View More View Less
 • 1 SZTE BTK Régészeti Tanszék
Restricted access

A tatárjárás és a Sajó menti csata eseményeit eddig jórészt az írott források alapján rekonstruálták. A közelmúlt ásatásai lehetővé tették az időszak vizsgálatát a régészeti források tükrében. A tanulmány számba veszi és értékeli az ország pusztulására, a településszerkezet átalakulására, a várépítészetre, a kunok és jászok hagyatékára vonatkozó legújabb adatokat. Az ásatási eredmények a Sajó menti csata helyszínének lokalizálásához és a tatárjárás hazai forrásainak kritikai értelmezéséhez is segítséget nyújthatnak.

 • Anders Alexandra 2007 Megelozo régészeti kutatások az M3-as és M35-ös autópályák nyomvonalán (2003–2006). Magyar Múzeumok (Budapest) 1, 913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Antalóczi Ildikó 1980 A nyíri izmaeliták központjának, Böszörmény falunak régészeti leletei I. (Archäologische Funde im Dorf Böszörmény, dem Zentrum der Ismaeliten in der Nyír). Hajdúsági Múzeum Évkönyve (Hajdúböszörmény) 4, 131170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Marianna 2001 Környezetrekonstrukciós kísérletek a Duna–Tisza köz déli részén. Az Árpád-kori településhálózat jellegzetességei a Dorozsma-Majsai homokhát területén. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23, 343357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Marianna 2007 Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma-Majsi homokhát területén. PhD disszertáció. www.doktori.btk.elte.hu/hist. Letöltés ideje: 2017. július 14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodó Balázs 2007 13. századi éremlelet Pécs központjából. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus, Budapest 9495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár Tamás Sárközi SebestyénSzolyák Péter 2000 A történeti Borsod megye településtopográfiája. (A Sajó völgye Alsózsolcától Sajópetriig). Levéltári Évkönyv (Miskolc) 10, 87150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár Tamás Wolf Mária 2002 Elpusztult települések Szendro környékén. In: Veres L.Viga Gy. (szerk.): Szendro monográfiája. Szendro, 95124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boldog, Zoltán 2012 A Prismatic Mace-head from Dunaföldvár from the Time of the Mongol Invasion. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63:1, 181196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1995 Az Árpádok korai várairól. Debrecen.

 • Bóna István 1998 Az Árpádok korai várai. Debrecen.

 • Borossy András 2003 Történetírók a tatárjárásról. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 403420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breit József, Doberdói 1930 A magyar nemzet hadtörténelme 5. rész (1236–1242). Budapest.

 • Buzás Gergely 2006 Az egri székesegyház XIII–XIV. századi gótikus épülete. Az Egri Vár Híradója (Eger) 38, 2165.

 • Csánki Dezso 1890 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest.

 • Csorba Csaba 1974 A magyarországi várkutatás története. In: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei XXIII, 289310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba Csaba 1981 A tatárjárás és a kunok Magyarországi betelepedése. In: Dankó I. (szerk.): Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának harmincadik évfordulójára. Túrkeve 3368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csorba Csaba 2003 A magyar keleti politika és a kun kérdés. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás (The Mongol Invasion). Budapest 262–371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István 1994 XIII. századi ház a tápiógyörgyei Ilike parton (Ein Haus aus dem 13. Jahrhundert am Ufer von Ilike in Tápiógyörgye). Sudia Comitatensia (Szentendre) 23, 101118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István 2007 Tápiógyörgye-Ilikepart: egy ház a temetoben. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 5052.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domanovszy Sándor 1917 Mázsaszekér. Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik, történetírói muködésének negyvenedik, szemináriumi vezetotanárságának harmincadik évfordulója ünnepére. Budapest, 3774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engel Pál 2003 A tatárjárás hatásairól. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás (The Mongol Invasion). Budapest, 505507.

 • Engel Pál 2007 Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról. Castrum (Budapest) 6:2, 1118.

 • Entz Géza 1994 Az európai koldulórendi építészet. The Architecture of the Mendicant Orders in Europe In: Haris A. (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest 2125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éri István 1956 Adatok a kígyóspusztai csat értékeléséhez (Zur Frage der Schnalle von Kígyóspuszta). Folia Archaeologica (Budapest) 8, 137152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejér, György 1829 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér. Budae.

 • Feld István 1990 A 13. századi várak az eddigi kutatásokban. In: Horváth L. (szerk.): Castrum Bene. Várak a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert. Gyöngyös, 819.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 1991 Középkori váraink kutatásáról. Über die Erforschung der Mittelalterlichen Burgen in Ungarn. Muemlékvédelem (Budapest) 35, 197219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2010 Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása. Archaeological Research into Medieval Castles and Residences. In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary) Budapest, 495520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2014 A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében I. (The beginnings of the construction of private castles in medieval Hungary in the mirror of the archaeological evidence I). Századok (Budapest) 148:2, 351386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2015 A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében II. (The beginnings of the construction of private castles in medieval Hungary in the mirror of the archaeological evidence II). Századok (Budapest) 149:2, 333381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2017a Várak és erodítmények a középkori Magyarországon. In: Herman R. (szerk.): Magyarország hadtörténete I. Budapest, 367400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feld István 2017b Várak a terepen és az írott forrásokban. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 1823.

 • Fodor, István 1976 Die Ausgrabungen am Szabolcs-Vontatópart und in Szabolcs-Kisfalud. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 28, 371382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2006 A magyar gazdálkodás változásai a 10. században. Die Veränderungen der ungarischen Wirtschaft im 10. Jahrhundert. In: Fodor I.Szatmári I. (szerk.): A fénylo középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Budapest–Békéscsaba, 1333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2013 A kunok gazdálkodásáról. In: Mészáros M. (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Kiskunfélegyháza, 1113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 2014 A tatárpusztítás mértéke. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 313317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frisnyák Sándor 2000 A település földrajzi képe. In: Veres L.Viga Gy. (szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, 728.

 • Fügedi Erik 1977 Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest.

 • Fügedi Erik 1981 Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Budapest.

 • Fügedi Erik 2003 A tatárjárás demográfiai következményeirol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 498499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gádor Judit Nováki Gyula 1980 Az abaújvári földvár sánca. (Rampart of the Abaújvár earthen fort). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 19, 4377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gedai, István 1969a A Dunántúl szerepe az Árpád-kor kereskedelmében. Numizmatisches über die Bedeutung Transdanubiens im Handelsaustausch zur Zeit der Árpáden. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 8, 253256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gedai, István 1969b Fremde Müntzen im Karatenbecken. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 21, 105148.

 • Gömöri János 2002 Castrum Supron, Sopron vára az Árpád-korban. Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der Árpádenzeit. Sopron.

 • Gulyás Gyöngyi 2014 Egy elpusztult ház Cegléd határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét 2956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi Gallina Zsolt 2014 Magányos kun lósír Csanádpalotáról. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 151168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1963 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest.

 • Györffy György 1977 István király és muve. Budapest.

 • Györffy György 1981 Bevezeto. In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 731.

 • Györffy György 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest.

 • Györffy György 1990 A magyarság keleti elemei. Budapest.

 • Györffy György 1998 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Budapest.

 • Györffy György 2003 Magyarország népessége a tatárjárástól a XIV. század közepéig. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 487493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyucha Attila Rózsa Zoltán 2014 „Egyesek darabokra vágva, egyesek egészben”– A tatárjárás nyomainak azonosítási kísérlete egy délalföldi településen. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatházi Gábor 2004 A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon. Simonyi E. (szerk.): Opuscula Hungarica (Budapest) 5. 2005

 • Sírok, kincsek, rejtélyek. Kiskunhalas , 2005. Hatházi Gábor–Kovács Loránt Olivér 2014 Árpád-kori falu és kun szállás Perkáta-Nyúli-dulo lelohelyen – Falu, templom és temetok. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 241270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HO Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Kiadják Nagy I.–Paur I.–Ráth K.–Véghely D.: I–V. Gyorött 1865–1873. Kiadják: Ipolyi A.– Nagy I.–Véghely D.: VI–VIII. Budapest, 18761891.

 • Horváth Béla 1970a Elozetes jelentés az 1965–68. évi tiszaörvényi feltárásokról (Vorbericht über die Freileitungen in Tiszaörvény). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 97, 126133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Béla 1970b A tiszaörvényi párta és pártaöv (Kopfschmuck und Prünkgürtel von Tiszaörvény). Folia Archaeologica (Budapest) 21, 157168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 1974–75/1 Szer plébániatemploma és a település középkori története (Die Pfarrkirche von Szer und die Geschichte der Siedlung im Mittelalter). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1, 343374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 2000 Szer plébániatemploma és a település középkori története. In: Kollát T. (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Szeged, 123143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Ferenc 2001 A csengelei kunok ura és népe. Budapest.

 • Horváth István 2007 Tatárjárás kori leletek Esztergomból. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 5659.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Richárd 2011 Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. In: Terei Gy.Kovács Gy.Domokos Gy.Miklós Zs.Mordovin M. (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest, 7993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis Katalin 1983 Adatok a Pesti síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Monumenta Historica Budapestinensia IV. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis Katalin 1994–95 Régészeti adatok a középkori pesti vár területén. Archäologosche Forschungen auf dem Gebiet der Mittelalterlichen Burg von Pest. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 121–122, 5778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter 2003 A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz.) Nyíregyháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich Bésán Dénes Szatmári Imre 2013 Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Summary. VAH XXVIII.

 • Katona Tamás 1981 Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest.

 • Kiss Gábor 2000 Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Archäologische und Historische Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10–12. Jahrhundert. Szombathely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korek József 1976 Árpád-kori települések a kiskörei vízlépcso területén – Adatok az Árpád-kori települési rendszerhez (Angaben zum Siedelungssytem und Struktur der Arpádenzeit, auf Grund der Ausgrabungen auf dem Gebiete Tisza II. Wasserstufe in Kisköre). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 14, 91112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 1986 Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 216281.

 • Kovács László 1998 Árpád-kori templom és temeto a karcagi Kápolnás-halmon. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 34. Szolnok.

 • Kovács László 2013 Éremleletes kora Árpád-kori templom körüli temetokrol és templomukról a Magyar Királyságban (1000–1141). Über die Früharpadenzeitlichen Kirchenfriedhöfe mit Münzebeigaben und ihre Kirchen im ungarischen Konigreich (1000–1141) In: Révész L.Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Szeged, 227295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 2015 Megjegyzések a 10–11. századi magyar csecsemosírok kérdéséhez, visszatekintéssel a 3–9. századig. Folia Anthropologica (Budapest) 14, 566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács Szilvia 2014 A kunok története a mongol hódításig. Magyar Ostörténeti Könyvtár 29. Budapest.

 • Kovács Eszter Zádor Judit 2015 Adatok a középkori Pest városfejlodéséhez. A régészeti kutatások újabb eredményei (The Rise of Pest in the Middle Ages. Recent archaeological findings). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 561576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács S. Tibor 2007 Támadás és védekezés. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás 1241–42. Budapest, 1621.

 • Kristó Gyula 1978 A rozgonyi csata. Budapest.

 • Kristó Gyula 1986 Az Árpád-kor háborúi. Budapest.

 • Kristó Gyula 1988 A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest.

 • Kristó Gyula 2003a A tatárjárás korának demográfiai viszonyai. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 499505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristó Gyula 2003b A tatárjárás. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 371384.

 • Kristó Gyula 2003c Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest.

 • Langó Péter 2001a Az 1323-as „jász kiváltságlevél” (Megjegyzések a jászok középkori jogállásához). Der Jazygische „Privilegiensurkunde” vom Jahre 1323 (Bemerkungen über die Mittelalterliche Rechtsstellung der Jazygen). Tisicum (Szolnok) 12, 329335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001b A jászok „felfedezése” és beköltözésük a Kárpát-medencébe. „Discovery” of the Jász and their Settlement in the Carpathian Basin. A Jász Múzeum Évkönyve (Jászberény) 1975–2000. Jászsági Könyvtár 4, 151176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2001c Jászok a középkori Pilis megyében. Limes (Tatabánya) 1–2, 121134.

 • Langó Péter 2006 Régészeti és okleveles adatok a Jászság 10–15. századi településtörténetéhez (Archaeological and charter data for the Jazygian settlemental history in the 10–15th centuries). Tisicum (Szolnok) 15, 7797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2010 A kora Árpád-kori temetok kutatása (Research into cemeteries from the early Árpádian Age). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 445469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter 2016 A négyszállási I. temeto bronz keresztjei In: Bánkiné Molnár E. (szerk.): Vízönto. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szolnok, 6775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter Türk Attila 2004 Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dulon – Adatok a szíjbefuzos bizánci csatok és a délkeleteurópai kapcsolatú egyszeru mellkeresztek tipológiájához (Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent– Koszorús-Dulo – Angaben zur Typologie der trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Brustkreuze mit südosteuropäischen Beziehungen). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 10, 365457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 1991 Árpád-kori és késoközépkori objektumok. In: Régészeti ásatások Tiszafüred-Morotvaparton. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2003 Tatárjárás és régészet. (The Mongol Invasion and Archaeology) In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. (The Mongol Invasion). Budapest, 453468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2012 A magyarországi tatárjárás régészeti emlékei. Autópálya-építés és régészeti kutatás. In: Magyar Régészet Online Magazin, Tavasz 13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József Pow, StephenPusztai Tamás 2016 A muhi csata és az 1241-es tatárjárás. Új régészeti és történeti megközelítések. Magyar Régészet Online Magazin, Tél 2736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József Romhányi Beatrix 2003 Székesegyházak, kolostorok, templomok: középkori egyházi emlékeink régészeti kutatása. In: Visy Zsolt (foszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 372375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lovag Zsuzsa 1979 A középkori bronzmuvesség. Budapest.

 • Lovag Zsuzsa 2014 Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása. Opuscula Hungarica (Budapest) 8. Simonyi E. (szerk.)

 • Markó Ágnes Sarolta 2008 Ásatás az abaújvári református templomban. In: Észak-magyarországi kulturális és muemléki hírlevél. 5:1112, november–december. www. koh. hu. (Letöltés ideje: 2017. szeptember 17.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 1994 Kolduló rendi építészet Magyarországon. (The architecture of mendicant orders in mediaeval Hungary). In: Haris A. (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest, 5062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mályusz Elemér 1951–58 Zsigmondkori oklevéltár. Budapest.

 • Miklós Zsuzsa 1985 Árpád-kori (XII–XIV. századi) kisvárak Magyarországon (Arpadenzeitliche – 12–14. Jh. – Kleinburgen in Ungarn). In: Fodor I.Selmeczi L. (szerk.): Középkori régészetünk újabb eredményei és idoszeru feladatai. Budapest, 143158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 1991 XIII. századi nemesi udvarház Tura-Szentgyörgyparton (Der Herrenhof von Tura-Szentgyörgypart aus dem XIII. Jahrhundert). Studia Comitatensia (Szentendre) 22, 433442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 2007 Tolna megye várai. Budapest.

 • Molnár József 1959 A királyi megye katonai szervezete a tatárjárás korában. Hadtörténelmi Közlemények VI/1. 222252.

 • Mordovin Maxim 2016 A várszervezet kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban a 10–12. században (The emergence of the castle organization in medieval Hungary, Bohemia and Poland in the 10th–12th centuries). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 1993 Magyarország Régészeti Topográfiája. Pest Megye Régészeti Topográfiája. A szobi és váci járás. XIII/2. Torma István (szerk.). Budapest.

 • Müller Róbert 1982 A mezogazdasági vaseszközök fejlodése Magyarországon a késovaskortól a törökkor végéig. Die Entwicklung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis Ende der Türkenherrschaft. Zalai Gyujtemény 19. III. Zalaegerszeg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2014 A középkor agrotechnikája a vaseszközök alapján (Agricultural techniques in the Middle Ages in the light of iron tools). Ethnographia (Budapest) 125:1, 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Balázs 2013 Tatárjárás kori pénzleletek Pécsrol. Geldfunde aus der Zeit des Tatarensturms von Pécs. In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvár, 227238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Gyula 1887 A Nagymihályi és Sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. Budapest

 • Nagy Gyula Tasnádi Nagy Gyula 1878–1920 Anjou-kori okmánytár. Codex Diplomaticus Hungaricus Andagavensis. I–VII. Budapest

 • Négyesi Lajos 2003 A muhi csata. 1241. április 11. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 394406.

 • K. Németh András 2014 Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. Data to the Research of the Medieval Roads of Tolna County. In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal Középkoros Régészek V. Konferenciájának tanulmánykötete. Szentendre, 177188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Péter 1973 Elozetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának elso három esztendejérol (1969–1971) (Vorläufige Mitteilung über die ersten drei Forschungsjahre im Árpádenzeitlichen Komitatssitz Szabolcs [1969–1971]). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100, 167179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nováki Gyula 1975 A magyarországi földvárak az oskortól a középkorig. Építés-Építészettudomány (Budapest) 7, 323339.

 • Nováki Gyula 1993 A borsodi földvár sánca (Die Erdburgschanze von Borsod). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 30–31:1, 125145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olcsváry Ödön 1902 A muhi csata. Harmadik közlemény. Századok (Budapest) 1902:4, 505527.

 • Paja László 2014 Tatárjás kori leletek vizsgálati lehetoségei a Szank határából elokerült embertani szérián. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 111125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paládi-Kovács Attila 1973 A magyar parasztság kerekes jármuveinek történeti és táji rendszerezéséhez. Néprajzi Közlemények (Budapest) 18, 779.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap Ildikó Katalin 2002 Téglás és téglakeretes temetkezések a Délkelet-Alföldön (Gräber mit Ziegeln und Ziegelramen in der Südostlichen Tiefebene). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 177194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A nyáregyháza-pusztapótharaszti kincslelet. Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert. Der Schattzfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt. Folia Archaeologica (Budapest) 26, 119158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1976 A nyáregyháza-pusztapótharaszti sarlólelet (Der Sichelfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). Folia Archaeologica (Budapest) 27, 171182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 1974 A kunok megtelepedése Magyarországon. L’établissement des Commans en Hongrie. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 101, 244259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 1994 Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kutatásában. (Keleti Örökségünk 2) Karcag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014a A kunok régészeti kutatásának néprajzi-muvelodéstörténeti tanulságai (Ethnographic and culturalhistorical relevance of the archaeological research of Cumans in Hungary). Ethnographia (Budapest) 125:1, 79114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálóczi Horváth András 2014b Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyok, úzok, kunok és jászok muvelodéstörténeti emlékei. Budapest–Piliscsaba.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka Péter 2013 10. századi feliratos bizánci ereklyetartó mellkereszt Vecsés-Alsóhalompusztáról (Pest megye) (Ein byzantinisches Reliquienkreuz mit Inschrift aus dem 10. Jahrhundert von Vecsés-Alsóhalompuszta [Kom. Pest]). Folia Archaeologica (Budapest) 55, 193205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai Tamás 2001 A középkori Mohi mezováros építészeti emlékei (Baudenkmäler des mittelalterlichen Marktfleckens, Mohi). In: Cseri M.Tárnoki J. (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre–Szolnok, 331364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai Tamás 2011 Könnyulovas harcos sírja a muhi csatából (Grab eines leichten Reiterkriegers aus der Schlacht von Muhi). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 12, 629640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos 2015 Egy város születése. Régészeti adatok Vác Árpád-kori településtörténetéhez (The birth of a town. Archaeological data on the history of Vác in the Arpadian Age). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 275297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz Tibor Ákos Tari Edit 2011 Topográfiai kutatások Vecsésen. Árpád-kori települési formák régészeti terepbejárások és feltárások alapján. In: Kovári K.Miklós Zs. (szerk.): „Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István 70. születésnapja alkalmából. Budapest, 5376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ringer István Szörényi Gábor András 2011 Árpád-kori település feltárása Pácin határában. In: Kolozsi B.Szilágyi K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész Éva 2007 A keleti keresztény rítus X. századi temetkezéseinkben. In: Révész É.Halmágyi M. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 5. Szegedi Középkorász Muhely. Szeged, 141150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész Éva 2010 Zarándokkeresztek a X–XI. századi sírokban. In: G. Tóth P.Szabó P. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 6. Szegedi Középkorász Muhely. Szeged, 189201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2005 Zalavár-Kápolna: a temetoelemzés lehetoségei és eredményei (Zalavár-Kápolna: possibilites and results of a cemetery analysis). In: Ritoók Á.Simonyi E. „…a halál árnyékának völgyében járok.” A középkori templom körüli temetok kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 173183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2007 A templom körüli temetok felfedezése (The discovery of the medieval churchyards). In: Szocs, P. L.Rusu, A. A. (eds): Architectura religiosa medievala din Transilvania. Középkori egyházi építészet Erdélyben (Satu Mare) 4, 249276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes 2010 A templom körüli temetok régészeti kutatása (The archaeological research of churchyards). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary) Budapest, 473494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogerius [1981] Rogerius mester siralmas éneke. Fordította: Horváth János. In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 111152.

 • Romhányi Beatrix 1990 A tatárjárás után elsorvadt ispánsági központok kérdéséhez. Sic itur ad Astra (Budapest) 122127.

 • Rosta Szabolcs 2009 Újabb eredmények a kunok Duna–Tisza közi szállásterületének kutatásában. In: Rosta Sz. (szerk.): Kun–Kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Kiskunfélegyháza, 175216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta Szabolcs 2010 A Kiskunsági Homokhátság település- és úthálózata. In: Nagy B. (szerk.): Középkori mozaik. Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola doktoranduszainak tanulmányai. Budapest, 101148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta Szabolcs V. Székely György 2014 (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa Zoltán Tugya Beáta 2012 Kik voltak az elso Orosháza lakói? Problémafelvetés egy kutatás kezdetén. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából (Orosháza) 6, 1731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nováki Gyula Sárközi SebestyénFeld István 2007 Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az oskortól a kuruc korig. Budapest–Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1988 A kunok nomadizmusának kérdéséhez (Zur Problem des Kumanen-Nomadizmus). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 25–26, 177188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1992 A négyszállási I. számú jász temeto (Der Friedhof Nr. I. der Jaβes von Négyszállás). BTM Muhely 4. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 1996 A magyarországi jászok régészeti kutatása. In: Havassy P. (szerk.): Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyok, kunok, jászok a középkori Alföldön és Mezoföldön. Gyulai Katalógusok 2. Gyula, 8187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2005a A jászok eredete és középkori muveltsége. Jászsági Füzetek 37. Jászberény.

 • Selmeczi László 2005b A jászok betelepedése Magyarországra. Korai jász sírok a négyszállási temetoben. Taszelenyije Jászov v Vengrju. Rannyije jasszkije mogili v kladbisah posz. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 565586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2006 A karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemeto elso sírjának lehetséges értelmezése (Eine mögliche Interpretation des ersten Grabes im Friedhof des Kumanenqurtiers von Karcag-Orgondaszentmiklós). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 253274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2007 A jászok betelepedése, a magyarországi jászok a 13–15. században. Jászsági Évkönyv (Jászberény) 102116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2011 Kötöny népe Magyarországon. Karcag.

 • Selmeczi László 2012 Az atyák emlékezete. A Kaukázustól a Zagyva–Tarna völgyéig. Jászberény.

 • Selmeczi László 2013 A jászok kutatásának néhány problémája. Jászkunság kutatása 2012. Kiskunfélegyháza, 1628.

 • Selmeczi László 2014a A kunok és jászok régészeti-néprajzi megvilágításban (The archaeological and ethnographic interpretation of Cumanian and Jász/Jassic culture). Ethnographia (Budapest) 125:1, 4878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2014b A 13. század második felének néhány kronológiai problémája és következményei. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 319329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi László 2016 A négyszállási temetok és történeti tanulságaik. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Vízönto. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szolnok, 3966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serlegi Gábor 2010 Dunaföldvár-Bíbic alja. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2009 (Archaeological excavations in Hungary 2009). Budapest, 193194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinor Dénes 2003 A mongolok Nyugaton. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 311338.

 • Spalatói Tamás [1981] A salonai és spalatoi fopapok története. Fordította: Csonka Ferenc In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 172193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spekner Eniko 2015 Buda és Pest a 11. századtól a 14. század közepéig (Buda and Pest from the 11th century up to the mid-14th century). In: Benko E.Orosz K. (szerk.): In medio regni Hungariae. Régészeti, muvészettörténeti és történeti kutatások az „ország közepén”. Budapest, 485523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó György 1954 A falusi kovács a XV–XVI. században. Folia Archaeologica (Budapest) 6, 123145.

 • Szabó István 2003 A tatárjárás okozta veszteségekrol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 493498.

 • Szabó János Gyozo 1974 Árpád-kori falu és temetője Sarud határában I. Поселение и могильник эпохи арпадов в окрестностях деревни Шаруд. I. Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 11–12, 2173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó János Gyozo 1983 A keleti kereszténység egyik ismertetojegye temetkezéseinkben (Einige Kennzeichen des orientalischen Christentums in den Bestattungen). Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 28, 8397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Szabó János 2007 A tatárjárás. A mongol hódítás Magyarországon. Budapest.

 • Szabó László 2003 Megjegyzések a böszörmények kérdéséhez a Hajdúböszörmény határában talált Árpád-kori falu régészeti leletei alapján (Anmerkungen zur Böszörmény-Frage auf Basis der archäologischen Funde eines im Weichbild von Hajdúböszörmény entdeckten arpadenzeitlichen Dorfes). Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 2002–2003, 73108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári Imre 1994–95 Árpád-kori templomok Kamuton (Árpádenzeitliche Kirchen in Kamut). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 121–122, 3756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári Imre 1995 Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében. Die Pektorales byzantinischen Typs als Reliquienschreine im Komitat Békés und Csongrád. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 1, 219264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 1992 A Kecskemét-nyíri friesachi éremlelet (Der friesacher Münzfund aus Kecskemét-Nyír). Cumania (Kecskemét) 13, 113162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 1994 Megjegyzések a késo Árpád-kori éremleletek keltezéséhez. In: Nagy Á. (szerk.): A numizmatika és a társtudományok. Szeged, 115124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 2014 Tatárjárás és numizmatika. Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi aspektusai. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 331344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende Katalin 2013 Az ispáni vártól a városig: miért, hogyan – vagy miért nem? (Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht?) In: Szentesi E.Majtényi K.Simon A. (szerk.): Ko kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Budapest, 127142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szende László 2001 Magyarországi várak Rogerius korában. Limes (Tatabánya) 1–2, 107120.

 • Szilágyi, Magdolna 2012 Perished Árpádian Age Village at Dunaföldvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63:1, 155179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi Magdolna Serlegi Gábor 2014 Nád közé bújtak…? Egy tatárjárás során elpusztult település maradványai Dunaföldvár határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 127140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szolnoki László 2005 A nagycserei vaseszközlelet. Der Eisenwerkzeugfund von Nagycsere. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 2004, 217237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szörényi Gábor András 2011 Gondolatok a késo Árpád-kori nemesi várak funkciójához és terminológiájához a Sajó-völgyi huszita erosségek elozményei kapcsán. Castrum (Budapest) 13, 2570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szucs Jeno 1984 A gabona árforradalma a 13. században. Történelmi Szemle (Budapest) 27:1–2, 533.

 • Szucs Jeno 2002 Az utolsó Árpádok. Budapest.

 • Szucs Jeno 2003 A tatárjárásról és következményeirol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 508519.

 • Takács Miklós 2005 Egy vitatott kéztartásról (On a debated gesture). In: Ritoók Á.Simonyi E. (szerk.): „…a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetok kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 85101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2010 Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990–2005 között (The research of Árpádianera [eleventh–thirteenth-century] village-like settlements in Hungary between 1990 and 2005). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tari Edit 1995 Árpád-kori falusi templomok Cegléd környékén. Ceglédi Füzetek 31. Cegléd.

 • Terei György 2010 Az Ápád-kori Kána falu (Kána, a village from the Árpádian Era [twelfth–thirteenth Centuries]) In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). Budapest, 81112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György Horváth Antónia 2007a Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. (Die Eisenfunde des Arpadenzeitlichen Dorfes Kána I). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 215246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei György Horváth Antónia 2007b Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. (The iron finds from period II. at the Árpádian village Kána). Budapest Régiségei (Budapest) 41, 153192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thallóczy Lajos 1879 A kamara haszna (Lucrum camarae). Budapest.

 • Tolnai Gergely 2007 Erosségek a tatárjárás korában. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): Tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 2226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topál Judit 1972 Árpád-kori temeto és templom Cegléd-Madarászhalmon (Eine Kirche und ein Gräberfeld aus der Arpadenzeit in Cegléd-Madarászhalom). Studia Comitatensia (Szentendre) 1, 5397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Csaba 2007 A tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: Ritoók Á Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 7990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2008 Topográfiai és birtoktörténeti adatok Jászberény és környéke XIII–XIV. századi településtörténetéhez. Zounuk (Szolnok) 23, 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013a A Jászság betelepülésének kérdéséhez. Jászkunság kutatása 2012. Kiskunfélegyháza, 111123.

 • Tóth Péter 2013b A Jászság betelepülésének kérdéséhez. In: Tóth P. (szerk.): Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Budapest, 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Péter 2013c Jászok a Jászságon kívül. In: Tóth P. (szerk.): Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetérol. Budapest, 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törocsik István 2014a A jász települések kialakulásának idopontja. In: Petho L. (szerk.): Jászberény története a kezdetektol a reformkorig. Jászberény 4549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törocsik István 2014b A középkori Berényszállás. In: Petho L. (szerk.): Jászberény története a kezdetektol a reformkorig. Jászberény 7176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valter Ilona 1974 A Bodrogköz honfoglalás kori és középkori településtörténete. Agrártörténeti Szemle (Budapest) 1–2, 155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga Máté 2013 Középkori és kora újkori éremleletek Somogy megyében (Mittelalterliche und frühneuezeitliche Münzfunde im Komitat Somogy). In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvár, 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, Mária 2015 Hoards, Grave Goods, Jewellery – Objects in Hoards and in Burial Contexts during the Mongol Invasion of Central-Easten Europe. Oxford–Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veszprémy László 2003 Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 384394.

 • Vörös István 2005–2006 Ló az Árpád-kori Magyarországon (Horses in Mediaeval Hungary, 11th–13th century). Folia Archaeologica (Budapest) 52, 163216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenzel Gusztáv 1860–1874 Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I–XII. Pest–Budapest, 18601874 (Arcanum CD).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Wilhelm Gábor 2014 „Akiket nem akartak karddal elpusztítani, tuzben elégették.” Az 1241. évi pusztítás nyomai Szank határában. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 81109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1985 Középkori templom és település Szendro-Gacsalon (Mittelalterliche Kirche und Siedlung in Szendro- Gacsal). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 112: 2, 240264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1997 Hejokeresztúr-Vizekköze. In: Kovács T.Anders A.Raczky P. (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Paths into the past. Rescue excavations on the M3 motorway). Budapest, 139143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1999 Árpád-kori település Hejokeresztúr határában. Ansiedlung in der Feld für Hejokeresztúr aus der Arpaden-Zeit. In: S. Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának eloadásai. Veszprém, 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2007 A tiszaörvényi lelet. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 9899.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2011 Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon. In: Terei Gy.Kovács Gy.Domokos Gy.Miklós Zs.Mordovin M. (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest, 323329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Régészeti adatok a muhi csata történetéhez In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 6980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária Horváth Antónia 2010 Középkori templom és temeto Alsózsolca határában (Medieval church and graveyard at Alsózsolca). Herman Otto Múzeum Évkönyve (Miskolc) 49, 129185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zichy Ladomér 1934 A tatárjárás Magyarországon. Pécs Zsoldos Attila 1991 A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények (Budapest) 104:1, 4576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zichy Ladomér 1991 A királyi várszervezet és a tatárjárás. Hadtörténelmi Közlemények. (Budapest), 104:1, 4576.

 • Zichy Ladomér 2000 A királyi várszervezet. In: Rácz Á. (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet. Budapest, 4445.

 • Zichy Ladomér 2003 A királyi várszervezet és a tatárjárás. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 519544.

 • Zichy Ladomér 2007 Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszonya az 1260-as években. Budapest.