Authors:
Csilla Balogh Department of Art History, Istanbul Medeniyet University, 34720 Istanbul/Üsküdar, Duplupınar D 100, Karayolu No. 98., Türkiye

Search for other papers by Csilla Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-9161-1653
,
András Gulyás Jász Múzeum, 5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5., Magyarország

Search for other papers by András Gulyás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5299-0101
, and
Gábor Lőrinczy Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3., Magyarország

Search for other papers by Gábor Lőrinczy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-2611-5060
Restricted access

Absztrakt

A dolgozat a Békésszentandrás-Benda-tanya és Szarvas-Kovács-halom lelőhelyről nyolc, a 7. század második és harmadik negyedéből származó temetkezés régészeti elemzését adja. A nyolc temetkezésből öt ún. lószerszámos temetkezés, vagyis a sírokba csak a lószerszám került elhelyezésre. Ezek nemcsak a Tiszántúlról eddig ismert lószerszámos temetkezések számát növelik, hanem új adatokat is szolgáltatnak e temetkezési szokás értékeléséhez.

Abstract

The article aims to provide an archaeological analysis of eight burials from the second and third quarters of the 7th century from the Békésszentandrás-Benda-tanya and Szarvas-Kovács-halom (Békés County, SE-Hungary) sites. Five of the eight graves were referred to as burials with horse harness, which means that only the horse tools were placed in the graves. These not only increase the number of burials with horse harness known so far from the Trans-Tisza region but also provide new data for the evaluation of this burial custom.

 • Almássy, K., Istvánovits, E., és Kurucz, K. (Szerk.) (1997). Aranyak a Jósa András Múzeumban. Régészeti Gyűjtemények Nyíregyházán ,Vol. 1. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Nagy, K. (2003). A Székkutas-kápolnadűlői avar temető. In: B. Nagy, K., A székkutas-kápolna-dűlői avar temető, Vol. 1. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monographia Archaeologica, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 11304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balla, M. (1990). Provenance studies of avar ceramics by neutron activation analysis. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 15: 131133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balla, M., Keömley, G., és Rosner, Gy. (1990). Neutron activitaion analysis for provenance studies of archaeological ceramics. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ,141: 716.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Cs. (2009). Avar kori ló, lovas és lószerszámos temetkezések a Duna–Tisza közén (Burials with horse-harness of the Avarian Age in the territory between rivers Danube and Tisza). In: Somogyvári, Á. és V. Székely, Gy. (Szerk.), „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára, Vol. 2. Archaeologica Cumanica, Katona József Múzeum, Kecskemét, 942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Cs. (2010). A Felgyő, Ürmös-tanyai avar kori temető (Avar age Cemetery in Felgyő, Ürmös-tanya). In: Balogh, Cs. és P. Fischl, K., Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából, Vol. 1. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 185381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Cs. (2013). A Duna–Tisza köze avar kori betelepülésének problémái (Problems of colonization in the territory between Danube–Tisza Interluve in the Avar Age) .PhD disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Cs. (2016). Régészeti adatok a Duna–Tisza közi avarok történetéhez (The history of the Avars in the Danube–Tisza interfluve as reflected in the archaeological record), Vol. 6. Studia ad Archaeolgiam Pazmaniensia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Cs. (2023). 6–7. századi sírleletek az Alsó-Maros-völgyben .Opitz Archaeologica, in press.

 • Balogh, Cs. és Lőrinczy, G. (2019). Az avar kori női fejdíszek egy változata – a veretes párták (A variant of the Avar age female headdresses – The headdresses decorated with mounts). IUXTA Danubium ,16: 118143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdos, E. és Garam, É. (2009). Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek, Vol. 9. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzem–MTA Régészeti Intézet– Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Budapest–Kaposvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdos, E. és Garam, É. (2014). Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek ,Vol. 10. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzem–MTA Régészeti Intézet– Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Budapest–Kaposvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende, L. (1998). A pitvarosi késő avar kori temető 51. sírja. Adatok a késő avar kori lószerszámok díszítéséhez (Das Grab 51 im spätawarenzeitlichen Gräberfeld von Pitvaros. Beiträge zur Verzierung des spätawarenzeitlichen Pferdegeschirre). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,4: 195230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende, L. (2000). Fülkesírok a pitvarosi avar kori temetőben. Adatok a fülkés és lószerszámos temetkezések kronológiájához (Stollengräber im awarenzeitlichen Gräberfeld von Pitvaros. Angaben zur Chronologie der Stollengräber und Bestattungen mit Pferdegeschirr). In: Bende, L., Lőrinczy, G., és Szalontai, Cs. (Szerk.), Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája, Domaszék, 1999. szeptember 27–30 .Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 241279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende, L. (2003). Temetkezési szokások a Székkutas-kápolnadűlői avar temetőben (Bestattungssitten im awarenzeitlichen Gräberfeld von Székkutas-Kápolnadűlő). In: B. Nagy, K., A székkutas-kápolnadűlői avar temető ,Vol. 1. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monographia Archaeologica, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 305330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bende, L. (2017). Temetkezési szokások a Körös–Tisza–Maros közén az avar kor második felében ,Vol. 8. Studia ad Archaeolgiam Pazmaniensia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek, A. és Marcsik, A. (2017). Kora avar kori temetőrészlet Kövegyről. Új temetkezési szokások a Tisza–Körös–Maros mentén a kora avar korból (Cemetery part from the Early Avar Age in Kövegy. New burial habits in the Early Avar Age along the rivers Tisza–Körös–Maros). In: T. Gábor, Sz. és Czukor, P. (Szerk.), Út(on) a kultúrák földjén. Az M43-as autópálya Szeged-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok .Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 369442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (1970). Avar lovassír Iváncsáról (Grave of an avar horseman at Iváncsa). Archaeologiai Értesítő ,97: 243263.

 • Bóna, I. (1979). A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz (Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den frühawarischen Bestattungs-sitten). Archaeologiai Értesítő ,106: 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (1993). „Barbarische” Nachahmungen von byzantinischen Goldmünzen im Awarenreich. Rivista Italia Numismatica ,95: 529538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čilinská, Z. (1966). Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky, Vol. 7 .Archaeologica Slovaca – Fontes, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čilinská, Z. (1973). Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce ,Vol. 5. Archaeologica Slovaca – Catalogi, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cs. Sós, Á. és Salamon, Á. (1995). Cemeteries of the Early Middle Ages (6th–9th Centuries A.D.) at Pókaszepetk. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáky, V., Gerber, D., Koncz, I., Csiky, G., Mende, B.G., Szeifert, B., Egyed, B., Pamjav, H., Marcsik, A., Molnár, E., Pálfi, Gy., Gulyás, A., Kovacsóczy, B., M. Lezsák, G., Lőrinczy, G., Szécsényi-Nagy, A., és Vida, T. (2020). Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Scientific Report ,10(948). https://doi.org/10.1038/s41598-019-57378-8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány, D. (1960). Szabolcs-Szatmár megye avar leletei (Awarische Funde des Komitats Szabolcs-Szatmár). A Jósa András Múzeum Évkönyve ,1: 3187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cseh, G. és Varga, S. (2017). Avar kori temetkezések Apátfalva-Nagyút-dűlőn (M43 43. lh.) (Burials from the Avar Age at the site Apátfalva-Nagyút-dűlő [site M43 43]). In: T. Gábor, Sz. és Czukor, P. (Szerk.), Út(on) a kultúrák földjén. Az M43-as autópálya Szeged-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok. Móra Ferenc Múzeum, Szeged443477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eisner, J. (1952). Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebišté .Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

 • Fettich, N. (1938). Népvándorláskori gyűjtemény. In: Fettich, N., Vezető a régészeti gyűjteményben. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 131170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fettich, N. és Nemeskéri, J. (1943). Győr a népvándorláskorban (Győr in der Völkerwanderunszeit) .Győr Szabad Királyi Város Közönsége, Győr.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáll, E., Gindele, R., és Blaskó, M. (2023). Valkány kora középkori temetőinek előzetes vizsgálata (Preliminary analysis of early medieval funerary sites from Vălcani/Valkány). Communicationes Archaeologicae Hungaricae, 6988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (1978). A közép avarkor sírobulussal keltezhető leletköre (Der mit Grabobulus datierbare Fundkreis der Mittelawarenzeit). Archaeologiai Értesítő ,103: 206216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (1993). Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstände und der Fundstücke aus den Fürstengräbern im Ungarischen Nationalmuseum ,Vol. 1. Catalogi Musei Nationalis Hungarici – Seria Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (1995a). Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred ,Vol. 3. Cemeteries of the Avar Period (567–829) in Hungary, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (1995b). A dunapentelei avar kori sírok katalógusa (Catalogue of Avar Period graves from Dunapentele). Archaeologiai Értesítő ,121–122: 131154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (2001). Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhundert ,Vol. 5. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, É. (2018). Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek ,Vol. 12. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gnecchi-Ruscone, G. A., Szécsényi-Nagy, A., Koncz, I., Csiky, G., Rácz, Zs., Rohrlach, A., Brandt, G., Rohland, N., Csáky, V., Cheronet, O., Szeifert, B., Rácz, T., Benedek, A., Bernert, Zs., Berta, N., Czifra, Sz., Dani, J., Farkas, Z., Hága, T., Hajdu, T., Jászberényi, M., Kisjuhász, V., Kolozsi, B., Major, P., Marcsik, A., Ny. Kovacsóczy, B., Balogh, Cs., M. Lezsák, G., Ódor, J. G., Szelekovszky, M., Szeniczey, T., Tárnoki, J., Tóth, Z., K. Tutkovics, E., Mende, B. G., Geary, P., Pohl, W., Vida, T., Pinhasi, R., Reich, D., Hofmanová, Z., Jeong, Ch., és Krause, J. (2022). Ancient genomes reveal origin and rapid trans-Eurasian migration of 7th century Avar elites, Cell, 185, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás, B. és Lőrinczy, G. (2018). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei IV. A tiszavasvári-koldusdombi kora avar kori temető (Avar finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County IV. Early Avar graves from Tiszavasvári-Koldusdomb). In: L. Nagy, M. és L. Szőlősi, K. (Szerk.), Vadrózsából tündérsípot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára (“To make a fairy’s whistle from a briar rose”. Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday) .Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 529569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyucha, A. (2006). Békésszentandrás határa. In: Kisfaludi, J. (Szerk.), Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological Investigation in Ungarn 2005) .Budapest, 186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hága, T. (2021). A lelőhely és a leletegyüttes feltárása. A leletanyag bemutatása. In: Dani, J. és Hága, T.K. (Szerk.), A kagán lovasa. Kiállítási katalógus. Déri Múzeum, Debrecen, 13–21: 2933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hampel, J. (1892). Népvándorláskori temető Mártélyon. Archaeologiai Értesítő ,12: 413416.

 • Hampel, J. (1900). Újabb hazai leletek az avar uralom korából (Neue Funde aus der Awarenzeit in Ungarn). Archaeologiai Értesítő ,20: 107125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hampel, J. (1905). Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, Vols 1–3. Braunschweig.

 • Jankovich, B.D., Makkay, J., és Szőke, B.M. (1989). Békés megye régészeti topográfiája. A szarvasi járás IV/2, Vol. 8. Magyarország régészeti topográfiája, Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, I. (1995). Fülkesíros temetkezések Békés megyében (Stollengräber im Komitat Békés). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,1: 417452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, I. (2004). Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szarvas-Grexa-téglagyár, FO 68 ,Vol. 7. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzeum–MTA Régészeti Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kada, E. (1905). Gátéri (Kun-kisszállási) temető a régibb középkorból. Archaeologiai Értesítő ,25: 360–384: 402409.

 • Kada, E. (1906). Gátéri (Kun-kisszállási) temető a régibb középkorból. Archaeologiai Értesítő ,26: 135–155: 207221.

 • Kada, E. (1908). Gátéri (Kun-Kisszállási) temető a régibb középkorból. Archaeologiai Értesítő ,28: 330339.

 • Komar, A.V. [Комар, А.В.] (2006). Перещепинский комплекс в контексте основных проблем истории и культуры кочевников Восточной Европы VII – нач. VIII в. In: Евглевский, А.В. (Szerk.), Степи Европы в эпоху средневековья ,Vol. 5. Донецк, 7244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki, J. (1975). Előzetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról 1962–1974 (Vorbericht über die Ausgrabung des árpádenzeitlichen Dorfes Doboz. 1962–1974). Archaeologiai Értesítő ,102: 204223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki, J. (1989). Doboz történetének vázlata a legrégibb időktől a középkor végéig. In: Réthy, Zs. (Szerk.), Dobozi tanulmányok, Vol. 14. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, 115147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig, I. (1963). Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán, Vol. 40. Archaeologia Hungarica, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

 • Kovrig, I. és Korek, J. (1960). Le cimetiére de l’époque avare de Csóka (Čoka). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae ,12: 257297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurbanov, A. (2010). The Hephtalites: Archaeological and historical analysis .PhD thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free University, Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, Gy. (1955). Études archéologiques sur’historie de la société des Avars, Vol. 34. Archaeologia Hungarica, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, Gy. (2017). A Csákberény-orondpusztai avar kori temető, Vol. A53. A Szent István Király Múzeum Közleményei, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levina, L.M. [Левина, Л.М.] (1994). Джетыасарская кулътура. Могилъники Алтынасар, Vol. 4. Низовъя Сырдаръи в девности, Москва.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (1992). Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. A tájolás. (Anmerkungen zu den frühawarenzeitlichen Bestattungsriten. Die Orientierung.) A Jósa András Múzeum Évkönyve ,30–32: 161172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2015). Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelőhelyeihez I. Megjegyzések a terület kora avar kori történetéhez (New data on the Avarian Age sites of Hajdú-Bihar County I. Some notes on the Early Avarian Age history of the region). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve ,57: 149176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2016a). A tiszántúli VI–VII. századi sírok és temetők sajátosságai. A kora avar kori népesség továbbélése a VII–IX. században a Körös–Tisza–Maros közén. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve ,58: 155176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2016b). Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelőhelyeihez II. Megjegyzések a terület kora avar kori történetéhez (Weitere Angaben zu den Fundorten der Awarenzeit im Komitat Hajdú-Bihar II. Bemerkungen zur Geschichte der Frühawarenzeit in der Region). In: Kovács, L., Révész, L., és Bollók, Á. (Szerk.), Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére .Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 287302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2018). A Szegvár-sápoldali 7. századi sírcsoport (Ein Gräbergruppe des 7. Jahrhunderts von Szegvár-Sápoldal). Archaeologiai Értesítő ,143: 5184. https://doi.org/10.1556/0208.2018.143.3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2020). A Szegvár-oromdűlői 6–7. századi temető (The cemetery of Szegvár-Oromdűlő from the 6th–7th centuries), Vol. 14. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, Vol. 14. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem–Martin Opitz–Koszta József Múzeum, Budapest–Szeged–Szentes.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (2022). A Szegvár-oromdűlői kora avar kori temető (The Avar-period populations of Szegvár-Oromdűlő and the Trans-Tisza Region). In: Lőrinczy, G., Major, B., és Türk, A. (Szerk.), A Szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka (The Szegvár-Oromdűlő cemetery and the early Avar Period in the Transz-Tisza Region), Vol. 25. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, Vol. 5. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem–Martin Opitz–Koszta József Múzeum, Budapest–Szeged–Szentes, 11404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. és Rácz, Zs. (2014). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei II. Tiszavasvári-Kashalom-dűlő kora avar kori temetkezései (Avarian finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County II. Early Avarian graves from Tiszavasvári-Kashalom-dűlő). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve ,56: 141217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. és Straub, P. (2005). Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez III (Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel III). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,11: 127145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. és Szalontai, Cs. (1996). Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6–11. századi településtörténetéhez II (Neuere Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Csongrád vom 6. bis 11. Jahrhundert II). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,2: 268298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras, L. (1991). A Szentes-kajáni avar temető és néprajzi vonatkozásai, Vol. 57. Folklór és Etnográfia, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras, L. (1995). The Szeged-Fehértó “A” and “B” cemeteries. In: Madaras, L. (Szerk.), Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek ,Vol. 3. Kossuth Kiadó, Debrecen–Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras, L. (1999). Újabb avar kori temetők Szentes határában (Neue awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung von Szentes). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,5: 317345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcsik, A. (2022). Szegvár-Oromdűlő avar kori lelőhely humán csontanyaga. Újabb adatok az Alföld avar kori népességéhez (The Avar Age human skeletal remains at the site Szegvár-Oromdűlő. Newer data to the Avar age populations on the Great Hungarian Plain). In: Lőrinczy, G., Major, B., és Türk, A. (Szerk.), A Szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka (The Szegvár-Oromdűlő cemetery and the early Avar Period in the Transz-Tisza Region) ,Vol. 25. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, Vol. 5. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem–Martin Opitz–Koszta József Múzeum, Budapest–Szeged–Szentes, 707767.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, M. (1998). Ornamenta Avarica I. Az avar kori ornamentika geometrikus elemei (Ornamenta Avarica I. Die geometrischen Elemente der awarenzeitlichen Ornamentik). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,4: 377459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, M. (1999). Ornamenta avarica II. A fonatornamentika (Ornamenta avarica II. Die Flechtbandornamentik). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,5: 279316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ny. Kovacsóczy, B., Mozgai, V., Bajnóczi, B., és Rosta, Sz. (2022). Avar kori ötvöskészlet a Duna medréből. A régészeti és archeometriai vizsgálatok első eredményei. In: Hága, T., Kolozsi, B., és Nagy, E.Gy. (Szerk.), Sötét idők hétköznapjai. A 2020-ban Debrecenben megrendezett konferencia kiadványa ,Vol. 5. Tempora Obscura, Déri Múzeum, Debrecen, 171193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, A. (2012). Lesencetomaj-Piroskereszt avar kori temető 39. sírjának gyöngysora (Die Perlenkette aus Grab 39 des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Lesencetomaj-Piroskereszt). In: Vida, T. (Szerk.), Thesaurus avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére (Archaeological Studies in Honour of Éva Garam). ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet–Magyar Nemzeti Múzeum–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Budapest, 477488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, A. (2018). A Szegvár-sápoldali 7. századi sírcsoport gyöngyleletei (The Beads from the Avar-period Grave Group at Szegvár-Sápoldal). Archaeologiai Értesítő ,143: 8597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Preda, C. (1980). Callatis. Necropola romano-bizantina .Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bukarest.

 • Rácz, Zs. (2014). Die Goldschmiedergräber der Awarenzeit ,Vol. 116. Monographien des Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Mainz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, Zs. és Szenthe, G. (2009). Avar temető Hajdúnánás határában (Awarisches Gräberfeld in der Gemarkung von Hajdúnánás). Communicationes Archaeologiae Hungariae, 309335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ranisavljev, A. [Ранисавлев, А.] (2007). Раносредњовековна некропола код Мокрина (Early Medieval Necropolis near Mokrin), Vol. 4. Спрско Археолошко Друштво – Serbian Archaeological Society, Beograd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rašković, D. [Рашковић, Д.] (2016). Низинска античка насеља и висинска рановизан-тијска налазишта у окружју Алексинца и Соко Бање. Караџић. Часопис за историју, етнологију, археологију и уметност (Алексинац), 8: 2148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, Gy. (1970). Újabb adatok Tolna megye avar kori történetének kutatásához. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve ,1: 4095.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, Gy. (1972). Előzetes jelentés a Gyönk-Vásártér úti avar temető feltárásáról (Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Awarenfriedhofes von Gyönk-Vásártér [Marktplatz]). A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve ,2–3: 85221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, Gy. (1989). Keramikherstellung und Handel im Karpatenbecken in der frühen Mittelalter. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve ,15: 125130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, Gy. (1999). Das Awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd-Bogyiszlói Straβe, Vol. 3. Monumenta Avarorum Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzeum–MTA Régészeti Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, Z. (2019). Békéssámson, Török híd. In: Kvassay, J. és Kreiter, A. (Szerk.), Régészeti kutatások Magyarországon 2013 – Archaeological Investigations in Hungary 2013 .Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon, Á. (1995). The Szeged-Makkoserdő cemetery. In: Madaras, L. (Szerk.), Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek ,Vol. 4. Kossuth Kiadó, Debrecen–Budapest, 8109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon, Á. és Cs. Sebestyén, K. (1995). The Szeged-Kundomb cemetery. In: Madaras, L. (Ed.), Das Awarische Corpus – Avar Corpus Füzetek IV. Debrecen–Budapest, 8109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selmeczi, L. és Madaras, L. (1980). Avarkori és X–XII. századi magyar köznépi sírok Rákóczifalván. (Avar period and X–XIIth Century Hungarian Commoner Graves at Rákóczifalva). Tisicum – A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, 141172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zs. (2018). A Tiszavasvári-Kashalom-dűlőben és Hajdúnánás-Fürj-halom-járáson feltárt avar sírok radiokarbon keltezése (Radiocarbon dating of Avar graves excavated in Tiszavasvári-Kashalom-dűlő and Hajdúnánás-Fürj-halom-járás). A Jósa András Múzeum Évkönyve ,56: 229236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, P. (1997). Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit, Vol. 5. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, K. (1939). A Kecskemét-ballószögi avar sír. Folia Archaeologica ,1–2: 185188.

 • Szenthe, G. és Gáll, E. (2022). Hortobágy-Árkus kora középkori temetője (The Early Medieval Cemetery at Hortobágy-Árkus), Vol. 52. Archaeologia Hungarica, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szentpéteri, J. (Szerk.) (2002). Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa ,Vol. 13. Varia Archaeologica Hungarica, MTA Régészeti Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőllősy, G. (1993). Javaslat a lószerszámok és részeik egységes névhasználatára (Vorschlag zur Verwendung einheitlicher Bezeichungen für das Pferdebeschirr und seine Bestandteile). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve ,30–31(2): 563596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomka, P. (1972). Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz. Kés a sírban (Beiträge zu den Bestattungsarten der Bevölkerung von Kisalföld in der Awarenzeit. Messer im Grab). Arrabona ,14: 2775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, T. (1999). Die awarenzeitliche Keramik (6.–7. Jh.) I–II, Vol. 8. Varia Archaeologica Hungarica, MTA Régészeti Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, T. (2022). Sírkerámia a Szegvár-oromdűlői avar kori temetőben (Grave pottery in the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő). In: Lőrinczy, G., Major, B., és Türk, A. (Szerk.), A Szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka (The Szegvár-Oromdűlő cemetery and the Avar period in the Trans-Tisza Region), Vol. 25. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, Vol. 5. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem–Martin Opitz Kiadó–Koszta József Múzeum, Budapest–Szeged–Szentes, 509554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vinski, Z. [Вински, З.] (1958). О назидима 6. и 7. стољећа у Југославији с специјалним објектом на археолошкој оставштини из времена привго Аварскога Каганата (Zu den Funden des 6. und 7. Jahrhunderts in Jugoslawien mit besonderer Berücksichtigung der archäologischen Hinterlassenschaft aus der Zeit des Ersten Awarischen Khaganates). Opuscula Archaeologica ,3: 1367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winter, H. (1997). Awarische Grab- und Streufunde aus Ostösterreich. Ein Beitrage zur Siedlungsgeschichte, Vol. 4. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yotov, V. [Йотов, В.] (2013). Эргастирий начала VІІ в. в византийской крепости на мысе св. Атанас в городе Бяла, Варненской области (предварительное сообщение) In: Domanovskij, A.N. [Домановский, А.Н.] (Szerk.), Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана, Vol. 2. Нартекс. Byzantina Ukrainensia, Harkov, 426439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

ELTE Eötvös Loránd University
Institute of Archaeological Sciences
Múzeum körút 4/B, 1088 Budapest, HUNGARY
Telephone: +(36)-1-411-6500 / 2922
E-mail: vaczi.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 69 15 10
Feb 2024 26 7 8
Mar 2024 8 2 1
Apr 2024 69 2 3
May 2024 80 5 7
Jun 2024 28 1 3
Jul 2024 0 0 0