View More View Less
 • 1 University of Szeged Department of Ethnology and Cultural Anthropology Egyetem utca 2 H-6722 Szeged Hungary
 • | 2 University of Jewish Studies Jewish Theological Seminary P.O. Box 212 H-1444 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

In Central Europe the social and cultural processes within various groups of Jews before the First World War were determined by the imperial frames. While the nation states that came into being set the general frames, the attitude of the Jews towards modernity as a process, their religious and cultural strategies extended beyond these frames. The new borders drawn after the First World War fundamentally changed the social and cultural environment in which the earlier Jewish strategies had emerged and functioned; and shaped their attitude towards Hungarian symbolic politics. After 1920 there was also a change in the proportions of the different Jewish trends in Hungary. The group strategies of the denominations and movements represented in the Hungarian-language Jewish press in Hungary interpreted Hungarian symbolic politics after the Trianon peace dictate in different ways and incorporated these interpretations in their discourses. The borders appeared not only in their physical state as an unbridgeable reality that had to be dealt with but also created new borders in the organisation of groups and society.

 • Abrevaya Stein, Sarah 2004: Making Jews Modern. The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Empires. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

  Abrevaya Stein S. , '', in Making Jews Modern. The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Empires , (2004 ) -.

 • Assmann, Jan 1999: A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban [Cultural Memory. Writing, memory and political identity in the early high cultures]. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.

  Assmann J. , '', in A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban , (1999 ) -.

 • Bacskai, Sándor 2004: Az első nap. Emlékképek az ortodox zsidóságról [The First Day. Memories of Orthodox Jewry]. Budapest: Múlt és Jövő.

  Bacskai S. , '', in Az első nap. Emlékképek az ortodox zsidóságról , (2004 ) -.

 • Barna, Gábor 2000: Idő és emlékezet [Time and memory], in Fejős Zoltán (ed.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Budapest: Néprajzi Múzeum. 152–171.

  Barna G. , '', in Közelítések az időhöz , (2000 ) -.

 • Frojimovics, Kinga 2008: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950 [History Torn Asunder. Jewish religious trends in Hungary 1868–1950]. Budapest: Balassi Kiadó.

  Frojimovics K. , '', in Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950 , (2008 ) -.

 • Furseth, Inger — Repstad, Pal 2006: An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. Berlington: Ashgate.

  Repstad P. , '', in An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives , (2006 ) -.

 • Gerő, András 2004: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX–XX. századi történetéből [Imagined History. Chapters from the 19th–20th century history of Hungarian symbolic politics]. Budapest: Eötvös Kiadó - PolgART Kiadó.

  Gerő A. , '', in Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX–XX. századi történetéből , (2004 ) -.

 • Gleszer, Norbert 2008: Orthodox Kosher mass culture? Food industry, hospitality industry, children’s holidays and open-air baths in the weekly paper of Orthodox Jewry in Hungary, 1925–1944. Acta Ethnographica Hungarica 53(2), 217–242.

  Gleszer N. , 'Orthodox Kosher mass culture? Food industry, hospitality industry, children’s holidays and open-air baths in the weekly paper of Orthodox Jewry in Hungary, 1925–1944 ' (2008 ) 53 Acta Ethnographica Hungarica : 217 -242.

  • Search Google Scholar
 • Gleszer, Norbert — Zima, András 2009a: Ráció és vallás. Hagyományracionalizálás és tradicionalitásra való törekvés a 20. század első felének magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban [Reason and religion. The rationalisation of tradition and aspiration for traditionalism in Budapest Hungarian-language Jewish weeklies in the first half of the 20th century]. Korunk, III. évf. 7. sz. (2009. július) 89–96.

 • Gleszer, Norbert — Zima, András 2009b: „A világosság örök forrása”. A hagyomány fogalma a zsidó felekezeti oktatás sajtóvitáiban a 20. század első felének magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban [“The eternal source of light”. The concept of tradition in the press debates on Jewish denominational education in Budapest Hungarianlanguage Jewish weeklies in the first half of the 20th century]. Ethnographia 2009(4), 333–354.

 • Gyáni, Gábor 1997: A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban [Social history of the middle class in the Horthy era]. Századok 1997/6, 1265–1304.

 • Gyáni, Gábor 2000: Kollektív emlékezet és nemzeti identitás [Collective memory and national identity], in Ibid.: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest: Napvilág Kiadó. 81–94.

  Gyáni G. , '', in Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése , (2000 ) -.

 • Hankiss, Elemér 1983: Társadalmi csapdák, diagnózisok [Social traps, diagnoses]. Second ed. Budapest: Magvető.

  Hankiss E. , '', in Társadalmi csapdák, diagnózisok , (1983 ) -.

 • Hankiss, Elemér 1991: Nemzetvallás [Civil religion], in Kovács Ákos (ed.): Monumentumok az első világháborúból [First edition: 1985, joint publication of Budapest, Népművelési Intézet and Műcsarnok]. Budapest: Corvina. 64–90.

  Hankiss E. , '', in Monumentumok az első világháborúból , (1991 ) -.

 • Hase, Thomas 2001: Zivilreligion. Religionswissenschaftliche Überlegungen zu einem theoretischen Konzept am Beispiel der USA. Würzburg: Ergon Verlag.

  Hase T. , '', in Zivilreligion. Religionswissenschaftliche Überlegungen zu einem theoretischen Konzept am Beispiel der USA , (2001 ) -.

 • Kövér, György 2003: Középrend vagy középosztály(ok). Társadalomteremtő fogalomalkotás Magyarországon a reformkortól az első világháborúig [Middle order or middle class(es). Creation of society-shaping concepts in Hungary from the Reform Age to the First World War]. Századok 2003 (5), 1119–1168.

 • Légrády, Ottó 1931: Justice for Hungary! The Cruel Errors of Trianon. Third revised edition. Budapest: Published in commemoration of the fiftieth anniversary of the establishment of the political daily “Pesti Hirlap” by Légrády Brothers.

 • Olick, Jeffry K. — Robbins, Joyce 1999: A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a „kollektív emlékezettől” a mnemotechnikus gyakorlat történeti szociológiai vizsgálatáig [Studying social memory: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic practices]. Replika 37 (1999, September), 19–43.

  Robbins J. , 'A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a „kollektív emlékezettől” a mnemotechnikus gyakorlat történeti szociológiai vizsgálatáig ' (1999 ) 37 Replika : 19 -43.

  • Search Google Scholar
 • Rékai, Miklós 2000: Az idő a zsidó kultúrában [Time in Jewish culture], in Fejős, Zoltán (ed.): A Megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Tabula könyvek 2. Budapest: Néprajzi Múzeum. 70–83.

  Rékai M. , '', in A Megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Tabula könyvek 2 , (2000 ) -.

 • Romsics, Gergely 2004: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékiratirodalmában [Myth and Memory. The disintegration of the Habsburg Empire in the memoir literature of the Austrian and Hungarian political elite]. Budapest: L’Harmattan.

  Romsics G. , '', in Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékiratirodalmában , (2004 ) -.

 • Romsics, Gergely 2010: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar tör ténetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941 [People, Nation, Empire. Memory of the Habsburg Empire in German, Austrian and Hungarian historical political thinking, 1918–1941]. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

  Romsics G. , '', in Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar tör ténetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941 , (2010 ) -.

 • Romsics, Ignác 2005: Magyarország története a XX. században [History of Hungary in the 20th Century]. Third revised, corrected and amended edition. Budapest: Osiris.

  Romsics I. , '', in Magyarország története a XX. században , (2005 ) -.

 • A. Sajti, Enikő 2004: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947 [Changes of Rule, Revision, Minority. Hungarians in Southern Hungary 1918–1947]. Budapest: Napvilág Kiadó.

  Sajti E. , '', in Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947 , (2004 ) -.

 • Scheider, Rolf 1987: Civil Religion. Die religiöse Dimension der politischen Kultur. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

  Scheider R. , '', in Civil Religion. Die religiöse Dimension der politischen Kultur , (1987 ) -.

 • Turner, Victor 1975: Social dramas and ritual metaphors, in Dramas, Fields, and Metaphors — Symbolic Action in Human Society. Ithaca — London: Cornell University Press. 23–59.

  Turner V. , '', in Dramas, Fields, and Metaphors — Symbolic Action in Human Society , (1975 ) -.

 • Zeidler, Miklós 2001: A revíziós gondolat [The Idea of Revision]. Budapest: Osiris.

  Zeidler M. , '', in A revíziós gondolat , (2001 ) -.

 • Zeidler, Miklós 2002: A magyar irredenta kultusz a két világháború között [The Hungarian Cult of Irredentism between the Two World Wars]. REGIO Könyvek. Budapest: Teleki László Alapítvány.

  Zeidler M. , '', in A magyar irredenta kultusz a két világháború között , (2002 ) -.

 • Zeidler, Miklós 2009: A revíziós gondolat. [The Idea of Revision]. Second, amended edition. Pozsony: Kalligram.

  Zeidler M. , '', in A revíziós gondolat , (2009 ) -.

 • Zima, András 2008: Cult or Spirit? Integration Strategies and History of Memory in Jewish Groups in Hungary at the Turn of the 19th–20th Century. Acta Ethnographica Hungarica, 53(2), 243–262

  Zima A. , 'Cult or Spirit? Integration Strategies and History of Memory in Jewish Groups in Hungary at the Turn of the 19th–20th Century ' (2008 ) 53 Acta Ethnographica Hungarica : 243 -262.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0