Author:
Gábor Lőrinczy
Search for other papers by Gábor Lőrinczy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány a szegvár-sápoldali kora avar kori lovas sír új szempontú értelmezését, a sír körül feltárt újabb kilenc, kirabolt temetkezés ismertetését és a sírkert közös értékelését tartalmazza. Részletesen tárgyalja a temetkezési szokásokat (pl. fülkesír, részleges állattemetkezés, obulusadás stb.). A temetkezési szokások alapján a sápoldali közösség a kelet-európai sztyeppéről 568-at követően a Tiszántúlt megszálló népesség utóda lehetett. A sírkertet a 650 utáni évtizedben alakíthatták ki, és igen rövid ideig, egy-másfél évtizedig használhatták.

 • ADAM 2002 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Hrsg.: Szentpéteri, J. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 13/1–2 Budapest.

 • Balogh Csilla 2004 Martinovka-típusú övgarnitúra Kecelrol. A Kárpát-medencei maszkos veretek tipokronológiája (Gürtelgarnitur des Typs Martinovka von Kecel. Die Typochronologie der Maskenbeschläge des Karpetenbeckens). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 10, 241304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2010 A Felgyo-Ürmös-tanyai avar kori temeto (The Avar cemetery at Felgyo, Ürmös-tanya). In: Balogh Cs.P. Fischl K.: Felgyo, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyoi ásatásának anyagából. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve –Monographia Archaeologica (Szeged) 1, 185261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2011 Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból (Frühawarischer sog. propellerförmiger Gürtelbeschlag aus Grab 3 in Kunpeszér). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 12, 257276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2014 Az avar kori gúlacsüngos fülbevalók (Die awarenzeitlichen pyramidenförmigen Ohrgehänge). Kuny Domonkos Múzeum Közleményei (Tata) 20, 91158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2016 Régészeti adatok a Duna–Tisza közi avarok történetéhez (The history of the Avars in the Danube–Tisza interfluve as reflected in the archaeological record). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 6. Szerk.: Major B.–Türk A. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2016a Csontlemezes skatulyák és dobozkák a Kárpát-medence avar kori anyagában (Bard-boxes and small cases decorated with carved bone plates in the Carpathian Basin from the Avar Period). Dolgozatok (Kolozsvár) 9 (19) 131158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla Pásztor Adrienn 2015 Az avar kori nagy gyöngycsüngos fülbevalók (Large bead-pendant earrings from the Avar Period). In: Balogh Cs.Major B. (szerk.): Hadak útján XXIV-1. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom, 2014. november 4–6. Budapest–Esztergom, 581648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi, László 1988 Pannonische Glasfunde in Ungarn. Studia Archaeologica (Budapest) 9.

 • Bende Lívia 2017 Temetkezési szokások a Körös–Tisza–Maros közén az avar kor második felében (Bestattungsbräuche in der zweiten Hälfte der Awarenzeit im Gebiet zwischen Körös, Theiβ und Maros). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 8. Szerk.: Major B.–Türk A. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek András Marcsik Antónia 2017 Kora avar kori temetorészlet Kövegyrol. Új temetkezési szokások a Tisza–Körös–Maros mentén a kora avar korból (Cemetery part from the Early Avar Age in Kövegy. New burial habits in the Early Avar Age along the rivers Tisza–Körös–Maros). In: T. Gábor Sz.Czukor P. (szerk.): Út(on) a kultúrák földjén. Az M43-as autópálya Szeged–országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok. Szeged, 369442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1979 A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz (Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den frühawarischen Bestattungssitten). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 106, 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1980 Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 32, 3195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 2000 Ein frühawarisches Gräberfeld in der Unio-Sandgrube von Várpalota. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 123160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, IstvánLorinczy, Gábor 2002 Szegvár-Sápoldal. In: ADAM 344345.

 • Bóna István Nagy Margit 2002 Gepidische Gräberfelder am Theissgebiet I. Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (Budapest) 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány, Dezso 1939 Kora-avarkori sírleletek (Grabfunde der Frühawarenzeit). Folia Archaeologica (Budapest) 1–2, 121180.

 • Csallány, Dezso 1956 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest.

 • Csallány, Dezso 1960 Szabolcs-Szatmár megye avar leletei (Awarische Funde des Komitats Szabolcs-Szatmár). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 1, 3185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csiky Gergely 2007 A kora avar lándzsák tipológiája (Die Typologie der frühawarenzeitlichen Lanzenspitzen). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 132, 305323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daim, Falko 1987 Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Niederösterreich. Studien zur Archäologie der Awaren 3/1. Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daim, Falko 2017 Die Steppe un Byzanz. Kunsthandwerk und Bilderwelten im Awarenkhaganat. In: Lübke, C.Hardt M. (Hrsg.): 400–1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik. Handbuch zur geschichte der Kunst in Ostmitteleupopa. Leipzig, 138153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi István 1958 A jánoshidai avarkori temeto (Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jánoshida). Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. II. No. 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 2000 Gürtelverzierungen byzantinischen Typs im Karpatenbecken des 6.-7. Jahrhunderts. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 51, 379391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Bence Lorinczy Gábor 2018 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei IV. A tiszavasvári-koldusdombi kora avar kori temeto (Avar finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County IV. Early Avar graves from Tiszavasvári-Koldusdomb). In: L. Nagy M.L. Szolosi K. (szerk.): „Vadrózsából tündérsípot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára. Nyíregyháza 529570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánovits Eszter Lorinczy Gábor 2017 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei III. Avar temeto és teleprészlet Nyíregyháza és Tiszavasvári határából (Avarian finds of Szabolcs-Szatmár-Bereg County III. Avarian Age cemetery and settlement parts from the vicinities of Tiszavasvári and Nyíregyháza). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 58, 35179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Tóth, ElviraHorváth, Attila 1992 Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét.

 • Kada Elek 1906 Gátéri (kun-kisszállási) temeto a régibb középkorból. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 26, 135–155, 207221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Attila 1997 Az avar kori tegezek csontlemezeinek kronológiájához (Zur Chronologie der Beinbeschläge der awarenzeitlichen Köcher). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 75–83, 123124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig, Ilona 1963 Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Archaeologia Hungarica (Budapest) 40.

 • Kovrig, IlonaKorek, József 1960 Le cimetière de l’époque avare de Csóka (Coka). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 12, 255297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kralovánszky Alán 1992 A hajdúdorogi VII. századi avar temeto (elozetes ismertetés) (A 7th-century Avar cemetery from Hajdúdorog – preliminary report). Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 117139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kürti Béla 2003 Avar lovas – magyar lovas Szoregen és Eperjesen (Awarischer Reiter – ungarischer Reiter in Szoreg und Eperjes). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 9, 229242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó Péter Türk Attila 2004 Móra nyomában. (Elozetes beszámoló a Kiszombor határában 2003-ban végzett honfoglalás kori lelohelyek hitelesíto feltárásairól.) Múzeumi kutatások Csongrád megyében (Szeged) 203214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 1987 Nyomozás egy avar nemzetségfo sírja után. Csongrád Megyei Hírlap. Szeged, május 23. 8.

 • Lorinczy, Gábor 1987a Szegvár-Sápoldal. Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. I. No. 40, 68.

 • Lorinczy, Gábor 1988 Szegvár-Sápoldal. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 114–115, 272.

 • Lorinczy, Gábor 1992 Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrhundert in Szegvár- Oromdulo (Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der frühen Awarenzeit). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 81124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 1992a Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. A tájolás (Anmerkungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungsriten. Die Orientierung). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 30–32, 161172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 1994 Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz – A fülkesíros temetkezés (Bemerkungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungssitten – Die Stollengräber). In: Lorinczy G. (szerk.): A kokortól a középkorig. Szeged, 311335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 1995 Fülkesírok a szegvár-oromduloi kora avar kori temetobol. Néhány megjegyzés a fülkesíros temetkezések változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedésérol (Stollengräber im frühawarenzeitliche Gräberfeld von Szegvár-Oromdulo. Beiträge zu den Varianten, zu Chronologie und territorialen Lage der Stollengräber). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 1, 399416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 1998 Kelet-európai steppei népesség a 6–7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez (Osteuropäische Steppenbevölkerung im 6. und 7. Jahrhundert im Karpatenbecken. Archäologische Beiträge zur frühawarenzeitlichen Einsiedlung des Gebietes jenseits der Theiβ). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 4, 343372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 2000 Szegvár területének településtörténete a 6. század végétol a 13. század végéig. In: Farkas Gy. (szerk.): Szegvár. Tanulmányok Szegvár nagyközség történetérol. Szegvár, 5188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 2011 A fülkesír. A padmalyos sír. In: Müller R. (foszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, 147151.

 • Lorinczy, Gábor 2015 Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelohelyeihez I. Megjegyzések a terület kora avar kori történetéhez (New data on the Avarian Age sites of Hajdú-Bihar County I. Some notes on the Early Avarian Age history of the region). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 57, 149176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 2016 A tiszántúli VI–VII. századi sírok és temetok sajátosságai. A kora avar kori népesség továbbélése a VII– IX. században a Körös–Tisza–Maros közén (Charecteristic features of 6th–7th century burials and cemeteries east of the Tisza). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 58, 155176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 2017 Frühawarenzeitliche Bestattungssitten im Gebiet der Grossen Ungarischen Tiefebene östlich der Theiss. Archäologische Angaben und Bemerkungen zur Geschichte der Region im 6. und 7. Jahrhundert. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 68, 137170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, Gábor 2017a Das Reitergrab von Szegvár–Sápoldal (Kat. 109–110). In: Lübke, C.Hardt M. (Hrsg.): 400–1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik. Handbuch zur geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Leipzig 2017, 377378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, GáborRácz, Zsófia 2014 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei II. Tiszavasvári-Kashalom-dulo kora avar kori temetkezései (Avarian finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County II. Early Avarian graves from Tiszavasvári- Kashalom-dulo). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 56, 141217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy, GáborSomogyi, Péter 2018 Archäologische Aussagen zur Geschichte der Groβen Ungarischen Tiefebene östlich der Theiβ im 6. und 7. Jahrhundert. Grab 33 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes von Szegvár-Oromdulo. In: Drauschke, J.Kislinger, E.Kühtreiber, K.Kühtreiber, Th.Scharrer-Liška, G.Vida, T. (Hrsg.): Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburstag Teil I. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Band 150:1. Mainz, 231250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy Gábor Straub Péter 2005 Alpi típusú övgarnitúra a szegvár-oromduloi 81. sírból (Alpine-type set from Szegvár-Oromdulo, grave 81). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 14, 137167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras László 2004 Kora avar kori sírok Öcsödrol (Frühawarenzeitliche Gräber in Öcsöd). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 10, 339363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérey Kádár Ervin 1952 Avar lovas-sír a Kórógy partján. Viharsarok, augusztus 12.

 • Mesterházy Károly 1987 Korai avar részleges lovastemetkezések Ártándról és Biharkeresztesrol (Frühawarische partielle Pferdebestattungen aus Ártánd und Biharkeresztes). Folia Archaeologica (Budapest) 38, 219245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Margit 1998 Awarenzeitlichen Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest. Garam, É.Vida, T. (eds): Monumenta Avarorum Archaeologica (Budapest) 2. Bd. I–II. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor Adrienn 2018 A szegvár-sápoldali avar kori sírcsoport gyöngyleletei (The Beads from the Avar-period Grave Group at Szegvár-Sápoldal). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 143, 8597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka, Péter 2012 Bemerkungen zum byzantinischen Münzverkehr der ungarischen Landnahmezeit und der Staatsgründung im Karpatenbecken. In: Tobias, B. (Hrsg.): Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Mainz, 6787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radnóti Aladár 1954 Leletmento ásatások az 1952. évben. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 81, 6881.

 • Salamon, ÁgnesCs. Sebestyén, Károly 1995 The Szeged-Kundomb Cemetery. Das Awarische Corpus. – Avar Corpus Füzetek. Beihefte 4. Madaras L. (szerk.). Debrecen–Budapest, 8108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon, ÁgnesErdélyi, István 1971 Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica (Budapest) V.

 • Somogyi, Péter 1995 Bizánci érmek avar kori fülkesírokból (Byzantinische Münzen aus awarenzeitlichen Stollengräbern). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 1, 459470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 1997 Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie Bd 5. Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 2002 Münzfundorte. In: ADA M, 579582.

 • Somogyi, Péter 2009 Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Eine Bestandsaufnahme 1998–2007. Acta Archeologica Carpathica (Kraków) 42–43, 231299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 2014 Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit in ihrem europäischen Umfeld. Dissertationes Pannonicae IV: 2. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestinensis provenientes. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 2017 „Tükröm, tükröm, mondd meg nékem.” Avar kori övgarnitúrák abszolút keltezése az éremtükör módszerrel. Magyar Régészet, Online Magazin, Osz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 2018 s. a. Byzantinische Fundmünzen als Quelle zur Archäologie der Awaren. In: Daim, F. (Hrsg.): Die Awaren und Byzanz. Mainz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stadler, Peter 2005 Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I. Mittelungen der Prähistorischen Komission. Band 60. Wien.

 • Straub Péter 1997 Avar kori tegezdíszíto csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia (Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie der Motive und Chronologie). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 3, 117151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó J. Gyozo 1965 Az egri múzeum avar kori emlékanyaga I. Kora-avarkori sírleletek Tarnaméráról (Der awarenzeitliche Fundbestand des Museums von Eger I. Frühawarenzeitliche Grabfunde aus Tarnaméra). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 3, 2971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalai Ferenc 2018 A Szegvár-Sápoldal lelohelyen feltárt avar sírok csontvázmaradványainak antropológiai vizsgálata (Anthropological Examinations of the Skeletal Remains Excavated at the Szegvár–Sápoldal Avar Age Cemetery). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 143, 99104.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szenthe Gergely 2009 Megjegyzések Szoke Béla Miklós „Veränderungen in der struktur des Awarischen gürtels” (Anteus 29–30, 2008, 175–213) címu tanulmányához. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 385–392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szoke, B. Miklós 2008 Veränderungen in der struktur des Awarischen gürtels. Anteus (Budapest) 29–30, 175213.

 • Tomka Péter 2003 Az avar kori temetkezési szokások kutatásának újabb eredményei. Kettos- és többes temetkezések (The latest results of the research focusing on the funeral customs in the Avar Age. Double and multiple burials). Arrabona (Gyor) 41, 1156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomka Péter 2005 Korai avar sírok Börcs-Nagydombon (Gyor-Moson-Sopron megye) (Frühawarenzeitliche Gräber in Börcs-Nagydomb (Kom. Gyor-Moson-Sopron). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 130, 137180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török Gyula 1954 Kora avar kori sírok Móron (Frühawarische Gräber in Mór). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 81, 5459.

 • Varga Sándor Cseh Gabriella 2017 Avar kori temetkezések Apátfalva-Nagyút-dulon (M43 43. lh.) (Burials from the Avar Age at the site Apátfalva-Nagyút-dulo, site M43 43.). In: T. Gábor Sz.Czukor P. (szerk.): Út(on) a kultúrák földjén. Az M43-as autópálya Szeged-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok. Szeged, 443477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 1999 Die awarenzeitliche Keramik I. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 8.

 • Vörös Gabriella 1998 Felicián atya (1913–1998). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 4, 303304.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)