Author:
Róbert Müller Balatoni Múzeum, 8360 Keszthely, Múzeum utca 2., Magyarország

Search for other papers by Róbert Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Bognár Katalin Boglárka dolgozta fel a Balatonőszöd-Temetői dűlőben előkerült, tíz darabból álló vaseszköz leletet. Szerintem azt nem a 13–14. században rejtették el, hanem a kora középkorban, feltehetően a 9. század folyamán. A középkori vaseszköz leletekről közölt térképét korrigálva bemutatom a Magyarország területén előkerült kora középkori, döntően 9. századi, az Árpád-kori – nagyrészt a tatárjáráshoz köthető – és a késő középkori, a török kor folyamán elásott vaseszköz leleteket.

Abstract

The assemblage of ten iron tools found at Balatonőszöd-Temetői dűlő was assessed and discussed by Katalin Boglárka Bognár. In my view, the assemblage was not hidden in the thirteenth–fourteenth centuries, but in the early Middle Ages, probably during the ninth century. Amending her map of the findspots of medieval iron tools and implements, I reviewed the early medieval iron tool finds in Hungary, mainly from the ninth century, the Árpádian Age – most of which can be linked to the Tatar invasion – and the late medieval ones, deposited during the Ottoman period.

 • Balassa, I. (1972). Fejezetek az eke és a szántás Balaton környéki történetéből (Abschnitte aus der Geschichte des Pfluges und des Pflügens in der Balaton-Gegend). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 11: 357399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balassa, I. (1973). Az eke és a szántás története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Bartošková, A. (1986). Slovanské depoty železnych předmĕtů v Československu (Slawische Hortfunde von Eisengegenständen in der Tschechoslowakei) .Academia Praha, Praha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belényesy, K. és Horváth, T. (2007). Balatonőszöd-Temetői dűlő. In: Belényesy, K., Honti, Sz. és Kiss, V. (Szerk.), Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és MTA Régészeti Intézete, Budapest, 97112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bialeková, D. (2008). Depofunde von Axtbarren und Eisengegenständen – ein Phänomen des Pobedim-Burgwalles und seines ökonomischen Hinterlandes. In: Poláček, L. (Szerk.), Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelelterlichen Zentren, Vol. 6. Internationale Tagungen in Mikulčice, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 337344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bognár, K. B. (2016). Vaseszközlelet Balatonőszöd Árpád-kori településéről (Irontooldeposit in the arpadian age settlement of Balatonőszöd). Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, 4: 221234. https://doi.org/10.26080/krrmkozl.2016.4.221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borzová, Z., Pieta, K. és Jakubčinová, M. (2020). Bojná 3. Pol’nohospodarske náradie z hradiska Valy a jeho zázemia (Bojná 3: Agricultural tools from the hillfort of Valy and its hinterland), Vol. 29. Archaeologica Slovaca Monographiae – Fontes, Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Budinsky-Krička, V. és Točik, A. (1991). Šebastovce Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches. Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curta, F. (1997). Blacksmiths, warriors, and tournaments of value: dating and interpreting early medieval hoards of iron implements in eastern Europe. Ephemeris Napocensis, 7: 211268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darnay, K. (1904). Régi ekék részei Sümegh vidékéről. Archaeologiai Értesítő, 24: 196198.

 • Ecsedy, I. (1931). Középkori gazdasági eszközök a debreceni Szepes pusztán. Néprajzi Értesítő, 23: 7476.

 • Eisner, J. (1941). Ein Hortfund der älteren Burgwallzeit aus der Slowakei. Altböhmen und Altmähren, 1: 154171.

 • Éri, I., Kelemen, M., Németh, P. és Torma, I. (1969). Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás, Vol. 2. Magyarország régészeti topográfiája, Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, I. és Németh, P. (1972). A szabolcsi ispáni központ régészeti kutatásának első három évéről. 1969–1971. Szabolcs-Szatmári Szemle, 7(1): 89100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaál, A. és Czövek, A. (2020). Kora újkori raktárlelet a Szekszárd-Jeni palánki török palánkvár környezetéből (Eisener Lagerbefund aus der Frühneuzeit von der Umgebung der türkischen Plankenburg Szekszárd-Jeni Palánk). A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 42: 127188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gasparini, A., Guštin, M., Lazar, I. és Žbona Trkman, B. (2000). Late Roman tool finds from Celje Gradišče at Zbelovska gora and Sv Pavel above Vrtovin (Slovenia). In: Feugére, N. és Guštin, M. (Szerk.), Iron, Blacksmiths and tools. Ancient European crafts, Vol. 12. Monographies Instrumentum, Mergoil, Montagnac, 187203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gere, L. (2003). Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból, Vol. 4. Opuscula Hungarica, Vol. 1. Ozorai várkastély régészeti monográfiái, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hájnik, J. (2019). Včasnostredoveké sekerovité hrivny z územia strednej Európy. Musaica Archaeologica, 2: 111172.

 • Hampel, J. (1905). Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. F. Vieweg und Sohn, Braunschweig.

 • Hansen, S. (1994). Studien zu den Metalldeponierungen während der älteren Urnenfelderzeit zwischen Rhonetal und Karpatenbecken, Vol. 21. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Rudolf Habelt, Bonn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harag, M. (2018). Növénytermesztés az avar korban: vaseszközök és növényi maradványok. MA Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harag, M. (in press). Kapák az avar kori szállásterületen. In: „Hadak útján.” A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXX. konferenciája. Székesfehérvár, 2021. nov. 11–13. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harag, M. (kézirat). Koraközépkori (8–10. századi) depóleletek Közép-Európából. Kézirat.

 • Henning, J. (1987a). Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter, Vol. 42. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte, De Gruyer, Berlin. https://doi.org/10.1515/9783112574560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henning, J. (1987b). Eisenverarbeitungswerkstätten im unteren Donaigebiet zwischen Spätantike und Frühmittelalter. Zeitschrift für Archäologie, 21: 5973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honti, Sz., Belényesy, K., Gallina, Zs., Kiss, V., Kulcsár, G., Marton, T., Nagy, Á., Németh, P. G., Oross, K., Sebők, K. és Somogyi, K. (2002). A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000–2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II. Somogyi Múzeumok Közleményei, 15: 336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honti, Sz., Belényesy, K., Fábián, Sz., Gallina, Zs., Hajdú, Á. D., Hansel, B., Horváth, T., Kiss, V., Koós, I., Marton, T., Németh, P. G., Oross, K., Osztás, A., Polgár, P., Szeőke, J., Serlegi, G., Siklósi, Zs., Sófalvi, A. és Virágos, G. (2004). A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása 2002–2003-ban. Előzetes jelentés III. Somogyi Múzeumok Közleményei, 16: 370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ikvai, N. (1962). Néprajzi adatok a debreceni vaseszköz lelethez (Ethnogrphische Beiträge zu dem Debrecener Eisengerätfund). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 143150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ikvai, N. (1972). A ceglédi vaseszközlelet (Der Cegléder Eisengerätfund). Studia Comitatensia, 1: 135166.

 • Kalmár, J. (1959). A füleki (Filakovo) vár XV–XVII. századi emlékei, Vol. II/4. Régészeti Füzetek, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, A. (1962). Debreceni későközépkori vaseszközlelet (Late medieval iron tools found near Debrecen), A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2937.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, A. (1964). A mohácsi késő középkori vaseszköz lelet (Der spätmittelalterliche Eisengerätfund von Mohács). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 159166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, A. (1996). Das awarenzeitliche gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A, Vol. 5. Studien zur Archäologie der Awaren, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knific, T. (2004). Sekerovitá hrivna iz reke Ljubljanice (Slovenija). In: Fusek, G. (Szerk.), Zborník počesť Dariny Bialekovej. Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra, 191195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knific, T. (2010). Early Mediaeval hoards of iron items in Slovenija. Archaeologia Adriatica, 4: 8599. https://doi.org/10.15291/archeo.1024.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki, J. (1980). Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (bronzkor, III–IV. és XI–XII. század), Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, L. (1979). Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen Flügellanzen im Karpatenbecken. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 8–9: 97119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehoczky, T. (1883). A szádelői sziklavölgy természetrajzi és régészeti tekintetben. Archaeologiai Értesítő, 3(1): 137142.

 • Lipp, V. (1884). A keszthelyi sírmezők, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

 • Mag, H. és Rácz, T. Á. (2021). Tatárjárás kori menedékhely a váci Szarvas hegyen. In: Rácz T. Á. (Szerk.), Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében. Kiállítási katalógus, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 6071.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mauthner, F. (2020). Ausgewählte landwirtschaftliche Geräte im Ostalpenraum. Überlegungen zur Agrartechnik von der späten Eisenzeit bis in in die Spätantike anhand von Fundstücke aus dem Burgmuseum Deutschlandsberg. In: Formato, L., Krieger, E., Lang, F., Roth, S., Taxler, S. és Wyss, A. (Szerk.), Römische Landwirtschaft, Beiträge der AG Römerzeit auf der Verbandstagung des WSVA und des MOVA Würzburg, 1.-2. April 2019, Paris-Lodron-Universität Salzburg, Salzburg, 99108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Milošević, A. (1987). Ranosrednjovjekovna bojna sjekira iz Vedrina kod triljai drugi nalazi sjekira tog vremena na području Hrvatske (Frühmittelalterliche Streitaxt aus Vedrine und andere Streitaxtfunde derselben Zeit in Kroatien). Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3(20): 107128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1971). Adatok a honfoglaló magyarság földműveléséhez (Daten zur Landwirtschaft der landnehmenden Ungarn). Ethnographia, 82: 249261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1972). A pogányszentpéteri ásatás (Die Ausgrabungen in Pogányszentpéter). In: Kerecsényi, E. (Szerk.), A nagykanizsai Thury György Múzeum jubileumi emlékkönyve, Thury György Múzeum, Nagykanizsa, 265283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1974). Vaseszközök Gyirmót-Sebes-tagról. Arrabona, 16: 6373.

 • Müller, R. (1975). Die Datierung der mittelalterlichen Eisengerätfunde in Ungarn. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27: 59102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1978). Későnépvándorlás kori vaseszköz lelet Fonyód-Ilonaberekből (Eisengerätfund aus der Spätvölkerwanderungszeit von Fonyód-Ilonaberek). Somogyi Múzeumok Közleményei, 3: 511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1982). A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig (Die Datierung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis zum Ende der Türkenherrschaft), Vol. 19. Zalai Gyűjtemény, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (1992). Neue archäologische Funde der Keszthely-Kultur. In: Daim, F. (Szerk.), Awarenforschungen, Universität Wien, Wien, 251307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (2000). A középkor agrotechnikája. In: Bende, L. és Lőrinczy, G. (Szerk.), A középkori magyar agrárium. Tudományos Ülésszak Ópusztaszeren, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság és Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Ópusztaszer, 2744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (2009). Egy koraközépkori vaseszköz lelet Saladorfból (Alsó-Ausztria) (Ein frühmittelalterlicher Eisengerätfund aus Saladorf – Niederösterreich). In: Somogyvári, Á. és V. Székely, Gy. (Szerk.), In terra quondam Avarorum. Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára, Vol. 2. Archaeologia Cumanica, Katona József Múzeum, Kecskemét, 203214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, R. (2014). A középkor agrotechnikája a vaseszközök alapján (Agricultural techniques in the Middle Ages in the light of iron tools). Ethnographia, 125: 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, B. (2015). Tatárjárás kori pénzleletek a Dél-Dunántúlról. In: Szöllősy, Cs. és Pokrovenszki, K. (Szerk.), Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 277285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novotny, B. (1969). Depots von Opfersymbolen als Reflex eines Agrarkultes in Grossmähren und im wikingischen Skandinavien. Památky Archeologické, 60: 197227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi, N. (1976). A Nyáregyháza-pusztapótharaszti sarlólelet (Der Sichelfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). Folia Archaeologica, 27: 171182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pleiner, R. (1961) Slovanské sekerovité hřivny (Die slawischen Axtbarren). Slovenská Archeológia, 9: 405450.

 • Pohanka, R. (1986). Die eisernen Agrargeräte der Römischen Kaiserzeit in Österreich, Vol. 298. British Archaeological Reports – International Series, Archaeopress, Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polaček, L. (2003). Landwirtschaftliche Geräte aus Mikulčice. In: Polaček, L. (Szerk.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, Vol. 5. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 591709.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rupnik, L. (2014a). Secures, asciae und dolabrae aus Keszthely-Fenékpuszta. In: Heinrich-Tamáska, O. és Straub, P. (Szerk.), Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton, Vol. 4. Castellum Pannonicum Pelsonense, Verlag Marie Leidorf Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden, 181204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rupnik, L. (2014b). Római kori vaseszközök Pannoniából. PhD disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

 • Šach, F. (1961). Rádlo a pluh na územi Československo (Haken und Pflug auf dem Gebiet der Tschechoslowakei). Vĕdecké práce Zemĕdĕlského Muzea, 25155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, K. (1984). A Csongrád-bokrosi vaseszközlelet (Der Eisengerätfund von Csongrád-Bokros). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 7790.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, L. (1994). Középkori vaseszközök Nagykörösről (Mittelalterliche Eisengegenstände aus Nagykörös). Studia Comitatensia, 23: 313337. https://doi.org/10.1002/pauz.19940230510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sós, Á. Cs. (1955). Le deuxiéme cimetiére avare d’Üllő. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 6: 193227. https://doi.org/10.1007/BF02024389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, E. (2016). Die frühmittelalterliche Siedlung Balatonőszöd-Temetői dűlő und ihr Gräberfeld. Antaeus, 34: 173207.

 • Szabó, Gy. (1954). A falusi kovács a XV–XVI. században. Folia Archaeologica, 6(4): 123145.

 • Szabó, J. Gy. (1983). Gyöngyöspatai szőlőmunkás eszközei a középkorból (Geräte eines Gyöngyöspataer Weinbauers aus dem Mittelalter). Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve, 19: 135186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szolnoki, L. (2006). A nagycserei vaseszközlelet (Der Eisenwerkzeugfund von Nagycsere). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 217233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőke, B. M. (2007). A Balaton déli partvidéke és a Dél-Dunántúl a népvándorlás korában. In: Belényesy, K., Honti, Sz. és Kiss, V. (Szerk.), Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és MTA Régészeti Intézete, Budapest–Kaposvár, 4754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szücsi, F. (2012). Kora- és közép avar kori balták és fokosok (Axes and hammer axes in the early and middle avar period.) In: Petkes, Zs (Szerk.), Hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Budapest–Szigethalom, 2010. október 28–30. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 121137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szücsi, F. (2014). Avar kori balták, bárdok, szekercék és fokosok. Baltafélék a 6–8. századi Kárpát-medencében (Awarenzeitliche Streitäxte und Beile. Ӓxte im 6.-8. Jahrhundert aus dem Karpatenbecken). Alba Regia, 42: 113186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei, Gy. és Horváth, A. (2007a). Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. (Die Eisenfunde des árpádenzeitlichen Dorfes Kána I). Communicationes Archaeologicae Hungariae, 215246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Terei, Gy. és Horváth, A. (2007b). Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. (Die Eisenfunde des árpádenzeitlichen Dorfes Kána II.). Budapest Régiségei, 41: 153192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomka, P. és Merva, Sz. (2016). Bácsa-Szent Vid domb. Eine Siedlung des 9.–10. Jahrhundert an der Wieselburger Donau. Antaeus, 34: 253286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Cs. (2007). A tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: Ritoók, Á. és Garam, É. (Szerk.), A tatárjárás (1241–1242). Kiállítás katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 7990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Cs. (2020). A tatárjárás kori kincshorizontról (About the find horizont of the Mongolian Invasion [1241–1242]). Hadtörténelmi Közlemények, 133: 592603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turčan, V. (2012). Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železnych predmetov uložené v zbierkach SNM-Archeologického múzea (Die Hortfunde von Bojná und frühmittelalterliche Eisendepots des Slowakischen Nationalmueseums-Archäologischen Museums), Vol. 6. Zborník Slovenského Národného Múzea Archeológia – Supplementum, Slovenské Národné Múzeum, Archeologické Múzeum, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaitz, E. (1988). Frühmittelalterliche axtförmige Eisenbarren aus Kleinpolen. Slovenská Archeológia, 36: 261266.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 23 5 5
Dec 2023 628 4 5
Jan 2024 136 7 10
Feb 2024 23 4 5
Mar 2024 74 1 4
Apr 2024 38 1 1
May 2024 0 0 0