikó 1980 A nyíri izmaeliták központjának, Böszörmény falunak régészeti leletei I. (Archäologische Funde im Dorf Böszörmény, dem Zentrum der Ismaeliten in der Nyír). Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Hajdúböszörmény) 4, 131170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Marianna 2001 Környezetrekonstrukciós kísérletek a Duna–Tisza köz déli részén. Az Árpád-kori településhálózat jellegzetességei a Dorozsma-Majsai homokhát területén. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23, 343357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Marianna 2007 Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma-Majsi homokhát területén. PhD disszertáció. www.doktori.btk.elte.hu/hist. Letöltés ideje: 2017. július 14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodó Balázs 2007 13. századi éremlelet Pécs központjából. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus, Budapest 9495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár Tamás Sárközi SebestyénSzolyák Péter 2000 A történeti Borsod megye településtopográfiája. (A Sajó völgye Alsózsolcától Sajópetriig). Levéltári Évkönyv (Miskolc) 10, 87150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár Tamás Wolf Mária 2002 Elpusztult települések Szendro környékén. In: Veres L.Viga Gy. (szerk.): Szendro monográfiája. Szendro, 95124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boldog, Zoltán 2012 A Prismatic Mace-head from Dunaföldvár from the Time of the Mongol Invasion. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63:1, 181196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1995 Az Árpádok korai várairól. Debrecen.

 • Bóna István 1998 Az Árpádok korai várai. Debrecen.

 • Borossy András 2003 Történetírók a tatárjárásról. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 403420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breit József, Doberdói 1930 A magyar nemzet hadtörténelme 5. rész (1236–1242). Budapest.

 • Buzás Gergely 2006 Az egri székesegyház XIII–XIV. századi gótikus épülete. Az Egri Vár Híradója (Eger) 38, 2165.

 • Csánki Dezso 1890 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest.

 • Csorba Csaba 1974 A magyarországi várkutatás története. In: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei XXIII, 289310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba Csaba 1981 A tatárjárás és a kunok Magyarországi betelepedése. In: Dankó I. (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának harmincadik évfordulójára. Túrkeve 3368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba Csaba 2003 A magyar keleti politika és a kun kérdés. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás (The Mongol Invasion). Budapest 262–371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István 1994 XIII. századi ház a tápiógyörgyei Ilike parton (Ein Haus aus dem 13. Jahrhundert am Ufer von Ilike in Tápiógyörgye). Sudia Comitatensia (Szentendre) 23, 101118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István 2007 Tápiógyörgye-Ilikepart: egy ház a temetoben. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 5052.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domanovszy Sándor 1917 Mázsaszekér. Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik, történetírói muködésének negyvenedik, szemináriumi vezetotanárságának harmincadik évfordulója ünnepére. Budapest, 3774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engel Pál 2003 A tatárjárás hatásairól. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás (The Mongol Invasion). Budapest, 505507.

 • Engel Pál 2007 Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról. Castrum (Budapest) 6:2, 1118.

 • Entz Géza 1994 Az európai koldulórendi építészet. The Architecture of the Mendicant Orders in Europe In: Haris A. (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest 2125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éri István 1956 Adatok a kígyóspusztai csat értékeléséhez (Zur Frage der Schnalle von Kígyóspuszta). Folia Archaeologica (Budapest) 8, 137152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejér, György 1829 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér. Budae.

 • Feld István 1990 A 13. századi várak az eddigi kutatásokban. In: Horváth L. (szerk.): Castrum Bene. Várak a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert. Gyöngyös, 819.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 1991 Középkori váraink kutatásáról. Über die Erforschung der Mittelalterlichen Burgen in Ungarn. Muemlékvédelem (Budapest) 35, 197219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2010 Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása. Archaeological Research into Medieval Castles and Residences. In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary) Budapest, 495520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2014 A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében I. (The beginnings of the construction of private castles in medieval Hungary in the mirror of the archaeological evidence I). Századok (Budapest) 148:2, 351386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2015 A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében II. (The beginnings of the construction of private castles in medieval Hungary in the mirror of the archaeological evidence II). Századok (Budapest) 149:2, 333381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2017a Várak és erodítmények a középkori Magyarországon. In: Herman R. (szerk.): Magyarország hadtörténete I. Budapest, 367400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2017b Várak a terepen és az írott forrásokban. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 1823.

 • Fodor, István 1976 Die Ausgrabungen am Szabolcs-Vontatópart und in Szabolcs-Kisfalud. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 28, 371382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2006 A magyar gazdálkodás változásai a 10. században. Die Veränderungen der ungarischen Wirtschaft im 10. Jahrhundert. In: Fodor I.Szatmári I. (szerk.): A fénylo középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Budapest–Békéscsaba, 1333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2013 A kunok gazdálkodásáról. In: Mészáros M. (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Kiskunfélegyháza, 1113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2014 A tatárpusztítás mértéke. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 313317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frisnyák Sándor 2000 A település földrajzi képe. In: Veres L.Viga Gy. (szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, 728.

 • Fügedi Erik 1977 Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest.

 • Fügedi Erik 1981 Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest.

 • Fügedi Erik 2003 A tatárjárás demográfiai következményeirol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 498499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gádor Judit Nováki Gyula 1980 Az abaújvári földvár sánca. (Rampart of the Abaújvár earthen fort). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 19, 4377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gedai, István 1969a A Dunántúl szerepe az Árpád-kor kereskedelmében. Numizmatisches über die Bedeutung Transdanubiens im Handelsaustausch zur Zeit der Árpáden. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 8, 253256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gedai, István 1969b Fremde Müntzen im Karatenbecken. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 21, 105148.

 • Gömöri János 2002 Castrum Supron, Sopron vára az Árpád-korban. Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der Árpádenzeit. Sopron.

 • Gulyás Gyöngyi 2014 Egy elpusztult ház Cegléd határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét 2956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi Gallina Zsolt 2014 Magányos kun lósír Csanádpalotáról. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 151168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1963 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest.

 • Györffy György 1977 István király és muve. Budapest.

 • Györffy György 1981 Bevezeto. In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 731.

 • Györffy György 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest.

 • Györffy György 1990 A magyarság keleti elemei. Budapest.

 • Györffy György 1998 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Budapest.

 • Györffy György 2003 Magyarország népessége a tatárjárástól a XIV. század közepéig. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 487493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyucha Attila Rózsa Zoltán 2014 „Egyesek darabokra vágva, egyesek egészben”– A tatárjárás nyomainak azonosítási kísérlete egy délalföldi településen. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatházi Gábor 2004 A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon. Simonyi E. (szerk.): Opuscula Hungarica (Budapest) 5. 2005

 • Sírok, kincsek, rejtélyek. Kiskunhalas , 2005. Hatházi Gábor–Kovács Loránt Olivér 2014 Árpád-kori falu és kun szállás Perkáta-Nyúli-dulo lelohelyen – Falu, templom és temetok. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 241270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HO Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Kiadják Nagy I.–Paur I.–Ráth K.–Véghely D.: I–V. Gyorött 1865–1873. Kiadják: Ipolyi A.– Nagy I.–Véghely D.: VI–VIII. Budapest, 18761891.

 • Horváth Béla 1970a Elozetes jelentés az 1965–68. évi tiszaörvényi feltárásokról (Vorbericht über die Freileitungen in Tiszaörvény). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 97, 126133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Béla 1970b A tiszaörvényi párta és pártaöv (Kopfschmuck und Prünkgürtel von Tiszaörvény). Folia Archaeologica (Budapest) 21, 157168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 1974–75/1 Szer plébániatemploma és a település középkori története (Die Pfarrkirche von Szer und die Geschichte der Siedlung im Mittelalter). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1, 343374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 2000 Szer plébániatemploma és a település középkori története. In: Kollát T. (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Szeged, 123143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 2001 A csengelei kunok ura és népe. Budapest.

 • Horváth István 2007 Tatárjárás kori leletek Esztergomból. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 5659.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Richárd 2011 Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. In: Terei Gy.Kovács Gy.Domokos Gy.Miklós Zs.Mordovin M. (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest, 7993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis Katalin 1983 Adatok a Pesti síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Monumenta Historica Budapestinensia IV. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis Katalin 1994–95 Régészeti adatok a középkori pesti vár területén. Archäologosche Forschungen auf dem Gebiet der Mittelalterlichen Burg von Pest. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 121–122, 5778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter 2003 A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz.) Nyíregyháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich Bésán Dénes Szatmári Imre 2013 Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Summary. VAH XXVIII.

 • Katona Tamás 1981 Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest.

 • Kiss Gábor 2000 Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Archäologische und Historische Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10–12. Jahrhundert. Szombathely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korek József 1976 Árpád-kori települések a kiskörei vízlépcso területén – Adatok az Árpád-kori települési rendszerhez (Angaben zum Siedelungssytem und Struktur der Arpádenzeit, auf Grund der Ausgrabungen auf dem Gebiete Tisza II. Wasserstufe in Kisköre). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 14, 91112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 1986 Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 216281.

 • Kovács László 1998 Árpád-kori templom és temeto a karcagi Kápolnás-halmon. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 34. Szolnok.

 • Kovács László 2013 Éremleletes kora Árpád-kori templom körüli temetokrol és templomukról a Magyar Királyságban (1000–1141). Über die Früharpadenzeitlichen Kirchenfriedhöfe mit Münzebeigaben und ihre Kirchen im ungarischen Konigreich (1000–1141) In: Révész L.Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Szeged, 227295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 2015 Megjegyzések a 10–11. századi magyar csecsemosírok kérdéséhez, visszatekintéssel a 3–9. századig. Folia Anthropologica (Budapest) 14, 566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Szilvia 2014 A kunok története a mongol hódításig. Magyar Ostörténeti Könyvtár 29. Budapest.

 • Kovács Eszter Zádor Judit 2015 Adatok a középkori Pest városfejlodéséhez. A régészeti kutatások újabb eredményei (The Rise of Pest in the Middle Ages. Recent archaeological findings). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 561576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács S. Tibor 2007 Támadás és védekezés. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás 1241–42. Budapest, 1621.

 • Kristó Gyula 1978 A rozgonyi csata. Budapest.

 • Kristó Gyula 1986 Az Árpád-kor háborúi. Budapest.

 • Kristó Gyula 1988 A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest.

 • Kristó Gyula 2003a A tatárjárás korának demográfiai viszonyai. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 499505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristó Gyula 2003b A tatárjárás. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 371384.

 • Kristó Gyula 2003c Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest.

 • Langó Péter 2001a Az 1323-as „jász kiváltságlevél” (Megjegyzések a jászok középkori jogállásához). Der Jazygische „Privilegiensurkunde” vom Jahre 1323 (Bemerkungen über die Mittelalterliche Rechtsstellung der Jazygen). Tisicum (Szolnok) 12, 329335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001b A jászok „felfedezése” és beköltözésük a Kárpát-medencébe. „Discovery” of the Jász and their Settlement in the Carpathian Basin. A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000. Jászsági Könyvtár 4, 151176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001c Jászok a középkori Pilis megyében. Limes (Tatabánya) 1–2, 121134.

 • Langó Péter 2006 Régészeti és okleveles adatok a Jászság 10–15. századi településtörténetéhez (Archaeological and charter data for the Jazygian settlemental history in the 10–15th centuries). Tisicum (Szolnok) 15, 7797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2010 A kora Árpád-kori temetok kutatása (Research into cemeteries from the early Árpádian Age). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 445469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2016 A négyszállási I. temeto bronz keresztjei In: Bánkiné Molnár E. (szerk.): Vízönto. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szolnok, 6775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter Türk Attila 2004 Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dulon – Adatok a szíjbefuzos bizánci csatok és a délkeleteurópai kapcsolatú egyszeru mellkeresztek tipológiájához (Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent– Koszorús-Dulo – Angaben zur Typologie der trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Brustkreuze mit südosteuropäischen Beziehungen). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 10, 365457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1991 Árpád-kori és késoközépkori objektumok. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2003 Tatárjárás és régészet. (The Mongol Invasion and Archaeology) In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 453468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2012 A magyarországi tatárjárás régészeti emlékei. Autópálya-építés és régészeti kutatás. In: Magyar Régészet Online Magazin, Tavasz 13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József Pow, StephenPusztai Tamás 2016 A muhi csata és az 1241-es tatárjárás. Új régészeti és történeti megközelítések. Magyar Régészet Online Magazin, Tél 2736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József Romhányi Beatrix 2003 Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása. In: Visy Zsolt (foszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 372375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lovag Zsuzsa 1979 A középkori bronzmuvesség. Budapest.

 • Lovag Zsuzsa 2014 Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása. Opuscula Hungarica (Budapest) 8. Simonyi E. (szerk.)

 • Markó Ágnes Sarolta 2008 Ásatás az abaújvári református templomban. In: Észak-magyarországi kulturális és muemléki hírlevél. 5:1112, november–december. www. koh. hu. (Letöltés ideje: 2017. szeptember 17.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 1994 Kolduló rendi építészet Magyarországon. (The architecture of mendicant orders in mediaeval Hungary). In: Haris A. (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest, 5062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mályusz Elemér 1951–58 Zsigmondkori oklevéltár. Budapest.

 • Miklós Zsuzsa 1985 Árpád-kori (XII–XIV. századi) kisvárak Magyarországon (Arpadenzeitliche – 12–14. Jh. – Kleinburgen in Ungarn). In: Fodor I.Selmeczi L. (szerk.): Középkori régészetünk újabb eredményei és idoszeru feladatai. Budapest, 143158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 1991 XIII. századi nemesi udvarház Tura-Szentgyörgyparton (Der Herrenhof von Tura-Szentgyörgypart aus dem XIII. Jahrhundert). Studia Comitatensia (Szentendre) 22, 433442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 2007 Tolna megye várai. Budapest.

 • Molnár József 1959 A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. Hadtörténelmi Közlemények VI/1. 222252.

 • Mordovin Maxim 2016 A várszervezet kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban a 10–12. században (The emergence of the castle organization in medieval Hungary, Bohemia and Poland in the 10th–12th centuries). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 1993 Magyarország Régészeti Topográfiája. Pest Megye Régészeti Topográfiája. A szobi és váci járás. XIII/2. Torma István (szerk.). Budapest.

 • Müller Róbert 1982 A mezogazdasági vaseszközök fejlodése Magyarországon a késovaskortól a törökkor végéig. Die Entwicklung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis Ende der Türkenherrschaft. Zalai Gyujtemény 19. III. Zalaegerszeg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2014 A középkor agrotechnikája a vaseszközök alapján (Agricultural techniques in the Middle Ages in the light of iron tools). Ethnographia (Budapest) 125:1, 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Balázs 2013 Tatárjárás kori pénzleletek Pécsrol. Geldfunde aus der Zeit des Tatarensturms von Pécs. In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvár, 227238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Gyula 1887 A Nagymihályi és Sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. Budapest

 • Nagy Gyula Tasnádi Nagy Gyula 1878–1920 Anjou-kori okmánytár. Codex Diplomaticus Hungaricus Andagavensis. I–VII. Budapest

 • Négyesi Lajos 2003 A muhi csata. 1241. április 11. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 394406.

 • K. Németh András 2014 Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. Data to the Research of the Medieval Roads of Tolna County. In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal Középkoros Régészek V. Konferenciájának tanulmánykötete. Szentendre, 177188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Péter 1973 Elozetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának elso három esztendejérol (1969–1971) (Vorläufige Mitteilung über die ersten drei Forschungsjahre im Árpádenzeitlichen Komitatssitz Szabolcs [1969–1971]). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100, 167179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nováki Gyula 1975 A magyarországi földvárak az oskortól a középkorig. Építés-Építészettudomány (Budapest) 7, 323339.

 • Nováki Gyula 1993 A borsodi földvár sánca (Die Erdburgschanze von Borsod). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 30–31:1, 125145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olcsváry Ödön 1902 A muhi csata. Harmadik közlemény. Századok (Budapest) 1902:4, 505527.

 • Paja László 2014 Tatárjás kori leletek vizsgálati lehetoségei a Szank határából elokerült embertani szérián. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 111125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paládi-Kovács Attila 1973 A magyar parasztság kerekes jármuveinek történeti és táji rendszerezéséhez. Néprajzi Közlemények (Budapest) 18, 779.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap Ildikó Katalin 2002 Téglás és téglakeretes temetkezések a Délkelet-Alföldön (Gräber mit Ziegeln und Ziegelramen in der Südostlichen Tiefebene). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 177194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A nyáregyháza-pusztapótharaszti kincslelet. Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert. Der Schattzfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt. Folia Archaeologica (Budapest) 26, 119158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1976 A nyáregyháza-pusztapótharaszti sarlólelet (Der Sichelfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). Folia Archaeologica (Budapest) 27, 171182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 1974 A kunok megtelepedése Magyarországon. L’établissement des Commans en Hongrie. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 101, 244259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 1994 Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kutatásában. (Keleti Örökségünk 2) Karcag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014a A kunok régészeti kutatásának néprajzi-muvelodéstörténeti tanulságai (Ethnographic and culturalhistorical relevance of the archaeological research of Cumans in Hungary). Ethnographia (Budapest) 125:1, 79114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014b Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyok, úzok, kunok és jászok muvelodéstörténeti emlékei. Budapest–Piliscsaba.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka Péter 2013 10. századi feliratos bizánci ereklyetartó mellkereszt Vecsés-Alsóhalompusztáról (Pest megye) (Ein byzantinisches Reliquienkreuz mit Inschrift aus dem 10. Jahrhundert von Vecsés-Alsóhalompuszta [Kom. Pest]). Folia Archaeologica (Budapest) 55, 193205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai Tamás 2001 A középkori Mohi mezováros építészeti emlékei (Baudenkmäler des mittelalterlichen Marktfleckens, Mohi). In: Cseri M.Tárnoki J. (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok, 331364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai Tamás 2011 Könnyulovas harcos sírja a muhi csatából (Grab eines leichten Reiterkriegers aus der Schlacht von Muhi). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 12, 629640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2015 Egy város születése. Régészeti adatok Vác Árpád-kori településtörténetéhez (The birth of a town. Archaeological data on the history of Vác in the Arpadian Age). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 275297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos Tari Edit 2011 Topográfiai kutatások Vecsésen. Árpád-kori települési formák régészeti terepbejárások és feltárások alapján. In: Kovári K.Miklós Zs. (szerk.): „Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István 70. születésnapja alkalmából. Budapest, 5376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ringer István Szörényi Gábor András 2011 Árpád-kori település feltárása Pácin határában. In: Kolozsi B.Szilágyi K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész Éva 2007 A keleti keresztény rítus X. századi temetkezéseinkben. In: Révész É.Halmágyi M. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 5. Szegedi Középkorász Muhely. Szeged, 141150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész Éva 2010 Zarándokkeresztek a X–XI. századi sírokban. In: G. Tóth P.Szabó P. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 6. Szegedi Középkorász Muhely. Szeged, 189201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2005 Zalavár-Kápolna: a temetoelemzés lehetoségei és eredményei (Zalavár-Kápolna: possibilites and results of a cemetery analysis). In: Ritoók Á.Simonyi E. „…a halál árnyékának völgyében járok.” A középkori templom körüli temetok kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 173183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2007 A templom körüli temetok felfedezése (The discovery of the medieval churchyards). In: Szocs, P. L.Rusu, A. A. (eds): Architectura religiosa medievala din Transilvania. Középkori egyházi építészet Erdélyben (Satu Mare) 4, 249276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2010 A templom körüli temetok régészeti kutatása (The archaeological research of churchyards). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary) Budapest, 473494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogerius [1981] Rogerius mester siralmas éneke. Fordította: Horváth János. In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 111152.

 • Romhányi Beatrix 1990 A tatárjárás után elsorvadt ispánsági központok kérdéséhez. Sic itur ad Astra (Budapest) 122127.

 • Rosta Szabolcs 2009 Újabb eredmények a kunok Duna–Tisza közi szállásterületének kutatásában. In: Rosta Sz. (szerk.): Kun–Kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Kiskunfélegyháza, 175216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta Szabolcs 2010 A Kiskunsági Homokhátság település- és úthálózata. In: Nagy B. (szerk.): Középkori mozaik. Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola doktoranduszainak tanulmányai. Budapest, 101148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta Szabolcs V. Székely György 2014 (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa Zoltán Tugya Beáta 2012 Kik voltak az elso Orosháza lakói? Problémafelvetés egy kutatás kezdetén. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából (Orosháza) 6, 1731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nováki Gyula Sárközi SebestyénFeld István 2007 Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az oskortól a kuruc korig. Budapest–Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1988 A kunok nomadizmusának kérdéséhez (Zur Problem des Kumanen-Nomadizmus). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 25–26, 177188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1992 A négyszállási I. számú jász temeto (Der Friedhof Nr. I. der Jaβes von Négyszállás). BTM Muhely 4. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1996 A magyarországi jászok régészeti kutatása. In: Havassy P. (szerk.): Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyok, kunok, jászok a középkori Alföldön és Mezoföldön. Gyulai Katalógusok 2. Gyula, 8187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2005a A jászok eredete és középkori muveltsége. Jászsági Füzetek 37. Jászberény.

 • Selmeczi László 2005b A jászok betelepedése Magyarországra. Korai jász sírok a négyszállási temetoben. Taszelenyije Jászov v Vengrju. Rannyije jasszkije mogili v kladbisah posz. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 565586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2006 A karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemeto elso sírjának lehetséges értelmezése (Eine mögliche Interpretation des ersten Grabes im Friedhof des Kumanenqurtiers von Karcag-Orgondaszentmiklós). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 253274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2007 A jászok betelepedése, a magyarországi jászok a 13–15. században. Jászsági Évkönyv (Jászberény) 102116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2011 Kötöny népe Magyarországon. Karcag.

 • Selmeczi László 2012 Az atyák emlékezete. A Kaukázustól a Zagyva–Tarna völgyéig. Jászberény.

 • Selmeczi László 2013 A jászok kutatásának néhány problémája. Jászkunság kutatása 2012. Kiskunfélegyháza, 1628.

 • Selmeczi László 2014a A kunok és jászok régészeti-néprajzi megvilágításban (The archaeological and ethnographic interpretation of Cumanian and Jász/Jassic culture). Ethnographia (Budapest) 125:1, 4878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2014b A 13. század második felének néhány kronológiai problémája és következményei. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 319329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2016 A négyszállási temetok és történeti tanulságaik. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Vízönto. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szolnok, 3966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serlegi Gábor 2010 Dunaföldvár-Bíbic alja. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2009 (Archaeological excavations in Hungary 2009). Budapest, 193194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinor Dénes 2003 A mongolok Nyugaton. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 311338.

 • Spalatói Tamás [1981] A salonai és spalatoi fopapok története. Fordította: Csonka Ferenc In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 172193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spekner Eniko 2015 Buda és Pest a 11. századtól a 14. század közepéig (Buda and Pest from the 11th century up to the mid-14th century). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 485523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó György 1954 A falusi kovács a XV–XVI. században. Folia Archaeologica (Budapest) 6, 123145.

 • Szabó István 2003 A tatárjárás okozta veszteségekrol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 493498.

 • Szabó János Gyozo 1974 Árpád-kori falu és temetője Sarud határában I. Поселение и могильник эпохи арпадов в окрестностях деревни Шаруд. I. Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 11–12, 2173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó János Gyozo 1983 A keleti kereszténység egyik ismertetojegye temetkezéseinkben (Einige Kennzeichen des orientalischen Christentums in den Bestattungen). Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 28, 8397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Szabó János 2007 A tatárjárás. A mongol hódítás Magyarországon. Budapest.

 • Szabó László 2003 Megjegyzések a böszörmények kérdéséhez a Hajdúböszörmény határában talált Árpád-kori falu régészeti leletei alapján (Anmerkungen zur Böszörmény-Frage auf Basis der archäologischen Funde eines im Weichbild von Hajdúböszörmény entdeckten arpadenzeitlichen Dorfes). Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 2002–2003, 73108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári Imre 1994–95 Árpád-kori templomok Kamuton (Árpádenzeitliche Kirchen in Kamut). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 121–122, 3756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári Imre 1995 Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében. Die Pektorales byzantinischen Typs als Reliquienschreine im Komitat Békés und Csongrád. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 1, 219264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 1992 A Kecskemét-nyíri friesachi éremlelet (Der friesacher Münzfund aus Kecskemét-Nyír). Cumania (Kecskemét) 13, 113162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 1994 Megjegyzések a késo Árpád-kori éremleletek keltezéséhez. In: Nagy Á. (szerk.): A numizmatika és a társtudományok. Szeged, 115124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 2014 Tatárjárás és numizmatika. Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi aspektusai. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 331344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende Katalin 2013 Az ispáni vártól a városig: miért, hogyan – vagy miért nem? (Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht?) In: Szentesi E.Majtényi K.Simon A. (szerk.): Ko kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Budapest, 127142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende László 2001 Magyarországi várak Rogerius korában. Limes (Tatabánya) 1–2, 107120.

 • Szilágyi, Magdolna 2012 Perished Árpádian Age Village at Dunaföldvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63:1, 155179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi Magdolna Serlegi Gábor 2014 Nád közé bújtak…? Egy tatárjárás során elpusztult település maradványai Dunaföldvár határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 127140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szolnoki László 2005 A nagycserei vaseszközlelet. Der Eisenwerkzeugfund von Nagycsere. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 2004, 217237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szörényi Gábor András 2011 Gondolatok a késo Árpád-kori nemesi várak funkciójához és terminológiájához a Sajó-völgyi huszita erosségek elozményei kapcsán. Castrum (Budapest) 13, 2570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szucs Jeno 1984 A gabona árforradalma a 13. században. Történelmi Szemle (Budapest) 27:1–2, 533.

 • Szucs Jeno 2002 Az utolsó Árpádok. Budapest.

 • Szucs Jeno 2003 A tatárjárásról és következményeirol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 508519.

 • Takács Miklós 2005 Egy vitatott kéztartásról (On a debated gesture). In: Ritoók Á.Simonyi E. (szerk.): „…a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetok kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 85101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2010 Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990–2005 között (The research of Árpádianera [eleventh–thirteenth-century] village-like settlements in Hungary between 1990 and 2005). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tari Edit 1995 Árpád-kori falusi templomok Cegléd környékén. Ceglédi Füzetek 31. Cegléd.

 • Terei György 2010 Az Ápád-kori Kána falu (Kána, a village from the Árpádian Era [twelfth–thirteenth Centuries]) In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 81112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György Horváth Antónia 2007a Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. (Die Eisenfunde des Arpadenzeitlichen Dorfes Kána I). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 215246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György Horváth Antónia 2007b Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. (The iron finds from period II. at the Árpádian village Kána). Budapest Régiségei (Budapest) 41, 153192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thallóczy Lajos 1879 A kamara haszna (Lucrum camarae). Budapest.

 • Tolnai Gergely 2007 Erosségek a tatárjárás korában. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): Tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 2226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topál Judit 1972 Árpád-kori temeto és templom Cegléd-Madarászhalmon (Eine Kirche und ein Gräberfeld aus der Arpadenzeit in Cegléd-Madarászhalom). Studia Comitatensia (Szentendre) 1, 5397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Csaba 2007 A tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: Ritoók Á Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 7990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2008 Topográfiai és birtoktörténeti adatok Jászberény és környéke XIII–XIV. századi településtörténetéhez. Zounuk (Szolnok) 23, 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013a A Jászság betelepülésének kérdéséhez. Jászkunság kutatása 2012. Kiskunfélegyháza, 111123.

 • Tóth Péter 2013b A Jászság betelepülésének kérdéséhez. In: Tóth P. (szerk.): Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Budapest, 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013c Jászok a Jászságon kívül. In: Tóth P. (szerk.): Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Budapest, 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törocsik István 2014a A jász települések kialakulásának idopontja. In: Petho L. (szerk.): Jászberény története a kezdetektol a reformkorig. Jászberény 4549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törocsik István 2014b A középkori Berényszállás. In: Petho L. (szerk.): Jászberény története a kezdetektol a reformkorig. Jászberény 7176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valter Ilona 1974 A Bodrogköz honfoglalás kori és középkori településtörténete. Agrártörténeti Szemle (Budapest) 1–2, 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga Máté 2013 Középkori és kora újkori éremleletek Somogy megyében (Mittelalterliche und frühneuezeitliche Münzfunde im Komitat Somogy). In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvár, 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, Mária 2015 Hoards, Grave Goods, Jewellery – Objects in Hoards and in Burial Contexts during the Mongol Invasion of Central-Easten Europe. Oxford–Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veszprémy László 2003 Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 384394.

 • Vörös István 2005–2006 Ló az Árpád-kori Magyarországon (Horses in Mediaeval Hungary, 11th–13th century). Folia Archaeologica (Budapest) 52, 163216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenzel Gusztáv 1860–1874 Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I–XII. Pest–Budapest, 18601874 (Arcanum CD).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Wilhelm Gábor 2014 „Akiket nem akartak karddal elpusztítani, tuzben elégették.” Az 1241. évi pusztítás nyomai Szank határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 81109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1985 Középkori templom és település Szendro-Gacsalon (Mittelalterliche Kirche und Siedlung in Szendro- Gacsal). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 112: 2, 240264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1997 Hejokeresztúr-Vizekköze. In: Kovács T.Anders A.Raczky P. (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Paths into the past. Rescue excavations on the M3 motorway). Budapest, 139143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1999 Árpád-kori település Hejokeresztúr határában. Ansiedlung in der Feld für Hejokeresztúr aus der Arpaden-Zeit. In: S. Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának eloadásai. Veszprém, 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2007 A tiszaörvényi lelet. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 9899.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2011 Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon. In: Terei Gy.Kovács Gy.Domokos Gy.Miklós Zs.Mordovin M. (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest, 323329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Régészeti adatok a muhi csata történetéhez In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 6980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária Horváth Antónia 2010 Középkori templom és temeto Alsózsolca határában (Medieval church and graveyard at Alsózsolca). Herman Otto Múzeum Évkönyve (Miskolc) 49, 129185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zichy Ladomér 1934 A tatárjárás Magyarországon. Pécs Zsoldos Attila 1991 A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények (Budapest) 104:1, 4576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zichy Ladomér 1991 A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények. (Budapest), 104:1, 4576.

 • Zichy Ladomér 2000 A királyi várszervezet. In: Rácz Á. (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet. Budapest, 4445.

 • Zichy Ladomér 2003 A királyi várszervezet és a tatárjárás. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 519544.

 • Zichy Ladomér 2007 Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszonya az 1260-as években. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)