Author: Imre Gráfik1
View More View Less
 • 1 Savaria Egyetemi Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szombathely Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Ethnographic inquiry into the folk culture of the Carpathian Basin, with particular reference to developmental trends, has revealed much new information regarding the lives of Hungarians abroad, especially regarding changing living conditions within Hungarian populations now living outside historically redrawn Hungarian state borders. It would be no exaggeration to claim that these Hungarians have, to the present day, lived under extraordinarily diverse circumstances, and that the preservation of folk culture in the minority national environment has been a decisive factor in the maintenance of their national identity. For this culture to survive and grow, however, it is essential that members of the national group learn and use their native Hungarian tongue.The present study concerns itself with the historic genre of the popular play, a cultural phenomenon that has played a special role in this regard and that in some places, both in the recent past, and today, still bears considerable significance in the preservation of minority national identity. Accordingly, this study will not extend to actual folk dramatics, though it will make reference to certain intersections and possible relationships where it seems natural to do so.

 • Arday Lajos (szerk.) 1994: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből (tanulmányok). Budapest

 • Arday Lajos (szerk.) 1994a: A horvátországi magyarok története (vázlatos áttekintés), In: Arday L. 1994. 9–42.

 • Arday Lajos (szerk.) 1994b: Az északnyugat-horvátországi szórványokról. In: Arday L. 1994. 175–194.

 • Bartha Dénes (főszerk.) 1965: Zenei Lexikon II. Budapest.

 • Batta András 1992: Álom, álom, édes álom… (Népszínművek, operettek az Osztrák-Magyar Monarchiában. Budapest.

 • Bayer József (sajtó alá rend. és bev.) 1902: Szigligeti Ede színművei I. Budapest.

 • Bencsics Gyöngyi 1991: Kulturális élet a Vas megyei horvát falvakban. In: Vasi Honismereti Közlemények 2/35–40.

  Bencsics G. , 'Kulturális élet a Vas megyei horvát falvakban ' (1991 ) 2 Vasi Honismereti Közlemények : 35 -40.

  • Search Google Scholar
 • Benedek András 1984: Népszínmű. In: Király István (főszerk.): Világirodalmi Lexikon IX. Budapest. 242–243.

 • Benedek Marcell (főszerk.) 1965: Magyar Irodalmi Lexikon II. Budapest. 367–368.

 • Bernics Ferenc 1988: Julián iskolák Horvátországban 1904–1918. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 10. Eszék, 85–105.

 • Bernics Ferenc 1994: A Julian akció. (Egy „magyarságmentő egyesület” tevékenysége Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában és a jelen, 1904–1992) Pécs.

 • Csillag Ilona (közreadja és bev.) 1987: Blaha Lujza naplója. Budapest.

 • Daič Bogdan 1990: Pisanica — Uspomene is sjecanja. In: Bjelovarski Zbornik’ 90. Gradski Muzej Bjelovar. 218–219.

 • Dömötör Tekla 1960: A színjátszás funkciója falun. Budapest.

 • Ember Ernő 1934: A magyar népszínmű története Tóth Ede fellépésétől a XIX. század végéig. Debrecen.

 • Égető Melinda 1990: A szerémségi szórványmagyarok kultúrájáról. Népi kultúra — Népi társadalom. XV. Budapest. 89–125.

  Égető M. , 'A szerémségi szórványmagyarok kultúrájáról ' (1990 ) XV Népi kultúra — Népi társadalom : 89 -125.

  • Search Google Scholar
 • Faragó Árpád 1979: Öntevékeny színjátszásunk a felszabadulás utáni években. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 1. Eszék, 111–128.

 • Fried István 1989: Magyarország nemzetiségei a korai magyar folklórgondolkodásban. Ethnographia 1–4./155–175.

  Fried I. , 'Magyarország nemzetiségei a korai magyar folklórgondolkodásban ' (1989 ) 1–4 Ethnographia : 155 -175.

  • Search Google Scholar
 • Gombos Andor 1933: A magyar népszínmű története. Mezőkövesd.

 • Gráfik Imre 1990a: Egy építészeti elem területi változatai (oszlopos előtornác — ún. koldusállás). Ház és Ember 6. Szentendre, 157–170.

 • Gráfik Imre 1990b: Die Gebietsvarianten eines Bauelementes (Säulenvorgang — Gartenlaube — sg. Bettlerstand). In: Rudolf Kopf (red.): Arkadenhäuser, Eisenstadt. 111–140.

 • Gráfik Imre 1994a Magyarságkutatás a regionalitás jegyében. In: Gráfik Imre (szerk.): Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből. Magyarságkutatás Könyvtára XIII. Budapest.

 • Gráfik Imre 1994b Őrisziget — Siget in der Wart (Denkmalkomplex in situ und historisch-ethnographische Sammlung). In: Gráfik Imre (szerk.): Tanulmányok a burgenlandi magyarság köréből. Savaria 21/1. Szombathely.

 • Gyenge Imre 1984: A felsőőri népi színjátszás. Őrség 18/22–23.

  Gyenge I. , 'A felsőőri népi színjátszás ' (1984 ) 18 Őrség : 22 -23.

 • Herceg János 1993: Magyarok Szlavóniában. Világszövetség II/3/1–2.

 • Hofer Tanás 1994: Construction of the Folk Cultural Heritage in Hungary and Rival Versions of National Identity. In: Hofer Tamás (ed.): Hungarians between “East” and “West”. National Myths and Symbols. Budapest. 27–52.

 • Horváth János 1976: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Budapest.

 • Horváth Sándor 1993: Népszínmű — a nemzeti tudatért. Vas Népe február 18. 5.

 • Hegedűs Lóránt 1905: A dunántúli kivonulás és a horvátországi magyarság. Budapest

 • Karsai Kulcsár István 1988: Így élt Blaha Lujza. Budapest.

 • Kiss Mária 1990: Adatok a horvátországi szórványmagyarok eredetéhez és folklórjához. Népi kultúra — Népi társadalom XV. Budapest. 155–169.

  Kiss M. , 'Adatok a horvátországi szórványmagyarok eredetéhez és folklórjához ' (1990 ) XV Népi kultúra — Népi társadalom : 155 -169.

  • Search Google Scholar
 • Kiss Mária 1993: Családok és kiscsoportok migrációja mint a peregrináció egy formája. In: Békési I. — Jankovics J. — Kósa L. — Nyerges J. (szerk.): Régi és új peregrináció, Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Budapest — Szeged III. 1664–1667.

 • Kerényi Ferenc 1991: Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben. In: Hofer Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. Budapest. 36–50.

 • Kocsis Károly 1993: Egy felrobbant etnikai mozaik esete. (Az etnikai konfl iktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén) Budapest.

 • Kolta Magdolna 1991: Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi népszínművekben. In: Hofer Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. Budapest. 51–60.

 • Kósa László 1972: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. HITK IV. Novi Sad — Újvidék. 5–24.

 • Körmendi Balázs 1990: Zsidó gyónás. Budapest.

 • Kriza Ildikó 1993: Egy Mátyás-színmű kapcsolata a néphagyománnyal. In: Pintér Mária Zsuzsanna — Kilián István (szerk.): Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. Debrecen. 169–178.

 • Muzslay László 1984: Népszínmű. In: Király István (főszerk.): Világirodalmi Lexikon IX. Budapest. 243–244.

 • Németh László 1992: Kisebbségben. In: Karsai László (vál.): Kirekesztők. Budapest. 92–98.

 • Osváth Béla 1955: Szigligeti. Budapest.

 • Osváth Béla 1965: A népszínmű útkeresése. — Kísérletek a polgári dráma megteremtésére. In: Sőtér István (szerk.): A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Budapest. IV. 189–197. és 513–529.

 • Paksa Katalin 1991: A népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban. In: Hofer Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. Budapest 24–35.

 • Pataki Ferenc 1989: Identitás — személyiség — társdalom. In: Váriné Szilágyi Ibolya — Niedermüller Péter (szerk.): Az identitás — kettős tükörben. Budapest 17–38.

 • Petrik Anna 1988: Részletek a vörösmarti színjátszás történetéből. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 3. Eszék, 276–293.

 • Sárosi Bálint 1971: Cigányzene. Budapest.

 • Sebők László 1994.: A horvátországi magyarok a statisztikák tükrében. In: Arday L. i.m. 1994. 135–159.

 • Solt Andor 1965: Népszínművek. In: Pándi Pál (szerk.): A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Budapest. III. 680–682.

 • Szabó András 1983: Színjátszás. Őrség 17/22.

  Szabó A. , 'Színjátszás ' (1983 ) 17 Őrség : 22 -.

 • Szabó Ede 1954: Népszínműirodalmunk néhány kérdése. Irodalomtörténet 1/198–206.

  Szabó E. , 'Népszínműirodalmunk néhány kérdése ' (1954 ) 1 Irodalomtörténet : 198 -206.

  • Search Google Scholar
 • Szántóné Balázs Edit 1991: A felsőőri református ifjúsági olvasóés dalkör. In: Varsányi Péter István (szerk.): A szombathelyi BDTF Tud. Közl. Történettudomány 2. Szombathely. 109–115.

 • Székely György (főszerk.) 1994: Magyar Színházművészeti Lexikon. Budapest

 • Szigeti Kilián 1964: Orgonák és orgonaépítők Szombathelyen. Vasi Szemle 4/583–594.

  Szigeti K. , 'Orgonák és orgonaépítők Szombathelyen ' (1964 ) 4 Vasi Szemle : 583 -594.

 • Szigeti Kilián 1978: Régi magyar orgonák — Szombathely. Budapest.

 • Tarr László 1976: A délibábok országa. Budapest.

 • Thirring Gusztáv 1904.: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Budapest.

 • Varga Sándor 1994: A zsidók története a lendvai községben 1773–1944. In: Gráfik Imre (szerk.): Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből. Budapest.

 • Varga Sándor 1995: A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége 1920–1970. Lendva.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0