View More View Less
 • 1 Department of Ethnology, University of Szeged H-6722 Szeged, Egyetem u. 2, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The author analyses the existence of a youth subculture, as it appears in two subcultural spheres on the basis of interviews and her experience of fieldwork carried out in a city in Central Europe. Values and experiences which are connected to the underground electromusic actions are discussed, while the places and modes of cultural actions are studied. The subcultural patterns which increasingly influence the youth of the cities reflect an estrangement from the city life. The liminal phases of estrangement recur in the life of the individual, they provide a possibility to gain communal experiences and to establish special subcultural values. These are possible only with the adaptation to the cultural pattern and with the acceptance and usage of subcultural activities.

 • NAGY, Terézia 2001: A hip-hop mint globális szubkultúra megjelenése egy nagyvárosi (szegedi) kulturális térben [The appearance of hip-hop as a global subculture in the cultural space of a city (Szeged)]. Manuscript.

 • NAGY, Terézia-RÁCZ, Attila 2001: Falfirka vagy graffiti. Kommunikáció, deviancia avagy művészet II. Csoportstruktúrák, szabályok, kapcsolatok [Wall scribbles or graffiti. Communication, deviance, or art II. Group structures, rules, connections]. Paper presented at the 25th National Conference of Students' Scholarly Circles, Piliscsaba.

 • NIEDERMÜLLER, Péter 1984: Az életmód mint a mindennapi élet stratégiája. Megjegyzések a városantropológiai életmódku-tatáshoz [The way of life as the strategy of everyday life. Notes on urban anthropology research on the way of life], in: HOPPÁL M.-SZECSKÓ T. (eds.), Életmód: modellek és minták [The way of life: models and samples]. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 360-373.

 • PENTIKÁINEN, Juha 1981: The Symbolism of Liminality. Studia Fennica 26, 154-165.

  'The Symbolism of Liminality ' () 26 Studia Fennica : 154 -165.

 • 13 A significant part of the fieldwork and the summary was carried out with the help of the 2001 scholarship of the Rudolf Andorka Social Sciences Society. The summary was completed with the title A hip-hop mint globális szubkultúra megjelenése egy nagyvárosi (szegedi) kulturális térben [The appearance of hip-hop as a global subculture in the cultural space of a city (Szeged)]. The essay above is based on this. The text and the Hungarian literature references were translated by László Rácz.

 • fogalmak tudományközeli megközelítésben [Ecstasy, dream, vision. Concepts of religious ethnology in an approach close to scholarly] Budapest: Balassi Kiadó - Pécs: University Press, 213-228.

  fogalmak tudományközeli megközelítésben , () 213 -228.

 • VOIGT Vilmos 1998: Az eksztázis, az álom és a látomás [Ecstasy, dream and vision], in: PÓCS Éva (ed.), Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó - Pécs: University Press, 9-11.

  Az eksztázis, az álom és a látomás [Ecstasy, dream and vision] , () 9 -11.

 • HARMAN, Lesley D. 1998: Közöttük lenni: megfigyelés és marginalitás [To be among them: observation and marginality], in: BÍRÓ Judit (ed.), Deviációk. Válogatott tanulmányok [Deviations. Selected studies]. Budapest: Uj Mandátum Könyvkiadó, 60-92.

  Közöttük lenni: megfigyelés és marginalitás [To be among them: observation and marginality] , () 60 -92.

  • Search Google Scholar
 • HEBDIGE, Dick 1989: Subculture: The Meaning of Style. London: Methunen.

  Subculture: The Meaning of Style , ().

 • TURNER, Victor 1998: Liminalitás és communitas [Liminality and communitas], in: ZENTAI Violetta (ed.), Politikai antropológia [Political anthropology]. Budapest: Osiris-Láthatatlan Kollégium, 51-63.

  Liminalitás és communitas [Liminality and communitas] , () 51 -63.

 • COHEN, Albert K. 1996: A szubkultúrák általános elmélete [General theory of subcultures], in: HUSZÁR Tibor-SÜKÖSD Mihály (eds.), Ifjúságszociológia [Youth sociology]. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 264-286.

  A szubkultúrák általános elmélete [General theory of subcultures] , () 264 -286.

  • Search Google Scholar
 • ECO, Umberto 1998: Nyitott mű [Open work]. Budapest: Európa Könyvkiadó.

  Nyitott mű [Open work] , ().

 • FEJÉR, Balázs 1997: Az LSD kultusza. Egy budapesti kulturális színpad krónikája [The cult of LSD. Chronicle of a Budapest cultural stage]. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzet sorozat 48. Budapest: MTA PTI.

  Az LSD kultusza. Egy budapesti kulturális színpad krónikája [The cult of LSD. Chronicle of a Budapest cultural stage] , ().

  • Search Google Scholar
 • GEERTZ, Clifford 1994: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások [The power of interpretation. Writings on anthropology]. Budapest: Századvég Kiadó.

  Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások , ().

 • LAJTAI, László 2000: Nárcisztikus jelenségek az aktuálisan jellemzŐ drogfogyasztó magatartásokban [Narcissistic phenomena in currently characteristic drug using behaviours], in: DEMETROVICS Zsolt (ed.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák […]. Budapest: Animula.

  Nárcisztikus jelenségek az aktuálisan jellemzŐ drogfogyasztó magatartásokban [Narcissistic phenomena in currently characteristic drug using behaviours] , ().

  • Search Google Scholar
 • RAZ József 1989: Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák" [Youth subcultures and "deviancies" in youth]. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság.

  Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák" , ().

 • THORNTON, Sarah 1996: Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital. Wesleyan University Press. Published by University Press of New England, Hanover and London.

  Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital , ().

 • TURNER, Victor 1977: The Ritual Process. Ithaca, New York: Cornwell University Press, 94-130.

  The Ritual Process , () 94 -130.

 • HOPPÁL, Mihály 1984: Életmódmodellek - kulturális paradigmák [Life models - cultural paradigms], in: HOPPÁL M.-SZECSKŐ T. (eds.), Életmód: modellek és minták [The way of life: models and samples]. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatöközpont, 374-390.

  Életmódmodellek - kulturális paradigmák [Life models - cultural paradigms] , () 374 -390.

  • Search Google Scholar
 • JANKOWSKI, Martin 2001: Tánc éjfél után. A techno mint a Demokratikus Decadance Reality megjelenési formája [Dance after midnight. Techno as a manifestation of Democratic Decadence Reality]. Nagyvilág XLVI, 2;

 • KÖMLŐDI, Ferenc 1999: Fénykatedrális [Cathedral of light]. Technokultúra 2001. Budapest: Kávé Kiadó.

  Fénykatedrális [Cathedral of light] , ().

 • BOCKIE, W. J.-FEVER, D. J. 2001: Technó - a jöő kultúrája (legalábbis ami a közeljövőt illeti). [Techno - culture of the future (or at least the immediate future)]

 • BREWER, Marlilynn B. 1998: A saját csoport iránti elfogultság és a minimális csoportközi helyzet: egy kognitív-motivációs elemzés [Prejudice towards own group and the minimal intergroup situation: a cognitive-motivation analysis], in: HUNYADI György-David L. HAMILTON-Nguyen Luu LAN ANH: A csoportok percepciója [Perception of groups]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 49-72.

 • GRYNAEUS, Tamás 1998: A megváltozott tudatállapotok pszichiátriai értékeléséről [On the psychiatric evaluation of the altered state of consciousness], in: PÓCS Éva (ed.), Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai