Author:
Károly MesterházyFüggetlen kutató

Search for other papers by Károly Mesterházy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access
 • Bollók, Á. (2006). Lehetőségek a honfoglaló magyarság emlékanyagának művészeti értékelésében (A karosi II/52-es sír készenléti íjtartó tegezének korongja). Limes ,1: 6284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (1986). Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271–896). In: Makkai, L. és Mócsy, A. (Szerk.), Erdély története I .Akadémiai Kiadó, Budapest, 107234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, I. (1981). Honfoglalás kori sír Doroszlón (Ungarisches Grab von Doroszló aus dem 10. Jh.). Communicationes Archaeologicae Hungariae: 149164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, I. (2014). Honfoglalás kori korongjaink és párhuzamaik (Die altungarische Zierscheiben (10. Jh.) und ihre Analogien). Folia Archaeologica, 56: 133185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáll, E. (2013). Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői (10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat) , Vol. 6. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, SZTE Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA BTK Régészeti Intézet, Szeged és Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy, Gy. (1975). Bevezető. Jegyzetek. Térkép. In: Pais, D. (Ford.), Anonymus. Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről, Reprint kiad. Magyar Helikon, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy, Gy. (1984). Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig. In: Székely, Gy. (Főszerk.), Magyarország története I/1, Előzmények és magyar történet 1242-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 575888.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herrmann, J. és Donat, P. (Szerk.) (1973). Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jh.), Vol. 1. Akademie-Verlag, Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herrmann, J. és Donat, P. (Szerk.) (1979). Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jh.), Vol 3. Akademie-Verlag, Berlin. https://doi.org/10.1515/9783112526989-002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keszi, T. (1999). 10. századi zárt lemezgyűrűk pajzs alakúan kiszélesedő fejjel. In: Perémi, Á. (Szerk.), A népvándorlás kor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai Veszprémben. Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága, Veszprém, 133148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knorr, H.A. (1970). Westslawische Gürtelhaken und Kettenschloßgarnituren. Offa ,27: 103110.

 • Komar, O. (2018). A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei (История и археология древних мадьяр в эпоху мигpации), Vol. 11. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, Vol. 5. Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok, Vol. 14. Ómúltunk Tára, PPKE BTK Régészettudományi Intézet, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Napkút Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, L. (1994). Das früharpadenzeitliche Grӓberfeld von Szabocs, Vol. 6. Varia Archaeologica Hungarica, MTA Régészeti Intézet, 116138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, L. (2008). Vulvae, eyes, snake heads. Archaeological finds of Cowrie Amulets, Vol. 1846. British Archaeological Reports – International Series, Bar Publishing, Oxford. https://doi.org/10.30861/9781407303338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, L. (2015). Kísérletek a Kárpát-medencei 10–11. századi magyar sír-, szórvány- és kincsleletek teljességre törekvő kiadására: leletkataszter, korpusz. Századok ,149(4): 9891037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, L. (2019). Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője, Vol. 12. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, SZTE Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA BTK Régészeti Intézet, Szeged és Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó, P. (2000). Megjegyzések a Kárpát-medence X–XI. századi huzalkarpereceinek és sodrott karpereceinek viseletéhez és használati idejéhez. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 42: 3357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liska, A. (2022). Előszó. In: Fodor, I., Szatmári, I. és Vörös, G. (2022). Ásatás háború idején. A gyulai téglagyár területén 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás és államalapítás kori emlékanyaga, Vol. 9. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, Vol. 15. Gyulai Katalógusok, Gyula és Szeged, 78.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy, K. (1993). Régészeti adatok Magyarország 10–11. századi kereskedelméhez. Századok ,127(3–4): 450468.

 • Mesterházy, K. (2005). Stilrichtungen in der Kunst der landnehmenden Ungarn. Acta Archaeologica Carpatica ,40: 145161.

 • Mesterházy, K. (2018). Pántkarperecek a magyar honfoglalás korából (Bandarmreifen der ungarischen Landnahmezeit). In: Varga, M. és Szentpéteri, J. (Szerk.), Két világ határán. Természet- és társadalomtudományi tanulmányok Költő László tiszteletére, Vol. 6. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum közleményei, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 187230. https://doi.org/10.26080/krrmkozl.2018.6.187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Nepper, I. (2002). Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei 1, Vol. 3. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, Déri Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Régészeti Intézet, Budapest és Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatmári, I. (2022). A 10–11. századi leletek összegezése, a temető keltezése. In: Fodor, I., Szatmári, I. és Vörös, G.. Ásatás háború idején. A gyulai téglagyár területén 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás és államalapítás kori emlékanyaga, Vol. 9. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, Vol. 15. Gyulai Katalógusok Gyula és Szeged, 116120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)